Universitat de Barcelona

Institut de Formació Contínua

Contractació pública


L'1 de maig de 2008, va entrar en vigor la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP). Aquesta normativa ha ampliat considerablement el seu àmbit subjectiu d’aplicació, i s'hi ha inclòs la Fundació IL3-UB de conformitat amb el que s’estableix a l’article 3.1f) de la LCSP.

En aquest sentit, la Fundació IL3-UB és considerada poder adjudicador no Administració Pública, d’acord amb el que s’estableix a l’article 3.3.b de la LCSP. Aquesta condició subjectiva determina el règim d’aplicació de la LSCP a la societat.

Pel que fa al règim d’adjudicació de contractes, cal diferenciar els contractes harmonitzats i els no harmonitzats. Pel que fa als harmonitzats, la Fundació IL3-UB estarà subjecte al que s’estableix a la LCSP per al Sector Públic no Administració Pública, i en concret, a l’article 174 de la LCSP, mentre que en l’adjudicació dels contractes no subjectes a contractació harmonitzada, la Fundació IL3-UB, d’acord amb l’article 175 de l’esmentada llei, estarà subjecte a les seves Instruccions Internes de Contractació, aprovades pel Patronat de la Fundació IL3-UB el 25 de juny de 2008, per tal de garantir els principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat i d’igualtat i no discriminació, principis inspiradors de tota la contractació pública, establerts en la mateixa llei.

Fes clic aquí per veure les instruccions internes de Contractació de l'IL3-UB

Fes clic aquí per veure el certificat d'aprovació de les instruccions internes de Contractació de L'IL3-UB

Fes clic aquí per veure Resolució del President de l'IL3-UB

Fes clic aquí per veure les instruccions personal empreses contractades de l'IL3-UB

© IL3 - Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • Catalunya Caixa