Màster en Eficiència Energètica 4.0 i Emergèn...

Afegir a favorits
Medi ambient i sostenibilitat

Màster en Eficiència Energètica 4.0 i Emergència Climàtica

Presencial
41 setmanes
master eficiencia energetica

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Acreditacions

Màster

Idioma

Castellà

Dates

17/10/2022 - 31/7/2023

Modalitat

Presencial

Horari

Dilluns, dimarts i dijous de 18:00h a 22:00h

Lloc

IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

Preu

5.500

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Hores bonificades

400 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

AVÍS

Aquest curs pot patir ajustos de calendari, metodologia docent o sistema d'avaluació segons els esdeveniments i les directrius de les autoritats sanitàries en relació amb la crisi de la COVID-19. Malgrat tot, es garanteix la qualitat de la formació i l'assoliment d'objectius en tots els casos.Presentació

La sostenibilitat i l'energia s'han convertit en aspectes cada cop més importants a l'hora d'analitzar la viabilitat de projectes, els costos associats i les oportunitats existents en una instal·lació o organització, ja sigui de caràcter industrial, del sector terciari o del món municipal.

El cost energètic relacionat amb l'activitat de les organitzacions és cada vegada més rellevant. En aquest sentit, hi ha una creixent necessitat de professionals que estudiïn, realitzin auditories, dissenyin i implementin estratègies de caràcter sostenible, d'estalvi i eficiència energètica en aquestes organitzacions i instal·lacions. Segons diferents estudis i informes, el sector de l'energia i la sostenibilitat és un àmbit estratègic en què les oportunitats professionals es multiplicaran en els propers anys. Aquestes oportunitats tindran lloc a Espanya, Amèrica Llatina i la resta del món. Les necessitats, en aquest sector, són globals.

Així mateix, en un context d'incertesa pel que fa al subministrament d'energia, una volubilitat dels preus i una important dependència energètica exterior, cal actuar per millorar l'eficiència dels usos d'energia, tenint en compte les millors tècniques disponibles. Igualment, una regulació cada vegada més estricta en aquest camp (p. ex. la Directiva Europea d'Eficiència Energètica 2012/27/UE) i el RD 56/2016 de transposició d'aquesta obliga les empreses i institucions a realitzar auditories energètiques i implementar sistemes de gestió energètica.

El Màster en Eficiència Energètica 4.0 i Emergència Climàtica de l'Institut de Formació Continua – Universitat de Barcelona neix per donar resposta a una gran part d'aquests reptes que es plantegen a nivell energètic i mediambiental. Aquest Màster ofereix les eines i la metodologia de treball adequada per dur a terme aquestes tasques d'auditoria, anàlisi, planificació i gestió dels usos energètics i en el qual la sostenibilitat juga un paper central a l'hora de plantejar les solucions.

El Màster s'orienta d'una manera clara i des de la primera sessió a l'obtenció de resultats i a l'aplicació dels coneixements adquirits, aprofundint en la generació energètica, el consum de l'energia, els mecanismes de mesura i monitoratge, i els principals sectors econòmics com són la indústria, l'edificació (principalment la rehabilitació energètica), el transport, els serveis municipals i els mercats energètics, entre d'altres. El programa del Màster incorpora una visió holística dels conceptes de sostenibilitat i energia, preparant l'alumne per enfrontar-se i desenvolupar la seva carrera professional en qualsevol àmbit del sector, ja sigui des de l'empresa privada o l'administració pública.

El Màster en Eficiència Energètica 4.0 i Emergència Climàtica, tot i que s’imparteix en una universitat espanyola com és la Universitat de Barcelona, té caràcter global. En aquest sentit, més enllà de treballar amb les característiques i normativa espanyoles, també inclou aproximacions a les realitats de diferents països. Aquest acostament a la realitat llatinoamericana es tradueix en una oportunitat bidireccional: permetre que alumnes de Centre i Sud-amèrica puguin aprofitar els coneixements adquirits en el curs i que els alumnes espanyols puguin desenvolupar part de la seva carrera professional en aquests països llatinoamericans. Alguns d'aquests països són:

Mèxic i la seva reforma energètica que intenta que el monopoli existent en aquesta matèria es pugui trencar i donar entrada a nous competidors amb l'objectiu de guanyar en eficiència i qualitat. En aquest sentit, al mercat elèctric, a part de dividir la generació del transport i de la comercialització, hi ha una clara voluntat d'incentivar l'ús d'energies netes a partir de la introducció dels CEL (certificats energies netes). En matèria d'eficiència energètica és un país que encara li queda molt per fer, el desenvolupament sostenible és a l'agenda política i les possibilitats de dur a terme projectes en aquest àmbit són potencialment molt elevades. El sector de la cogeneració és un altre aspecte en què el Màster posa especial èmfasi i en el qual Mèxic té encara molt per dir.

Xile és un altre país amb un potencial alt de desenvolupament de projectes d'energies renovables i eficiència energètica. Amb pocs recursos energètics propis (com a Espanya, on es té una dependència energètica exterior superior al 80%), el govern i les organitzacions del país tenen un interès màxim en la necessitat de generar energia neta i eficient, així com en el seu ús correcte. Amb diversos dels ponents en relació amb l’AChEE (Agència Xilena d'Eficiència Energètica), es coneix l'interès per fer projectes mitjançant el model de negoci de les ESCO i la inversió per tercers. Tot i ser un país amb certa experiència en el sector, i on encara queda molt per fer, el potencial de desenvolupament és elevadíssim.

Altres països amb una clara voluntat de desenvolupar tot el referent a l'eficiència energètica i el desenvolupament sostenible són Colòmbia i Veneçuela. Per raons diferents i necessitats conjunturals, una generació neta i eficient, així com un bon ús dels recursos existents, són voluntats cada vegada més importants per a les polítiques energètiques d'aquests Estats.

El Màster està desenvolupat i impartit per professionals experts i en actiu, amb una destacada trajectòria i experiència en el camp de l'estalvi i l'eficiència energètica. Amb l'objectiu d'obrir noves oportunitats laborals, s'establirà contacte amb organitzacions i empreses de referència del sector energètic i, específicament, en l'àrea de l'eficiència energètica a través de la seva participació en el programa.

Objectius

El màster ofereix una visió transversal, clara i actual del sector de l’energia, de les perspectives de creixement dels sistemes d’eficiència energètica i de la necessitat d’una utilització eficient de l’energia.

En finalitzar aquest màster, hauràs obtingut les eines necessàries per poder afrontar amb garanties qualsevol projecte relacionat amb la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat.

 • Convertir-te en expert energètic de qualsevol organització de caràcter industrial del sector de l’edificació o de l’àmbit públic.
 • Establir els criteris energètics més adequats per donar resposta als diferents problemes que es puguin plantejar en l’exercici professional.
 • Assentar els fonaments per a la impartició i el manteniment d’instal·lacions amb sistemes d’eficiència energètica.
 • Optar a noves oportunitats professionals en el camp de l’eficiència energètica.
 • Crear el teu propi projecte empresarial relacionat amb l’energia i l’eficiència energètica.

Tres raons per escollir-lo

 • Tots els alumnes que finalitzin el Màster podran realitzar auditories energètiques segons el RD 56/2016
 • 14 edicions formant a professionals i mantenint contacte amb empreses de referència en eficiència, a través de docents en actiu i visites a empreses
 • Adquiriràs experiència professional en un Projecte Final sobre una instal·lació real, amb el suport d'un tutor expert en el sector del projecte

Col·laboradors

Acreditació acadèmica

Màster en Eficiència Energètica 4.0  i Emergència Climàtica per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

1. Introducció a l'eficiència energètica, emergència climàtica, economia circular i ODS
1.1. Reptes de la situació energètica i climàtica a escala mundial
1.2. Magnituds i càlculs energètics. Economia sostenible eficient
1.3. Models i balanços energètics
1.4. Perspectives del sector empresarial en el camp de l'eficiència energètica
1.5. Normatives d'eficiència energètica
1.6. Auditories energètiques segons normatives vigents
1.7. Introducció i nous reptes de la indústria 4.0

2. Tecnologies i eines transversals
2.1. Introducció a la termodinàmica, la transmissió de calor i al transport de fluids
2.2. Mesuraments energètics al camp: tècniques i equips
2.3. Monitoratge, gestió energètica i sistemes de registre de dades de camp: tècniques i anàlisis
2.4. Mesuraments tèrmics, elèctrics i d'il·luminació
2.5. Protocols de mesura i verificació (EVO-IPMVP)
2.6. Empreses de serveis energètics (ESE/ESCO)
2.7. Operacions de manteniment d'instal·lacions energètiques i registre d'operacions
2.8. Normes i certificacions: ISO 50001, UNE 16001
2.9. Conceptes econòmics i financers
2.10. Dispositius IoT

3. Sostenibilitat i eficiència energètica en la indústria 4.0
3.1. Introducció a l'energia en la indústria
3.2. Generació de calor i fred. L'energia en processos
3.3. Motors elèctrics d'alt rendiment: regulació i control
3.4. Tecnologies i optimització del consum en instal·lacions de fred industrial
3.5. Tecnologia en sistemes de cogeneració: normatives aplicables
3.6. Auditories energètiques en la indústria: metodologia
3.7. Tipus de manteniment

4. Mercats energètics. Tarifes
4.1. Mercats energètics i infraestructures
4.2. El mercat elèctric. L'oferta de les subministradores. Tarifes
4.3. El mercat del gas natural. L'oferta de les subministradores de gas. Tarifes
4.4. El mercat des de la demanda. La visió dels consumidors
4.5. Reptes de la transició energética.

5. Sostenibilitat i eficiència energètica en l'edificació
5.1. Legislació energètica aplicada a l'edificació
5.2. Edificació bioclimàtica. Arquitectura passiva. Aplicacions
5.3. Qualificació i certificació sostenible d'eficiència energètica. HULC i CE3X
5.4. Estàndards voluntaris: LEED, BREEAM, PASSIV HAUS i d'altres
5.5. Instal·lacions de climatització, calefacció i ventilació. RITE. Mesures d'estalvi i eficiència
5.6. Il·luminació eficient d'edificis

6. Smart cities i mobilitat sostenible
6.1. Introducció a l'energia en els municipis. Gestor energètic municipal
6.2. Enllumenat públic: normativa, legalització, tecnologies, projectes ESE
6.3. Smart city: models de negoci, aplicacions i futur
6.4. Mobilitat sostenible: estratègia i aplicació
6.5. Tecnologies i combustibles. Vehicle elèctric. PHEV, EV. GNC i GLP

7. Emergència climàtica. Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i accions per superar-la
7.1. Sostenibilitat i ODS
7.2. RSE i sostenibilitat
7.3. Introducció als efectes i als impactes del canvi climàtic
7.4. Empremta de carboni. Concepte i càlcul
7.5. Gestió eficient de l'aigua
7.6. Residus: tipus, gestió i revaloració energètica
7.7. Revaloració energètica de residus

8. Energies renovables
8.1. Introducció a les energies renovables. Anàlisi del cicle de vida d'un kWh
8.2. Solar tèrmica a baixa temperatura. Principis i components. Disseny i aplicació pràctica
8.3. Fred activat tèrmicament. Refrigeració solar
8.4. Solar fotovoltaica. Valors més destacats i components
8.5. Biomassa. Valoració energètica de residus. Aplicació de processos termoquímics i biològics
8.6. Altres tecnologies. Geotèrmica a baixa temperatura. Minieòlica, acumulació elèctrica, etc.

9. Treball de fi de màster

Destinataris

Els destinataris d’aquest màster són:

 • Professionals amb experiència amb la intenció de reforçar els seus coneixements relatius a l’energia i l’eficiència energètica.
 • Persones interessades en dur a terme una transició en la seva carrera professional i focalitzar-la en el sector de l’energia, eficiència energètica, sostenibilitat i canvi climàtic.
 • Persones que encara tenen poca experiència, però que tenen la voluntat de dirigir la seva carrera professional cap al sector de l’eficiència energètica.

