Institut de Formació Contínua

Màster en Dret Penal i Ciències Penals. Edició Biennal

matricula-cerrada-dret-penal-017

Modalitat Presencial

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
70 ECTS
 
Preu:
5.950 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
08 gener 2018
Final curs:
13 juliol 2019
Horari:

Primer curs: dilluns i dimarts i alguns divendres, de 16:00h a 20:00h. Segon curs: dimecres i dijous i alguns divendres, de 16:00h a 20:00h.

Lloc:
Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra. Av. Diagonal, 684. 08034 Barcelona / Ramon Trias Fargas, 25, 08005 Barcelona

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. Problemes fonamentals de la teoria del delicte i de la pena
1.1. Problemes fonamentals de la teoria del delicte
1.2. Delictes imprudents. En particular en l'àmbit de la medicina
1.3. Sistema de penes i mesures de seguretat

2. Fonaments del Dret Penal de l'Empresa i Responsabilitat Civil
2.1. Fonaments del Dret penal de l'empresa
2.2. Responsabilitat civil "ex delicto" i en l’àmbit de la delinqüència econòmica

 • R.C. "ex delicto"
 • R.C. en l'àmbit de la delinqüència econòmica

2.3. Delictes de falsedats

3. El Dret Penal en la Jurisprudència Constitucional
3.1. El principi de legalitat. Introducció
3.2. Irretroactivitat de les disposicions penals. Retroactivitat de las disposicions favorables. Irretroactivitat dels canvis de criteri jurisprudencial
3.3. El mandat de determinació. Interpretació i analogia
3.4. Les lleis penals en blanc
3.5. "Non bis in ídem"
3.6. El principi de proporcionalitat
3.7. El principi d’igualtat i la violència de gènere
3.8. Tractament dels delinqüents perillosos
3.9. Conflicte entre drets fonamentals

4. Causes d'Exclusió de la Responsabilitat Penal
4.1. Causes d’exclusió de la imputació personal
4.2. Causes d’exclusió de l’antijuridicitat

5. Optatives I
5.1. Execució de sentència
5.2. Responsabilitat penal del menor
5.3. Concurs de lleis i concurs de delictes
5.4. Autoria i participación
5.5. Delictes societaris

6. Delictes Contra el Béns de la Personalitat
6.1. Introducció
6.2. El delicte d’homicidi. Aspectes problemàtics
6.3. El delicte d’assassinat. Aspectes problemàtics
6.4. Inducció, cooperació al suïcidi i eutanàsia. Aspectes problemàtics
6.5. El delicte d’avortament. Aspectes problemàtics. Anàlisi del nou sistema de condicions per a la interrupció de l'embaràs
6.6. Els delictes de lesions. Aspectes problemàtics
6.7. Delictes contra l’honor i contra la intimitat. Aspectes problemàtics
6.8. Delictes contra la integritat moral
6.9. Violència domèstica i de gènere

7. Dret Processal Penal (I)

7.1. Part general 

 • El procés penal espanyol
 • La incoació del procés penal
 • La instrucció: la seva perspectiva constitucional
 • La conclusió de la instrucció: la delimitació dels fets (indiciàriament atribuïbles a títol d’autor o partícip a una persona) que poden ser objecte d’acusació
 • El judici oral
 • El règim de recursos en el procés penal

7.2. Part especial

 • El sistema inquisitiu i el sistema acusatori
 • La consideració del delicte durant la instrucció
 • La tutela cautelar
 • La sentència. Mínima activitat probatòria i presumpció d'innocència
 • El procés d'execució penal

8. Delictes Socioeconòmics
8.1. Insolvències punibles
8.2. Delictes patrimonials d'apoderament
8.3. Delictes patrimonials de defraudacions
8.4. Blanqueig de capitals
8.5. Delictes contra la Seguretat Social i la Hisenda Pública
8.6. Metodologia jurídicopenal

9. Seguretat Col·lectiva
9.1. Delictes contra la seguretat col·lectiva. Delictes de perill. Drets dels consumidors. Seguretat Informàtica. Seguretat en el trànsit.
9.2. Protecció penal del medi ambient i de la protecció del territori. Delictes urbanístics
9.3. Delictes de tràfic d'estupefaents
9.4. Dret penal del treball

10. Delictes contra l'Administració Pública i de Justícia i contra l'Ordre Públic
10.1. Delictes contra l'Administració Pública
10.2. Delictes contra l'Administració de Justícia
10.3. Delictes contra l'ordre públic

11 . Optatives II
Relació de seminaris
La política criminal al segle XXI
La prescripció de la pena
Delinqüència de coll blanc i resposta penal: una aproximació criminològica i politicocriminal
Dret penal i principi i final de la vida
Autoria mediata
Normes, valoracions i antijuridicitat penal (I)
El delicte: negació del dret i fractura existencial d’autor i víctima
Normes, valoracions i antijuridicitat penal (II)
El dolor i la seva prova en el procés penal
Problemes metodològics en la construcció de conceptes penals al dret penal patrimonial
Legislació penal i justícia penal: aspectes conflictius
És possible torturar en legítima defensa de tercers?
Criminal compliance des de la perspectiva de la delegació de funcions
Neurociències i dret penal
Conductes neutrals
Aproximació neoconstitucionalista al dret penal
Actio libera in causa
La posada en perill del patrimoni com a perjudici patrimonial

Relació de pràcticum de ciències forenses
Les diligències policials de detecció alcohòlica
Reconstrucció d’accidents de tràfic
La investigació dels delictes informàtics (I)
La investigació dels delictes informàtics (II)
Les anàlisis d’ADN en la investigació criminal
Introducció a la medicina forense
La perícia cal·ligràfica
Les anàlisis químiques en els delictes contra la salut pública
Nocions de psiquiatria forense
Aspectes mèdics dels abusos a menors

12. Protecció penal dels Drets fonamentals, Dret Processal II i Dret Penal Internacional
12.1. Drets fonamentals
12.2. Delictes contra la llibertat
12.3. Dret Processal II. La prova en Dret Penal
12.4. Dret Penal internacional

13. Dictamen

Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • Catalunya Caixa