Institut de Formació Contínua

Termes legals


Condicions matrícula de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona:
 
1. L'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona imparteix títols propis de postgrau de la Universitat de Barcelona, a l’empara de l’art. 34.3 de la Llei Orgànica d’Universitats. Els programes de titulació pròpia es regeixen d’acord amb la Normativa Reguladora dels Cursos de Postgrau i d’Extensió Universitària, aprovada pel Consell de Govern en la reunió de 15 de gener de 2016 [http://www.ub.edu/apostgrau/docs/normativa.pdf]
 
2. De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu a través d’aquest formulari, així com les que es puguin generar durant la vostra condició d’alumne o interessat en cursos d’aquesta entitat, seran objecte de tractament i s’incorporaran a un fitxer automatitzat, denominat "matriculació", que és responsabilitat de la Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB),, amb domicili al carrer de Ciutat de Granada, 131, 08018, de Barcelona i amb CIF: G-64489172. La finalitat del fitxer i del tractament de les dades és poder gestionar la sol·licitud de matriculació o d’informació; fer la gestió contractual, extracontractual i/o administrativa establerta; dur a terme la gestió i l’administració de la formació de l’alumne, i mantenir la relació i la comunicació administrativa entre alumnat i Universitat. D’aquesta manera, l’alumne podrà beneficiar-se dels serveis que li ofereix l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, i l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona s’hi podrà posar en contacte per fer-li arribar periòdicament informació i/o publicitat de productes, d’esdeveniments i de serveis relacionats amb el sector de la formació i de l’ensenyament que li poden ser d’interès. A més de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, els destinataris de la informació facilitada, en cas de formalitzar-se una matrícula, són els professors que imparteixen el curs de formació, així com aquelles entitats o terceres persones que hi col·laborin i necessàriament hagin d’accedir a la informació facilitada per l’alumne. Una vegada formalitzada, l'enviament de les dades personals suposa l'autorització expressa per al seu tractament i ús en els termes informats en aquesta notificació, i se’n pot revocar el consentiment, sense efectes retroactius, en qualsevol moment en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
 
La persona interessada autoritza de manera expressa que la seva adreça de correu electrònic sigui utilitzada per a l'enviament de comunicacions comercials i publicitàries de productes i serveis de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona i de la Universitat de Barcelona relacionades amb la formació a través d’e-mail, fax o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur.

La persona interessada també autoritza de manera expressa que les seves dades siguin cedides a la Universitat de Barcelona amb la finalitat de poder donar informació sobre els serveis als que pot optar, de l’accés a la Universitat i la gestió acadèmica- administrativa.
 
El consentiment s'entendrà prestat si no es comunica la seva revocació per escrit.
 
La persona interessada podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un escrit a l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona tant per correu postal, a l’adreça carrer Ciutat de Granada núm. 131 de Barcelona (08018), com mitjançant correu electrònic a l’adreça següent: bbdd.il3@ub.edu, indicant clarament el nom, cognoms, adreça i adjuntant una fotocòpia del document nacional d'identitat. A la Universitat de Barcelona tant per correu postal, dirigit a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, (08007) Barcelona, com mitjançant correu electrònic a la adreça electrònica següent: secretaria.general@ub.edu indicant clarament el nom, cognoms, adreça i adjuntant una fotocòpia del document nacional d'identitat.
 
3. La teva matrícula quedarà sense efecte si no acompleixes els requisits d’admissió (pagament en els termes establerts, lliurament i validació acadèmica de la documentació requerida). En cas de màsters, postgraus i certificats d'aprofitament (cursos amb requeriment de titulació universitària), no podràs obtenir el títol, si no disposes de la titulació requerida en l’accés. En aquests casos, i sempre que el programa ho permeti, rebràs un diploma d'extensió universitària (si el programa no contempla la certificació de no titulats, se't facilitarà un certificat d'assistència del programa expedit per (l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona).

Quedo assabentat/a que l'eficàcia de la matrícula està condicionada a la veracitat de les dades, al compliment dels requisits i normatives legals exigibles i al seu pagament complet en els terminis establerts. 
 
4. En el cas de programes amb cursos o mòduls que l’integren, hauràs d’optar per una de les dues opcions a l’hora de formalitzar la teva matrícula. En el cas de matricular el programa complet, en cap cas es poden expedir els títols o diplomes dels cursos o mòduls vinculats, d’acord amb l’art. 42 de la Normativa Reguladora dels Cursos de Postgrau i d’Extensió Universitària, aprovada pel Consell de Govern en la reunió de 29 de maig de 2013 [http://www.ub.edu/apostgrau/docs/normativa.pdf]
 
5. L'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona es reserva el dret d’anul·lar un programa amb 10 dies d’antelació, per raons docents i/o acadèmiques.
 
6. L'import pagat en concepte de reserva de plaça o matrícula no serà retornat transcorreguts els 14 dies naturals que dóna la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, per exercir el dret de desistiment. Un cop superat aquest termini, només es retornarà en cas de no haver-hi estat admès o bé d'anul·lació del curs.
 
7. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte, ajut o beca ofert per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, caldrà acreditar-lo degudament abans de l’inici del curs, un cop iniciat el curs l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona no aplicarà cap descompte, ajut o beca.
 
8.El fet de no satisfer la matrícula en els terminis que s’estableixin durant el procés de matrícula comporta la suspensió automàtica dels drets de l’alumne. En tot cas, la matrícula s’ha de formalitzar abans de l’inici del període de docència, llevat dels casos en el pagament es realitzi de forma fraccionada. En tot cas, l'alumne s'obliga al pagament íntegre de l'import de la matrícula. La matriculació pot comportar també el pagament d’altres taxes que hagin estat formalment aprovades pels òrgans competents de la Universitat de Barcelona.
 
9. El lloc i/o data d’impartició pot canviar per raons acadèmiques (canvis i adaptacions de calendari, necessitats de recursos docents addicionals, etc.) i d’organització i logística (adequació d’espais al conjunt de cursos impartits). El canvi definitiu de lloc i/o data d’impartició s’informarà als estudiants amb un mínim de quinze dies abans de l’inici del curs; els canvis puntuals i temporals s’avisaran amb la deguda antelació, amb un mínim de 24 hores. Els canvis de lloc d’impartició només es produiran dintre de la ciutat de Barcelona.
Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • Catalunya Caixa