Màster en Psicoteràpia Infanto-Juvenil: Aprof...

Afegir a favorits
Psicologia

Màster en Psicoteràpia Infanto-Juvenil: Aprofundiment, Desenvolupament i Praxis Psicoterapèutica

Presencial
89 setmanes
master psicoterapia infanto juvenil

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Acreditacions

Màster

Idioma

Català i Castellà

Dates

5/10/2021 - 22/6/2023

Modalitat

Presencial

Horari

Dimarts i dijous de 19.30h a 21.30h
Seminaris un dissabte al mes de 10h a 14h
Grups de supervisió de casos clínics quinzenals (dimarts o dijous de 18.30h a 19.20h)

Lloc

ECPNA. Rda. General Mitre, 203, 1º 2ª. 08023 Barcelona

Preu

6.340

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

AVÍS

Aquest curs pot patir ajustos de calendari, metodologia docent o sistema d'avaluació segons els esdeveniments i les directrius de les autoritats sanitàries en relació amb la crisi de la COVID-19. Malgrat tot, es garanteix la qualitat de la formació i l'assoliment d'objectius en tots els casos.Presentació

TDAH, bullying, addiccions (a substàncies, pantalles...) Com podem entendre'ls i ajudar-los?

Investigacions en diversos camps proven que és al llarg de la infància i l'adolescència quan es creen les bases de la personalitat. És un procés en el qual entren en joc múltiples variables amb grans impactes en l'estructuració del psiquisme, en la formació del sentit d'identitat i en les relacions que establim amb el món que ens envolta.

En línia amb els nous plans de salut mental i els últims projectes legislatius europeus, el Màster en Psicoteràpia Infanto-Juvenil: Aprofundiment, Desenvolupament i Praxis Psicoterapèutica aborda les necessitats de la infància des d'una perspectiva holística i integradora, contemplant els diversos entorns i sistemes en què té lloc el desenvolupament: la família, l'escola, la societat, la cultura, l'economia, etc.

La formació gira al voltant de tres eixos fonamentals:

 • Ofereix a l'alumne un recorregut teòric per les diferents etapes del desenvolupament humà.
 • Capacita per al domini de les diverses tècniques i eines d'intervenció.
 • Apropa l'alumne a la realitat assistencial i als diversos dispositius d'atenció i protecció del menor que actualment operen al territori.

Tres raons per escollir-lo

 • Comprensió de l’estructura i el funcionament mental del nen i de l’adolescent i capacitació per dur a terme un procés psicodiagnòstic complet (abordatge dels símptomes i els trastorns mentals) i la posterior orientació terapèutica.
 • Compta amb pràctiques en diversos centres d'atenció a la infància i adolescència.
 • Inclou seminaris d'aprofundiment, sessions clíniques i supervisions de casos clínics reals que afavoreixen el networking i el recorregut per les diverses corrents del pensament psicoanalític i creen espais de debat i reflexió.

Acreditació acadèmica

Màster en Psicoteràpia Infanto-Juvenil: Aprofundiment, Desenvolupament i Praxis Psicoterapèutica per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

1. Fonaments de l'estructuració psíquica: repercussions en la intervenció amb infants i adolescents
1.1. Narcisisme i Èdip: els eixos de l'estructuració psíquica
1.2. Les primeres relacions: funció materna i funció paterna
1.3. La transferència de les primeres relacions a la situació terapèutica
1.4. Treballar la transferència
1.5. L'aliança terapèutica com a model de relació pel canvi
1.6. Tècniques d'intervenció

2. Psicopatologia amb infants i adolescents
2.1. Conceptes fonamentals de psicopatologia: neurosi
2.2. El concepte de neurosi des de Freud
2.3. Símptoma
2.4. Conflicte
2.5. Repressió
2.6. defensa
2.7. Trauma-FANTASMA
2.8. Fòbia
2.9. les pulsions
2.10. les defenses
2.11. Les relacions d'objecte
2.12. Histèria
2.13. les pulsions
2.14. les defenses
2.15. Les relacions d'objecte
2.16. Neurosi Obsessiva
2.17. les pulsions
2.18. les defenses
2.19. Les relacions d'objecte
2.20. Patologies del Narcisisme:
El narcisisme com a fase, estat i estructura. La cèl·lula narcisista mare-nadó. El lloc del infant al fantasma parental
Integració del Jo i unitat psicosomàtica. El holding. Trauma infantil precoç. La apertura del espai transicional i el desenvolupament simbòlic.
Falles en les interaccions precoces. Patologies severes en la primera infància. Trastorns del lactant. Depressió anaclítica i hospitalització
Exclusió i atrapament en la díada narcisista. Psicosi en la infància: autisme infantil i psicosi confusional. Psicosis desorganitzades i deficitàries.
Trastorns narcisistes no psicòtics en la infància i l'adolescència. La patologia límit. Hiperactivitat

3. Psicopatologia de la criança: interaccions, vincle i discurs parental
3.1. Presentació clínic teòrica de la integració dels nous coneixements sobre el sistema interactiu i el sistema de vincle (que permeten que el nadó rebi els estímuls humans que el permetran desenvolupar-se) en la psicopatologia de la criança.
3.2. Integració als coneixements aportats per la psicopatologia psicodinàmica i als coneixements aportats per la psicoanàlisi al desenvolupament i funcionament del aparell psíquic.
3.3. La parentalitat com a procés psicològic de canvi que pot quedar pertorbat per problemes psicopatològics o de caràcter del adult i pertorbar el sistema cuidador en la seva funció d’estructurador del psiquisme de l’infant.
3.4. Introducció a nocions de pediatria
3.5. Introducció a les neurociències: el desenvolupament neural i les primeres relacions

4. El nen i l'escola: processos, fenòmens i recursos educatius
4.1. Bases psíquiques per l’experiència emocional d’aprendre dins i fora de l’escola.
4.2. La importància del desig pel futur alumne. La desmotivació en l'alumnat.
4.3. La creació i el desenvolupament de la capacitat simbòlica.
4.4. El principi de realitat i el procés secundari necessaris per poder aprendre.
4.5. El narcisisme constitutiu: excessos i dèficits. Repercussions en els aprenentatges
4.6. Els processos adaptatius. L'angoixa de separació. La soledat. L’autoafirmació.
4.7. El vincle fill-pares i les relacions alumne-mestres.
4.8. L’escola: escenaris i actors. Fenòmens escolars contemporanis.
4.9. Què tenir en compte de cada espai escolar?
4.10. Tipologia d’alumnes i de mestres. Quins aspectes hem de tenir presents?
4.11. Les famílies i la institució escolar.
4.12. Models d’aprenentatge i d‘ensenyança.
4.13. Etapes escolars.
4.14. El nen a l’escola de 0-3 anys.
4.15. El nen a l’escola de 3-6 anys.
4.16. El nen a l’escola de 7-12 anys.
4.17. L’alumne adolescent a l’ESO.
4.18. Aportacions de Freud i Piaget en el món de l’educació.
4.19. Prerequisits per l’aprenentatge de la lecto-escriptura.
4.20. Dificultats d’aprenentatge o dificultats emocionals? Símptomes, avaluació i abordatge. Com prevenir-les?
4.21. La intel·ligència. Altes i baixes capacitats. La interpretació qualitativa del WISC-V.
4.22. La dislèxia.
4.23. Tractaments psicopedagògics des de la psicoanàlisi versos a les reeducacions i reforços escolars.
4.24. El psicòleg escolar.
4.25. Casos pràctics.

5. Psicodiagnòstic i psicoteràpia amb infants i adolescents
5.1. L'especificitat del procés diagnòstic en nens i adolescents.
5.2. Característiques de la derivació i de la demanda. La comunicació amb l'escola.
5.3. El joc i les tècniques projectives en l'etapa diagnòstica.
5.4. La importància del dibuix i la seva interpretació (HTP, Família, Nen sota la pluja, etc.)
5.5. Les entrevistes amb els pares. El lloc del nen en el discurs parental
5.6. La infància en l'era de la hiperconnexió
5.7. La devolució i l'orientació terapèutica al pacient i als seus pares.
5.8. La societat líquida: vincles fràgils i inestables.
5.9. Els ideals actuals de la cultura: eterna joventut i poc compromís.
5.10. La predominança de la imatge davant de la paraula. Les marques en el cos.
5.11. L'estructura adolescent: l'enfrontament a la sexualitat i la mort.
5.12. La difícil tasca dels adolescents per consolidar identificacions i ideals que els possibilitin la seva marxa en la vida.
5.13. L'impacte de l'adolescència en els pares: el pas del temps i la reactualització de la seva pròpia adolescència.
5.14. L'augment de certes patologies: el buit, trastorns en l'alimentació, addiccions: drogues, pantalles, videojocs.
5.15. Tractament dels adolescents: característiques i dificultats.

6. Organització i desenvolupament del psiquisme: l'estructuració psíquica
6.1. Del cos erogen a les identitats sexuals:
6.2. Coordenades de l'enfoc psicoanalític.
6.3. La noció de cos. Erogeneïtat.
6.4. Una Odissea particular: de Narcís a Èdip. Introducció al Narcisisme.
6.5. La rotonda del Complex d'Èdip.
6.6. Models pulsionals. A) Pulsions sexuals versus pulsions del jo o d’autoconservació.
6.7. Models pulsionals. B) Pulsió de vida versus Pulsió de mort.
6.8. Els processos identificadors.
6.9. El cicle vital. Crisis vitals.
6.10. L'estructuració del psiquisme:
6.11. L'Inici del psiquisme.
6.12. Passatge de la immaduresa a les primeres formacions psíquiques.
6.13. La importància de la trobada.
6.14. El jo ideal.
6.15. Primera tòpica.
6.16. El funcionament mental i la mentalització.
6.17. L'ideal del jo
6.18. Segona Tòpica.
6.19. Capacitat simbòlica.
6.20. El Superjo

7. Pràctica Professional I

8. Avantprojecte final


9. Introducció a les diverses corrents del pensament psicoanalític: l'escola anglesa i l'escola lacaniana
9.1. Les aportacions de Jacques Lacan:
9.2. El real, el simbòlic i l'imaginari
9.3. Estadi del mirall
9.4. El significat i el significant
9.5. Les formacions de l'inconscient
9.6. Les funcions materna i paterna
9.7. Les transferències segons Freud, Klein i Lacan
9.8. Les aportacions de Melanie Klein:
9.9. Posicions esquizoparanoide i depressiva
9.10. Món interior
9.11. Relació d'objecte primitiu
9.12. 4 Projecció, Introjecció, escissió, idealització
9.13. Fantasia inconscient
9.14. Enveja

10. Clínica amb nens i adolescents: del diagnòstic a la teràpia
10.1. El treball psicoterapèutic amb nens
10.2. Criteris per analitzar en nens.
10.3. Anàlisi amb nens molt petits.
10.4. Anàlisi amb nens amb síndrome de Down.
10.5. Anàlisi amb nens amb malalties terminals.
10.6. L'enquadrament.
10.7. La importància de l'enquadrament en psicoanàlisi de nens (Un enquadrament per a cada cas i un enquadrament per l'analista)
10.8. La transferència en nens
10.9. El parell transferència - contratransferència.
10.10. La trobada terapèutic.
10.11. L'anàlisi com a espai transicional.
10.12. La interpretació del joc
10.13. El joc des de la teoria i la tècnica de Winnicott.
10.14. La interpretació des del transicional.
10.15. La interpretació del dibuix.
10.16. El dibuix com a discurs.
10.17. Escoltant el graficar.
10.18. La interpretació dels somnis.
10.19. El somiar en la infància.
10.20. Somnis-Mites-Contes.
10.21. El treball amb els pares a la clínica amb Nens.
10.22. Les entrevistes amb els pares durant el tractament.
10.23. El maneig de la informació.
10.24. Les transferències dels pares.
10.25. Canvis en la societat actual i la seva repercussió en els nous models familiars.
10.26. Tècniques de reproducció assistida i el seu reflex en els models de família.
10.27. Famílies monoparentals.
10.28. Famílies homosexuals.
10.29. Maternitat subrogada.
10.30. El treball psicoterapèutic amb adolescents

11. La construcció de la subjectivitat
11.1. Sexualitats resultants del desenvolupament.
11.2. El trauma: impacte, elaboració. Funció de la fantasia.
11.3. Teories sobre l'angoixa. Angoixa infantil.
11.4. Impuls vital, plasticitat i creativitat.
11.5. El paper de l'agressivitat i de la destructivitat en la subjectivitat i en les societats.
11.6. El passatge adolescent : transformació i assoliment.
11.7. Pensant la subjectivitat:

 • El narcisisme com a estructura
 • Cos erogen. Creació i funció del autoerotisme i la tendresa.
 • Sistema ideal i superjo, les seves relacions. Les diferents identificacions.
 • El trauma. la quantitat com a destinació
 • Mentalització i capacitat simbòlica
 • El camí del nen cap al control pulsional

12. Psicopatologia amb nens i adolescents II
12.1. Vincles familiars i psicopatologia
12.2. El paper de la família en la psicopatologia i en la salut.
12.3. Noves estructures familiars
12.4. La psicopatologia des d'una òptica comunitària
12.5. Introducció a l'atenció comunitària
12.6. La comunitat com a agent de prevenció psicopatològica.
12.7. Introducció a la psicopatologia infantil.
12.8. Nocions de psicopatologia infantil
12.9. Patologies actuals en la infància.
12.10. Introducció a la psicopatologia de l'adolescència.
12.11. Nocions de psicopatologia de l'adolescència
12.12. Patologies actuals en l'adolescència.

13. Psicopatologia familiar. El treball amb famílies
13.1. La família com a context de socialització
13.2. Dels familiars al objectes interns
13.3. Les famílies d’origen: l’origen de la nova família
13.4. La història familiar: mites i secrets entre generacions
13.5. Nous models de família
13.6. La intervenció amb la família

14. La psicopedagogia clínica. Una altra manera d'intervenir en les dificultats d'aprenentatge i escolars
14.1. Bases psíquiques, emocionals i cognitives en el procés d'aprenentatge
14.2. Què és la psicopedagogia clínica?
14.3. Dificultats en la capacitat simbòlica. Com millorar-la?
14.4. Intervencions escolars
14.5. Avaluació i diagnòstic de les DAE a través de casos clínics
14.6. Intervencions escolars
14.7. Vinyetes clíniques.

15. Pràctica Professional II

16. Treball Final de Màster

Destinataris

 • Llicenciats/Graduats en Psicologia, Medicina, Psicopedagogia, Magisteri, Infermeria i altres titulacions del camp de la salut i l'educació.
 • Professionals Sanitaris
 • Professionals del camp de l'educació i la pedagogia

Professorat

Direcció

Sr. Joseph Knobel
Psicòleg clínic i psicoterapeuta.

Coordinació

Sr. Carlos Blinder
Metge psiquiatra i psicoterapeuta.

Quadre docent

Sra. Margarita Ibáñez
Psicòloga i psicoterapeuta.

Sr. Xavier Ametller
Psicòleg clínic i psicoterapeuta.

Sr. Joan Romeu
Psicòleg i psicoterapeuta.

Sra. Margarita Solé
Metge i psicoterapeuta.

Sra. Mª Elena Sammartino
Psicòloga i psicoterapeuta.

Sra. Aurora Angulo
Psicòloga i psicoterapeuta.

Sr. Joseph Knobel
Psicòleg clínic i psicoterapeuta.

Sr. Carlos Blinder
Metge psiquiatra i psicoterapeuta.

Sra. Marta Serra
Psicòloga clínica i psicoterapeuta.

Sr. Enric Berenguer
Psicòleg clínic i psicoanalista. 

CONTACTE

Escola de Clínica Psicoanalítica amb Nens i Adolescents

Adreça:

Rda. General Mitre, 203, 1º 2ª
08023. Barcelona

E-mail: secretaria@ecpna.com
Web: www.ecpna.com