Institut de Formació Contínua

Màster en Eficiència Energètica i Sostenibilitat

energetica-auditories-ca

Modalitat On-line

Testimonial ex-alumnes

Ex-alumne del Màster ens explica la seva experiència i trajectòria laboral.

Veure el vídeo

Presentació del Màster
Roger Marcos
Sr. Roger Marcos,
Director del Màster.
 

Veure el vídeo

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
4.900 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
04 novembre 2019
Final curs:
29 desembre 2020
Hores bonificables:
700 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
 • Aprendràs a pensar en els criteris energètics més adequats en els sectors amb més demanda professional
 • Tindràs contacte amb empreses de referència en el sector de l’eficiència, a través de la participació del Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC)
 • Quadre docent format per professionals amb destacada experiència en el camp de l’estalvi i l’eficiència energètica
Presentació

La sostenibilitat i l'energia s'han convertit en aspectes cada cop més importants a l'hora d'analitzar la viabilitat de projectes, els costos associats i les oportunitats existents en una instal·lació o organització, ja sigui de caràcter industrial, del sector terciari o del món municipal.

El cost energètic relacionat amb l'activitat de les organitzacions és cada vegada més rellevant. En aquest sentit, hi ha una creixent necessitat de professionals que estudiïn, realitzin auditories, dissenyin i implementin estratègies de caràcter sostenible, d'estalvi i eficiència energètica en aquestes organitzacions i instal·lacions. Segons diferents estudis i informes, el sector de l'energia i la sostenibilitat és un àmbit estratègic en què les oportunitats professionals es multiplicaran en els propers anys. Aquestes oportunitats tindran lloc a Espanya, Amèrica Llatina i la resta del món. Les necessitats, en aquest sector, són globals.

Així mateix, en un context d'incertesa pel que fa al subministrament d'energia, una volubilitat dels preus i una important dependència energètica exterior, cal actuar per millorar l'eficiència dels usos d'energia, tenint en compte les millors tècniques disponibles. Igualment, una regulació cada vegada més estricta en aquest camp (p. ex. la Directiva Europea d'Eficiència Energètica 2012/27/UE) i el RD 56/2016 de transposició d'aquesta obliga les empreses i institucions a realitzar auditories energètiques i implementar sistemes de gestió energètica.

El Màster en Gestió d'Eficiència Energètica i Sostenibilitat del Institut de Formació Contínua – Universitat de Barcelona neix per donar resposta a una gran part d'aquests reptes que es plantegen a nivell energètic i mediambiental. Aquest Màster ofereix les eines i la metodologia de treball adequada per dur a terme aquestes tasques d'auditoria, anàlisi, planificació i gestió dels usos energètics i en el qual la sostenibilitat juga un paper central a l'hora de plantejar les solucions.

El Màster s'orienta d'una manera clara i des de la primera sessió a l'obtenció de resultats i a l'aplicació dels coneixements adquirits, aprofundint en la generació energètica, el consum de l'energia, els mecanismes de mesura i monitoratge, i els principals sectors econòmics com són la indústria, l'edificació (principalment la rehabilitació energètica), el transport, els serveis municipals i els mercats energètics, entre d'altres. El programa del Màster incorpora una visió holística dels conceptes de sostenibilitat i energia, preparant l'alumne per enfrontar-se i desenvolupar la seva carrera professional en qualsevol àmbit del sector, ja sigui des de l'empresa privada o l'administració pública.

El Màster en Gestió d'Eficiència Energètica i Sostenibilitat, tot i que s’imparteix en una universitat espanyola com és la Universitat de Barcelona, té caràcter global. En aquest sentit, més enllà de treballar amb les característiques i normativa espanyoles, també inclou aproximacions a les realitats de diferents països. Aquest acostament a la realitat llatinoamericana es tradueix en una oportunitat bidireccional: permetre que alumnes de Centre i Sud-amèrica puguin aprofitar els coneixements adquirits en el curs i que els alumnes espanyols puguin desenvolupar part de la seva carrera professional en aquests països llatinoamericans. Alguns d'aquests països són:

Mèxic i la seva reforma energètica que intenta que el monopoli existent en aquesta matèria es pugui trencar i donar entrada a nous competidors amb l'objectiu de guanyar en eficiència i qualitat. En aquest sentit, al mercat elèctric, a part de dividir la generació del transport i de la comercialització, hi ha una clara voluntat d'incentivar l'ús d'energies netes a partir de la introducció dels CEL (certificats energies netes). En matèria d'eficiència energètica és un país que encara li queda molt per fer, el desenvolupament sostenible és a l'agenda política i les possibilitats de dur a terme projectes en aquest àmbit són potencialment molt elevades. El sector de la cogeneració és un altre aspecte en què el Màster posa especial èmfasi i en el qual Mèxic té encara molt per dir.

