Institut de Formació Contínua

Màster en Intel·ligència Emocional i Coaching a l'Entorn Laboral

Modalitat Presencial

Intel·ligència emocional

Rafael Bisquerra, Director del Postgrau i Master d'Intel·ligència Emocional i Coaching, ens parla sobre Intel·ligència emocional: beneficis personals i professionals, i reptes per a les organitzacions.

Veure el vídeo

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
65 ECTS
 
Idioma:
Castellà
Inici curs:
26 octubre 2018
Final curs:
27 setembre 2020
Horari:

Divendres de 17.00h a 21.00h. Dissabtes de 9.30h a 13.30h.

Lloc:
IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona
 
Programa
Primer curs

1. Emocions i Educació Emocional
1.1. Marc conceptual de les emocions.
1.2. Fonaments de l’educació emocional.
1.3. L’avaluació de l’educació emocional. Instruments d’avaluació.

2. Competències Emocionals i Intel·ligència Emocional
2.1. Introducció al model de capacitat d’intel·ligència emocional.
2.2. Competències emocionals.

 • Consciència emocional
 • Regulació emocional
 • Autonomia emocional
 • Competència social
 • Habilitats de vida i benestar

2.3. Gestió de l’estrès.
2.4. La relaxació com a eina per a l’equilibri emocional.
2.5. Gestió de conflictes.
2.6. Resiliència i tolerància a la frustració.
2.7. Outdoor Trainning.

3. Intel·ligència Emocional (IE) a les Organitzacions
3.1. Models d’ intel·ligència emocional.
3.2. Situació actual de la intel·ligència emocional.
3.3. Mesura de la intel·ligència emocional.
3.4. Prevenció de riscos laborals a les organitzacions: els riscos psicosocials.
3.5. El marc de les competències organitzacionals i personals.
3.6. Determinació del perfil competencial excel·lent, factors crítics d'èxit i indicadors d'una OEI.
3.7. Implementació i desenvolupament de la IE en una organització.

4. Aplicacions Pràctiques de la IE
4.1. Comunicació efectiva i afectiva; comunicació interpersonal i en grup.
4.2. Neuroeconomia i neuromanagement .
4.3. Ecologia emocional.
4.4. Compromís i energia organitzacional.
4.5. Retribució emocional i engagement.
4.6. Coaching i intel·ligència emocional.

 • El coaching i la seva metodologia
 • Estil comunicatiu del coach
 • Etapes en una sessió de coaching
 • La pràctica del coaching
 • Coaching personal i executiu
 • Coaching grupal i d'equips
 • El directiu coach

4.7. Lideratge emocional i gestió d'equips.

 • Autolideratge i automotivació
 • Clima laboral
 • Creació d'equips d'alt rendiment
 • IE en equips
 • Lideratge emocional
 • El model dels 7 hàbits de Covey
 • Dinamització grupal
 • El líder ressonant
 • Neurociència aplicada al lideratge

5. Pràcticum
El Pràcticum es planteja com una oportunitat d’aprenentatge a partir de la pràctica (“learning by doing”), que ha de permetre la integració de coneixements significatius i el desenvolupament de competències.
Les pràctiques es plantegen com una oportunitat de desenvolupament personal i professional.
S’estableixen dues possibilitats:

 • Realitzar un treball d’investigació sobre educació emocional o intel·ligència emocional.
 • Aplicació pràctica d’educació emocional o intel·ligència emocional en alguna organització.

6. Projecte Final
L’objectiu bàsic del treball final de postgrau és afavorir una reflexió a fons i una projecció pràctica dels coneixements propis del curs. Això requereix una implicació personal de l’alumne. Aquest treball ha de servir com a factor important d’autoaprenentatge i enriquiment personal en relació a l’educació emocional.
El treball serà individual i cada estudiant tindrà assignat un tutor o tutora que l’acompanyarà durant el procés i l’ajudarà a resoldre els dubtes que li puguin sorgir. L’assignació del tutor es realitzarà en funció de la temàtica del treball.

Segon curs

1. Marc Conceptual del Coaching
1.1. Fonaments històrics i teòrics. Coaching i disciplines similars.
1.2. Concepte de coaching.
1.3. Habilitats comunicatives del coach.
1.4. Les 5 fases de la conversa de coaching.
1.5. Avaluació del ROI: impacte dels resultats del procés de coaching.
1.6. Metodologia del procés de coaching: anàlisi de necessitats i contracte.
1.7. Metodologia del procés de coaching: formulació dels objectius.
1.8. Metodologia del procés de coaching: planificació de l’acció.
1.9. Metodologia del procés de coaching: seguiment i avaluació.
1.10. Coaching empresarial. AECOP i codi ètic del coach

2. Eines Útils de Coaching per al Desenvolupament de Competències
2.1. Coaching per a la generació d’autoestima en el lloc de treball.
2.2. Lideratge efectiu: claus del comportament del líder del s. XXI.
2.3. Coaching per a la negociació i la creativitat.
2.4. Coaching per a la resolució de conflictes.
2.5. Coaching organitzatiu
2.6. Coaching d’equips i coaching grupal. Test de Belbin.
2.7. Coaching relacional per a la gestió del canvi i la presa de decisions
2.8. Models de desenvolupament: Bridge, models de preferències, Sikkhona i imatges en coaching
2.9. Test d’avaluació: Feedback 360.

3. Aplicació i Pràctica del Coaching a les Organitzacions
3.1. Àmbits d’aplicació del coaching.

 • Implementació de processos de coaching a les organitzacions
 • Coaching educatiu
 • Coaching sistèmic en organitzacions i equips
 • Coaching esportiu

3.2. Coaching a la pràctica.

 • Avaluació del ROI: impacte dels resultats del procés de coaching
 • Process comunication
 • Coaching de equips i coaching grupal a les organitzacions
 • Coaching i programació neurolingüística
 • Sessió vivencial de coaching amb cavalls

3.3. Presentació i avaluació de casos.
3.4. Tres sessions de coaching individual per a cada alumne per al desenvolupament de les pròpies competències com a coach o per a l'assoliment de les seves metes professionals.

4. Projecte Final: Pràctiques de Coaching amb Dos Clients
Cada alumne haurà de fer dos processos de coaching amb dos clients, d'unes 20 sessions d’hora i mitja, i presentar un dels dos processos com a memòria de pràctiques.
L’objectiu bàsic és afavorir una reflexió a fons i una projecció pràctica dels coneixements propis del curs. Això requereix una implicació personal de l’alumne. Aquest treball ha de servir com a factor important d’autoaprenentatge i enriquiment personal.
Durant el programa es faran sessions de supervisió dels dos processos a classe per poder compartir l’experiència amb tutors i companys.
La memòria consistirà en elaborar un informe del Pràcticum en què, a partir de la pràctica viscuda, l’estudiant elabora una memòria final que recull l’experiència i l’analitza amb vista a potenciar l’aprenentatge.

Projecte Final: Màster

 

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA