Màster en Gestió d'Institucions i Empreses Cu...

Afegir a favorits
Cultura

Màster en Gestió d'Institucions i Empreses Culturals

Semipresencial
90 setmanes
Master gestion instituciones culturales

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Acreditacions

Màster

Idioma

Castellà

Dates

10/10/2022 - 28/6/2024

Modalitat

Semipresencial

Horari

La part presencial del primer any es realitzarà des del 16 al 27 de gener de 2023. El segon any serà del 12 al 22 de setembre de 2023.

Lloc

IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

Preu

7.318

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Hores bonificades

540 h. on-line + 189 h. presencials. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

AVÍS

Aquest curs pot patir ajustos de calendari, metodologia docent o sistema d'avaluació segons els esdeveniments i les directrius de les autoritats sanitàries en relació amb la crisi de la COVID-19. Malgrat tot, es garanteix la qualitat de la formació i l'assoliment d'objectius en tots els casos.


Presentació

Aquest programa neix amb la pretensió d'ajudar a articular una professió poc estructurada, que busca una legitimitat professional reconeguda i estable. L'ambició era clara, propiciar la formació i reciclatge de professionals en actiu i, de forma creixent, formar noves generacions de recent graduats que volen dedicar-se a la gestió d'institucions, projectes, equipaments o serveis culturals.

El marc d'actuació del gestor cultural està molt condicionat per la realitat de la cultura i les seves institucions, pel tradicional predomini de la intervenció pública sobre la gestió privada, per la petita dimensió de la majoria de projectes culturals, o per la gran importància de les relacions interpersonals a l'interior i l'exterior de les organitzacions. Des del 1989, l'equip pedagògic dels cursos de postgrau en gestió cultural de la Universitat de Barcelona ha fet un gran esforç per estructurar continguts, recollir experiències i documentació, elaborar exercicis de simulació i mètodes didàctics per exercitar la curiositat intel·lectual i el sentit comú. El repte d'aquest treball col·lectiu és aconseguir una formació de qualitat al servei de la plena incorporació de professionals competents al si de les diverses institucions, projectes, equipaments i serveis culturals del nostre país.

El programa ofereix una formació de qualitat al servei de la plena incorporació i reciclatge de professionals innovadors i competents al si de les diverses institucions i empreses culturals; fomenta la creació de projectes sostenibles i viables a escala nacional i internacional; i propicia l’intercanvi d’experiències entre els participants i agents professionals.

Més informació sobre l’oferta formativa i d’altres activitats organitzades pel Programa de Gestió Cultural de la Universitat de Barcelona.


REQUISIT PER OBTENIR EL TÍTOL DE MÀSTER: 

El Màster té una durada de 2 anys. Per a obtenir el títol de Màster s'ha de cursar en el primer any un dels següents programes:

- Postgrau en Disseny de Projectes Culturals

- Postgrau en Cooperació i Gestió Cultural Internacional

- Postgrau en Producció i Gestió d'Espectacles i Festivals

Objectius

 • Estalviar costos i temps en desplaçaments a aquelles persones que viuen a zones allunyades o amb incompatibilitat horària i que puguin accedir, d'aquesta manera, a una formació de qualitat.
 • Seguir un ritme d'estudi personal, adaptat a les necessitats individuals de l'alumne.
 • Desenvolupar actituds d'autonomia, autoregulació, constància i d'organització del temps i del treball, lligades al procés d'aprenentatge, de gran utilitat en el propi exercici professional.
 • Desenvolupar múltiples vies i instruments d’aprenentatge a partir de la incorporació de les noves tecnologies de la comunicació i la informació.

Tres raons per escollir-lo

 • Creat per donar resposta a la necessitat de formació dels professionals en l'àmbit cultural.
 • Gran equip de professionals experts de l'àmbit cultural.
 • Contribueix a l'articulació i estructuració del dinamitzador cultural.

Acreditació acadèmica

Màster en Gestió d'Institucions i Empreses Culturals per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.
 
Pendent d'aprovació pels organismes competents de la UB.

Programa

1. Sectors i actors culturals
1.1. Estructura i dinàmica dels sectors culturals
1.1.1. Els sectors culturals artesanals
1.1.2. Els sectors culturals industrials
1.1.3. Els mitjans de comunicació
1.2. Anàlisi dels actors culturals
1.2.1. La creativitat i els creadors
1.2.2. Els actors no lucratius
1.2.3. Els actors lucratius
1.2.4. El sector públic
1.3. Visites a organitzacions culturals

2. Gestió cultural territorial
2.1. Política cultural territorial
2.1.1. Govern local: política, mediació i gestió de serveis públics
2.1.2. Organització, pressupost i procediment administratiu
2.1.3. Models i estratègies de política de la cultura local
2.1.4. L'Agenda 21 de la cultura
2.1.5. Models de governança i gestió d'equipaments culturals públics
2.2. Participació i dinamització cultural comunitària
2.2.1. Empoderament ciutadà i democràcia cultural
2.2.2. Participació comunitària: dinàmiques, negociació i coordinació
2.2.3. Dinàmica i gestió d'esdeveniments
2.2.4. Entitats no lucratives: gestió i models de governança
2.2.5. Estratègies i experiències d'animació sociocultural
2.2.6. Gestió intercultural: models i experiències
2.3. Planificació estratègica territorial
2.3.1. Models de planificació estratègica territorial
2.3.2. Disseny i elaboració de plans estratègics territorials
2.3.3. Cartografies culturals territorials
2.3.4. Estratègies de programació i implementació
2.3.5. Avaluació de plans estratègics

3. Dimensions de la gestió cultural
3.1. Anàlisi introductori als diferents àmbits de la gestió cultural
3.2. Presentació d'algunes experiències
3.3. Principals estratègies aplicades

4. Bases de l'acció cultural
4.1. Política cultural
4.1.1. Paradigmes de les polítiques culturals contemporànies
4.1.2. Models internacionals comparats de política cultural
4.1.3. Estratègies de política cultural
4.1.4. Planificació i avaluació de polítiques culturals
4.2. Economia de la cultura
4.2.1. Estructures i dinàmiques dels mercats culturals
4.2.2. Participació, consum i demanda cultural
4.2.3. Estratègies de finançament
4.3. Empoderament i referents creatius
4.3.1. Ascepcions i dimensions de cultura
4.3.2. Creativitat, indústria cultural i indústria creativa
4.3.3. Dinàmiques culturals contemporànies

5. Disseny estratègic
5.1. Bases de disseny i planificació estratègica
5.2. Missió, visió i valors
5.3. Instruments de diagnòstic
5.4. Objectius estratègics i operatius
5.5. L'avaluació de projectes i programes
5.6. Disseny de programes i avaluació de recursos
5.7. Anàlisi de projectes i referents culturals

6. Introducció a la gestió de recursos
6.1. Marc jurídic
6.1.1. Fonts del dret, marc normatiu i assessorament jurídic
6.1.2. Drets culturals
6.1.3. Riscos i responsabilitats contractuals i extracontractuals
6.1.4. Règim jurídic i fiscal de les organitzacions i activitats culturals
6.1.5. Drets d'autor i propietat intel·lectual
6.1.6. Competències, organització i activitat administrativa
6.2. Disseny pressupostari
6.2.1. Introducció als instruments comptables i al cas d'anàlisi
6.2.2. Disseny del pressupost de despeses
6.2.3. Disseny del pressupost d'ingressos
6.2.4. Punt d'equilibri i viabilitat de projectes
6.2.5. La temporalitat pressupostària i comptable
6.3. Introducció a la comunicació i màrqueting
6.3.1. Bases del màrqueting aplicat a la cultura
6.3.2. Segmentació, target i posicionament
6.3.3. Disseny de l'estratègia de comunicació
6.3.4. Comunicació digital i convencional
6.3.5. Gestió del patrocini

7. Projecte final
7.1. Selecció del tema
7.2. Disseny i planificació del projecte
7.3. Selecció i anàlisi de referents
7.4. Desenvolupament d'estratègies
7.5. Proposta operativa
7.6. Redacció i presentació

8. Anàlisi de la gestió cultural
8.1. Agents, factors i mercats
8.2. Anàlisi d'estratègies
8.3. Anàlisi d'experiències
8.4. Prospectiva i diagnosi de la dimensió

9. Finançament i viabilitat de projectes i organitzacions culturals
9.1. Obtenció i gestió de recursos propis
9.1.1. Introducció al finançament de les activitats culturals
9.1.2. Finançament via el mercat
9.1.3. Estratègia de política de preus
9.2. Estratègies de captació de recursos externs
9.2.1. Alternatives d'obtenció de recursos externs
9.2.2. Finançament via pressupostos públics
9.2.3. Finançament via mecenatge institucional i patrocini empresarial
9.2.4. Estratègia de finançament participatiu
9.3. Viabilitat de projectes i organitzacions culturals
9.3.1. Introducció al concepte de viabilitat econòmica
9.3.2. Estratègies i experiències d'emprenedoria cultural
9.3.3. Disseny d'un pla d'empresa
9.3.4. Pla financer