Xile és un altre país amb un potencial alt de desenvolupament de projectes d'energies renovables i eficiència energètica. Amb pocs recursos energètics propis (com a Espanya, on es té una dependència energètica exterior superior al 80%), el govern i les organitzacions del país tenen un interès màxim en la necessitat de generar energia neta i eficient, així com en el seu ús correcte. Amb diversos dels ponents en relació amb l’AChEE (Agència Xilena d'Eficiència Energètica), es coneix l'interès per fer projectes mitjançant el model de negoci de les ESCO i la inversió per tercers. Tot i ser un país amb certa experiència en el sector, i on encara queda molt per fer, el potencial de desenvolupament és elevadíssim.

Altres països amb una clara voluntat de desenvolupar tot el referent a l'eficiència energètica i el desenvolupament sostenible són Colòmbia i Veneçuela. Per raons diferents i necessitats conjunturals, una generació neta i eficient, així com un bon ús dels recursos existents, són voluntats cada vegada més importants per a les polítiques energètiques d'aquests Estats.

El Màster està desenvolupat i impartit per professionals experts i en actiu, amb una destacada trajectòria i experiència en el camp de l'estalvi i l'eficiència energètica. Amb l'objectiu d'obrir noves oportunitats laborals, s'establirà contacte amb organitzacions i empreses de referència del sector energètic i, específicament, en l'àrea de l'eficiència energètica a través de la seva participació en el programa.

Acreditació acadèmica

Màster en Eficiència Energètica i Sostenibilitat per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Objectius

Aquest màster ofereix una visió clara i actual del mercat de l'energia i de les perspectives de creixement dels sistemes d'eficiència energètica, i consciencia de la necessitat de la utilització eficient de l'energia. Concretament, quan acabi aquest màster seràs capaç de:

 • Obtenir les eines necessàries per poder afrontar amb garanties qualsevol projecte relacionat amb la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica.
 • Establir els criteris energètics més adequats per donar resposta als diversos problemes que es puguin plantejar en l'exercici professional.
 • Establir els fonaments per a la implantació i manteniment d'instal·lacions amb sistemes d'eficiència energètica.
 • Obrir-te a noves oportunitats professionals en el camp de l'eficiència energètica.
Destinataris

El Màster s'adreça a professionals i persones que vulguin desenvolupar la seva activitat en el sector de l'eficiència energètica i la sostenibilitat aplicada a diferents sectors com ara indústria, edificació, serveis públics i municipals, empreses de serveis energètics, transport, gestió residus, etc.

Les carreres o estudis més afins són:

 • Gestió d'indústries i de processos productius, tècnics municipals, gestors d'equipaments col•lectius i projectistes d'enginyeries.
 • Camps tècnics: enginyeries (industrial, química, energètica, d'edificació, mecànica, agrònoma, geològica, ambiental, de materials o d’altres) i arquitectures.
 • Camps científics: ciències ambientals, física, química, geologia, biologia o altres perfils cientificotècnics.
 • Altres: economistes i altres llicenciats experts en el sector de l'energia i amb coneixements previs de l'àmbit del Màster.

I per descomptat està destinat no només a residents a Espanya, sinó a tots els països de Sud-amèrica o alumnes que puguin seguir classes en espanyol de qualsevol nacionalitat. Les activitats es poden presentar per a la realitat a Espanya o al país d'origen/residència.

També resulta molt indicat per a totes aquelles persones que vulguin adquirir un reciclat respecte a l'energia i la seva gestió, gràcies a la visió general i completa del programa del màster.

Les carreres i procedències (fins a la data) més comuns dels nostres alumnes:

 • Ciències ambientals
 • Enginyer elèctric
 • Enginyer industrial
 • Enginyer tècnic
 • Geologia
 • Altres (dret, economia, ADE, etc.)
Programa

1. Introducció i contextualització a l'entorn energètic
1.1. Situació enèrgica, sostenibilitat i canvi climàtic a escala mundial. Acords COP21
1.2. Magnituds i càlculs energètics. Economia sostenible eficient.
1.3. Models i balances energètics.
1.4. Perspectives del sector empresarial en el camp de l'eficiència energètica.
1.5. Introducció al CEEC.
1.6. Normatives d'eficiència energètica (Directiva 2012/27/UE), RD 56/2016, RD 235/2016 i nacionals de Llatinoamèrica.
1.7. Auditories energètiques segons la Norma UNE-EN 16247.

2. Tecnologies i eines transversals
2.1. Introducció a la termodinàmica, la transmissió de calor i al transport de fluids.
2.2. Mesuraments energètics en camp. Tècniques i equips.
2.3. Sistemes d'anàlisi de dades. Qualitat de l'energia elèctrica.
2.4. Mesuraments tèrmics, elèctrics i d'il•luminació.
2.5. Protocols de mesura i verificació (EVO-IPMVP).
2.6. Empreses de serveis energètics (ESE/ESCO).
2.7. Operacions de manteniment d'instal·lacions energètiques i registre d'operacions.
2.8. Normes i certificacions: ISO 50.001, UNE 16.001.
2.9. Conceptes econòmics i financers. Cas pràctic de mesurament a rendibilitat.

3. Sostenibilitat i eficiència energètica en la indústria
3.1. Introducció a l’energia en la indústria.
3.2. Generació de calor i fred. L'energia en processos.
3.3. Xarxes de fred i calor. Fluids i necessitats tèrmiques
3.4. Motors elèctrics d'alt rendiment. Regulació i control.
3.5. Tecnologies i optimització del consum en instal·lacions de fred industrial.
3.6. Tecnologia en sistemes de cogeneració. Normes aplicables.
3.7. Auditories energètiques en la indústria. Metodologia.

4. Mercats energètics. Tarifes
4.1. Mercats energètics i infraestructures.
4.2. El mercat elèctric. L'oferta de les subministradores. Tarifes.
4.3. El mercat del gas natural. L'oferta de les subministradores de gas. Tarifes.
4.4. El mercat des de la demanda. La visió dels consumidors.

5. Sostenibilitat i eficiència energètica en l'edificació
5.1. Legislació energètica aplicada a l'edificació (CTE, RITE, etc.).
5.2. Edificació bioclimàtica. Arquitectura passiva. Aplicacions.
5.3. Qualificació i certificació sostenible d'eficiència energètica. HULC i CE3X.
5.4. Estàndards voluntaris: LEED, BREEAM, PASSIV HAUS i altres.
5.5. Instal·lacions climatització, calefacció i ventilació. RITE. Mesures d'estalvi i eficiència.
5.6. Il·luminació eficient d'edificis.

6. Serveis públics i municipals. Transport i mobilitat sostenible
6.1. Introducció a l'energia en els municipis. Gestor energètic municipal.
6.2. Eficiència energètica en municipis. Plans d'acció d'energia sostenible i canvi climàtic (PAESC).
6.3. Enllumenat públic. Normativa. Legalització. Tecnologies. Projectes ESEs.
6.4. Planificació energètica municipal sostenible. Experiències.
6.5. Smart City. Models de negoci, aplicació i futur.
6.6. Transport i consum d'energia. Introducció i generalitats.
6.7. Combustibles. Vehicle elèctric. PHEV, EV. GNC i GLP.
6.8. PMU. PDE. Aplicació en municipis, empreses i altres. Mobilitat sostenible.
6.9. Millores en eficiència energètica aplicada al transport. Flotes de vehicles.

7. Gestió del cicle de l'aigua i residus de forma sostenible. Aspectes fonamentals del canvi climàtic
7.1. Introducció al concepte de sostenibilitat
7.2. RSE i sostenibilitat.
7.3. Introducció als efectes i els impactes del canvi climàtic.
7.4. Petjada de carboni.
7.5. Gestió eficient de l'aigua.
7.6. Residus: tipus, gestió i revalorització energètica

8. Energies renovables
8.1. Introducció a les energies renovables. Anàlisi del cicle de vida d'un kWh.
8.2. Solar tèrmica a baixa temperatura. Principis i components. Disseny i aplicació pràctica.
8.3. Fred activat tèrmicament. Refrigeració solar.
8.4. Solar fotovoltaica. Valors més destacats i components.
8.5. Biomassa. Valorització energètica de residus. Aplicació de processos termoquímics i biològics
8.6. Altres tecnologies. Geotèrmica a baixa temperatura. Minieòlica, acumulació elèctrica, etc.

9. Projecte final de màster

Direcció

Sr. Albert Ginestà
Responsable Eficiència Energètica en Bonfiglioli. 

Quadre docent
Tutors d'impartició

Sr. Oriol Barber
Director de projectes Dep. Sostenibilitat Energètica a Dekra Ambio, SAU.

Sr. Ramon Bella
Consultor en seguretat industrial i medi ambient. RBR Consultor.

Sr.Jordi Castell
Enginyer Industrial. Màster Executive MBA. Consultor y gestor de projectes en gestió energètica.


Sr. Gabriel Fernández
Enginyer Tècnic Industrial. Enginyer Tècnic de Telecomunicació. Consultor Energètic i CMVP a SEDAN Engineering & Energy.

Sr. Albert Ginestà
Responsable Eficiència Energética en Bonfiglioli


Sr. Marc Raventos
Enginyer Industrial. GAS NATURAL.
Sortides professionals

D’acord amb dades recents del portal Infojobs, els especialistes en optimització energètica estan entre els professionals més demandats. La demanda d’aquests professionals s’ha multiplicat per 9 els darrers 5 anys.

El Màster en Eficiència Energètica i Sostenibilitat et prepara per assumir càrrecs relacionats amb la gestió d’estalvi i eficiència energètica en empreses o institucions públiques. Aquestes funcions es desenvolupen en diferents àrees de l’organització (ja sigui un departament específic d’optimització energètica, o bé dins el departament d’operacions, qualitat, medi ambient, enginyeria, etc.).

Podràs aplicar les competències i habilitats adquirides en sectors com:

 • Indústria (per exemple: agroalimentària, begudes, tèxtil, farmacèutica, química, metal·lúrgica, béns d’equip, automobilística, etc.)
 • Transports
 • Edificació
 • Serveis públics
 • Altres serveis: edificis d’oficines, centres comercials o altres instal·lacions
Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)
• Col·legiats del CETIB- Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (5% de descompte) • Col·legiats del COAMB- Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya- i als membres de l’ACCA -Associació Catalana de Ciències Ambientals (5% de descompte) • Col·legiats del COEAC- Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya (5% de descompte)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA