Canal ètic IL3-UB

El Canal Ètic és una via oberta a la comunitat de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona IL3-UB per poder comunicar de manera lliure i anònima qualsevol infracció o irregularitat que pugui comprometre tant la seguretat i el benestar d'algun dels seus membres. com la integritat del codi ètic de l’Institut i la seva adhesió amb el Pla d’Igualtat institucional.

seguretat, confiança, seguiment

En línia amb l'article 31 bis del Codi Penal, el Canal Ètic contempla les mesures de prevenció, detecció, control i actuació necessàries per fer front a tota mena d'infracció, ja sigui normativa o penal, que es pugui produir en aquesta institució.

En un marc de màxima confiança, els usuaris podran notificar a partir de dades fundades i de manera absolutament confidencial qualsevol tipus de transgressió o abús comès contra la seva persona o sobre tercers. Per la seva banda, la institució prendrà les mesures adequades i farà un seguiment exhaustiu de cada cas, amb vista a garantir un entorn segur per a totes les persones que formen part de l'IL3-UB.

Atès que aquest canal és un mecanisme per denunciar el comportament contrari als principis ètics de la Fundació, cal tenir en compte que aquest no té per objecte la tramitació de reclamacions de caràcter acadèmic. Si la vostra denúncia té a veure amb alguna queixa o reclamació acadèmica, la podeu efectuar adreçant-vos a: https://www.il3.ub.edu/sugerencias-quejas-y-reclamaciones

Envia la teva comunicació