Institut de Formació Contínua

Màster en Gestió Integrada de la Qualitat, la Seguretat i el Medi Ambient

Modalitat Presencial

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
5.275 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
14 octubre 2019
Final curs:
31 juliol 2020
Horari:

Dilluns, dimecres i divendres de 18:00h a 22:00h.

Lloc:
IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona
Hores bonificables:
380 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
 • La gestió integrada és el conjunt d’eines que permet establir els objectius de l’organització, així com el seu assoliment i avaluació. La nostra metodologia permet establir objectius alineats perfectament amb l’estratègia de les organitzacions, i així poder incorporar-se als seus plans estratègics.
 • El nostre programa no conté eines predefinides. Oferim els recursos tècnics necessaris a cada professional perquè puguin ajustar les seves eines de gestió a les necessitats específiques de la seva organització.
 • Els continguts ja estan adaptats als requisits de la nova norma de seguretat i salut UNE-EN ISO 45001.
Presentació

El desenvolupament de la qualitat total, els plans de seguretat i prevenció de riscos laborals (PRL) i les polítiques de medi ambient són àrees independents que, tanmateix, comparteixen molts aspectes. Si ets capaç de gestionar-les com un sol sistema, podràs aprofitar les sinergies, minimitzar els riscos i augmentar l'eficiència a l'hora d'aconseguir els seus resultats.

El Màster en Gestió Integrada de la Qualitat, la Seguretat i el Medi Ambient de l'Institut de Formació Continua - IL3 Universitat de Barcelona t'ofereix les eines necessàries per a la gestió transversal d'aquestes tres àrees. D'aquesta manera, seràs capaç de dissenyar un sistema de gestió propi que integri les tres disciplines amb la capacitat de respondre de la millor manera als canvis de l'entorn.

Amb un programa exhaustiu en cadascuna de les tres àrees, el màster està impartit per professionals experts de reconegut prestigi del món professional i universitari que t'oferiran múltiples visions de la gestió integrada de la qualitat, el medi ambient i la prevenció de riscos laborals a les empreses.

Acreditació acadèmica
Màster en Gestió Integrada de la Qualitat, la Seguretat i el Medi Ambient per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.
Objectius

L'objectiu principal del màster és que siguis capaç de dissenyar, implementar, mantenir i auditar un sistema de gestió integrada de la qualitat, la seguretat laboral i el medi ambient en les organitzacions. Per assolir-ho, quan acabis el màster sabràs:

 • Identificar i analitzar els processos rellevants per a la gestió de la qualitat, la seguretat i el medi ambient.
 • Utilitzar les eines adequades per a l'optimització i millora dels processos, tenint en compte els requisits dels sistemes de gestió.
 • Aplicar els models de gestió integrada i les tècniques estadístiques més adequades per a la detecció i resolució de problemes.
 • Documentar els processos de les organitzacions en funció de les demandes de models de gestió dels sistemes:
  o UNE-EN ISO 9001
  o UNE-EN ISO 14001
  o Reglament Europeu EMAS
  o ISO 45001
Destinataris

El Màster està dirigit a:

 • Professionals de la Gestió de l’Empresa, gerents i directors tècnics d’empreses industrials o de serveis, així com a responsables de Qualitat i de Medi Ambient.
 • Professionals que hagin d’actuar com a consultors/auditors interns o externs d’empreses o d’organitzacions.
 • Professionals de perfil cientificotècnic , que vulguin orientar la seva carrera cap a la coordinació de sistemes de Gestió de la Qualitat, la Seguretat o el Medi Ambient.
Programa

1. Marc general aplicable a la gestió integrada

1.1. Introducció a la gestió integrada

 • Vocabulari bàsic (UNE-EN ISO 9000)
 • El disseny d'un sistema de gestió
 • Les entitats de normalització, certificació, acreditació
 • L’estructura de les normes ISO. Situació actual i tendències

1.2. Marc legal general

 • Introducció a la legislació
 • Institucions relacionades
 • Marc legal europeu, estatal, autonòmic i local
 • Legislació transversal i sectorial
 • La prevenció i control de les activitats
 • El control i la verificació administrativa
 • Els requisits legals com a part del sistema de gestió

1.3. Lideratge, comunicació i conflictes

 • El procés de gestió del canvi en las organitzacions
 • Fase del canvi. Estratègies per superar cada una de les seves fases
 • Coneixements, habilitats i actituds necessàries per a la gestió del canvi
 • Les actituds associades als criteris ambientals en el canvi
 • Les actituds associades als criteris de seguretat i salut de les persones
 • Resolució de conflictes associats al canvi

2. Gestió de la qualitat

2.1. Gestió de processos

 • Anàlisi i elaboració del mapa de processos de l'organització
 • Atributs d'un procés
 • Procés baix control (UNE 66175)
 • Disseny i representació de processos. Metodologies
 • Rol de propietari del procés: la responsabilitat integrada

2.2. Gestió de risc

 • Normativa ISO de referència
 • Aplicació i integració dins dels sistemes de gestió

2.3. Sistemes de gestió de la qualitat (UNE-EN ISO 9001)

 • Introducció a la qualitat. Models de gestió. Requisits generals
 • Realització del producte. Plans i planificacions, el client
 • Disseny i desenvolupament
 • Compres
 • Producció i prestació del servei
 • Control d'equips de mesurament
 • Gestió dels recursos
 • Mesurament, anàlisi i millora
 • Satisfacció del client (UNE 66176)

3. Gestió ambiental

3.1. Normativa ambiental

 • Residus
 • Aigües
 • Atmosfera
 • Avaluació d'impacte ambiental i exemples d’identificació d'aspectes i impactes ambientals d'activitats
 • Emergències ambientals
 • Llei de responsabilitat ambiental
 • Riscos ambientals. Guies Sectorials i taules de barems
 • Les disposicions legals i l'extracció de requisits de les disposicions legals
 • Relació del vector amb els sistemes de gestió

3.2. Sistemes de gestió ambiental

 • Models de gestió. UNE-EN ISO 14001 vs. EMAS
 • Política ambiental
 • Identificació i avaluació d'aspectes ambientals
 • Identificació i accés als requisits legals
 • Estructura, funcions i responsabilitats
 • Competència, formació i presa de consciència
 • Comunicació: Control operacional
 • Situacions d'emergències
 • Revisió del sistema
 • El sistema EMAS i la declaració ambiental
 • Requisits de la documentació
 • Objectius, metes i programa ambiental

4. Gestió de la seguretat i la salut

4.1. Legislació de prevenció de riscos laborals (nivell bàsic)

 • Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball
 • Riscos generals i la seva prevenció
 • Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa
 • Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos
 • Primers auxilis

4.2. Sistemes de gestió de seguretat i salut al treball

 • Presentació del model de gestió preventiva
 • OHSAS 18001 vs. manual de procediment de l'INSHT
 • Pla de prevenció
 • Programa d'activitats del servei de prevenció
 • Identificació de perills i avaluació de riscos
 • Programa d'objectius
 • Planificació de l'activitat preventiva
 • Recursos, funcions i responsabilitats
 • Competència, formació i presa de consciència
 • Coordinació d'activitats empresarials
 • Control de documentació i operacions
 • Preparació i resposta davant emergències
 • Mesurament i seguiment de l'acompliment
 • Incident,no conformitat, acció correctiva, acció preventiva
 • Auditories de seguretat i salut

5. Eines per al suport de la gestió

5.1. Gestió d’instruments de mesura

 • Control metrològic dels equips
 • Conceptes de verificació, calibratge, precisió, exactitud, incertesa
 • Calibratge, verificació, manteniment
 • Plans de control i assegurament de la qualitat

5.2. Tècniques estadístiques aplicades als sistemes de gestió

 • La millora i la innovació dins d’un sistema de gestió de la qualitat
 • Diagrama causa-efecte , diagrama de Pareto, diagrama d'evolució, diagrama de control
 • Histograma de defectes
 • Diagrama de dispersió, diagrama de regressió
 • Arbre de problemes, arbre d’objectius
 • Metodologia 5 S
 • Eines per a la millora (UNE 66178)

5.3. Conceptes financers empresarials

 • Introducció a l’economia real. Funcionament i impacte sobre les empreses
 • L’empresa i el creixement. Aspectes de funcionament i visió de l’empresari
 • Projectes i costos. Interpretació i implantació d’un sistema de gestió
 • Quantificació dels projectes i estabilitat en la implantació d’un sistema de gestió

6. Integració de sistemes i gestió del risc

6.1. Integració

 • Avantatges i dificultats de la gestió integrada
 • Conceptes generals (UNE 66177)
 • Avaluació del grau de maduresa (UNE 66174)
 • Disseny del sistema de gestió
 • Incorporació de criteris legals en els processos

7. Auditoria dels sistemes de gestió

7.1. Auditories

 • UNE-EN ISO 19011
 • Etapes de desenvolupament d'una auditoria: planificació
 • Etapes de desenvolupament d'una auditoria: desenvolupament
 • Etapes de desenvolupament d'una auditoria: tancament i conclusions
 • Documents i registres
 • Informe d'auditoria

8. Projecte

Direcció
Sr. Adán Tomé
Llicenciat en Ciències Biològiques. Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals. Soci i director de Qualitat, Seguretat i Salut, i Medi Ambient Ibèrica (QSSMA).
Quadre docent
Sr. Adán Tomé
Llicenciat en Ciències Biològiques. Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals. Soci i director de Qualitat, Seguretat i Salut, i Medi Ambient Ibèrica (QSSMA)

Sr. Xavier Vilaró Lozoya
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses. Expert en prevenció de riscos laborals. Gerent i consultor del Grup Risk Management.


Dra. Laura Vila Ujaldón
Tècnica Superior en prevenció de riscos laborals. Doctora en Biologia. Assessora en Sistemes de Gestió de la Qualitat, Medi Ambient i PRL.

Sr. Jordi García
Enginyer Industria Técnico.Técnic Superior en PRL. Director Industrial Cromology, SL

Dr. Laura Domingo. Química. Consultora i formadora.
Sortides professionals

Quan acabis aquest Màster, podràs desenvolupar-te professionalment en qualsevol sector d'activitat, en funcions com ara:

 • Responsable en les àrees de Qualitat, de Seguretat i Salut Laboral i de Medi Ambient en una organització
 • Coordinador de sistemes de gestió integrada d'aquestes àrees
 • Consultor per al disseny, implementació i manteniment dels sistemes de gestió integrada en les organitzacions
 • Auditor (intern o extern) en processos de gestió i acreditació d'aquestes àrees, ja sigui de primera part (auditor intern), de segona part (auditor dels proveïdors de l'organització) o bé de tercera part (auditor en nom d'una certificadora).

El teu desenvolupament professional podrà ser tant en l'àmbit estatal com internacional, ja que aquest Màster et prepara per a aplicar normes de referència internacional.

Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)
• Col·legiats del CETIB- Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (5% de descompte) • Col·legiats del COAMB- Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya- i als membres de l’ACCA -Associació Catalana de Ciències Ambientals (5% de descompte) • Col·legiats del COEAC- Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya (5% de descompte)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA