Màster en Gestió d'Institucions i Empreses Cu...

Afegir a favorits
Cultura

Màster en Gestió d'Institucions i Empreses Culturals

Presencial
96 setmanes
Master gestion instituciones culturales

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Acreditacions

Màster

Idioma

Castellà

Dates

9/11/2020 - 14/9/2022

Modalitat

Presencial

Horari

Aquest proper curs 2020-2021, per motius de prudència davant la crisi de la COVID¿19, la docència s¿impartirà amb format virtual de novembre a desembre de 2020 (amb sessions docents els dilluns i/o dimecres de 17h a 19h) i, de manera presencial, de gener a juny de 2021 (els dilluns i dimecres de 16:45h a 21h).

Lloc

IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

Preu

6.930

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Hores bonificades

440 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

AVÍS

Aquest curs pot patir ajustos de calendari, metodologia docent o sistema d'avaluació segons els esdeveniments i les directrius de les autoritats sanitàries en relació amb la crisi de la COVID-19. Malgrat tot, es garanteix la qualitat de la formació i l'assoliment d'objectius en tots els casos.Presentació

Aquest programa neix amb la pretensió d'ajudar a articular una professió poc estructurada, que busca una legitimitat professional reconeguda i estable. L'ambició era clara, propiciar la formació i reciclatge de professionals en actiu i, de forma creixent, formar noves generacions de recent graduats que volen dedicar-se a la gestió d'institucions, projectes, equipaments o serveis culturals.

El marc d'actuació del gestor cultural està molt condicionat per la realitat de la cultura i les seves institucions, pel tradicional predomini de la intervenció pública sobre la gestió privada, per la petita dimensió de la majoria de projectes culturals, o per la gran importància de les relacions interpersonals a l'interior i l'exterior de les organitzacions. Des del 1989, l'equip pedagògic dels cursos de postgrau en gestió cultural de la Universitat de Barcelona ha fet un gran esforç per estructurar continguts, recollir experiències i documentació, elaborar exercicis de simulació i mètodes didàctics per exercitar la curiositat intel·lectual i el sentit comú. El repte d'aquest treball col·lectiu és aconseguir una formació de qualitat al servei de la plena incorporació de professionals competents al si de les diverses institucions, projectes, equipaments i serveis culturals del nostre país.

El programa ofereix una formació de qualitat al servei de la plena incorporació i reciclatge de professionals innovadors i competents al si de les diverses institucions i empreses culturals; fomenta la creació de projectes sostenibles i viables a escala nacional i internacional; i propicia l’intercanvi d’experiències entre els participants i agents professionals.

Més informació sobre l’oferta formativa i d’altres activitats organitzades pel Programa de Gestió Cultural de la Universitat de Barcelona

Objectius

  • Formar-se professionalment en innovació en l'àmbit de la gestió cultural.
  • Dur a terme projectes sostenibles i viables a escala nacional i internacional.
  • Intercanviar experiències amb agents professionals i experts de l'àmbit cultural.

Tres raons per escollir-lo

  • Creat per donar resposta a la necessitat de formació dels professionals en l'àmbit cultural.
  • Gran equip de professionals experts de l'àmbit cultural.
  • Contribueix a l'articulació i estructuració del dinamitzador cultural.

Acreditació acadèmica

Màster en Gestió d'Institucions i Empreses Culturals per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

1. Sectors i actors culturals
1.1. Estructura i dinàmica dels sectors culturals
1.1.1. Els sectors culturals artesanals
1.1.2. Els sectors culturals industrials
1.1.3. Els mitjans de comunicació
1.2. Anàlisi dels actors culturals
1.2.1. La creativitat i els creadors
1.2.2. Els actors no lucratius
1.2.3. Els actors lucratius
1.2.4. El sector públic
1.3. Visites a organitzacions culturals

2. Gestió cultural territorial
2.1. Política cultural territorial
2.1.1. Govern local: política, mediació i gestió de serveis públics
2.1.2. Organització, pressupost i procediment administratiu
2.1.3. Models i estratègies de política de la cultura local
2.1.4. L'Agenda 21 de la cultura
2.1.5. Models de governança i gestió d'equipaments culturals públics
2.2. Participació i dinamització cultural comunitària
2.2.1. Empoderament ciutadà i democràcia cultural
2.2.2. Participació comunitària: dinàmiques, negociació i coordinació
2.2.3. Dinàmica i gestió d'esdeveniments
2.2.4. Entitats no lucratives: gestió i models de governança
2.2.5. Estratègies i experiències d'animació sociocultural
2.2.6. Gestió intercultural: models i experiències
2.3. Planificació estratègica territorial
2.3.1. Models de planificació estratègica territorial
2.3.2. Disseny i elaboració de plans estratègics territorials
2.3.3. Cartografies culturals territorials
2.3.4. Estratègies de programació i implementació
2.3.5. Avaluació de plans estratègics

3. Dimensions de la gestió cultural
3.1. Anàlisi introductori als diferents àmbits de la gestió cultural
3.2. Presentació d'algunes experiències
3.3. Principals estratègies aplicades

4. Bases de l'acció cultural
4.1. Política cultural
4.1.1. Paradigmes de les polítiques culturals contemporànies
4.1.2. Models internacionals comparats de política cultural
4.1.3. Estratègies de política cultural
4.1.4. Planificació i avaluació de polítiques culturals
4.2. Economia de la cultura
4.2.1. Estructures i dinàmiques dels mercats culturals
4.2.2. Participació, consum i demanda cultural
4.2.3. Estratègies de finançament
4.3. Empoderament i referents creatius
4.3.1. Ascepcions i dimensions de cultura
4.3.2. Creativitat, indústria cultural i indústria creativa
4.3.3. Dinàmiques culturals contemporànies

5. Disseny estratègic
5.1. Bases de disseny i planificació estratègica
5.2. Missió, visió i valors
5.3. Instruments de diagnòstic
5.4. Objectius estratègics i operatius
5.5. L'avaluació de projectes i programes
5.6. Disseny de programes i avaluació de recursos
5.7. Anàlisi de projectes i referents culturals

6. Introducció a la gestió de recursos
6.1. Marc jurídic
6.1.1. Fonts del dret, marc normatiu i assessorament jurídic
6.1.2. Drets culturals
6.1.3. Riscos i responsabilitats contractuals i extracontractuals
6.1.4. Règim jurídic i fiscal de les organitzacions i activitats culturals
6.1.5. Drets d'autor i propietat intel·lectual
6.1.6. Competències, organització i activitat administrativa
6.2. Disseny pressupostari
6.2.1. Introducció als instruments comptables i al cas d'anàlisi
6.2.2. Disseny del pressupost de despeses
6.2.3. Disseny del pressupost d'ingressos
6.2.4. Punt d'equilibri i viabilitat de projectes
6.2.5. La temporalitat pressupostària i comptable
6.3. Introducció a la comunicació i màrqueting
6.3.1. Bases del màrqueting aplicat a la cultura
6.3.2. Segmentació, target i posicionament
6.3.3. Disseny de l'estratègia de comunicació
6.3.4. Comunicació digital i convencional
6.3.5. Gestió del patrocini

7. Projecte final
7.1. Selecció del tema
7.2. Disseny i planificació del projecte
7.3. Selecció i anàlisi de referents
7.4. Desenvolupament d'estratègies
7.5. Proposta operativa
7.6. Redacció i presentació

8. Anàlisi de la gestió cultural
8.1. Agents, factors i mercats
8.2. Anàlisi d'estratègies
8.3. Anàlisi d'experiències
8.4. Prospectiva i diagnosi de la dimensió

9. Finançament i viabilitat de projectes i organitzacions culturals
9.1. Obtenció i gestió de recursos propis
9.1.1. Introducció al finançament de les activitats culturals
9.1.2. Finançament via el mercat
9.1.3. Estratègia de política de preus
9.2. Estratègies de captació de recursos externs
9.2.1. Alternatives d'obtenció de recursos externs
9.2.2. Finançament via pressupostos públics
9.2.3. Finançament via mecenatge institucional i patrocini empresarial
9.2.4. Estratègia de finançament participatiu
9.3. Viabilitat de projectes i organitzacions culturals
9.3.1. Introducció al concepte de viabilitat econòmica
9.3.2. Estratègies i experiències d'emprenedoria cultural
9.3.3. Disseny d'un pla d'empresa
9.3.4. Pla financer

10. Comunicació i màrqueting cultural
10.1. Màrqueting cultural
10.1.1. Màrqueting cultural: anàlisi estratègica
10.1.2. Target i posicionament
10.1.3. Anàlisi i segmentació de públics
10.1.4. Nous públics i fidelització
10.1.5. Empoderament de públics
10.2. Comunicació cultural
10.2.1. Estratègies de comunicació: valors, identitat, imatge
10.2.2. Pla de comunicació
10.2.3. Comunicació digital i convencional: canals i elements
10.2.4. Publicitat i pla de mitjans
10.2.5. Relacions públiques i protocol

11. Gestió cultural avançada
11.1. Prospectiva i innovació
11.1.1. Creativitat versus innovació
11.1.2. Valor i percepció de qualitat
11.1.3. Anàlisi crítica als paradigmes contemporanis de política cultural
11.1.4. Anàlisi prospectiva
11.2. Recursos humans, lideratge i models de governança
11.2.1. Models de governança i relació amb actors influents
11.2.2. Models i praxi directives, de lideratge i gestió d'equips
11.2.3. Organigrames i models d'organització
11.2.4. La gestió de persones: responsabilitats, tasques, horaris i retribucions
11.2.5. Perfils i reptes del gestor cultural contemporani
11.3. Estratègies de mediació i pràctiques col·laboratives
11.3.1. Lògiques i estratègies de mediació
11.3.2. Impactes i interaccions entre cultura, educació i estratègies socials
11.3.3. Estratègies d'empoderament i voluntariat cultural
11.3.4. Fonaments, paradigmes i estratègies de les pràctiques col·laboratives
11.3.5. Anàlisi i avaluació d'experiències

12. Treball final de màster
12.1. Anàlisi
12.1.1. Marc teòric i contextualització
12.1.2. Anàlisi sectorial i territorial
12.1.3. Diagnosi interna i externa
12.1.4. Benchmarking
12.2. Definició de projecte
12.2.1. Dimensió estratègica nuclear (missió, visió, valors, objectius i línies estratègiques)
12.2.2. Proposta de programació
12.2.3. Forma jurídica, encoratge institucional i altres aspectes legals
12.2.4. Organigrama i gestió de recursos humans
12.2.5. Pla de comunicació
12.2.6. Disseny tècnic de la producció
12.2.7. Cronograma
12.2.8. Pressupost i estratègies de finançament
12.3. Avaluació
12.3.1. Sistema d'avaluació
12.3.2. Indicadors d'avaluació

Destinataris

Professionals i titulats universitaris interessats en la gestió d'organitzacions i projectes culturals.

Per accedir als 30 crèdits finals cal haver superat un dels diplomes de postgrau de la UB següents: Gestió i Polítiques Culturals, Turisme Cultural, Gestió d'Espectacles i Esdeveniments Culturals, o Gestió i Cooperació Cultural Internacional. Així mateix, també es reconeixen els crèdits superat en la "Especialización en gerencia y gestión cultural" de la Universidad Nuestra Señora del Rosario (Colombia) i en la "Especialización en Administración de organizaciones en el sector cultural y creativo" de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). 

Professorat

Direcció

Sr. Lluís Bonet Agusti
Director dels cursos en Gestió Cultural de la Universitat de Barcelona.

Coordinació

Sr. Jordi Tresserras Juan

Sr. Àngel Mestres Vila

Quadre docent

Sr. Lluís Bonet
Professor del Departament d'Economia de la Universitat de Barcelona.

Sr. Àngel Mestres
Director de Trànsit Projectes.

Sr. César Abella
Fundador i Director General de Trívium.

Sra. Isona Admetlla
Gestora cultural, consultora i docent. Berlinale-World Cinema Fund.

Sr. Jordi Baltà
Consultor i investigador especialista en gestió i polítiques culturals.

Sr. Francesc Benlliure
Responsable de projectes de Transferència Tecnològica de la Fundació Bosch i Gimpera.

Sra. Joaquina Bobes
Consultora a ARTImetria.

Sr. Tino Carreño
Professor del Departament d'Economia de la Universitat de Barcelona i especialista en la gestió i producció d'espectacles i festivals d'arts escèniques i música.

Sr. Ramon Castells
Professor del Departament d'Economia de la Universitat de Barcelona i Cap d'Estudis del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.

Sr. Jaume Colomer
Professor del Departament de Teoria i Història de l'Educació de la Universitat de Barcelona i consultor cultural especialitzat en arts escèniques.

Sr. Xavier Cubeles
Responsable de l'àrea d'economia del Laboratori de Cultura i Turisme de la Fundació Barcelona Media - Centre d'Innovació.

Sr. Albert de Gregorio
Professor del Departament d'Economia de la Universitat de Barcelona i Gerent d'Ocupació, Empresa i Turisme de l'Ajuntament de Barcelona.

Sr. Jordi Fábregas
Director del Centre Cívic Convent de Sant Agustí.

Sr. Antoni Laporte
Director d'ARTImetria.

Sra. Gemma Lladós
Responsable d'administració a Trànsit Projectes.

Sr. Josep Matas
Docent del Màster en Gestió d'Institucions i Empreses Culturals.

Sr. Valentí Oviedo
Gerent de l'Institut de Cultura de Barcelona.

Sr. Andreu Puig
Administrador del Museu d'Història de Barcelona.

Sr. Xavier Roigé
Professor del Departament d'Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona.

Sr. Pep Salazar
Director executiu de l'OFFF Festival.

Sr. Jordi Tresserras
Professor del Departament d'Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona i especialista en Turisme Cultural. Director d'IBERTUR i del LABPATC de la Universitat de Barcelona.

Sra. Anna Villarroya
Professora del Departament d'Economia de la Universitat de Barcelona.

 

Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus.  Contacta amb el nostre equip d'admissions per a obtenir més informació.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com online) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició.
Vull rebre informació respecte de l’activitat formativa de l’IL3-Universitat de Barcelona.

CONTACTE

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h