Institut de Formació Contínua

Postgrau en Territoris Creatius i Turisme Cultural

Modalitat Presencial

 
Tipologia:
Postgrau
Crèdits:
30 ECTS
 
Preu:
3.750 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
09 octubre 2017
Final curs:
23 maig 2018
Horari:

Dilluns i dimecres de 16:45h a 21:00h

Lloc:
IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. Sectors i actors creatius i turístics
1.1. El panorama dels sectors creatius i els seus agents
1.2. Anàlisi de tipologies lògiques i dinàmiques culturals
1.3. La creativitat com a recurs turístic
1.4. Visites a projectes creatius, culturals i turístics
1.5. Presentació i debat de les recerques sobre el sector

2. Turisme cultural

2.1. Indústria i dinàmiques turístiques

 • El fenomen turístic: dinàmiques, tipologies i geografies
 • Recursos, productes, segments i mercats turístics
 • Les polítiques turístiques

2.2. Del recurs cultural al producte turisticocultural

 • El patrimoni material com a recurs
 • El patrimoni intangible com a recurs
 • Espectacles i festivals com a recurs
 • Estratègies de desenvolupament de producte turisticocultural

2.3. Impactes i polítiques de turisme cultural

 • Usos socials, turisme cultural i desenvolupament
 • Polítiques i recomanacions internacionals de foment del turisme cultural
 • Estratègies de foment del turisme cultural local
 • Anàlisi de casos d'experiències i bones pràctiques

3. Territoris creatius

3.1. Desenvolupament urbà i innovació

 • De les teories de localització als factors soft i les xarxes
 • Ciutats creatives: paradigmes i crítiques
 • Creativitat, innovació i sostenibilitat: tensions i sinèrgies
 • Sinergies territorials: la quàdruple hèlix

3.2. Ecosistemes creatius

 • Nous modes de producció: emprenedoria i organització empresarial
 • De la cadena de valor a la "projectificació"
 • Agents, connectivitat i xarxes
 • Anàlisi d'espais col·laboratius

3.3. Estratègies d'atractivitat

 • Polítiques de desenvolupament creatiu local
 • Dinàmiques d’intervenció territorial: cadenes de valor i estratègies catalitzadores
 • Experiències i bones pràctiques de desenvolupament creatiu

4. Bases conceptuals

4.1. Política cultural

 • Evolució històrica de la intervenció governamental en cultura
 • Paradigmes de les polítiques culturals contemporànies
 • Models internacionals comparats de política cultural
 • Estratègies de política cultural
 • Planificació i avaluació de polítiques culturals

4.2. Economia de la cultura

 • Introducció a l'anàlisi econòmica de la cultura
 • Estructures i dinàmiques dels mercats culturals
 • Participació, consum i demanda cultural
 • Estratègies de finançament

4.3. Fonaments

 • Referents filosòfics, sociològics i antropològics de la cultura
 • Accepcions i dimensions de cultura
 • Creativitat, indústria cultural i indústria creativa
 • Sistema artisticopatrimonial i paper de la gestió cultural
 • Dinàmiques culturals contemporànies

5. Disseny estratègic

5.1. Introducció al disseny estratègic

 • Bases de disseny i planificació estratègica
 • Missió, visió i valors
 • Instruments de diagnòstic: DAFO i arbre de problemes
 • Objectius estratègics i operatius, i disseny de programes
 • Aproximacions, variables i indicadors d'avaluació
 • Plans estratègics territorials i sectorial
 • Grups d’interès (stakeholders): lògiques de cooperació, complementarietat i competència

5.2. Metodologia d'elaboració d'un projecte cultural

 • Àmbit i temàtica: motivació, rellevància i impacte
 • Planificació de l'elaboració del projecte
 • Recerca, anàlisi i aprenentatges de referents rellevants
 • Contextualització i institucionalització del projecte
 • Opcions estratègiques
 • Operativització dels recursos: cronograma, pressupost, etc.
 • Taller-seminari

5.3. Anàlisi de projectes i referents culturals

 • Observació de camp de projectes
 • Anàlisi crítica de casos i experiències
 • Propostes de millora
 • Anàlisi internacional comparada

6. Introducció a la gestió de recursos

6.1. Marc jurídic

 • Fonts del dret, marc normatiu i assessorament jurídic
 • Drets culturals: dimensions i marcs normatius (nacionals i internacionals)
 • Riscs i responsabilitats contractuals i extracontractuals
 • Règim jurídic i fiscal de les organitzacions i activitats culturals
 • Drets d'autor i propietat intel·lectual
 • Competències, organització i activitat administrativa

6.2. Introducció a la gestió de recursos humans

 • Organigrames i models d’organització
 • Anàlisi de perfils i competències
 • La gestió de persones: responsabilitats, tasques, horaris i retribucions
 • Lideratge i gestió d'equips

6.3. Disseny pressupostari

 • Introducció als instruments comptables i al cas d'anàlisi
 • Disseny del pressupost de despeses
 • Disseny del pressupost d'ingressos
 • Punt d'equilibri i viabilitat de projectes
 • La temporalitat pressupostària i comptable

6.4. Introducció a la comunicació i màrqueting

 • Bases del màrqueting aplicada a la cultura
 • Segmentació, target i posicionament
 • Disseny de l'estratègia de comunicació
 • Comunicació digital i convencional

7. Projecte final de postgrau en turisme cultural i territoris creatius
7.1. Selecció del tema
7.2. Disseny i planificació del projecte
7.3. Selecció i anàlisi de referents
7.4. Desenvolupament d'estratègies
7.5. Proposta operativa
7.6. Redacció i presentació

Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • Catalunya Caixa