Institut de Formació Contínua

Màster en Eficiència Energètica i Sostenibilitat

energetica-auditories-ca

Modalitat On-line

Presentació del Màster
Roger Marcos
Sr. Roger Marcos,
Director del Màster.
 

Veure el vídeo

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
4.770 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
09 novembre 2017
Final curs:
07 febrer 2019

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
 • Aprendràs a pensar en els criteris energètics més adequats en els sectors amb més demanda professional
 • Tindràs contacte amb empreses de referència en el sector de l’eficiència, a través de la participació del Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC)
 • Quadre docent format per professionals amb destacada experiència en el camp de l’estalvi i l’eficiència energètica
Presentació

La sostenibilitat i l'energia s'han convertit en aspectes cada cop més importants a l'hora d'analitzar la viabilitat de projectes, els costos associats i les oportunitats existents en una instal·lació o organització, ja sigui de caràcter industrial, del sector terciari o del món municipal.

El cost energètic relacionat amb l'activitat de les organitzacions és cada vegada més rellevant. En aquest sentit, hi ha una creixent necessitat de professionals que estudiïn, realitzin auditories, dissenyin i implementin estratègies de caràcter sostenible, d'estalvi i eficiència energètica en aquestes organitzacions i instal·lacions. Segons diferents estudis i informes, el sector de l'energia i la sostenibilitat és un àmbit estratègic en què les oportunitats professionals es multiplicaran en els propers anys. Aquestes oportunitats tindran lloc a Espanya, Amèrica Llatina i la resta del món. Les necessitats, en aquest sector, són globals.

Així mateix, en un context d'incertesa pel que fa al subministrament d'energia, una volubilitat dels preus i una important dependència energètica exterior, cal actuar per millorar l'eficiència dels usos d'energia, tenint en compte les millors tècniques disponibles. Igualment, una regulació cada vegada més estricta en aquest camp (p. ex. la Directiva Europea d'Eficiència Energètica 2012/27/UE) i el RD 56/2016 de transposició d'aquesta obliga les empreses i institucions a realitzar auditories energètiques i implementar sistemes de gestió energètica.

El Màster en Gestió d'Eficiència Energètica i Sostenibilitat del Institut de Formació Contínua – Universitat de Barcelona neix per donar resposta a una gran part d'aquests reptes que es plantegen a nivell energètic i mediambiental. Aquest Màster ofereix les eines i la metodologia de treball adequada per dur a terme aquestes tasques d'auditoria, anàlisi, planificació i gestió dels usos energètics i en el qual la sostenibilitat juga un paper central a l'hora de plantejar les solucions.

El Màster s'orienta d'una manera clara i des de la primera sessió a l'obtenció de resultats i a l'aplicació dels coneixements adquirits, aprofundint en la generació energètica, el consum de l'energia, els mecanismes de mesura i monitoratge, i els principals sectors econòmics com són la indústria, l'edificació (principalment la rehabilitació energètica), el transport, els serveis municipals i els mercats energètics, entre d'altres. El programa del Màster incorpora una visió holística dels conceptes de sostenibilitat i energia, preparant l'alumne per enfrontar-se i desenvolupar la seva carrera professional en qualsevol àmbit del sector, ja sigui des de l'empresa privada o l'administració pública.

El Màster en Gestió d'Eficiència Energètica i Sostenibilitat, tot i que s’imparteix en una universitat espanyola com és la Universitat de Barcelona, té caràcter global. En aquest sentit, més enllà de treballar amb les característiques i normativa espanyoles, també inclou aproximacions a les realitats de diferents països. Aquest acostament a la realitat llatinoamericana es tradueix en una oportunitat bidireccional: permetre que alumnes de Centre i Sud-amèrica puguin aprofitar els coneixements adquirits en el curs i que els alumnes espanyols puguin desenvolupar part de la seva carrera professional en aquests països llatinoamericans. Alguns d'aquests països són:

Mèxic i la seva reforma energètica que intenta que el monopoli existent en aquesta matèria es pugui trencar i donar entrada a nous competidors amb l'objectiu de guanyar en eficiència i qualitat. En aquest sentit, al mercat elèctric, a part de dividir la generació del transport i de la comercialització, hi ha una clara voluntat d'incentivar l'ús d'energies netes a partir de la introducció dels CEL (certificats energies netes). En matèria d'eficiència energètica és un país que encara li queda molt per fer, el desenvolupament sostenible és a l'agenda política i les possibilitats de dur a terme projectes en aquest àmbit són potencialment molt elevades. El sector de la cogeneració és un altre aspecte en què el Màster posa especial èmfasi i en el qual Mèxic té encara molt per dir.

