Institut de Formació Contínua

Postgrau en Simulació Energètica d'Edificis

Modalitat On-line

 
Tipologia:
Postgrau
Crèdits:
30 ECTS
 
Preu:
2.550 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
01 abril 2019
Final curs:
22 octubre 2019

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Presentació

Potser el repte més important d'avui dia és el canvi climàtic. Cada vegada hi ha més pressió en el sector de la construcció, en el qual les institucions publico-privades demanen edificis amb materials més naturals i ecològics, i s'optimitzen les solucions dels elements passius i amb sistemes energètics més eficients atenent el procés en tot el seu cicle de vida. A més, augmenta l'exigència de confort per als ocupants, per la qual cosa s’ha de dotar els espais amb sistemes de monitorització i regulació específics per oferir un sistema Intel·ligent global.

En la reducció d'energia és fonamental aprendre com simular l'edifici energèticament, buscant millors maneres de baixar consums, augmentant l'ús d'energies renovables o fonts més netes i buscant millores passives en el disseny integrat.

Acreditació acadèmica

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Simulació Energètica d'Edificis per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Objectius

L'objectiu d'aquest postgrau és estar al dia de les últimes tecnologies de la simulació energètica d'edificis i estar preparat professionalment per a aquest sector en auge. Al final del Postgrau, podràs preparar-te per treballar en aquesta disciplina en un equip d'enginyers d'edificació o arquitectes especialitzats a crear productes d'alta qualitat.

Els objectius principals d'aquest postgrau són:

  • Dominar els coneixements necessaris relacionats amb la termodinàmica, simulació i optimització de sistemes.
  • Aprendre tots els programes més utilitzats en la indústria com Design Builder, Energy+, OpenStudio, entre d’altres.
  • Realitzar el predimensionat previ per aconseguir un màxim estalvi energètic, aplicant els coneixements adquirits sobre sistemes energètics passius i actius.
  • Tenir coneixement de la teoria i pràctica necessària per fer un postprocessat de dades (anàlisi de dades) per plantejar les millors opcions viables (anàlisi estadística i realització de gràfics explicatius).
  • Capacitat de realitzar auditories energètiques segons els criteris i normativa internacional.
  • Poder accedir al mercat laboral amb coneixements i l'experiència necessaris per desenvolupar-se professionalment amb excel·lència i/o entrar en un equip de simulació energètica amb la confiança de les eines suficients per aconseguir les metes plantejades en cada projecte.
Destinataris

Arquitectes i enginyers.

Programa

1. Simulació energètica en la edificació. Sistemes de càlcul
1.1. Plantejaments generals sobre simulació energètica. Conèixer la normativa sobre simulació energètica
1.2. Algoritmes de simulació energètica utilitzats en l'edificació
1.3. Modelatge de ponts tèrmics. Utilització del programari Therm
1.4. Explicació general dels diferents programes de simulació energètica existents al mercat
1.5. Predimensionat previ per aconseguir un màxim estalvi energètic
1.6. Explicació del programa internacional Energyplus. Plantejaments de modelatge i simulació. Resultats previs
1.7. Ús dels diferents mòduls del programa Energyplus
1.8. Ús d’interfícies càries per tal d'exportar el model a energyplus, com ara Simergy o OpenStudio
1.9. Elecció correcta d'arxius climàtics. Paràmetres a tenir en compte. Creació pròpia mitjançant programes específics
1.10. Modelatge per tal de simular una rehabilitació. Utilització de programes específics de rehabilitació energètica

2. Simulació de sistemes passius
2.1. Desenvolupament teòric dels elements que intervenen en la simulació termodinàmica
2.2. Balanç tèrmic i vectors que el componen
2.3. Sistemes passius èpoques fredes
2.4. Sistemes passius èpoques càlides

3. Simulació de sistemes actius
3.1. Explicació teòrica de sistemes actius
3.2. Aplicació dels sistemes
3.3. Sistemes en agrupacions, barris, districtes
3.4. Aplicació dels sistemes actius en àrees urbanes

4. Simulació mitjançant Computational Fluid Dynamics
4.1. Aprendre la teoria bàsica per a la resolució de problemes de fluidodinàmica
4.2. Entendre les diferents aproximacions per a la resolució amb volums finits de les equacions de Navier-Stokes
4.3. Conèixer les diferencies entre els models de turbulència habituals
4.4. Aprendre a acoblar una simulació fluidodinàmica a una simulació tèrmica, amb convecció, conducció i radiació, per extreure’n els gradients de temperatura necessaris
4.5. Conèixer els diferents models de radiació
4.6. Conèixer el funcionament del programari lliure OpenFOAM
4.7. Aprendre conceptes bàsics de Linux
4.8. Aplicar casos pràctics de fluidodinàmica amb OpenFOAM
4.9. Aplicar casos pràctics de fluidodinàmica amb acoblament tèrmic amb OpenFOAM
4.10. Conèixer la necessitat del càlcul en paral•lel per a la resolució de problemes de CFD
4.11. Aplicar el càlcul en paral•lel en computadors personals
4.12. Conèixer la capacitat de càlcul de supercomputadors i la metodologia necessària
4.13. Conèixer el funcionament del programari comercial Autodesk CFD Motion
4.14. Aplicar casos pràctics de fluidodinàmica amb Autodesk CFD Motion

5. Optimització i anàlisi de resultats
5.1. Introducció a l'estimació estadística. Aplicacions i exemples per problemes d'edificació sostenible
5.2. Introducció al programari R
5.3. Tècniques d'anàlisi de dades (ANOVA, MANOVA, etc.)
5.4. Regressió lineal i limitacions existents en el marc de la construcció
5.5. Tècniques exploratòries i de classificació (PCA, SVM)
5.6. Introducció a la programació lineal (models lineals i formes estàndard). Exemples aplicats
5.7. Heurístiques i algoritmes bioinspirats. Revisió de l'estat de l'art en edificació
5.8. Disseny d'experiments aplicats a problemes de construcció

6. Monitoratge i auditoria energètica
6.1. Plantejaments generals d'auditories energètiques - planificació i continguts
6.2. Punts bàsics per realitzar un estudi energètic, tipus d'estudis, definicions energètiques bàsiques
6.3. Normativa sobre eficiència energètica
6.4. Presa i anàlisis de dades per analitzar processos energètics
6.5. Utilització d'equips de mesura energètica (elèctriques, tèrmiques, etc.) i tractament de la informació a nivell matemàtic
6.6. Creació de línies bases i determinació de factors estàtics i variables independents
6.7. Teoria del cas per determinació d'estalvis energètics en matèria de:
6.7.1. Optimització de subministres energètics
6.7.2. Millora consums stand-by
6.7.3. Eficiència energètica en motors
6.7.4. Eficiència energètica en sistemes d'aire comprimit
6.7.5. Millores energètiques en il•luminació
6.7.6. Millores energètiques en sistemes de control i domòtica aplicada
6.7.7. Aportació d'energies renovables. Eines de simulació
6.8. Determinació i aplicació metodologia IPMVP - EVO per verificació i traçabilitat d'estalvis energètics
6.9. Sistemes de gestió i monitoratge energètic: arquitectura, protocols de comunicació, abast, disseny tècnic i càlcul de costos

Direcció

Sra. Lila Herrera

Coordinació

Sr. Antoni Fonseca i Casas

Sr. Richard Pertegas

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA