Auditors i Economistes davant els Fets poster...

Afegir a favorits
Processos i operacions

Auditors i Economistes davant els Fets posteriors al Tancament de l'Exercici i l'Aplicació del Principi d'Empresa en funcionament (amb referència al tancament 2019 i Covid-19)

Online
cursos auditores contabilidad

Dades bàsiques

Hores

4

Acreditacions

Curs d'especialització

Idioma

Castellà

Dates

15/9/2020

Modalitat

Online

Horari

De 15:30h a 19:30h

Preu

60

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Presentació

L'objectiu d'aquest seminari és analitzar dues circumstàncies comptables que l'economista i l'auditor han de solucionar en les actuals condicions sanitàries que estem vivint.

a) Les diferents tipologies de fets posteriors al tancament de l'exercici requereixen d'una assossegada anàlisi, ja que la catalogació que es faci d'aquestes situacions afectarà de manera directa als comptes anuals i l'opinió de l'auditor. La diferenciació entre els fets posteriors de tipus 1 i els de tipus 2 a vegades no resulta del tot precisa, i això repercuteix directament sobre el resultat de l'exercici i en la imatge fidel de la situació financera i patrimonial. La reformulació dels comptes anuals en el cas Bankia i altres anàlegs que hi ha hagut en empreses cotitzades, mostren com esdeveniments posteriors al tancament poden tenir un impacte rellevant sobre la informació financera.

Així cal preguntar-se: Les valoracions a 31/12/19 es veuen afectades per les recents caigudes de valor durant el primer trimestre 2020? Quan s'ha de fer provisió un ajust de plantilla la tramitació de la qual es desenvolupa a cavall de dos exercicis consecutius? Quan un fet posterior implica un ajust en el valor d'actius o passius? Es poden fer provisió pèrdues derivades de la paralització empresarial actual a causa de la pandèmia?, etc.

b) La comptabilitat normalment es fonamenta en una hipòtesi de gestió continuada, de negoci en marxa ("going concern"), però quan aquesta presumpció no resulta d'aplicació s'obre un enfocament comptable de dissolució i liquidació del negoci, sent obligatori aplicar els criteris derivats de la Resolució de l'ICAC el 18 d'octubre de 2013, sobre el marc d'informació financera quan no resulta adequada l'aplicació del principi d'empresa en funcionament.

La hipòtesi de no continuïtat afecta la valoració, registre i classificació dels actius. Poden néixer noves rúbriques en el balanç i simultàniament altres partides hauran de ser eliminades. La previsible liquidació de l'empresa repercuteix sobre el valor recuperable dels actius i això s'estén al càlcul de la deterioració.

L'actual situació sanitària ha suposat la paralització de molts negocis i una important sequera de liquiditat, amb la consegüent repercussió sobre la informació comptable. Els professionals encarregats de confeccionar, d'auditar o d'assessorar en la formulació dels comptes anuals de l'exercici 2019 hauran de valorar tots els fets posteriors al tancament de l'exercici, els fets agreujants i els mitigants, i considerar les implicacions que tindran sobre l'aplicació del principi d'empresa en funcionament. L'objectiu d'aquesta sessió formativa és reflexionar sobre aquestes circumstàncies i contribuir a resoldre qüestions a les quals s'enfronten els professionals implicats en els comptes anuals 2019 i les repercussions per a l'exercici 2020.

Objectius

Posar al dia als professionals que han d'analitzar els fets posteriors i el principi d'empresa en funcionament.

Acreditació acadèmica

Certificat d'Assistència per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Programa

1. Els fets posteriors al tancament de l'exercici
1.1. Normativa reguladora
1.2. Tipologia de Fets posteriors:
1.3. Fets posteriors que posin de manifest condicions que ja existien a la data de tancament de l'exercici
1.4. Fets posteriors que posin de manifest condicions que no existien a la data de tancament de l'exercici
1.5. Fets posteriors que afectin l'aplicació del principi d'empresa en funcionament.
1.6. Discussió de situacions empresarials i casos controvertits.
1.7. Repercussió sobre els estats financers i l'opinió d'auditoria.
1.8. Llei 22/2015 i contingut de la Memòria.
1.9. Anàlisi dels esdeveniments esdevinguts després del tancament de l'exercici 2019.

2. La no aplicació del principi d'empresa en funcionament
2.1. Abast: Quan no procedeix aplicar el principi d'empresa en funcionament, indicis i factors mitigants. Vinculació amb la norma de fets posteriors.
2.2. Valor de liquidació, valor d'ús, valor recuperable, cost amortitzat dels deutes, ..., sota una hipòtesi de liquidació.
2.3. Instruccions comptables de la RICAC- 2013: ANCMV, Provisions, UGE's; Fons de comerç, Inversions en empreses del grup i associades, actius fiscals, càlcul de deterioraments, subvencions.
2.4. Formulació dels comptes anuals de l'empresa en liquidació: comptes individuals i comptes consolidats. Repercussió sobre l'opinió d'auditoria.
2.5. Concursos de creditors

3. Principals impactes comptables derivats del coronavirus i aspectes a considerar en la formulació i auditoria de comptes anuals 2019 i de l'exercici 2020

Destinataris

Auditors de comptes, economistes, gerents d’empreses, administradors, comptables i assessors empresarials.

Professorat

Dr. Juan Luís Domínguez

Descomptes

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus.  Contacta amb el nostre equip d'admissions per a obtenir més informació.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com online) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

CONTACTE

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h