Xile és un altre país amb un potencial alt de desenvolupament de projectes d'energies renovables i eficiència energètica. Amb pocs recursos energètics propis (com a Espanya, on es té una dependència energètica exterior superior al 80%), el govern i les organitzacions del país tenen un interès màxim en la necessitat de generar energia neta i eficient, així com en el seu ús correcte. Amb diversos dels ponents en relació amb l’AChEE (Agència Xilena d'Eficiència Energètica), es coneix l'interès per fer projectes mitjançant el model de negoci de les ESCO i la inversió per tercers. Tot i ser un país amb certa experiència en el sector, i on encara queda molt per fer, el potencial de desenvolupament és elevadíssim.

Altres països amb una clara voluntat de desenvolupar tot el referent a l'eficiència energètica i el desenvolupament sostenible són Colòmbia i Veneçuela. Per raons diferents i necessitats conjunturals, una generació neta i eficient, així com un bon ús dels recursos existents, són voluntats cada vegada més importants per a les polítiques energètiques d'aquests Estats.

El Màster està desenvolupat i impartit per professionals experts i en actiu, amb una destacada trajectòria i experiència en el camp de l'estalvi i l'eficiència energètica. Amb l'objectiu d'obrir noves oportunitats laborals, s'establirà contacte amb organitzacions i empreses de referència del sector energètic i, específicament, en l'àrea de l'eficiència energètica a través de la seva participació en el programa.

Acreditació acadèmica

Màster en Eficiència Energètica i Sostenibilitat per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona i el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Objectius

Aquest màster ofereix una visió clara i actual del mercat de l'energia i de les perspectives de creixement dels sistemes d'eficiència energètica, i consciencia de la necessitat de la utilització eficient de l'energia. Concretament, quan acabi aquest màster seràs capaç de:

 • Obtenir les eines necessàries per poder afrontar amb garanties qualsevol projecte relacionat amb la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica.
 • Establir els criteris energètics més adequats per donar resposta als diversos problemes que es puguin plantejar en l'exercici professional.
 • Establir els fonaments per a la implantació i manteniment d'instal·lacions amb sistemes d'eficiència energètica.
 • Obrir-te a noves oportunitats professionals en el camp de l'eficiència energètica.
Destinataris

El Màster s'adreça a professionals i persones que vulguin desenvolupar la seva activitat en el sector de l'eficiència energètica i la sostenibilitat aplicada a diferents sectors com ara indústria, edificació, serveis públics i municipals, empreses de serveis energètics, transport, gestió residus, etc.

Les carreres o estudis més afins són:

 • Gestió d'indústries i de processos productius, tècnics municipals, gestors d'equipaments col•lectius i projectistes d'enginyeries.
 • Camps tècnics: enginyeries (industrial, química, energètica, d'edificació, mecànica, agrònoma, geològica, ambiental, de materials o d’altres) i arquitectures.
 • Camps científics: ciències ambientals, física, química, geologia, biologia o altres perfils cientificotècnics.
 • Altres: economistes i altres llicenciats experts en el sector de l'energia i amb coneixements previs de l'àmbit del Màster.

I per descomptat està destinat no només a residents a Espanya, sinó a tots els països de Sud-amèrica o alumnes que puguin seguir classes en espanyol de qualsevol nacionalitat. Les activitats es poden presentar per a la realitat a Espanya o al país d'origen/residència.

També resulta molt indicat per a totes aquelles persones que vulguin adquirir un reciclat respecte a l'energia i la seva gestió, gràcies a la visió general i completa del programa del màster.

Les carreres i procedències (fins a la data) més comuns dels nostres alumnes:

 • Ciències ambientals
 • Enginyer elèctric
 • Enginyer industrial
 • Enginyer tècnic
 • Geologia
 • Altres (dret, economia, ADE, etc.)
Programa

1. Introducció i contextualització a l'entorn energètic
1.1. Introducció. Situació energètica, sostenibilitat i canvi climàtic a nivell mundial. Introducció als acords COP21 París.
1.2. Magnituds i càlculs energètics. Conceptes generals d'economia sostenible i eficient.
1.3. Models i balanços energètics.
1.4. Perspectives del sector empresarial en el camp de l'eficiència energètica.
1.5. Decàleg de mesures d'eficiència energètica pel CEEC (Clúster Eficiència Energètica de Catalunya).
1.6. Introducció a les normatives relacionades amb l'eficiència energètica (Directiva 2012/27/UE), RD 56/2016, RD 235/2016, així com aquelles normatives nacionals de Llatinoamèrica (Mèxic, Xile, Colòmbia, Veneçuela, etc.).
1.7. Introducció a les auditories energètiques segons Norma UNE-EN 16247.

2. Sostenibilitat i eficiència energètica en la indústria
2.1. Introducció a l'energia en la indústria.
2.2. Generació de calor i fred en la indústria. Energia en processos.
2.3. Gestió de l'energia tèrmica en la indústria. Fluids tèrmics. Necessitats tèrmiques. Aplicacions i càlcul de vapor i condensats. Recuperadors i regeneradors de calor. Forns. Intercanviadors de calor. Aïllament i refractaris.
2.4. Electricitat en la indústria. Motors elèctrics d'alt rendiment. Regulació i control. Que són i per a què serveixen els convertidors de freqüència. Ús i estudi d'aire comprimit. Necessitats i optimització.
2.5. Fred industrial. Generació. Equips. Necessitats. Tecnologies. Optimització del consum.
2.6. Cogeneració. Conceptes. Equips. Turbines. Legislació. Tecnologies de generació i recuperació. Balanços. Metodologia.
2.7. Auditories energètiques en la indústria. Metodologia.

3. Gestió cicle de l'aigua i residus de forma sostenible. Aspectes fonamentals del canvi climàtic
3.1. Introducció al concepte de sostenibilitat.
3.2. RSE i sostenibilitat.
3.3. Canvi climàtic, efectes i gestió. Mitigació versus adaptació.
3.4. Càlcul petjada de carboni.
3.5. Gestió eficient de l'aigua. Cicle sostenible de l'aigua.
3.6. Residus, tipus i la seva gestió.
3.7. Revalorització energètica de residus.

4. Sostenibilitat i eficiència energètica en l'edificació
4.1. Legislació energètica aplicada a l'edificació (CTE, RITE, etc.). Activitats funcionals i ocupacionals.
4.2. Edificació bioclimàtica. Arquitectura passiva. Demanda d'energia dels edificis. Aïllaments. Aplicacions.
4.3. Qualificació i certificació sostenible d'eficiència energètica. HULC i CE3X.
4.4. Estàndards voluntaris: LEED, BREEAM, PASSIV HAUS, etc.
4.5. Instal•lacions climatització, calefacció i ventilació. RITE. Mesures d'estalvi i eficiència.
4.6. Il•luminació eficient d'edificis.
4.7. Auditories energètiques en l'edificació. Metodologia.

5. Tecnologies i eines transversals
5.1. Introducció a la termodinàmica, transmissió de calor i transport de fluids.
5.2. Mesures energètiques en camp. Tècniques i equips. Cabal i pressió de fluids. Temperatures.
5.3. Sistemes de registre de dades en camp. Tècniques i anàlisi de dades. Qualitat de l'energia elèctrica, intensitat i tensió, reactiva i harmònics.
5.4. Aplicació dels mesuraments en camp a les auditories energètiques. Mesuraments tèrmics (rendiments de combustió), elèctrics i d'il•luminació.
5.5. Protocols de mesura i verificació (EVO-IPMVP).
5.6. Empreses de serveis energètics (ESE/ESCO).
5.7. Operacions de manteniment d'instal•lacions energètiques i registre d'operacions.
5.8. Normes i certificacions: ISO 50.001, UNE 16.001.
5.9. Conceptes economicofinancers sostenibles aplicats a projectes d'eficiència energètica. Cas pràctic de mesurament a rendibilitat.

6. Mercats energètics. Tarifes
6.1. Mercats energètics i infraestructures.
6.2. El mercat elèctric. L'oferta de les empreses subministradores d'electricitat. Tarifes.
6.3. El mercat del gas natural. L'oferta de les empreses subministradores de gas. Tarifes.
6.4. El mercat energètic des de la demanda. La visió dels grans i petits consumidors.
6.5. Taller d'anàlisi de factures d'electricitat i gas natural: com escollir la millor opció per als nostres clients.

7. Serveis públics i municipals. Transport i mobilitat sostenible
7.1. Introducció a l'energia en els municipis. Singularitats, competències, usos d'energia, comptabilitat energètica. Gestor energètic municipal.
7.2. Eficiència energètica en municipis: aigua, edificació, aplicacions municipals en energies renovables, plans d'acció d'energia sostenible i canvi climàtic (PAESC), i d’altres.
7.3. Enllumenat públic. Normativa. Legislació. Legalització. Tecnologies. Projectes format ESEs.
7.4. Planificació energètica municipal sostenible. Experiències amb l'eficiència energètica en municipis.
7.5. Smart City. Models de negoci, aplicacions i futur.
7.6. Transport i consum d'energia. Introducció i generalitats.
7.7. Combustibles. Vehicle elèctric. PHEV i EV. Infraestructura associada. GNC, GLP.
7.8. PMU. PDE. Aplicació a municipis, empreses i d’altres. Mobilitat sostenible.
7.9. Millores en eficiència energètica aplicada al transport. Flotes de vehicles.

8. Energies renovables
8.1. Introducció a les energies renovables. Anàlisi del cicle de vida d'un kWh d'energia elèctrica produït per diferents tecnologies.
8.2. Solar tèrmica a baixa temperatura. Principis i components. Disseny i aplicació pràctica.
8.3. Fred activat tèrmicament. Refrigeració solar.
8.4. Solar fotovoltaica. Valors més destacats i components.
8.5. Biomassa. Valorització energètica de residus. Classificació de materials residuals i tecnologies de transformació energètica. Aplicació de processos termoquímics i processos biològics. Descripció i exemples.
8.6. Altres tecnologies. Geotèrmica a baixa temperatura. Minieòlica, acumulació elèctrica, etc.

9. Projecte final de màster

Experts

Sr. Roger Marcos Marcé
Enginyer Industrial. Director exsergy. Responsable comercial Aiguasol.

Sr. Albert Ginestà
Responsable Eficiència Energètica en Bonfiglioli.

Sr. Josep Mairal
Soci Director d’Engipro Energy SL.

Quadre docent
Tutors d'impartició

Sr. Oriol Barber
Director de projectes Dep. Sostenibilitat Energètica a Dekra Ambio, SAU.

Sr. Ramon Bella
Consultor en seguretat industrial i medi ambient. RBR Consultor.

Sr.Jordi Castell
Enginyer Industrial. Màster Executive MBA. Consultor y gestor de projectes en gestió energètica.

Sra. Eva Español
Tècnica de gestió energètica en l'Institut Català d'Energia (ICAEN).

Sr. Gabriel Fernández
Enginyer Tècnic Industrial. Enginyer Tècnic de Telecomunicació. Consultor Energètic i CMVP a SEDAN Engineering & Energy.

Sr. Albert Ginestà
Responsable Eficiència Energética en Bonfiglioli

Sr. Roger Marcos
Enginyer Industrial. Consultor en Energia. CEO WPT.

Sr. Josep Mairal
Enginyer Industrial.Soci Director ENGIPRO ENERGY SL.

Sr. Marc Raventos
Enginyer Industrial. GAS NATURAL.
Sortides professionals

D’acord amb dades recents del portal Infojobs, els especialistes en optimització energètica estan entre els professionals més demandats. La demanda d’aquests professionals s’ha multiplicat per 9 els darrers 5 anys.

El Màster en Eficiència Energètica i Sostenibilitat et prepara per assumir càrrecs relacionats amb la gestió d’estalvi i eficiència energètica en empreses o institucions públiques. Aquestes funcions es desenvolupen en diferents àrees de l’organització (ja sigui un departament específic d’optimització energètica, o bé dins el departament d’operacions, qualitat, medi ambient, enginyeria, etc.).

Podràs aplicar les competències i habilitats adquirides en sectors com:

 • Indústria (per exemple: agroalimentària, begudes, tèxtil, farmacèutica, química, metal·lúrgica, béns d’equip, automobilística, etc.)
 • Transports
 • Edificació
 • Serveis públics
 • Altres serveis: edificis d’oficines, centres comercials o altres instal·lacions
Descomptes, beques i finançament
A causa de l’actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres clients l’accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals.

Per tal de facilitar l’accés als programes formatius, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona et proporciona la informació necessària per poder aconseguir una de les beques que diferents institucions nacionals i internacionals ofereixen.

Pots consultar els diferents programes de beques fent clic aquí

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

- Els associats a "Alumni UB" tindran un descompte de 200€ en la matrícula. En programes de menys de 2.000€, el descompte serà del 10%.
- Personal del Grup UB (10% de descompte).
- Alumni Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (10% de descompte).
- Col·legiats del COEIC- Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (10% de descompte)
- Col·legiats del CETIB- Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (5% de descompte)
- Col·legiats del COAMB- Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya- i als membres de l’ACCA -Associació Catalana de Ciències Ambientals (5% de descompte)
- Col·legiats del COEAC- Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya (5% de descompte)

Confirma els imports en el moment de formalitzar la matrícula.
 
La majoria dels nostres programes (tant presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva Assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

- No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
- Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
- No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
- És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
- Hi ha alguns cursos no admeten descomptes.
On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • Catalunya Caixa