Institut de Formació Contínua

Màster en Gestió Integral de Serveis en Atenció Primària, Socials i Hospitalaris. GESAPH

Modalitat Semipresencial

Experiència de l'alumnat

Concepció Barbeta,
Directora de Residència de Gent Gran de Feixa Llarga (Hospitalet de Llobregat).

Veure el vídeo

Casos de simulació Màster GESAPH

Veure el vídeo

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
5.470 *
Idioma:
Català i Castellà
Inici curs:
08 novembre 2018
Final curs:
15 octubre 2019
Horari:

Un dia per setmana (dimecres) de 9:30h a 19:00h. Primer dimecres presencial: 14 de novembre.

Lloc:
IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
 • Únic màster que et permet iniciar-te en el treball col·laboratiu entre nivells assistencials sanitaris, sociosanitaris i serveis socials per aconseguir una atenció integrada per al ciutadà.
 • Desenvolupat amb les administracions i proveïdors de serveis en atenció primària, serveis socials i serveis hospitalaris, estant alineat amb el Pla de Salut 2015-20 i el Pla estratègic de serveis socials, i el Pla Interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS) de la Generalitat de Catalunya.
 • Permet desenvolupar projectes reals de millora en la teva pròpia organització, amb el suport de l'equip docent i experts del programa.

 

Presentació
Amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies:
dptaf
 
 
 
L'increment i envelliment de la població, l'augment de la demanda de serveis i de la millora de la qualitat en l'atenció a les persones dependents, fan necessària una oferta formativa adaptada a aquests requeriments.

Per aquest motiu presentem un programa, que és el resultat d'una decidida voluntat de sumar esforços i recursos, dirigits a oferir una formació de qualitat en els coneixements i les tècniques pròpies de la gestió assistencial integral entre els sectors Salut i Social, així com en la direcció de primer nivell d'organitzacions i processos. A més, aporta les últimes novetats organitzatives i d'activitat de professionals, facilitant el treball d'equip a nivell territorial i interdisciplinari.

El Màster en Gestió Integral de Serveis en Atenció Primària, Socials i Hospitalaris. GESAPH té com a objectiu formar i entrenar professionals de l'àmbit de la salut i social de manera conjunta i coordinada, per aconseguir que l'assistència diària sigui més eficaç i integrada, de major qualitat i sostenible.

Per a això, revisa aspectes clau en les diferents àrees docents, com els models sanitaris i models de serveis socials, els reptes territorials per a la integració i coordinació de l'assistència, les línies de futur del model integral, les últimes tendències en organització de processos i recursos, l'ús de la informació clínica i d'empresa, les habilitats de decisió assistencial, el lideratge dels equips humans, la direcció estratègica, el mercat i els nous serveis, els models de qualitat, i els aspectes legals i normatius.

Al llarg del màster es desenvolupen projectes de gestió integrada per grups de treball d'alumnes, facilitant la seva posterior implantació en els territoris.

Si ets un professional de l'àmbit assistencial i social i vols desenvolupar les teves habilitats en gestió d'equips i de serveis de manera integrada entre els serveis socials, l'atenció primària, l'hospitalària o serveis sociosanitaris, aquest és el teu màster.
Acreditació acadèmica
Màster en Gestió Integral de Serveis en Atenció Primària, Socials i Hospitalaris. GESAPH per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.
violencia
Aquesta activitat formativa ha rebut el reconeixement de formació d'interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Objectius

La finalitat d'aquest màster és aconseguir una assistència integral de qualitat i sostenible per al ciutadà, entre els nivells assistencials de l'atenció primària, els serveis socials i l'atenció hospitalària.

Per a això, es descriuen els següents objectius:

 • Conèixer les noves polítiques sanitàries i de serveis socials, amb els nous instruments i models integradors de l'assistència a les persones.
 • Adquirir els coneixements, les tècniques i les habilitats per a la gestió i direcció d'equips de professionals, i recursos de l'organització.
 • Desenvolupar capacitats d'integració de serveis i coordinació assistencial entre equips de treball.
 • Gestionar de manera més efectiva processos integrals i projectes territorials de salut i socials.
 • Adquirir habilitats en innovació i ús de les noves tecnologies, estratègies i eines de gestió empresarial.
 • Contactar i debatre amb personalitats i directius rellevants del sistema de serveis socials i sanitaris.
 • Disposar al final del màster d'un projecte de gestió per aplicar-lo a la realitat d'un centre assistencial o territori amb la col·laboració d'empreses-institucions.
 • Donar a l'alumne un pla de millora personal-professional amb el servei de coaching.
 • Facilitar a les institucions i empreses de serveis sanitaris i socials, el desenvolupament de projectes ad hoc i plans de desenvolupament professionals individuals, a partir dels seus alumnes.
Destinataris

Professionals d'atenció directa, que tinguin o vulguin desenvolupar funcions de coordinació i/o direcció en l'atenció primària, atenció hospitalària, serveis socials bàsics i especialitzats, i que vulguin conèixer, iniciar-se o aprofundir en la gestió assistencial territorial completa i la coordinació d'equips professionals, recursos i serveis:

 • Professionals d'atenció directa, directors, adjunts a direcció de CAPs. Caps de serveis i unitats mèdiques i d'infermeria hospitalàries, de serveis sociosanitaris i serveis de salut mental.
 • Responsables i coordinadors d'atenció a l'usuari, CUAPs, urgències territorials, PADES, unitats d'enllaç inter nivells i unitats territorials.
 • Coordinadors o directors d'Equips d'Atenció Social - EBAS, de serveis d'atenció domiciliària, centres de serveis socials bàsics, centres de dia i residencials d'atenció a persones en situació de dependència.

El programa s'adreça, tant a professionals d'institucions públiques, com d'institucions i empreses privades, proveïdores de serveis de salut i de serveis socials per a persones en situació de dependència.

Programa

1. Sistemes sanitaris i de serveis socials
1.1. Evolució i tendències dels sistemes sanitaris i de benestar social a nivell internacional i de Catalunya
1.2. Polítiques socials i sanitàries i els instruments de planificació: Pla estratègic social, Pla de Salut, PIAISS.
1.3. La compra, provisió i prestació de serveis per a les administracions i empreses de salut i serveis socials. La compra socialment responsable

2. Direcció i estratègia. Marc ètic, jurídic i normatiu
2.1. Marc jurídic i normatiu en la prestació de serveis
2.2. Drets i deures de la ciutadania en el sistema sanitari i de serveis socials
2.3. Ètica i Gestió en els Serveis sanitaris i serveis socials
2.4. Planificació estratègica i gestió empresarial a les organitzacions
2.5. Organització de les empreses, funcions de direcció, llocs de treball i la seva aplicació
2.6. Direcció per objectius

3. Organització d'activitats i recursos
3.1. Gestió per processos i per projectes
3.2. Estratègies de gestió dels serveis sanitaris d'atenció primària i hospitalaris
3.3. Atenció integrada, conseqüències per a l'organització d'activitats i recursos
3.4. L'organització de serveis sociosanitaris, dispositius diürns, residencials d'atenció a la gent gran i dependència, d'atenció intermèdia per a la garantia de continuïtat assistencial
3.5. Models d'organització de serveis socials bàsics i atenció comunitària
3.6. La gestió de la innovació i el canvi en les organitzacions
3.7. Integració assistencial i pràctiques col.laboratives entre diferents nivells assistencials

4. L'ús de la informació i habilitats en les decisions assistencials i d'empresa. Aplicació de les TICS
4.1. La utilització de la informació integrada per a la presa de decisions
4.2. Sistemes d'informació per morbiditat, risc social i territorialitat
4.3. Tecnologies de la informació i la comunicació com a palanca de transformació
4.4. Web social i treball col·laboratiu, participació en xarxes socials i comunitats
4.5. Aplicació de les TIC’s a model assistencials no presencials integrals de salut i social
4.6. La coordinació de les decisions assistencials

5. La gestió econòmica, de mercats i serveis
5.1. Principis bàsics de gestió econòmica
5.2. Comptabilitat pressupostària pública i general
5.3. L'anàlisi de necessitats i disseny de serveis. El pla de màrqueting
5.4. Estratègia comunicativa en el servei i la comunicació externa

6. Qualitat
6.1. Principis bàsics en qualitat assistencial integral
6.2. La seguretat de les persones i els pacients

7. Equips humans
7.1. Els nous rols professionals, desenvolupament de les competències i perfils professionals
7.2. El lideratge d'equips de professionals. El perfil i coaching
7.3. La negociació i el conflicte
7.4. Habilitats Directives, gestió del temps i la delegació
7.5. Pla de Formació i carrera professional
7.6. Relacions laborals i sistema de contractació

8. Mòdul específic de sector sanitari i sector social
8.1. Acreditacions d'equips i centres assistencials. Models d'acreditació del Departament de Salut i àmbit sociosanitari
8.2. Aspectes pràctics de seguretat del pacient
8.3. Les guies de pràctica clínica en sanitat
8.4. La gestió de la prestació farmacèutica integrada
8.5. La gestió clínica de productes intermedis
8.6. El tercer sector i empreses de serveis socials. Concessions administratives
8.7. De la institucionalitat a l'atenció comunitària i dispositius de proximitat en l'àmbit social
8.8. L'atenció social a col·lectius especialment vulnerables: protecció a la infància, adolescència, malaltia mental, gent gran amb dependència.
8.9. Atenció a la violència a la dona i fills, immigració i asil.

9. Projecte d'aplicació pràctica
9.1. Temps de treball presencial dels alumnes per equips
9.2. Desenvolupament autònom del projecte

Experts

Sr. Josep Maria Grego Recasens
Metge especialista en Medicina de Família i Comunitària. Director de Projectes i Desenvolupament. Direcció Corporativa de Docència, desenvolupament i Innovació Assistencial. Mútua Terrassa.

Sra. Pia Ferrer
Cap del Servei de Formació i Gestió del Coneixement Especialitzat. Departament de Benestar Social i Familia.

Dra. Rosa Maria Morral Parente
Metgessa especialitsta en medicina Familiar i Comunitària. Directora Assistencial d’Atenció Primària. Institut Català de la Salut.

Sr. Jordi Trells
Metge especialista en Medicina Interna. Direcció Assistencial d’Hospitals de l’ICS. Institut Català de la Salut.

Sra. Conchita Barbeta Mir
Infermera. Directora de la Residència i Centre de dia Feixa Llarga. Direcció General de Protecció Social, Departament de Treball i Afers Socials i Família, Generalitat de Catalunya.

Sr. Miquel Maria Biarnés Margalef
Metge. Director del Complex Sanitari i Social Llevant de Tarragona.

Sra. Azucena Carranzo Tomás
Gerència. Entitat de Base Asociativa Vallcarca S. L. Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi.

Sr. Lluís Colomés Figuera
Doctor en medicina. Especialista en Medicina i Cirurgia i en Medicina Familiar i Comunitària. Director d'Atenció Primària de SAGESSA.

Sr. Alex Escosa Farga
Metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Director d’Atenció Primària Parc Sanitari Pere Virgili.

Sr. Xavier Pérez Berruezo
Metge. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Director Assistencial de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE).

Sra. Yolanda Lejardi Estevez
Infermera. Responsable de la Unitat de Farmàcia d’Atenció Primària. Mútua Terrassa.

Quadre docent
Sra. Laura Agud Ferrer
Responsable de projectes de foment de la Inversió de la Secretaria General del Departament de Treball i Afers Socials i Família. Diplomada en Educació Infantil i Màster de Direcció Pública de ESADE.

Sra. Esther Amado Guirado
Referent de Farmàcia. Àrea del medicament i Servei de Farmàcia. Gerent Territorial de Barcelona. ICS.

Sr. Xavi Arrebola Trias
Adjunt d'Infermeria a la Direcció assistencial de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE). Referent de Seguretat de Pacients i Qualitat Assistencial. Col·laborador en temes de seguretat de pacients amb el Departament de Salut.

Sra. Conchita Barbeta Mir
Infermera. Directora de la Residencia i Centre de dia Feixa Llarga. Direcció General de Protecció Social, Departament de Treball i Afers Socials i Família, Generalitat de Catalunya.

Sra. Cristina Carbonell Abella
Metgessa de Família. Directora EAP Via Roma.
Sra. Azucena Carranzo Tomás
Gerència. Entitat de Base Asociativa Vallcarca S. L. Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi.

Sr. Paco Carretero Palomares
Advocat especialista en Dret Laboral. Soci-Director Bufet Vallbé Advocats. Assessor organitzacions empresarials.

Sr. Lluís Colomés Figuera
Doctor en medicina. Especialista en Medicina i Cirurgia i en Medicina Familiar i Comunitària. Director d'Atenció Primària de SAGESSA.

Sr. Joan Carles Contel Segura
Dimplomat en Infermeria. Coordinador d’Infermería a l’Institut Català de la Salut. Membre del Programa Cronicitat del Departament de Salut. Pla d’Atenció i Integració Social i Sanitària.

Sr. Josep Davins Miralles
Metge. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària Pública. Sotsdirector General d’ordenació i Qualitat Sanitària i Farmacèutica del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Jordi Delcor Garrido
PDD del IESE. Consultor i assessor d'empreses sanitàries. Diplomat M&B (Heriot Watt, UK), P.D:P IESE, Diplomat E.A.E, cert TESOL (Trinity College, London). Consultor Direcció i Organització d’empreses i Direcció de projectes Formador en Habilitats Directives en l’àmbit socio sanitari.

Sr. Xavier Delgado
Sra. Montserrat Domènech Prat
Responsable del Servei de Benestar Social del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.

Sr. Alex Escosa Farga
Metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Director d’Atenció Primària Parc Sanitari Pere Virgili.

Sra. Roser Fernández Alegre
Economista. Directora General d’Unió Catalana d’Hospitals.

Sra. Cristina Fontcuberta Adalid
Enginyera Industrial. Màster en Gestió Sanitària. Especialista en Lean Management.

Sr. Oriol Garcia Codina
Llicenciat en Ciències polítiques i de l’Administració. Responsable d’informació i metodologia per a la planificació i avaluació. Servei del Pla de Salut. Direcció General de Planificació de Salut. Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Sra. Cristina Gené i Alegret
Cap del Gabinet Tècnic Secretaria General. Departament de Treball i Afers Socials i Familia.

Sr. Marco Inzitari
Metge. Director Assistencial Parc Sanitari Pere Virgili. Assessor PIAISS.

Sra. Yolanda Lejardi Estevez
Infermera. Responsable de la Unitat de Farmàcia d’Atenció Primària. Mútua Terrassa.

Sra. Maria Rosa Madridejos Mora
Farmacèutica. Responsable de la Unitat de Farmàcia d'Atenció Primària. Mútua de Terrassa.

Sr. Jordi Martínez Roldán
Metge. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Director d’ Innovació a la Fundació TicSalut.

Sr. Ramon Maspons Bosch
Coordinador d’ Innovació Agencia d'informació, avaluació i qualitat en salut, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Vicenç Mayor Mora
Economista. Director de Gestió de costos de Mútua de Terrassa (àmbit hospital, atenció primària i salut mental). Màster en Economia de la Salut i Gestió Sanitària per la Pompeu Fabra.

Sr. Carlos Oliete Guillén
Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració. Direcció General de Planificació. Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Sra. Clara Pareja Rossell
Direcció Assistencial d’Atenció Primària i a la Comunitat. Adjunta a la Direcció Institut Català de la Salut. Departament de Salut.

Sr. Xavier Pérez Berruezo
Metge. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Director Assistencial de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE).

Sr. Pol Pérez Sust
Llicenciat en Biologia. Màster en Economia de la Salut. Coordinador General de les tecnologies de la Informació i la comunicació del Sistema de Salut. ICS.

Sra. Maria Angels Rius Rafecas
Metgessa. Economista. Directora del centre MQ Reus (Grup SAGESSA).

Sra. Begoña Roman Maestre
Doctora en Filosofia per la Universitat de Barcelona. Professora d'Ètica de la Universitat de Barcelona. Presidenta del Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya i vocal del Comitè de Bioètica de Calalunya.

Sra. Antonia Rosello Calzada
Enginyera. Responsable Oficina Tècnica Acreditacions i Certificacions. Direcció Corporativa, Docència, Investigació i Innovació. Mútua Terrassa de planificació estratègica i organització.

Sr. Sebastià Santaeugenia González
Director del Programa a l’Atenció i Prevenció a la cronicitat (PPAC).

Sr. Oscar Solans Fernández
Metge de família. Responsable Funcional de la oficina eSalut. Coordinació General de les TIC. Departament de Salut.

Sra. Yanna Stefannu Lidiorikiotu
Doctora en Ciències Socials i Jurídiques. Llicenciada en Antropologia. Graduada en Educació Social. Llicenciada en ADE. Consultora especialitzada en empreses del tercer sector. Experta en màrqueting EAE Business School, Universitat de Barcelona, Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

Sr. Jordi Varela
Doctor en Medicina per la UAB. Diplomat en Epidemiologia i Estadística. Diplomat en Direcció d’Hospitals per ESADE. Consultor especialitzat en gestió clínica de la Societat Catalana de Gestió Sanitària.
Descomptes, beques i finançament

A causa de l’actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l’accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

Per tal de facilitar l’accés als programes formatius, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona et proporciona la informació necessària per poder aconseguir una de les beques que diferents institucions nacionals i internacionals ofereixen

 Pots consultar els diferents programes de beques fent clic aquí 
A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:
 • Els associats a "Alumni UB" tindran un descompte de 200€ en la matrícula. En programes de menys de 2.000€, el descompte serà del 10%.
 • Personal del Grup UB (10% de descompte).
 • Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (10% de descompte).

Confirma els imports en el moment de formalitzar la matrícula.

La majoria dels nostres programes (tant presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva Assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
 • És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
 • Hi ha alguns cursos no admeten descomptes.

 

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA