Institut de Formació Contínua

Màster en Dret Penal i Ciències Penals. Edició Anual

matricula-cerrada-dret-penal-017

Modalitat Presencial

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
70 ECTS
 
Preu:
5.950 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
08 gener 2018
Final curs:
13 juliol 2018
Horari:

Dilluns i dimecres, classes a la UB. Dimarts i dijous, classes a la UPF. Divendres, a concretar. Tardes de 16:00h a 20:00h

Lloc:
Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra. Av. Diagonal, 684. 08034 Barcelona / Ramon Trias Fargas, 25, 08005 Barcelona
Hores bonificables:
410 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Presentació

Els canvis que ha experimentat el Dret Penal els darrers anys han provocat transformacions profundes en l'àmbit tradicional d'aquest sector de l'ordenament i també han fet que penetri en àmbits en els quals fins ara li eren aliens. La promulgació d'un nou codi i les numeroses reformes que han estat objecte en 10 anys de vigència posen de manifest els constants canvis en l'àmbit del Dret Penal. La irrupció sobtada del Dret Penal en el camp socioeconòmic en són una bona mostra. Les nocions adquirides durant la llicenciatura i l'experiència que s'adquireix mitjançant l'exercici de les diverses professions jurídiques potser necessiten adaptar-se als reptes que planteja la situació actual.

Aquest màster, del qual s'han dut a terme vint-i-sis edicions, es pot cursar a través de dos recorreguts diferents: l'edició biennal, compatible amb una activitat professional plena; i l'edició anual, la major intensitat docent de la qual respon a les necessitats dels acabats de llicenciar i els estudiants estrangers.

El màster s'imparteix conjuntament per la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra i posa a la disposició dels alumnes els mitjans bibliogràfics i informàtics que disposen les dues universitats, la qual cosa implica la possibilitat d'accés a un gran nombre de bases de dades jurídiques nacionals i internacionals i la possibilitat d'obtenir material bibliogràfic d'altres universitats nacionals i internacionals a través del préstec interbibliotecari.

Acreditació acadèmica
Màster en Dret Penal i Ciències Penals (Edició Anual) per la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 70 crèdits ECTS.
Objectius
 • Completar la formació dels professionals especialitzats en Dret Penal que tinguin un coneixement integrat dels seus vessants Material i Processal.
 • A partir d'una sòlida base teòrica, es pretén oferir nous instruments per a l'exercici pràctic del Dret Penal, centrant-se en l'estudi i l'anàlisi de la jurisprudència.
Destinataris

Advocats, procuradors, jutges, fiscals, secretaris de jutjats, funcionaris de l'Administració de justícia i d'altres administracions, i llicenciats en Dret.

Requisits d'accés: tenir un coneixement conjunt del dret penal, el dret material i el dret processal.

Programa

1. Problemes fonamentals de la teoria del delicte i de la pena
1.1. Problemes fonamentals de la teoria del delicte
1.2. Delictes imprudents. En particular en l'àmbit de la medicina
1.3. Sistema de penes i mesures de seguretat

2. Fonaments del Dret Penal de l'Empresa i Responsabilitat Civil
2.1. Fonaments del Dret penal de l'empresa
2.2. Responsabilitat civil "ex delicto" i en l’àmbit de la delinqüència econòmica

 • R.C. "ex delicto"
 • R.C. en l'àmbit de la delinqüència econòmica

2.3. Delictes de falsedats

3. El Dret Penal en la Jurisprudència Constitucional
3.1. El principi de legalitat. Introducció
3.2. Irretroactivitat de les disposicions penals. Retroactivitat de las disposicions favorables. Irretroactivitat dels canvis de criteri jurisprudencial
3.3. El mandat de determinació. Interpretació i analogia
3.4. Les lleis penals en blanc
3.5. "Non bis in ídem"
3.6. El principi de proporcionalitat
3.7. El principi d’igualtat i la violència de gènere
3.8. Tractament dels delinqüents perillosos
3.9. Conflicte entre drets fonamentals

4. Causes d'Exclusió de la Responsabilitat Penal
4.1. Causes d’exclusió de la imputació personal
4.2. Causes d’exclusió de l’antijuridicitat

5. Optatives I
5.1. Execució de sentència
5.2. Responsabilitat penal del menor
5.3. Concurs de lleis i concurs de delictes
5.4. Autoria i participación
5.5. Delictes societaris

6. Delictes Contra el Béns de la Personalitat
6.1. Introducció
6.2. El delicte d’homicidi. Aspectes problemàtics
6.3. El delicte d’assassinat. Aspectes problemàtics
6.4. Inducció, cooperació al suïcidi i eutanàsia. Aspectes problemàtics
6.5. El delicte d’avortament. Aspectes problemàtics. Anàlisi del nou sistema de condicions per a la interrupció de l'embaràs
6.6. Els delictes de lesions. Aspectes problemàtics
6.7. Delictes contra l’honor i contra la intimitat. Aspectes problemàtics
6.8. Delictes contra la integritat moral
6.9. Violència domèstica i de gènere

7. Dret Processal Penal (I)

7.1. Part general 

 • El procés penal espanyol
 • La incoació del procés penal
 • La instrucció: la seva perspectiva constitucional
 • La conclusió de la instrucció: la delimitació dels fets (indiciàriament atribuïbles a títol d’autor o partícip a una persona) que poden ser objecte d’acusació
 • El judici oral
 • El règim de recursos en el procés penal

7.2. Part especial

 • El sistema inquisitiu i el sistema acusatori
 • La consideració del delicte durant la instrucció
 • La tutela cautelar
 • La sentència. Mínima activitat probatòria i presumpció d'innocència
 • El procés d'execució penal

8. Delictes Socioeconòmics
8.1. Insolvències punibles
8.2. Delictes patrimonials d'apoderament
8.3. Delictes patrimonials de defraudacions
8.4. Blanqueig de capitals
8.5. Delictes contra la Seguretat Social i la Hisenda Pública
8.6. Metodologia jurídicopenal

9. Seguretat Col·lectiva
9.1. Delictes contra la seguretat col·lectiva. Delictes de perill. Drets dels consumidors. Seguretat Informàtica. Seguretat en el trànsit.
9.2. Protecció penal del medi ambient i de la protecció del territori. Delictes urbanístics
9.3. Delictes de tràfic d'estupefaents
9.4. Dret penal del treball

10 . Delictes contra l'Administració Pública i de Justícia i contra l'Ordre Públic
10.1. Delictes contra l'Administració Pública
10.2. Delictes contra l'Administració de Justícia
10.3. Delictes contra l'ordre públic

11 . Optatives II
Relació de seminaris
La política criminal al segle XXI
La prescripció de la pena
Delinqüència de coll blanc i resposta penal: una aproximació criminològica i politicocriminal
Dret penal i principi i final de la vida
Autoria mediata
Normes, valoracions i antijuridicitat penal (I)
El delicte: negació del dret i fractura existencial d’autor i víctima
Normes, valoracions i antijuridicitat penal (II)
El dolor i la seva prova en el procés penal
Problemes metodològics en la construcció de conceptes penals al dret penal patrimonial
Legislació penal i justícia penal: aspectes conflictius
És possible torturar en legítima defensa de tercers?
Criminal compliance des de la perspectiva de la delegació de funcions
Neurociències i dret penal
Conductes neutrals
Aproximació neoconstitucionalista al dret penal
Actio libera in causa
La posada en perill del patrimoni com a perjudici patrimonial

Relació de pràcticum de ciències forenses
Les diligències policials de detecció alcohòlica
Reconstrucció d’accidents de tràfic
La investigació dels delictes informàtics (I)
La investigació dels delictes informàtics (II)
Les anàlisis d’ADN en la investigació criminal
Introducció a la medicina forense
La perícia cal·ligràfica
Les anàlisis químiques en els delictes contra la salut pública
Nocions de psiquiatria forense
Aspectes mèdics dels abusos a menors

12. Protecció penal dels Drets fonamentals, Dret Processal II i Dret Penal Internacional
12.1. Drets fonamentals
12.2. Delictes contra la llibertat
12.3. Dret Processal II. La prova en Dret Penal
12.4. Dret Penal internacional

13. Dictamen

Direcció
Dr. Santiago Mir Puig
Catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Barcelona.

Dr. Jesús-María Silva Sánchez

Catedràtic de Dret Penal de la Universitat Pompeu Fabra.
Coordinació

Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo
Catedràtica de Dret Penal de la Universitat de Barcelona.

Dr. Ricardo Robles Planas

Catedràtic acreditat i professor titular de Dret penal a la Universitat Pompeu Fabra.

Quadre docent
Sr. Jesús M. Barrientos Pacho
Magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona.

Sra. Roser Bach Fabregó
Magistrada de l'Audiència Provincial Barcelona.

Dr. Guillermo Benlloch Petit
Professor de Dret Penal de la Universitat Internacional de Catalunya.

Dra. Carolina Bolea Bardón
Professora titular de Dret Penal de la Universitat de Barcelona.

Dr. Sergi Cardenal Montraveta
Professor titular de Dret Penal de la Universitat de Barcelona.

Dra. M. Teresa Castiñeira Palou
Catedràtica de Dret Penal de la Universitat Pompeu Fabra.

Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo
Catedràtica de Dret Penal. Professora titular de la Universitat de Barcelona.

Dra. Silvia Fernández Bautista
Professora de Dret Penal de la Universitat de Barcelona.

Dr. David Felip Saborit
Professor titular de Dret Penal de la Universitat Pompeu Fabra.

Dr. José-Ignacio Gallego Soler
Professor titular de Dret Penal de la Universitat de Barcelona.

Sr. Miguel Ángel Gimeno
Magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona.

Dr. Víctor Gómez Martín
Professor titular de l'Escola de Dret Penal de la Universitat de Barcelona.

Dr. Juan Carlos Hortal Ibarra
Professor titular de Dret Penal de la Universitat de Barcelona.

Dra. Ujala Joshi Jubert
Professora titular de Dret Penal de la Universitat de Barcelona.

Dr. Francisco Málaga Diéguez
Professor titular de Dret Processal de la Universitat Pompeu Fabra.

Sr. Pedro Martín García
Magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona. Professor associat de la Universitat de Barcelona.

Dr. Santiago Mir Puig
Catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Barcelona.

Dr. Jordi Nieva Fenoll
Professor titular de Dret Processal de la Universitat de Barcelona.

Dr. Iñigo Ortiz de Ubina
Especialista en Anàlisi Econòmica del Dret Penal i Política Criminal.

Dra. Núria Pastor Muñoz
Professora lectora de Dret Penal de la Universitat Pompeu Fabra.

Dr. Ramon Ragués Vallés
Professor titular de Dret Penal de la Universitat Pompeu Fabra.

Dr. Amadeu Recasens
Director de l'Escola de Policia de Catalunya. Professor associat de la Universitat de Barcelona.Descomptes, beques i finançament

A causa de l’actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l’accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

Per tal de facilitar l’accés als programes formatius, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona et proporciona la informació necessària per poder aconseguir una de les beques que diferents institucions nacionals i internacionals ofereixen

 Pots consultar els diferents programes de beques fent clic aquí 
A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:
 • Els associats a "Alumni UB" tindran un descompte de 200€ en la matrícula. En programes de menys de 2.000€, el descompte serà del 10%.
 • Personal del Grup UB (10% de descompte).
 • Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (10% de descompte).

Confirma els imports en el moment de formalitzar la matrícula.

La majoria dels nostres programes (tant presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva Assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
 • És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
 • Hi ha alguns cursos no admeten descomptes.

 

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • Catalunya Caixa