10. Comunicació i màrqueting cultural
10.1. Màrqueting cultural
10.1.1. Màrqueting cultural: anàlisi estratègica
10.1.2. Target i posicionament
10.1.3. Anàlisi i segmentació de públics
10.1.4. Nous públics i fidelització
10.1.5. Empoderament de públics
10.2. Comunicació cultural
10.2.1. Estratègies de comunicació: valors, identitat, imatge
10.2.2. Pla de comunicació
10.2.3. Comunicació digital i convencional: canals i elements
10.2.4. Publicitat i pla de mitjans
10.2.5. Relacions públiques i protocol

11. Gestió cultural avançada
11.1. Prospectiva i innovació
11.1.1. Creativitat versus innovació
11.1.2. Valor i percepció de qualitat
11.1.3. Anàlisi crítica als paradigmes contemporanis de política cultural
11.1.4. Anàlisi prospectiva
11.2. Recursos humans, lideratge i models de governança
11.2.1. Models de governança i relació amb actors influents
11.2.2. Models i praxi directives, de lideratge i gestió d'equips
11.2.3. Organigrames i models d'organització
11.2.4. La gestió de persones: responsabilitats, tasques, horaris i retribucions
11.2.5. Perfils i reptes del gestor cultural contemporani
11.3. Estratègies de mediació i pràctiques col·laboratives
11.3.1. Lògiques i estratègies de mediació
11.3.2. Impactes i interaccions entre cultura, educació i estratègies socials
11.3.3. Estratègies d'empoderament i voluntariat cultural
11.3.4. Fonaments, paradigmes i estratègies de les pràctiques col·laboratives
11.3.5. Anàlisi i avaluació d'experiències

12. Treball final de màster
12.1. Anàlisi
12.1.1. Marc teòric i contextualització
12.1.2. Anàlisi sectorial i territorial
12.1.3. Diagnosi interna i externa
12.1.4. Benchmarking
12.2. Definició de projecte
12.2.1. Dimensió estratègica nuclear (missió, visió, valors, objectius i línies estratègiques)
12.2.2. Proposta de programació
12.2.3. Forma jurídica, encoratge institucional i altres aspectes legals
12.2.4. Organigrama i gestió de recursos humans
12.2.5. Pla de comunicació
12.2.6. Disseny tècnic de la producció
12.2.7. Cronograma
12.2.8. Pressupost i estratègies de finançament
12.3. Avaluació
12.3.1. Sistema d'avaluació
12.3.2. Indicadors d'avaluació

Destinataris

Professionals i titulats universitaris interessats en la gestió d'organitzacions i projectes culturals.

Per accedir als 30 crèdits finals cal haver superat un dels diplomes de postgrau de la UB següents: Gestió i Polítiques Culturals, Turisme Cultural, Gestió d'Espectacles i Esdeveniments Culturals, o Gestió i Cooperació Cultural Internacional. Així mateix, també es reconeixen els crèdits superat en la "Especialización en gerencia y gestión cultural" de la Universidad Nuestra Señora del Rosario (Colombia) i en la "Especialización en Administración de organizaciones en el sector cultural y creativo" de la Universidad de Buenos Aires (Argentina).

Professorat

Direcció

Sr. Lluís Bonet Agusti
Director dels cursos en Gestió Cultural de la Universitat de Barcelona.

Coordinació

Sr. Jordi Tresserras Juan

Sr. Àngel Mestres Vila

Quadre docent

Els coordinadors i els autors dels textos dels diversos mòduls docents són professionals especialitzats en la gestió de programes i serveis culturals, o professors universitaris de disciplines acadèmiques afins a la gestió de la cultura. Aquesta diversitat d'orígens es completa amb la presència ocasional de responsables polítics, gerencials o artístics de diverses institucions culturals, convidats a participar en el curs en sessions de xat, videoconferències i fòrums. Així mateix, cada alumne disposarà d'un tutor que dirigirà, assessorarà i avaluarà el seu treball; els tutors són professionals formats amb experiència en la matèria. 

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.
 • Personal col·laborador de Trànsit Projectes S.L.. Descompte que Trànsit Projectes S.L. adjudica entre els interessats del col·lectiu al qual aplica el descompte. El descompte només es farà efectiu si s’assoleix el número d’alumnes mínim per poder obrir el curs.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició sobre el curs de la convocatòria vigent i de futures.
Vull rebre informació respecte d’altres programes, activitats i serveis relacionats.

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h