Institut de Formació Contínua

Postgrau en Simulació Energètica d'Edificis

Modalitat On-line

 
Tipologia:
Postgrau
Crèdits:
30 ECTS
 
Preu:
2.550 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
01 abril 2019
Final curs:
22 octubre 2019

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. Simulació energètica en la edificació. Sistemes de càlcul
1.1. Plantejaments generals sobre simulació energètica. Conèixer la normativa sobre simulació energètica
1.2. Algoritmes de simulació energètica utilitzats en l'edificació
1.3. Modelatge de ponts tèrmics. Utilització del programari Therm
1.4. Explicació general dels diferents programes de simulació energètica existents al mercat
1.5. Predimensionat previ per aconseguir un màxim estalvi energètic
1.6. Explicació del programa internacional Energyplus. Plantejaments de modelatge i simulació. Resultats previs
1.7. Ús dels diferents mòduls del programa Energyplus
1.8. Ús d’interfícies càries per tal d'exportar el model a energyplus, com ara Simergy o OpenStudio
1.9. Elecció correcta d'arxius climàtics. Paràmetres a tenir en compte. Creació pròpia mitjançant programes específics
1.10. Modelatge per tal de simular una rehabilitació. Utilització de programes específics de rehabilitació energètica

2. Simulació de sistemes passius
2.1. Desenvolupament teòric dels elements que intervenen en la simulació termodinàmica
2.2. Balanç tèrmic i vectors que el componen
2.3. Sistemes passius èpoques fredes
2.4. Sistemes passius èpoques càlides

3. Simulació de sistemes actius
3.1. Explicació teòrica de sistemes actius
3.2. Aplicació dels sistemes
3.3. Sistemes en agrupacions, barris, districtes
3.4. Aplicació dels sistemes actius en àrees urbanes

4. Simulació mitjançant Computational Fluid Dynamics
4.1. Aprendre la teoria bàsica per a la resolució de problemes de fluidodinàmica
4.2. Entendre les diferents aproximacions per a la resolució amb volums finits de les equacions de Navier-Stokes
4.3. Conèixer les diferencies entre els models de turbulència habituals
4.4. Aprendre a acoblar una simulació fluidodinàmica a una simulació tèrmica, amb convecció, conducció i radiació, per extreure’n els gradients de temperatura necessaris
4.5. Conèixer els diferents models de radiació
4.6. Conèixer el funcionament del programari lliure OpenFOAM
4.7. Aprendre conceptes bàsics de Linux
4.8. Aplicar casos pràctics de fluidodinàmica amb OpenFOAM
4.9. Aplicar casos pràctics de fluidodinàmica amb acoblament tèrmic amb OpenFOAM
4.10. Conèixer la necessitat del càlcul en paral•lel per a la resolució de problemes de CFD
4.11. Aplicar el càlcul en paral•lel en computadors personals
4.12. Conèixer la capacitat de càlcul de supercomputadors i la metodologia necessària
4.13. Conèixer el funcionament del programari comercial Autodesk CFD Motion
4.14. Aplicar casos pràctics de fluidodinàmica amb Autodesk CFD Motion

5. Optimització i anàlisi de resultats
5.1. Introducció a l'estimació estadística. Aplicacions i exemples per problemes d'edificació sostenible
5.2. Introducció al programari R
5.3. Tècniques d'anàlisi de dades (ANOVA, MANOVA, etc.)
5.4. Regressió lineal i limitacions existents en el marc de la construcció
5.5. Tècniques exploratòries i de classificació (PCA, SVM)
5.6. Introducció a la programació lineal (models lineals i formes estàndard). Exemples aplicats
5.7. Heurístiques i algoritmes bioinspirats. Revisió de l'estat de l'art en edificació
5.8. Disseny d'experiments aplicats a problemes de construcció

6. Monitoratge i auditoria energètica
6.1. Plantejaments generals d'auditories energètiques - planificació i continguts
6.2. Punts bàsics per realitzar un estudi energètic, tipus d'estudis, definicions energètiques bàsiques
6.3. Normativa sobre eficiència energètica
6.4. Presa i anàlisis de dades per analitzar processos energètics
6.5. Utilització d'equips de mesura energètica (elèctriques, tèrmiques, etc.) i tractament de la informació a nivell matemàtic
6.6. Creació de línies bases i determinació de factors estàtics i variables independents
6.7. Teoria del cas per determinació d'estalvis energètics en matèria de:
6.7.1. Optimització de subministres energètics
6.7.2. Millora consums stand-by
6.7.3. Eficiència energètica en motors
6.7.4. Eficiència energètica en sistemes d'aire comprimit
6.7.5. Millores energètiques en il•luminació
6.7.6. Millores energètiques en sistemes de control i domòtica aplicada
6.7.7. Aportació d'energies renovables. Eines de simulació
6.8. Determinació i aplicació metodologia IPMVP - EVO per verificació i traçabilitat d'estalvis energètics
6.9. Sistemes de gestió i monitoratge energètic: arquitectura, protocols de comunicació, abast, disseny tècnic i càlcul de costos

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA