Institut de Formació Contínua

Màster en Gestió Integrada de la Qualitat, la Seguretat i el Medi Ambient

Modalitat Presencial

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
5.275 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
14 octubre 2019
Final curs:
31 juliol 2020
Horari:

Dilluns, dimecres i divendres de 18:00h a 22:00h.

Lloc:
IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona
Hores bonificables:
380 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. Marc general aplicable a la gestió integrada

1.1. Introducció a la gestió integrada

 • Vocabulari bàsic (UNE-EN ISO 9000)
 • El disseny d'un sistema de gestió
 • Les entitats de normalització, certificació, acreditació
 • L’estructura de les normes ISO. Situació actual i tendències

1.2. Marc legal general

 • Introducció a la legislació
 • Institucions relacionades
 • Marc legal europeu, estatal, autonòmic i local
 • Legislació transversal i sectorial
 • La prevenció i control de les activitats
 • El control i la verificació administrativa
 • Els requisits legals com a part del sistema de gestió

1.3. Lideratge, comunicació i conflictes

 • El procés de gestió del canvi en las organitzacions
 • Fase del canvi. Estratègies per superar cada una de les seves fases
 • Coneixements, habilitats i actituds necessàries per a la gestió del canvi
 • Les actituds associades als criteris ambientals en el canvi
 • Les actituds associades als criteris de seguretat i salut de les persones
 • Resolució de conflictes associats al canvi

2. Gestió de la qualitat

2.1. Gestió de processos

 • Anàlisi i elaboració del mapa de processos de l'organització
 • Atributs d'un procés
 • Procés baix control (UNE 66175)
 • Disseny i representació de processos. Metodologies
 • Rol de propietari del procés: la responsabilitat integrada

2.2. Gestió de risc

 • Normativa ISO de referència
 • Aplicació i integració dins dels sistemes de gestió

2.3. Sistemes de gestió de la qualitat (UNE-EN ISO 9001)

 • Introducció a la qualitat. Models de gestió. Requisits generals
 • Realització del producte. Plans i planificacions, el client
 • Disseny i desenvolupament
 • Compres
 • Producció i prestació del servei
 • Control d'equips de mesurament
 • Gestió dels recursos
 • Mesurament, anàlisi i millora
 • Satisfacció del client (UNE 66176)

3. Gestió ambiental

3.1. Normativa ambiental

 • Residus
 • Aigües
 • Atmosfera
 • Avaluació d'impacte ambiental i exemples d’identificació d'aspectes i impactes ambientals d'activitats
 • Emergències ambientals
 • Llei de responsabilitat ambiental
 • Riscos ambientals. Guies Sectorials i taules de barems
 • Les disposicions legals i l'extracció de requisits de les disposicions legals
 • Relació del vector amb els sistemes de gestió

3.2. Sistemes de gestió ambiental

 • Models de gestió. UNE-EN ISO 14001 vs. EMAS
 • Política ambiental
 • Identificació i avaluació d'aspectes ambientals
 • Identificació i accés als requisits legals
 • Estructura, funcions i responsabilitats
 • Competència, formació i presa de consciència
 • Comunicació: Control operacional
 • Situacions d'emergències
 • Revisió del sistema
 • El sistema EMAS i la declaració ambiental
 • Requisits de la documentació
 • Objectius, metes i programa ambiental

4. Gestió de la seguretat i la salut

4.1. Legislació de prevenció de riscos laborals (nivell bàsic)

 • Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball
 • Riscos generals i la seva prevenció
 • Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa
 • Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos
 • Primers auxilis

4.2. Sistemes de gestió de seguretat i salut al treball

 • Presentació del model de gestió preventiva
 • OHSAS 18001 vs. manual de procediment de l'INSHT
 • Pla de prevenció
 • Programa d'activitats del servei de prevenció
 • Identificació de perills i avaluació de riscos
 • Programa d'objectius
 • Planificació de l'activitat preventiva
 • Recursos, funcions i responsabilitats
 • Competència, formació i presa de consciència
 • Coordinació d'activitats empresarials
 • Control de documentació i operacions
 • Preparació i resposta davant emergències
 • Mesurament i seguiment de l'acompliment
 • Incident,no conformitat, acció correctiva, acció preventiva
 • Auditories de seguretat i salut

5. Eines per al suport de la gestió

5.1. Gestió d’instruments de mesura

 • Control metrològic dels equips
 • Conceptes de verificació, calibratge, precisió, exactitud, incertesa
 • Calibratge, verificació, manteniment
 • Plans de control i assegurament de la qualitat

5.2. Tècniques estadístiques aplicades als sistemes de gestió

 • La millora i la innovació dins d’un sistema de gestió de la qualitat
 • Diagrama causa-efecte , diagrama de Pareto, diagrama d'evolució, diagrama de control
 • Histograma de defectes
 • Diagrama de dispersió, diagrama de regressió
 • Arbre de problemes, arbre d’objectius
 • Metodologia 5 S
 • Eines per a la millora (UNE 66178)

5.3. Conceptes financers empresarials

 • Introducció a l’economia real. Funcionament i impacte sobre les empreses
 • L’empresa i el creixement. Aspectes de funcionament i visió de l’empresari
 • Projectes i costos. Interpretació i implantació d’un sistema de gestió
 • Quantificació dels projectes i estabilitat en la implantació d’un sistema de gestió

6. Integració de sistemes i gestió del risc

6.1. Integració

 • Avantatges i dificultats de la gestió integrada
 • Conceptes generals (UNE 66177)
 • Avaluació del grau de maduresa (UNE 66174)
 • Disseny del sistema de gestió
 • Incorporació de criteris legals en els processos

7. Auditoria dels sistemes de gestió

7.1. Auditories

 • UNE-EN ISO 19011
 • Etapes de desenvolupament d'una auditoria: planificació
 • Etapes de desenvolupament d'una auditoria: desenvolupament
 • Etapes de desenvolupament d'una auditoria: tancament i conclusions
 • Documents i registres
 • Informe d'auditoria

8. Projecte

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA