Institut de Formació Contínua

Màster en Prevenció i Tractament de la Violència Familiar: Infància, Parella i Gent Gran

Modalitat Semipresencial

Experiència de l'alumnat

"M'ha permès aprofundir tant en aspectes teòrics com en eines de realització de projectes, i especialment, en aprendre les noves metodologies de tractament"

María José Gimenez,
Coordinadora del Centre Terapèutic i Jurídic de la Fundació Vicki Bernadet.

Veure el vídeo

Vídeo de presentació

Sr. José Manuel Alonso,
Psicòleg. Consultor en salut i serveis socials.
Director del Màster.

Veure el vídeo

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
4.740 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
08 novembre 2018
Final curs:
10 novembre 2020
Horari:

On-Line i pràctiques obligatòries presencials (2n any).

Lloc:
On-Line. Pràctiques presencials en el lloc de residència de l'alumne.

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
 • Formació on-line especialitzada en una àrea de progressiva rellevància social.
 • Visió global del fenomen de la violència familiar (infància, parella i gent gran) per a una detecció i intervenció eficaç en cada cas.
 • Pràctiques obligatòries presencials durant el segon curs, en centres de reconegut prestigi i dins del lloc de residència de l'alumne.
Presentació

En els últims anys la violència en l’entorn familiar ha revestit una especial rellevància a causa de, especialment, una major visibilitat social. Es tracta de diverses formes de violència que delaten un entorn problemàtic, i que porten a una sensibilització social més gran i a una atenció professional més especialitzada.
L’increment de casos denunciats o detectats contribueix a millorar l’estudi sobre la incidència de la violència familiar, a garantir el benestar dels col·lectius més vulnerables i a exigir una major qualitat de les intervencions professionals.

Aquest màster es basa en la convicció que per fer front a aquest fenomen cal comptar amb professionals amb una formació adequada i una visió multidisciplinària de la violència familiar. La capacitat d’anàlisi i de detecció ha d’anar seguida d’una capacitat d’actuació, de manera que es garanteixin unes intervencions comunes i específiques sobre la prevenció, la detecció i el tractament de la violència cap a la infància, la parella i les persones grans.

El màster ofereix els elements conceptuals i pràctics necessaris per a l’anàlisi i abordatge de la violència familiar des de diversos àmbits –social, psicològic, sanitari, educatiu, de seguretat i jurídic– per poder contribuir a la disminució del nombre de casos, a una millor prevenció i detecció, i poder assegurar una ajuda eficaç en els casos en què el problema ja s’ha produït.

Si ets un professional de l’assistència o educació social i vols aprofundir en un tema d’actualitat i d’especial gravetat, o bé en l’exercici de la teva professió has d’atendre persones amb risc d’exclusió social o sospitoses de ser víctimes de violència familiar, el Màster en Prevenció i Tractament de la Violència Familiar t’ajudarà a entendre aquest greu problema, detectar-lo i oferir pautes de prevenció i abordatge.

Acreditació acadèmica
Màster en Prevenció i Tractament de la Violència Familiar: Infància, Parella i Gent Gran per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

violencia
Aquesta activitat formativa està pendent del reconeixement de formació d'interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Objectius

L'objectiu d'aquest màster és capacitar l'alumne per poder detectar, avaluar i tractar les diverses modalitats de la violència familiar, així com prevenir-la. Per fer-ho, en els dos cursos que integren el màster es persegueixen els objectius següents:

 • Proporcionar les bases conceptuals, actitudinals i procedimentals necessàries per a la comprensió, prevenció, detecció, avaluació i tractament de violència familiar.
 • Donar a conèixer les tècniques i les metodologies a través dels recursos i programes existents. 
 • Crear un espai per a la reflexió i la discussió en grup, des d'una perspectiva interdisciplinària per al disseny de projectes d'investigació-intervenció.
Destinataris

Llicenciats i diplomats dels àmbits psicosocials, sanitaris, educatius, de seguretat i jurídics que busquen millorar la seva preparació en unes temàtiques que requereixen cada vegada més d'un coneixement especialitzat però una mirada més holística.

Programa
Primer curs

1. Mòdul introductori
1.1. La violència familiar
1.2. Manifestacions de la violència familiar
1.3. Treball en equip i en xarxa d'equips

2. Violència contra les persones grans (I)
2.1. Introducció a l’envelliment
2.2. Definició i tipus de maltractaments a les persones grans
2.3. Detecció dels maltractaments a persones grans. Perfil de la víctima i del agressor
2.4. Valoració: indicadors, factors de risc. Abordatge integral.
2.5. Intervenció: Protocols, xarxes, circuits i tècniques de detecció i derivació
2.6. Intervenció: Recursos de suport i atenció generals i especialitzats d'intervenció familiar i alternatives a la permanència en el nucli familiar.
2.7. Prevenció: Plans, programes i projectes de prevenció en l'àmbit familiar, residencial i comunitari
2.8. Aspectes legals

3. Violència contra la infància i adolescència (I)
3.1. Definicions i característiques dels maltractaments infantils
3.2. Dinàmiques familiars de cada tipus de maltractament infantil
3.3. Sistema de protecció a la infància. Protocols, xarxes, circuits i tècniques de detecció, derivació i intervenció
3.4. Aspectes legals
3.5. Indicadors psicosocials, educatius i sanitaris. Efectes dels maltractaments
3.6. Tècniques i instruments psicosocials i pedagògics. Diagnòstic mèdic (ambulatori i hospitalari)
3.7. Recursos de suport i atenció a víctimes i agressors. programes d'intervenció familiar.
3.8. Àmbits de la prevenció: comunitari, sanitari, social i educatiu

4. Violència de gènere en la parella (I)
4.1. Marc d'interpretació i anàlisi de les violències de gènere
4.2. La construcció de la masculinitat i feminitat. Rols i estereotips de gènere.
4.3. Detecció de violència de gènere. La violència de gènere en les relacions de parella
4.4. Aspectes legals
4.5. Els efectes a curt i llarg termini de la violència de gènere
4.6. Recursos de suport i atenció a víctimes i agressors
4.7. La prevenció de la violència de gènere
4.8. Intervenció comunitària en violència de gènere

5. Projecte
5.1. Realització del disseny d'un projecte aplicat amb tutoria especialitzada.

Segon curs

6. Mòdul transversal
6.1. Planificació, gestió i avaluació de les intervencions en violència familiar
6.2. Intervenció grupal amb víctimes (dones, fills i filles i grans) de la violència familiar des de l'atenció social primària (ASP)
6.3. Intervenció individual i familiar en violència familiar des de l'ASP

7. Violència contra la infància i adolescència (II)
7.1. Trastorns de la vinculació i maltractaments infantils.
7.2. Intervencions terapèutiques amb nens/as i adolescents
7.3. Maltractaments infantils associats a les discapacitats: prevenció i tractament familiar
7.4. Tractament psico-soci-educatiu de les famílies negligents
7.5. Actualització del tractament jurídic del maltractament infantil: casos pràctics

8. Violència de gènere en la parella (II)
8.1. Atenció especialitzada (individual i grupal) a la violència familiar
8.2. Avaluació i tractament a agressors en la parella
8.3. Tractament de la violència familiar associada a discapacitats, trastorns mentals i drogodependències
8.4. Tractament de la violència familiar associada a Immigració
8.5. Actualització del tractament jurídic de la violència familiar: casos pràctics

9. Violència contra les persones grans (II)

9.1. Aspectes psicològics associats al maltractament contra les persones grans
9.2. Discapacitat i violència contra les persones grans
9.3. Violència associada a altres problemàtiques
9.4. Casos d'integració de coneixements

10. Pràctiques en centres

200 hores mínimes de pràctiques presencials i 500 màximes.
Defensa de la memòria de pràctiques davant tribunal.

Direcció

Sr. José Manuel Alonso Varea
Psicòleg. Consultor en benestar, salut i organitzacions. Màster en Administració Pública per ESADE. Membre de la International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect.

Quadre docent
Alonso Varea, Jose Manuel
Psicòleg, Consultor en bienestar, salud y organizaciones, Màster en Administración Pública (ESADE), Membre de la International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect

Altell Albajes, Gemma
Psicòloga. Directora del Departament d'Atenció a la Dona. Fundació Salut i Comunitat.

Alvarez Freijo, Marta
Equip d'Atenció a la Dona (Ajuntament de Barcelona)

Ballester Albarracin, Marta
Treballadora social del Institut Català de la Salut, Màster en Polítiques d'Igualtat de Gènere, Postgraduada en formació psicosocial: lideratge, consultoria i direcció i consultora de la UOC en el Màster de Treball Social Sanitari

Celdrán Castro, Montserrat
Doctora en psicologia. Professora Departament de psicologia Evolutia i de la Educació (Universitat de Barcelona). Membre del Grup de Recerca en Envelliment (GIG)

Coma Solé, Montserrat.
Metgessa, especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Àrea Bàsica de Salut les Planes de Sant Joan Despí. Institut Català de la Salut. Membre del Grup EIMA.

Fabà Ribera, Josep
Psicòleg. Màster Interuniversitari en Psicogerontologia (Universitat de Barcelona). Membre del GIG (Grup de recerca en Gerontologia), reconegut com a grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya.

Fernandez Sierra, Francesc
Treballador social. Acció Comunitária a l’Ajuntament de Barcelona

Gimenez Elizondo, Maria Jose
Treballadora social. Coordinadora Fundació Vicki Bernadet. Màster en Prevenció i Tractament de la Violencia Familiar

Gonzalez Fernandez, Amor
Treballadora social. Sociòloga. Postgraduada en "Gestió de Projectes de Serveis Personals a la Administració Local". Tècnica municipal a l'àmbit de la participació i l'acció comunitària.

Perez Herrando, Dolors
Psicòloga clínica. Màster en Trastorns de la Comunicació i en Teràpia Familiar. Psicòloga Tècnica en l'àmbit de Protecció Infantil.

Piqué Liquete, Laia
Diplomada en Treball Social. Formada en gestalt, artteràpia i mediació familiar transformativa. Especialitzada en prevenció i tècniques d’intervenció en situacions de maltractament infantil. Supervisora d’equips professionals de l’àmbit social i educatiu. Co-creadora de CreaEspai (serveis i recursos socioeducatius).

Simon Navajas, Carmen
Psicòloga especialitzada en violència familiar i de gènere. Direcció tècnica i gestió de serveis i equips especialitzats en violència.

Tabueña Lafarga, Mercè
Doctora en psicologia. Treballadora social. Professora titular de la Universitat de Barcelona. Presidenta de l'Associació EIMA.
Sortides professionals

Els alumnes que realitzin el Màster podran desenvolupar les seves funcions com a tècnics o professionals en prevenció i tractament de la violència en diferents centres, serveis o programes tant públics i / o privats, com per exemple:

 • Consultes privades de psiquiatria.
 • Consultes en gabinets privats de psicologia.
 • Centres d'informació i atenció a les dones
 • Centres ambulatoris especialitzats en violència de gènere
 • Centres residencials d'acolliment i recuperació
 • Centres residencials d'urgències
 • Centres d'atenció a la víctima del delicte
 • Serveis tècnics de punts de trobada
 • Serveis Jurídics
 • Serveis de Política Comunitària i Institucional
 • Programes de tractament per a agressors (Mesures Penals Alternatives)
 • Programes educatius de prevenció de la violència masclista
 • Programes de tractament per a la infància maltractada

Llistat d'institucions i centres col·laboradors que, com a participant, tens a la teva disposició per a realitzar les pràctiques tutoritzades:

37 Convenis, amb més de 90 centres i programes

Catalunya

1. DGAIA (Dirección General de Atención a la Infancia)
2. Diputació de Barcelona. Àrea Benestar social
3. Consell comarcal del Maresme
4. Consell comarcal d’Osona
5. Consell Comarcal de l'Anoia
6. Consell Comarcal del Vallès Oriental
7. Consorci de Serveis Socials de Barcelona (CSSBcn)
8. Consorci Acció Social La Garrotxa
9. Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
10. Consorci Acció Social de Catalunya (SUMAR)
11. Ajuntament de Cornellà de Llobregat
12. Ajuntament de Manresa
13. Ajuntament de Reus
14. Ajuntament de Tarragona
15. Ajuntament de Molins de Rei
16. Universitat de Girona (UdG-IRQV)
17. Fundación Salud y Comunidad (FSyC)
18. Associació Benestar i Desenvolupament (ABD)
19. INTRESS
20. Institut de Reinserció Social (IREs)
21. Assistència i Gestió Integral (AGi)
22. Fundació Vicky Bernadet (Barcelona)
23. SIE Terres de l’Ebre (Fundació Privada Montsià)
24. Connexus
25. EXIL
26. Associació de Dones Juristes (Advocades Assessores)
27. El Safareig (SIE Catalunya Central)
28. Fundació Concepció Juvanteny
29. EDUVIC
30. Identitats (Girona)

Resta Espanya
31. Ayuntamiento de Algeciras (Delegación de Igualdad y Bienestar Social)
32. Fundación Federico Ozanam (Zaragoza)
33. Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel (Mallorca)
34. EULEN

Fora d’Espanya
35. Ministerio de Salud y Bienestar (Andorra)
36. Centro de Atención Psicológica Fortaleza (México D.F.)
37. S.H.E. – Shelter for Help in Emergency (Virginia, U.S.A.)

Descomptes, beques i finançament

A causa de l’actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l’accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals.

Per tal de facilitar l’accés als programes formatius, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona et proporciona la informació necessària per poder aconseguir una de les beques que diferents institucions nacionals i internacionals ofereixen

 Pots consultar els diferents programes de beques fent clic aquí 
 També tens la possibilitat d'accedir a les beques que ofereix Assistència Sanitària pels Màsters i Postgraus de l'àrea de salut, fent clic aquí 

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

 • Els associats a "Alumni UB" tindran un descompte de 200€ en la matrícula. En programes de menys de 2.000€, el descompte serà del 10%.
 • Personal del Grup UB (10% de descompte).
 • Exalumne Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (10% de descompte).

Confirma els imports en el moment de formalitzar la matrícula.

La majoria dels nostres programes (tant presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva Assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
 • És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
 • Hi ha alguns cursos no admeten descomptes.
On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • Catalunya Caixa