Les carreres o estudis més afins són:

 • Camps tècnics: enginyeries (industrial, química, energètica, mecànica, agrònoma, geològica, ambiental, de materials o d’altres) i arquitectura, enginyer d’edificació, arquitecte tècnic, indústria 4.0, estudis relacionats amb el manteniment tant industrial com d’edificació.
 • Camps científics: ciències ambientals, física, química, geologia, biologia o d’altres perfils cientificotècnics.
 • Altres: economistes i d’altres llicenciats experts en el sector de l’energia i amb coneixements previs de l’àmbit del màster.

Experiència o característiques dels destinataris:

 • Gestió d’indústries i de processos productius, tècnics municipals, gestors d’equipaments col·lectius i projectistes d’enginyeries
 • Experiència en instal·lacions tant elèctriques com d’altres energies (clima, vapor, aire, fred, etc.)
 • Professionals familiaritzats amb la gestió d’obres i/o ampliacions, tant d’instal·lacions industrials com d’edificis (hotels, hospitals, residències, etc.)

Sortides professionals

El Màster en Eficiència Energètica 4.0 i Emergència Climàtica prepara per assumir funcions relacionades amb l’estalvi, l’eficiència energètica i la sostenibilitat en organitzacions de tota índole i condició. Aquestes funcions es desenvolupen en diferents àrees de l’organització (ja sigui en departaments específics d’optimització energètica, o bé en departaments d’operacions, qualitat, medi ambient, enginyeria, etc.). El màster proporciona totes les eines necessàries per convertir-se en:

 • Director i/o responsable energètic de l’organització
 • Director i/o responsable d’eficiència energètica
 • Gestor energètic de l’organització
 • Director de sostenibilitat i medi ambient
 • Auditor energètic
 • Responsable de compres d’energia i relació amb les utilities
 • Consultor energètic
 • Gestor d’empreses de serveis energètics (ESE o ESCO)

Realitzant tasques com:

 • Aplicació de l’eficiència energètica en edificis i instal·lacions industrials
 • Processos de certificació energètica d’edificis
 • Processos de certificació energètica d’instal·lacions industrials
 • Comercialització d’equips d’eficiència energètica
 • Promoció de programes d’eficiència energètica
 • Assessorament en polítiques energètiques i mediambientals
 • Consultoria energètica i aplicació de mesures d’estalvi i eficiència
 • Disseny de models de sistemes de gestió d’eficiència energètica
 • Gestió de projectes d’eficiència energètica en una empresa o treballant simultàniament en diverses
 • Emprenedoria en el sector de l’energia aportant solucions o serveis d’eficiència energètica en empreses
 • Anàlisis per a la determinació de viabilitat econòmica de projectes energètics
 • Auditoria o consultoria energètica per aplicar mesures d’eficiència energètica i seguir el protocol IPMVP
 • Consultoria de gestió mediambiental

Professorat

Direcció

Sr. Roger Marcos Marcé
Enginyer Industrial. 

Sr. Albert Ginestà i Vàzquez
Enginyer informàtic. Executive-MBA a EADA i Màster en Eficiència Energètica IL3-UB. Director general de KfeW Systems. Director del Màster Online en Eficiència Energètica de l’IL3-UB i codirector del Màster Presencial en Eficiència Energètica de l’IL3-UB.

Quadre docent

Sr. Raúl Alonso
Soci Fundador a JustaEnergia s.l.

Sr. Àngel Andreu
Enginyer Industrial. Director General Ecoenergies. VEOLIA. Expert en xarxes de calor i fred.

Sr. Ramon Bella
EHS Manager al Laboratori Reig Jofre. Expert en Residus.

Sr. Manel Blasco
Enginyer Industrial. Soci Director en Micropower Europe. Expert en micro-cogeneració, amb més de 20 anys d'experiència en el sector.

Sr. Ismael Castillo
Project Manager Industrial Refrigeration en Johnson Controls. Expert en refrigeració i fred industrial.

Sr. Daniel Cerveró
Delegat comercial Catalunya Powen.

Sr. Joaquim Daura
Enginyer industrial. Schneider Electric. Responsable Comercial de Energy & Sustainability Services

Sr. Aniol Esquerra
Enginyer. Ecoserveis. Consultor energètic i expert en il·luminació interior.

Sr. Albert Ginestà
Business Development Manager en KfeW Systems.

Sr. Aleksandar Ivancic
Senior Researcher at IREC - Institut de Recerca en Energia de Catalunya.

Sr. Oriol Jürgens Mestre
Enginyeria Farmacèutica. Expert en Manteniment Industrial, Gestió Energètica i Sostenibilitat.

Sr. Josep Linares
Arquitecte. Director Operatiu Rehabilitació i Millora de l’Habitatge, Agència Catalana de l' Habitatge. Expert en rehabilitació energètica.

Dr. Mariano Marzo
Catedràtic d'Estratigrafia i professor de Recursos Energètics i Geologia del Petroli en la Facultat de Geologia de laUniversitat de Barcelona. Membre de la "Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.

Sr. Lluís Morer
Cap d’Eficiència Energètica a l’Institut Català d’Energia (ICAEN) Generalitat de Catalunya. 

Sr. Sergi Morera
Gestió d'obres i infrastructures al BANC DE SANG I TEIXITS.

Sr. Hector Noguera
Solutions Manager | Pre-sales Manager @BAXI.

Dr. Jordi Pasqual
Físic. Doctor Enginyer Industrial. IREC

Sr. Christoph Peters
Arquitecte. SaAs. Trama tecnoambiental. Expert en arquitectura bioclimàtica.

Sra. Verdiana Russo
Project Manager, Energy&Sustainability Consultant, BREEAM ES Associate. Anthesis Lavola.

Sr. David Serrano
Enginyer Industrial. Conseller Delegat Districlima Barcelona i Districlima Zaragoza. Expert en Xarxes de Calor i Fred.

Sra. Cristina Soler
Consultora Senior Eficiencia.

Sra. Marta Torres
Enginyera Industrial. Consultora Senior en Mitigació de Canvi Climàtic.

Sr. Dani Utges
Responsable de Producte a DEXMA.

Sr. José Enrique Vázquez
Director de BIOQUAT i Grup de Gestors Energètics. Expert en Auditories Energètiques.


Coordinadors dels mòduls

Sr. Ferran Garrigosa
Enginyer industrial. MBA per ESADE. Coordinador Tècnic de la Comissió d'Energia del col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Director del Màster d'Energies Renovables de l'Institut de Formació Contínua.

Sr. Albert Ginestà i Vàzquez
Enginyer informàtic. Executive-MBA a EADA i Màster en Eficiència Energètica IL3-UB. Director general de KfeW Systems. Director del Màster Online en Eficiència Energètica de l’IL3-UB i codirector del Màster Presencial en Eficiència Energètica de l’IL3-UB.

Sr. Josep Mairal
Enginyer Industrial. Soci Director d’ENGIPRO ENERGY SL.

Sr. Roger Marcos Marcé
Enginyer industrial. MBA Esade. Director Comercial DEXMA.

Sr. Marc Raventos Busquets
Enginyer Industrial. Gas Natural Fenosa.

Sr. Josep Verdaguer Espaulella
Llicenciat en Administració catedràtic d'Estratigrafia i professor de Recursos Energètics i Geologia del Petroli en la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats amb conveni de col·laboració.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.
 • Col·legiats/des del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB). 10% de descompte.
 • Associats/des del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC). 10% de descompte.
 • Col·legiats/des del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya (COEAC). 10% de descompte.
 • Col·legiats/des, pre-col·legiats/des i empleats/des del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. 10% de descompte.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició sobre el curs de la convocatòria vigent i de futures.
Vull rebre informació respecte d’altres programes, activitats i serveis relacionats.

CONTACTE

Instituto Forymat

Adreça:

C. de la Princesa, 41
28008. Madrid

WhatsApp: 630 25 42 67
E-mail: admision@il3.ub.edu

91 559 27 86

De dilluns a dijous de 9:30h a 20:30h i divendres de 9:30h a 18:30h