Infermeria

Màster Interdisciplinari en Atenció Integral a la Cronicitat. Especialitat Treball Social Sanitari

Semipresencial
56 setmanes
master interdisciplinar cronicidad

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Acreditacions

Màster

Idioma

Castellà

Dates

2/11/2020 - 30/11/2021

Modalitat

Semipresencial

Horari

On-line. Sessions presencials del 11 al 15 d'octubre de 2021 de 9:00h a 18:30h (aquestes dates poden estar subjectes a canvis)

Lloc

IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

Preu

3.670

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Hores bonificades

807 h. on-line + 42 h. presencials. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

AVÍS

Aquest curs pot patir ajustos de calendari, metodologia docent o sistema d'avaluació segons els esdeveniments i les directrius de les autoritats sanitàries en relació amb la crisi de la COVID-19. Malgrat tot, es garanteix la qualitat de la formació i l'assoliment d'objectius en tots els casos.


Presentació

Les malalties cròniques són cada vegada més importants, degut a l’envelliment de la població i la transformació dels estils de vida dels ciutadans, entre altres factors.

Actualment, la cronicitat és un dels reptes principals presents i futurs al Sistema Nacional de Salut.

 • Un 42% de la població espanyola pateix, al menys, un procés crònic.
 • Les malalties cròniques motiven el 80% de les consultes d’Atenció Primària, el 60% d’ingressos hospitalaris i el 85% dels pacients ingressats a Medicina Interna.
 • És la principal causa de mort al nostre país, és responsable de més de 300.000 morts a l’any (un 74,45% del total) i és la que té més impacte sobre l’esperança de qualitat de vida dels ciutadans.
 • A més, suposen la principal causa de despesa sanitària i repercuteixen en un augment de la despesa de les famílies: vivim més anys i convivim amb una malaltia que requereix cures i tractaments farmacològics.

Els professionals de la salut es troben davant un nou tipus de pacient a qui atendre: persones grans, moltes d’elles amb un bon estat de salut, alguns altres amb multimorbiditat, i la majoria, amb malalties i condicions cròniques avançades i necessitats d’atenció complexa.

Davant d’aquest nou escenari, neix el Màster Interdisciplinari en Atenció Integral a la Cronicitat, una formació assistencial avançada orientada a desenvolupar les competències i habilitats de metges, infermeres i treballadors socials sanitaris perquè donin resposta a les noves necessitats assistencials socials del pacient crònic i als reptes de futur d’aquest àmbit.

Amb aquest programa i amb un doble itinerari clínic i social, els professionals podran:

 • Liderar l’abordatge de la cronicitat, atenent a la complexitat, pluripatologia, fragilitat, comorbiditat, etc.
 • Aportar una atenció centrada al pacient, personalitzant l’atenció i complexitat derivades de la dificultat per a la presa de decisions.
 • Treballar en equip multidisciplinari per abordar de forma integral les necessitats, voluntats i preferències dels pacients i per proporcionar una atenció global i integral i unes cures de llarga durada.
 • Participar en l’empoderament del pacient i fer que participi de forma activa a la presa de decisions sobre la seva salut i la seva malaltia.

Objectius

 • Aprendre a treballar de manera proactiva per poder gestionar millor la salut dels pacients crònics.
 • Saber abordar el pacient crònic en cas d'una situació complexa (aguda o subaguda) en qualsevol nivell assistencial d'intervenció: hospitalari, d'atenció primària, sociosanitari o residencial.
 • Conèixer les eines que faciliten la interconnexió de tots els dispositius assistencials per aconseguir accions efectives i eficients.
 • Saber estendre l'aplicació de les cures del pacient al seu entorn afectiu i als cuidadors.

Tres raons per escollir-lo

 • Formació 100% assistencial, que dona resposta a les necessitats del pacient crònic, sota un model d’atenció integral i centrat en les persones amb malalties cròniques i amb necessitats complexes.
 • Puntuable per a la teva carrera professional: atorga 4 punts per accedir a la borsa de treball de l’ICS.
 • Programa dissenyat seguint l’estratègia d’Atenció a la Cronicitat marcada pel Departament de Salut i el Departament de Benestar Social (Gencat).
de

Acreditació acadèmica

Màster Interdisciplinari en Atenció Integral a la Cronicitat. Especialitat Treball Social Sanitari per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l’Espai Europeu d’Educació superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

1. Concepte de cronicitat, complexitat i atenció integrada
1.1. Introducció a la cronicitat: Definició, reptes i discussió
1.2. Sistemes Sanitaris: Models i experiències d’atenció integrada
1.3. Sistemes Sanitaris: Nivells assistencials i equips de suport
1.4. El pacient del futur: Cap a un nou model de ciutadà
1.5. Rol de les TIC en l’atenció a la cronicitat

2. Habilitats dels equips en l’Atenció Centrada en la Persona
2.1. L’equip interdisciplinari: competències i objectius d’intervenció
2.2. Habilitats relacionals i comunicatives
2.3. Comunicació terapèutica
2.4. Eines generadores del canvi en el pacient
2.5. Atenció Centrada en la Persona

3. La fragilitat i la seva relació amb la complexitat
3.1. Definició i característiques de la fragilitat
3.2. Diagnòstic de la persona fràgil
3.3. Intervenció en fragilitat

4. Diagnòstic situacional del pacient crònic complex
4.1. Valoració geriàtrica integral: detecció de problemes i escales de valoració. Pronòstic. Trajectòries
4.2. Síndromes geriàtriques
4.3. Atenció a la persona afecta de malaltia crònica avançada
4.4. Elaboració de plans terapèutics

5. Abordatge psico-social de la persona afecta de condicions cròniques i necessitats complexes 
5.1. El diagnòstic social sanitari
5.2. La intervenció psico-social
5.3. Atenció centrada en el pacient i família i el suport de la xarxa social

6. Aspectes ètics i decisions compartides
6.1. Dilemes bioètics i legals
6.2. Decisions compartides

7. Qualitat i seguretat del pacient 
7.1. Importància de la seguretat del pacient en cronicitat
7.2. La millora continua de la qualitat
7.3. Gestió per processos

8. Tallers socials pràctics específics
8.1. El diagnòstic social, escales i instruments
8.2. L’ètica de les cures i la construcció d’entorns cuidadors
8.3. Atenció centrada en la persona i en la família
8.4. La mediació familiar: organitzem les cures?
8.5. Taller de casos 1. La soledat no desitjada
8.6. Taller de casos 2. Las patologies geriàtriques
8.7. Taller de casos 3. El dany cerebral adquirit
8.8. Taller de casos 4. Repercussions socials de la malaltia pulmonar crònica obstructiva MPOC

9. Tallers pràctics comuns
9.1. Taller de diagnòstic situacional
9.2. Taller de Priorització de problemes i pla d’atenció
9.3. Taller de Pla d’intervenció compartit i presa de decisions anticipades
9.4. Taller de treball en equip
9.5. Taller d’educació per a la salut. Enfocament grupal i comunitari

10. Treball de recerca
10.1. Pregunta d’investigació
10.2. Justificació, antecedents i estat actual del tema.
10.3. Recerca en bases de dades i altres fonts d´informació
10.4. Elaboració del marc conceptual
10.5. Disseny d´objectiu general i específics
10.6. Material i mètode: Tipus d´estudi, àmbit d´estudi, subjectes d´estudi (criteris d´inclusió i exclusió) descripció de variables.
10.7. Anàlisi de dades i resultats
10.8. Aplicabilitat dels estudis de recerca
10.9. Limitacions d´estudi
10.10. Consideracions ètiques
10.11. Cronograma i pressupost
10.12. Conclusions

11. Treball final de màster
11.1. Disseny d’un abstract científic per presentar el treball de recerca a una Jornada/Congrés nacional o internacional
11.2. Elaboració de la presentació del treball final de màster i defensa davant d’un tribunal

Destinataris

Infermeres, metges i treballadors socials. 

Professorat

Direcció

Sra. Antonia Martínez Villegas
Infermera. Gestora de casos de la Corporació Sanitaria Parc Taulí. Máster en lideratge i gestió en els serveis d’infermeria de la UB.

Coordinació

Sra. Mercè Prat Martínez
Infermera i especialista en geriatria. Professora Titular de l’Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat de la UAB. Màster en Salut i Benestar Comunitari por la UAB.

Dr. Sebastià J. Santaeugènia González
Metge especialista en Medicina Interna. Doctor en Geriatria. Director del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat i del Pla Director Sociosanitari en Departament de Salut (Generalitat de Catalunya).

Quadre docent

Sra. Silvia Bleda García
Infermera. Professora Titular de l'Escola Universitària d'Infermeria Gimbernat de la UAB. Màster en Salut i Benestar Comunitari per la UAB.

Sra. Carolina Fort Pujol.
Diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona.
Màster en Dret de Família per la Universitat de Barcelona i Postgrau en Treball Social Sanitari per la Universitat Oberta de Catalunya.
Des del 2004 treballadora social sanitària del CAP Sant Rafael de l'Institut Català de la Salut.

Sra. Mireia Gallés Muntada
Infermera d'Atenció Primària. EAP de Vic. Centre d'Atenció Primària El Remei. Postgrau de Infermeria en Atenció Primària (CADI) de la UB. Màster en Salut Comunitària.

Sra. Alicia Gutiérrez Benito
Infermera especialista en geriatria. Servei de Geriatria i Cures Pal·liatives de Badalona Serveis Assistencials. Màster en Administració i Gestió de Recursos d¿Infermeria per la Escola d¿Infermeria de Santa Madrona.

Sra. Antonia Martínez Villegas
Infermera. Gestora de casos de la Corporació Sanitaria Parc Taulí. Màster en lideratge i gestió en els serveis d¿infermeria de la UB.

Sra. Victoria Mir Labalsa
Treballadora Social. Coordinadora de Treball Social a l¿Institut Català de la Salut (ICS).

Sra. Olga Monistrol Ruano
Infermera de recerca. Hospital Universitari Mútua Terrassa.

Sra. Carmen Partera Luque
Infermera. Unitat Funcional de Seguretat del Pacient de la Corporació Sanitària Parc Taulí.

Sra. Mercè Prat Martínez
Infermera i especialista en geriatria. Professora Titular de la Escola Universitària d¿Infermeria Gimbernat de la UAB. Màster en Salut i Benestar Comunitari per la UAB.

Sra. Anna Pujol García
Infermera. Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària (UFISS) de l'Hospital de Sabadell (Corporació Sanitària Parc Taulí).

Sr. Jordi Riba Cebrián
Treballador Social. Responsable de l¿Àrea de Treball Social de la Gerència Territorial de Barcelona (ICS). Màster en Treball Social Sanitari per la UOC. Postgrau en Treball Social en Processos de Malaltia Crònica per la URL. Postgrau en Anàlisi i Conducció de grups en l'àmbit clínic i socioeducatiu per la UB.

Sra. Josefa Rodriguez Molinet
Treballadora social sanitària del CAP Casernes de la Gerència territorial de Barcelona. Màster en Atenció Primària per la UAB. Postgrau en Mediació i Resolució de Conflictes per la URL.

Dr. Sebastià J. Santaeugènia González
Metge especialista en Medicina Interna. Doctor en geriatria. Director del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat i del Pla Director Sociosanitari en Departament de Salut (Generalitat de Catalunya).

Sr. Juan José Zamora Sánchez
Infermer d¿Atenció Primària a l¿Institut Català de la Salut de Barcelona (ICS). Màster en Lideratge i Gestió en els serveis d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

 

 

 

 

 

 

 

Autors


Dr. Jordi Amblàs Novellas
Director adjunt de la Càtedra de Cures Pal·liatives ICO/UVic-UCC
Membre del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat (PPAC) del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Sra. Paloma Amil Bujan
Infermera. Responsable del Programa Pacient Expert Catalunya. Membre del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat. Màster en Cronicitat i Dependència per la UPF.

Sra. Ingrid Bullich Marin
Infermera especialista en infermeria geriàtrica. Doctora en ciències infermeres per la UB. Tècnica referent sociosanitari. Gerència d¿Ordenació i Cartera de Serveis Assistencials. Àrea d¿atenció Sanitària. Servei Català de la Salut (CatSalut).

Sra. Esther Gil Sánchez
Infermera de salut Familiar i Comunitària. Referent del Programa Pacient Expert Catalunya i membre de l'equip de treball del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat en Departament de Salut (Generalitat de Catalunya).

Sra. Cristina Lasmarías Martínez
Infermera. Observatori "QUALY" / Centre Col·laborador OMS per a Programes Públics de Cures Pal·liatives (CCOMS-ICO) .Directora Adjunta Càtedra de Cures Pal·liatives UVIC/ICO/CCOMS. Universitat de Vic

Sra. Eva M Melendo Azuela.
Infermera especialista en Geriatria. Màster en cures infermeres: metodologia i aplicació. Professora associada d¿infermeria de la Universitat de Barcelona. Tècnica del Pla Director Sociosanitari en Departament de Salut (Generalitat de Catalunya)

Dr. Ramon Miralles Basseda
Director Clínic Territorial de Cronicitat

Sra. Mercè Prat Martínez
Infermera i especialista en geriatria. Professora Titular de l¿Escola Universitària d¿Infermeria Gimbernat de la UAB. Màster en Salut i Benestar Comunitari por la UAB. Josefa Rodríguez Molinet

Sr. Jordi Riba Cebrián
Treballador Social. Responsable de l¿Àrea de Treball Social de la Gerència Territorial de Barcelona (ICS). Màster en Treball Social Sanitari per la UOC. Postgrau en Treball Social en Processos de Malaltia Crònica per la URL. Postgrau en Anàlisi i Conducció de grups en l'àmbit clínic i socioeducatiu per la UB.

Dr. Sebastià J. Santaeugènia González
Metge especialista en Medicina Interna. Doctor en Geriatria. Director del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat i del Pla Director Sociosanitari en Departament de Salut (Generalitat de Catalunya).

Sr. Francisco José Tarazona Santabalbina
Doctor en Medicina i Especialista en Geriatria. Senior Consultant. Orthogeriatric Unit. Department of Geriatric Medicine. Hamad Medical Corporation. Doha, Qatar. Servei de Geriatria. Hospital Universitario de La Ribera. Alzira, Valencia.

Sr. Alex Vicente Villalba
Infermer. Professor Titular. Postgrau en l¿ Atenció Pre-hospitalària Urgent (APU) per l¿Escola Universitària d¿Infermeria Gimbernat de la UAB. Màster en Bases, Procediments i Tècniques aplicades al maneig del malalt crític i emergències per la Universitat de Barcelona. Màster oficial en investigació en Ciències de d¿infermeria per la Universitat Rovira i Virgili. Máster Interuniversitari d¿ Investigació i Innovació en Cures d¿ Infermeria per la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h