Institut de Formació Contínua

Màster en Eficiència Energètica i Sostenibilitat

energetica-auditories-ca

Modalitat Presencial

Presentació del Màster
Roger Marcos
Sr. Roger Marcos,
Director del Màster.
 

Veure el vídeo

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
5.300 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
16 octubre 2019
Final curs:
31 juliol 2020
Horari:

Dilluns, dimecres i divendres de 18:00 h. a 22:00 h.

Lloc:
IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona
Hores bonificables:
412 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
 • Tots els alumnes que finalitzin el Màster podran realitzar auditories energètiques segons el RD 56/2016
 • Tindràs contacte amb empreses de referència en eficiència, a través de docents en actiu, visites a empreses i la participació del Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC)
 • Adquiriràs experiència professional en un Projecte Final sobre una instal·lació real, amb el suport d'un tutor expert en el sector del projecte
Presentació

La sostenibilitat i l'energia s'han convertit en aspectes cada cop més importants a l'hora d'analitzar la viabilitat de projectes, els costos associats i les oportunitats existents en una instal·lació o organització, ja sigui de caràcter industrial, del sector terciari o del món municipal.

El cost energètic relacionat amb l'activitat de les organitzacions és cada vegada més rellevant. En aquest sentit, hi ha una creixent necessitat de professionals que estudiïn, realitzin auditories, dissenyin i implementin estratègies de caràcter sostenible, d'estalvi i eficiència energètica en aquestes organitzacions i instal·lacions. Segons diferents estudis i informes, el sector de l'energia i la sostenibilitat és un àmbit estratègic en què les oportunitats professionals es multiplicaran en els propers anys. Aquestes oportunitats tindran lloc a Espanya, Amèrica Llatina i la resta del món. Les necessitats, en aquest sector, són globals.

Així mateix, en un context d'incertesa pel que fa al subministrament d'energia, una volubilitat dels preus i una important dependència energètica exterior, cal actuar per millorar l'eficiència dels usos d'energia, tenint en compte les millors tècniques disponibles. Igualment, una regulació cada vegada més estricta en aquest camp (p. ex. la Directiva Europea d'Eficiència Energètica 2012/27/UE) i el RD 56/2016 de transposició d'aquesta obliga les empreses i institucions a realitzar auditories energètiques i implementar sistemes de gestió energètica.

El Màster en Gestió d'Eficiència Energètica i Sostenibilitat de l'Institut de Formació Continua – Universitat de Barcelona neix per donar resposta a una gran part d'aquests reptes que es plantegen a nivell energètic i mediambiental. Aquest Màster ofereix les eines i la metodologia de treball adequada per dur a terme aquestes tasques d'auditoria, anàlisi, planificació i gestió dels usos energètics i en el qual la sostenibilitat juga un paper central a l'hora de plantejar les solucions.

El Màster s'orienta d'una manera clara i des de la primera sessió a l'obtenció de resultats i a l'aplicació dels coneixements adquirits, aprofundint en la generació energètica, el consum de l'energia, els mecanismes de mesura i monitoratge, i els principals sectors econòmics com són la indústria, l'edificació (principalment la rehabilitació energètica), el transport, els serveis municipals i els mercats energètics, entre d'altres. El programa del Màster incorpora una visió holística dels conceptes de sostenibilitat i energia, preparant l'alumne per enfrontar-se i desenvolupar la seva carrera professional en qualsevol àmbit del sector, ja sigui des de l'empresa privada o l'administració pública.

El Màster en Gestió d'Eficiència Energètica i Sostenibilitat, tot i que s’imparteix en una universitat espanyola com és la Universitat de Barcelona, té caràcter global. En aquest sentit, més enllà de treballar amb les característiques i normativa espanyoles, també inclou aproximacions a les realitats de diferents països. Aquest acostament a la realitat llatinoamericana es tradueix en una oportunitat bidireccional: permetre que alumnes de Centre i Sud-amèrica puguin aprofitar els coneixements adquirits en el curs i que els alumnes espanyols puguin desenvolupar part de la seva carrera professional en aquests països llatinoamericans. Alguns d'aquests països són:

Mèxic i la seva reforma energètica que intenta que el monopoli existent en aquesta matèria es pugui trencar i donar entrada a nous competidors amb l'objectiu de guanyar en eficiència i qualitat. En aquest sentit, al mercat elèctric, a part de dividir la generació del transport i de la comercialització, hi ha una clara voluntat d'incentivar l'ús d'energies netes a partir de la introducció dels CEL (certificats energies netes). En matèria d'eficiència energètica és un país que encara li queda molt per fer, el desenvolupament sostenible és a l'agenda política i les possibilitats de dur a terme projectes en aquest àmbit són potencialment molt elevades. El sector de la cogeneració és un altre aspecte en què el Màster posa especial èmfasi i en el qual Mèxic té encara molt per dir.

Xile és un altre país amb un potencial alt de desenvolupament de projectes d'energies renovables i eficiència energètica. Amb pocs recursos energètics propis (com a Espanya, on es té una dependència energètica exterior superior al 80%), el govern i les organitzacions del país tenen un interès màxim en la necessitat de generar energia neta i eficient, així com en el seu ús correcte. Amb diversos dels ponents en relació amb l’AChEE (Agència Xilena d'Eficiència Energètica), es coneix l'interès per fer projectes mitjançant el model de negoci de les ESCO i la inversió per tercers. Tot i ser un país amb certa experiència en el sector, i on encara queda molt per fer, el potencial de desenvolupament és elevadíssim.

Altres països amb una clara voluntat de desenvolupar tot el referent a l'eficiència energètica i el desenvolupament sostenible són Colòmbia i Veneçuela. Per raons diferents i necessitats conjunturals, una generació neta i eficient, així com un bon ús dels recursos existents, són voluntats cada vegada més importants per a les polítiques energètiques d'aquests Estats.

El Màster està desenvolupat i impartit per professionals experts i en actiu, amb una destacada trajectòria i experiència en el camp de l'estalvi i l'eficiència energètica. Amb l'objectiu d'obrir noves oportunitats laborals, s'establirà contacte amb organitzacions i empreses de referència del sector energètic i, específicament, en l'àrea de l'eficiència energètica a través de la seva participació en el programa.

Acreditació acadèmica
Màster en Eficiència Energètica i Sostenibilitat per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.
Objectius

Aquest màster ofereix una visió clara i actual del mercat de l'energia i de les perspectives de creixement dels sistemes d'eficiència energètica, i consciencia de la necessitat de la utilització eficient de l'energia. Concretament, quan acabi aquest màster seràs capaç de:

 • Obtenir les eines necessàries per poder afrontar amb garanties qualsevol projecte relacionat amb la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica.
 • Establir els criteris energètics més adequats per donar resposta als diversos problemes que es puguin plantejar en l'exercici professional.
 • Establir els fonaments per a la implantació i manteniment d'instal•lacions amb sistemes d'eficiència energètica.
 • Obrir-te a noves oportunitats professionals en el camp de l'eficiència energètica.
Destinataris

El Màster s'adreça a professionals i persones que vulguin desenvolupar la seva activitat en el sector de l'eficiència energètica i la sostenibilitat aplicada a diferents sectors com ara indústria, edificació, serveis públics i municipals, empreses de serveis energètics, transport, gestió residus, etc.

Les carreres o estudis més afins són:

 • Gestió d'indústries i de processos productius, tècnics municipals, gestors d'equipaments col•lectius i projectistes d'enginyeries.
 • Camps tècnics: enginyeries (industrial, química, energètica, d'edificació, mecànica, agrònoma, geològica, ambiental, de materials o d’altres) i arquitectures.
 • Camps científics: ciències ambientals, física, química, geologia, biologia o altres perfils cientificotècnics.
 • Altres: economistes i altres llicenciats experts en el sector de l'energia i amb coneixements previs de l'àmbit del Màster.

I per descomptat està destinat no només a residents a Espanya, sinó a tots els països de Sud-amèrica o alumnes que puguin seguir classes en espanyol de qualsevol nacionalitat. Les activitats es poden presentar per a la realitat a Espanya o al país d'origen/residència.

També resulta molt indicat per a totes aquelles persones que vulguin adquirir un reciclat respecte a l'energia i la seva gestió, gràcies a la visió general i completa del programa del màster.

Les carreres i procedències (fins a la data) més comuns dels nostres alumnes:

 • Ciències ambientals
 • Enginyer elèctric
 • Enginyer industrial
 • Enginyer tècnic
 • Geologia
 • Altres (dret, economia, ADE, etc.)
Programa

1. Introducció i contextualització a l'entorn energètic
1.1. Introducció. Situació energètica, sostenibilitat i canvi climàtic a nivell mundial. Introducció als acords COP21 París.
1.2. Magnituds i càlculs energètics. Conceptes generals d'economia sostenible i eficient.
1.3. Models i balanços energètics.
1.4. Perspectives del sector empresarial en el camp de l'eficiència energètica.
1.5. Decàleg de mesures d'eficiència energètica pel CEEC (Clúster Eficiència Energètica de Catalunya).
1.6. Introducció a les normatives relacionades amb l'eficiència energètica (Directiva 2012/27/UE), RD 56/2016, RD 235/2016, així com aquelles normatives nacionals de Llatinoamèrica (Mèxic, Xile, Colòmbia, Veneçuela, etc.).
1.7. Introducció a les auditories energètiques segons Norma UNE-EN 16247.

2. Sostenibilitat i eficiència energètica en la indústria
2.1. Introducció a l'energia en la indústria.
2.2. Generació de calor i fred en la indústria. Energia en processos.
2.3. Gestió de l'energia tèrmica en la indústria. Fluids tèrmics. Necessitats tèrmiques. Aplicacions i càlcul de vapor i condensats. Recuperadors i regeneradors de calor. Forns. Intercanviadors de calor. Aïllament i refractaris.
2.4. Electricitat en la indústria. Motors elèctrics d'alt rendiment. Regulació i control. Que són i per a què serveixen els convertidors de freqüència. Ús i estudi d'aire comprimit. Necessitats i optimització.
2.5. Fred industrial. Generació. Equips. Necessitats. Tecnologies. Optimització del consum.
2.6. Cogeneració. Conceptes. Equips. Turbines. Legislació. Tecnologies de generació i recuperació. Balanços. Metodologia.
2.7. Auditories energètiques en la indústria. Metodologia.

3. Gestió cicle de l'aigua i residus de forma sostenible. Aspectes fonamentals del canvi climàtic
3.1. Introducció al concepte de sostenibilitat.
3.2. RSE i sostenibilitat.
3.3. Canvi climàtic, efectes i gestió. Mitigació versus adaptació.
3.4. Càlcul petjada de carboni.
3.5. Gestió eficient de l'aigua. Cicle sostenible de l'aigua.
3.6. Residus, tipus i la seva gestió.
3.7. Revalorització energètica de residus.

4. Sostenibilitat i eficiència energètica en l'edificació
4.1. Legislació energètica aplicada a l'edificació (CTE, RITE, etc.). Activitats funcionals i ocupacionals.
4.2. Edificació bioclimàtica. Arquitectura passiva. Demanda d'energia dels edificis. Aïllaments. Aplicacions.
4.3. Qualificació i certificació sostenible d'eficiència energètica. HULC i CE3X.
4.4. Estàndards voluntaris: LEED, BREEAM, PASSIV HAUS, etc.
4.5. Instal·lacions climatització, calefacció i ventilació. RITE. Mesures d'estalvi i eficiència.
4.6. Il·luminació eficient d'edificis.
4.7. Auditories energètiques en l'edificació. Metodologia.

5. Tecnologies i eines transversals
5.1. Introducció a la termodinàmica, transmissió de calor i transport de fluids.
5.2. Mesures energètiques en camp. Tècniques i equips. Cabal i pressió de fluids. Temperatures.
5.3. Sistemes de registre de dades en camp. Tècniques i anàlisi de dades. Qualitat de l'energia elèctrica, intensitat i tensió, reactiva i harmònics.
5.4. Aplicació dels mesuraments en camp a les auditories energètiques. Mesuraments tèrmics (rendiments de combustió), elèctrics i d'il•luminació.
5.5. Protocols de mesura i verificació (EVO-IPMVP).
5.6. Empreses de serveis energètics (ESE/ESCO).
5.7. Operacions de manteniment d'instal•lacions energètiques i registre d'operacions.
5.8. Normes i certificacions: ISO 50.001, UNE 16.001.
5.9. Conceptes economicofinancers sostenibles aplicats a projectes d'eficiència energètica. Cas pràctic de mesurament a rendibilitat.

6. Mercats energètics. Tarifes
6.1. Mercats energètics i infraestructures.
6.2. El mercat elèctric. L'oferta de les empreses subministradores d'electricitat. Tarifes.
6.3. El mercat del gas natural. L'oferta de les empreses subministradores de gas. Tarifes.
6.4. El mercat energètic des de la demanda. La visió dels grans i petits consumidors.
6.5. Taller d'anàlisi de factures d'electricitat i gas natural: com escollir la millor opció per als nostres clients.

7. Serveis públics i municipals. Transport i mobilitat sostenible
7.1. Introducció a l'energia en els municipis. Singularitats, competències, usos d'energia, comptabilitat energètica. Gestor energètic municipal.
7.2. Eficiència energètica en municipis: aigua, edificació, aplicacions municipals en energies renovables, plans d'acció d'energia sostenible i canvi climàtic (PAESC), i d’altres.
7.3. Enllumenat públic. Normativa. Legislació. Legalització. Tecnologies. Projectes format ESEs.
7.4. Planificació energètica municipal sostenible. Experiències amb l'eficiència energètica en municipis.
7.5. Smart City. Models de negoci, aplicacions i futur.
7.6. Transport i consum d'energia. Introducció i generalitats.
7.7. Combustibles. Vehicle elèctric. PHEV i EV. Infraestructura associada. GNC, GLP.
7.8. PMU. PDE. Aplicació a municipis, empreses i d’altres. Mobilitat sostenible.
7.9. Millores en eficiència energètica aplicada al transport. Flotes de vehicles.

8. Energies renovables
8.1. Introducció a les energies renovables. Anàlisi del cicle de vida d'un kWh d'energia elèctrica produït per diferents tecnologies.
8.2. Solar tèrmica a baixa temperatura. Principis i components. Disseny i aplicació pràctica.
8.3. Fred activat tèrmicament. Refrigeració solar.
8.4. Solar fotovoltaica. Valors més destacats i components.
8.5. Biomassa. Valorització energètica de residus. Classificació de materials residuals i tecnologies de transformació energètica. Aplicació de processos termoquímics i processos biològics. Descripció i exemples.
8.6. Altres tecnologies. Geotèrmica a baixa temperatura. Minieòlica, acumulació elèctrica, etc.

9. Projecte final de màster

Direcció
Sr. Roger Marcos Marcé
Enginyer Industrial. 

Sr. Albert Ginestà
Responsable Eficiencia Energética en Bonfiglioli.
Quadre docent
Coordinadors dels mòduls:

Sr. Roger Marcos Marcé
Enginyer industrial. MBA Esade. Consultor en Energia. Responsable comercial Aiguasol i Director exsergy.

Sr. Josep Verdaguer Espaulella
Llicenciat en Administració catedràtic d'Estratigrafia i professor de Recursos Energètics i Geologia del Petroli en la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona.

Sr. Lluís Morer i Forns
Enginyer químic superior. Especialista en estalvi energètic i eficiència energètica. Cap d'eficiència energètica i energies renovables en ICAEN.

Sr. David Huguet
Doctor Enginyer Industrial. Adjunt Director Tècnic en SocMobilitat. Anteriorment. Business Development Mobility and Logistics SIEMENS.

Sr. Ferran Garrigosa
Enginyer industrial. MBA per ESADE. Coordinador Tècnic de la Comissió d'Energia del col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Director del Màster d'Energies Renovables de l'Institut de Formació Contínua.

Sr. Marc Raventos Busquets
Enginyer Industrial. Gas Natural Fenosa.

Sr Josep Mairal
Enginyer Industrial. Soci Director d’ENGIPRO ENERGY SL.


Quadre Docent:


Mariano Marzo
Catedràtic d'Estratigrafia i professor de Recursos Energètics i Geologia del Petroli en la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona. Membre de la "Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.

Arnau Queralt
Ciències ambientals. Director CADS, Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible.


David Sanz
Advocat. Garrigues. Especialista en el desenvolupament de negoci en format de Serveis Energètics i ESEs.

Iñaki Gili
Tècnic en l'Agència Catalana de Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya. Especialista en aspectes relacionats amb el canvi climàtic i les seves polítiques de mitigació i adaptació.

Isabel Tejero
ENGIE. Business Development Executive. Cities of Tomorrow. Expresidenta del Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC). Experta en desenvolupament de negoci en format de Serveis Energètics.

Raimon Argemí
Enginyer Industrial. AESA. Conseller Delegat AESA Mèxic (ASSESSORIA ENERGÈTICA CHP MEXICO, SA DE CV). Expert en Cogeneració, amb més de 20 anys d'experiència en el sector.

Manel Blasco
Enginyer Industrial. Soci Director en Micropower Europe. Expert en micro-cogeneració, amb més de 20 anys d'experiència en el sector.

Ismael Castillo
Project Manager Industrial Refrigeration en Johnson Controls. Expert en refrigeració i fred industrial.
Albert Ginestà
Consultor Energètic

José Enrique Vázquez
Director de BIOQUAT i Grup de Gestors Energètics. Expert en Auditories Energètiques.

Christoph Peters
Arquitecte. SaAs. Trama tecnoambiental. Expert en arquitectura bioclimàtica.

Josep Linares.
Arquitecte. Director Operatiu Rehabilitació i Millora de l’Habitatge, Agència Catalana de l’Habitatge. Expert en rehabilitació energètica.

David Serrà
Enginyer Industrial. Conseller Delegat Districlima Barcelona i Districlima Zaragoza. Expert en Xarxes de Calor i Fred.

Marti Urpinas.
Enginyer. Carrier. Expert en instal·lacions.

Josep Mª Granollers.
Enginyer.ICAEN. Expert en instal·lacions de climatització.

Aniol Esquerra.
Enginyer. Ecoserveis. Consultor energètic i expert en il·luminació interior.


Joaquim Daura.
Enginyer industrial. Schneider Electric. Responsable Comercial de Energy & Sustainability Services

Àngel Andreu
Enginyer Industrial. Director General Ecoenergies. VEOLIA. Expert en xarxes de calor i fred.

Carme Melcion.
Tècnica en Diputació de Barcelona (DIBA). Tècnica especialista en el Pacte d'Alcaldes i redacció i avaluació de PAES (Planes d'Acció d'Energia Sostenible)

Manel Torrent.
Enginyer industrial. Director Tècnic de l'Agència d'Energia de Barcelona

Josep Miquel Piqué.
Enginyer de Telecomunicacions. President executiu de La Salle Technova Barcelona i
Vicepresident de IASP - International Association of Science Parks and Areas of Innovation i Vicepresident de l'Associació de Parcs Científics i Tecnològics d'Espanya (APTE)

Xavier de Rocafiguera
Cap Departament Instal·lacions i Energia
GPO Enginyeria
 
Sortides professionals

El sector de l'energia és un àmbit de treball de present i de futur. Ja actualment, i cada vegada més, l'energia s'està convertint en un vector estratègic que determina la presa de qualsevol decisió de desenvolupament de projectes o d'inversió.

Segons dades recents del portal Infojobs, els especialistes en optimització energètica estan entre els professionals més sol·licitats. La demanda d'aquests professionals s'ha multiplicat per 9 en els últims 5 anys. Figures com la del gestor energètic, la de l'expert en certificacions de sostenibilitat en l'edificació (les oficials i les voluntàries com LEED, BREEAM, PASSIVHAUS, etc.) o la del certificador EVO del Protocol de Mesura i Verificació IPMVP, entre d’altres, són cada vegada més sol·licitades i reconegudes a nivell professional.

El Màster en Gestió d'Eficiència Energètica et dóna les eines necessàries per convertir-te en un expert en aquests àmbits o especialitats, et prepara per desenvolupar qualsevol funció en l'àmbit de la millora energètica d'instal·lacions i et dóna recursos per poder assumir càrrecs relacionats amb l'estalvi i eficiència energètica en empreses o institucions públiques. Aquestes funcions es desenvolupen en diferents àrees de l'organització (ja sigui en un departament específic d'optimització energètica o al departament d'operacions, qualitat, medi ambient, enginyeria, financer, etc.).

El Màster et donarà els coneixements, habilitats i competències necessàries per poder-los aplicar en sectors com:

 • Indústria (agroalimentària, begudes, tèxtil, farmacèutica, química, metal·lúrgica, béns d'equip, automobilística, etc.)
 • Transports
 • Edificació: edificis d'oficines, centres comercials o altres instal·lacions
 • Serveis públics: ajuntaments, Administració Pública
Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)
• Membres del CEEC- Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya (10% de descompte)
• Col·legiats del CETIB- Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (5% de descompte)
• Col·legiats del COAMB- Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya- i als membres de l’ACCA -Associació Catalana de Ciències Ambientals (5% de descompte)
• Col·legiats del COEAC- Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya (5% de descompte)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA