Auditors i Economistes davant les Últimes Con...

Afegir a favorits
Processos i operacions

Auditors i Economistes davant les Últimes Consultes del BOICAC i una altra Normativa Comptable Recent

Online
cursos auditores contabilidad

Dades bàsiques

Crèdits

1

Acreditacions

Curs d'especialització

Idioma

Castellà

Dates

15/9/2020

Modalitat

Online

Horari

De 15:30h a 19:30h

Lloc

Online. Online

Preu

60

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Presentació

En els últims butlletins oficials de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria s'han publicat diferents consultes, unes sobre complexes operacions empresarials d'actualitat, i altres que busquen aportar llum sobre les interpretacions que afloren amb l'aplicació pràctica de la normativa comptable resultant de l'PGC vigent. Les prioritats del dia a dia no faciliten el seguiment i l'anàlisi de les implicacions de la normativa comptable aprovada i d'altres pronunciaments de l'ICAC més recents, ni tampoc una assossegada reflexió sobre qüestions de certa complexitat que presenta la realitat empresarial.

Amb l'objectiu d'analitzar i aclarir els últims pronunciaments de l'ICAC, s'organitza aquesta sessió per facilitar la resolució de problemes en les empreses clients, i simultàniament posar al dia als equips professionals dels despatxos d'auditoria.

La sessió formativa crearà un marc idoni per a l'anàlisi, el debat entre els professionals de l'auditoria i la interpretació pràctica dels últims criteris evacuats per l'ICAC en qüestions recents com, entre altres, les que segueixen en el programa adjunt.

Objectius

Posar al dia als professionals que han d'aplicar les normes comptables més recents

Acreditació acadèmica

Certificat d'Assistència per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Programa

 • Efecte de la crisi sanitària, R D Llei 8/2020, de 17 de març, en el procés de formulació, verificació i aprovació dels comptes anuals. Diferents consultes de l'ICAC sobre els efectes comptables del coronavirus i les seves repercussions en l'auditoria.
 • Registre comptable del pagament de certs dividends
 • La catalogació comptable d'un contracte d'arrendament i possibles modificacions posteriors.
 • Donació d'un soci a una societat limitada professional
 • Compra d'empresa que no és negoci
 • Aclariments sobre les aportacions de socis (compte 118)
 • Imputació de subvencions vinculades a inversions financeres
 • La possibilitat de signar els informes d'auditoria de comptes mitjançant signatura electrònica.
 • Sobre l'obligació de publicar l'informe de transparència pels auditors d’EIP
 • L'aplicació de la normativa reguladora de la protecció de dades personals en l'àmbit d'un treball d'auditoria de comptes.
 • El registre de certes subvencions, donacions i llegats rebuts
 • Efecte impositiu de la "reserva de capitalització".
 • Facultat d'emprar models abreujats per les filials d'un grup matriu de la qual no diposita comptes anuals consolidats en el Registre.
 • Vendes d'unes parcel·les: existència o inversions immobiliàries
 • Comissions abonades a professionals mitjançant en un arrendament operatiu.
 • Actuació de l'auditor davant un informe de gestió formulat de manera voluntària.
 • Tractament comptable de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) en les donacions d'immobilitzat.
 • Adquisició de mercaderies en moneda estrangera.
 • Honoraris abonats a assessors legals o altres professionals que intervenen en l'adquisició d'una cartera d'accions.
 • Compromís en ferm per a l'adquisició d'existències.
 • Societats del grup en el sentit de l'art. 42 del Codi de Comerç.
 • Auditoria legal d’EIP: aclariments.
 • Àmbit d'aplicació de l'obligació de publicar l'estat d'informació no financera. Auditoria i la seva verificació posterior.
 • Tractament comptable d'una "provisió per a rehabilitació d'immobilitzat".
 • Contraprestació variable en virtut d'un pacte que depèn de l'efectiva tributació de l'empresa.
 • Vida útil i vida econòmica de l'immobilitzat material.
 • Costos de venda d'un actiu arrendat. Indemnitzacions abonades a persones físiques per extinció de contractes d'arrendaments rústics històrics.
 • Transmissió d'un negoci a una societat limitada unipersonal amb la finalitat de seguir desenvolupant la mateixa activitat que venia exercint una persona física.
 • Valoració de residus.
 • Subvenció rebuda per finançar l'adquisició de sòl i criteri a seguir per amortitzar les inversions immobiliàries.
 • Adquisició d'elements de l'immobilitzat lliurant com a pagament parcial altres elements de la mateixa naturalesa.
 • Dividend rebut quan s'han realitzat inversions successives.
 • Breu comentari d'altres novetats comptables:

* Operacions societàries en pimes RICAC 2019.03.05

Destinataris

Auditors de comptes, economistes, gerents d’empreses, administradors, comptables i assessors empresarials.

Professorat

Dr. Juan Luís Domínguez

Descomptes

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus.  Contacta amb el nostre equip d'admissions per a obtenir més informació.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com online) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

CONTACTE

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h