Institut de Formació Contínua

Comunicat de la Universitat de Barcelona en relació amb les informacions sobre l'Institut de Formació Contínua IL3.

14.04.2016

Davant les informacions emeses aquest matí que podrien afectar la gestió de l'Institut de Formació Contínua IL3 i que hi vinculen la Universitat de Barcelona, aquesta institució vol fer una sèrie d'aclariments.

Davant les informacions emeses aquest matí que podrien afectar la gestió de l’Institut de Formació Contínua IL3 i que hi vinculen la Universitat de Barcelona, aquesta institució vol fer els aclariments següents:
 
1.  L’IL3 és una fundació privada amb personalitat jurídica pròpia diferenciada de la de la Universitat de Barcelona i, per tant, amb uns pressupostos i una gestió separada. La seva missió és promoure, promocionar, gestionar i impartir programes d’estudi destinats a la formació, actualització, revisió i reciclatge del coneixement de les persones al llarg de la seva vida.
 
2.  Els cursos que ofereix l’IL3 poden crear-se a través de tres vies:
  • A iniciativa pròpia de l’IL3.
  • A través de propostes alienes a l’Institut, proposades per especialistes en àrees de coneixement que tenen relació amb l’àmbit de la formació professional continuada.
  • Amb propostes procedents d’empreses de formació que demanen l’acreditació del títol per l’IL3.
3.  Les informacions periodístiques aparegudes afectarien els cursos que es refereixen en el punt 2.b. En l’actualitat, representen el 5,5% de l’oferta total de l’IL3.
 
4.  Aquests cursos en concret es regeixen per un règim de comissió pel qual els promotors dels programes gestionen el 76% dels ingressos procedents de les matrícules per cobrir les despeses relacionades amb l’activitat del curs. El 24% restant correspon a la comissió de gestió i titulació pròpia de l’IL3 per cobrir, per exemple, les despeses generals (llum, aules, etc.).
 
5.  El Patronat de la Fundació Privada IL3 va ordenar a l’inici de 2009 implementar un nou model de gestió a l’IL3 per poder disposar d’un millor sistema de pressupost, gestió, control i informació economicofinanciera. El pla de gestió a curt i mig termini pretenia prioritzar el disseny i la implantació d’un procés pressupostari que permetés gestionar l’entitat i generar la informació de manera oportuna i fiable. I així consta en les actes del patronat de l’IL3.
 
6.  Una de les primeres mesures que es van adoptar va ser l’establiment de criteris clars respecte a l’adequació de les despeses realitzades a la naturalesa de les activitats desenvolupades pels diferents programes (del punt 2.b). Aquestes normes es van traduir, finalment, en una circular amb data de gener de 2011, per part de la nova Direcció General del centre a totes les direccions de programes. Per tant, no s’autoritzarien pagaments de factures la naturalesa de les quals no estigués directament relacionada amb l’activitat docent o de gestió del curs-programa. Aquest control s’efectuava des de la direcció financera de l'IL3.
 
7.  A les auditories realitzades per KPMG corresponents als exercicis de 2011 i 2012, i arran que la direcció de l’IL3 demanés específicament a l’empresa auditora un examen exhaustiu sobre aquestes despeses, KPMG fa constar al seu informe de 2012: «La fundació ha registrat en el compte de pèrdues i guanys despeses corresponents a cursos autogestionats per diferents directors acadèmics per un import total de 130.086 euros durant l’exercici 2012», [prèvia presentació de justificacions] en els cursos que autogestionen (2.b). És en aquests dos anys quan KPMG, en el seus informes, adverteixen sobre el concepte i la naturalesa d’aquestes despeses.
 
8. Un cop implementades les mesures de control abans esmentades, en les auditories dels exercicis posteriors, KPMG no fa constar cap advertiment sobre aquests dubtes comptables. En aquestes auditories es pot constatar la reducció significativa de l’import d’aquestes factures per despeses i la no detecció de cap incidència.
 
9.  Aquestes despeses es pagaven amb càrrec als ingressos generats per aquests programes (matrícules, 76 %), els quals tenen naturalesa privada i no pública. Per tant, no tenen cap relació amb el pressupost de la Universitat de Barcelona i en cap cas es poden haver carregat als comptes de la Universitat.
 
10. La Direcció General de la Fundació IL3, seguint els criteris establers pel seu Patronat, continua treballant en la millora dels processos de gestió, especialment en la motivació i justificació de les despeses per tal que totes les accions, més enllà de l’adequació a la legislació vigent, siguin èticament i estèticament impecables.
 
Sobre la Universitat de Barcelona
 
La Universitat de Barcelona és la primera universitat pública de Catalunya pel que fa a nombre d’estudiants, uns 66.000, i a oferta formativa. Ocupa el primer lloc en producció científica de l’Estat, fet que la converteix en el principal centre de recerca universitari d’Espanya i un dels més importants d’Europa, tant pel nombre de programes de recerca com per l’excel·lència assolida en aquest terreny.
 
La Universitat de Barcelona és la institució d’educació superior líder a Espanya en els principals rànquings internacionals. A més, és l’única universitat de l’Estat espanyol que aconsegueix posicionar-se entre les 200 millors universitats del món a l’Academic Ranking of World Universities (ARWU) —més conegut com a rànquing de Xangai—. Als QS World University Rankings 2015-2016, també és la primera universitat d’Espanya i una de les 200 millors del món. A més, és l’única universitat de l’Estat que forma part de l’elit de les 100 millors universitats del món en 16 de les 42 àrees del coneixement, segons els QS World University Rankings 2016 by Subject.
 
Membre de les xarxes universitàries d’excel·lència més rellevants a escala internacional, com ara la Lliga d’Universitats de Recerca Europees (LERU), la  Universitat de  Barcelona ha  estat  escollida per  liderar, a  l’Estat,  la  nova  comunitat de coneixement i innovació (KIC) centrada en vida saludable i envelliment actiu, EIT Health. La Universitat de Barcelona disposa de 301 grups de recerca consolidats i, segons un informe de BiGGAR Economics, sol·licitat per la LERU, té un impacte de
1.400 milions d’euros en el valor afegit brut (VAB) de Catalunya —que representa el 0,72 % sobre el total català—, i un impacte directe en 21.870 llocs de treball (dades de 2014).
 
Web UB: www.ub.edu
 
Guia d’experts de la Universitat de Barcelona: www.ub.edu/experts
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA