Portal de la
Transparència

Comptes anuals i informes d’auditoria

Els exercicis econòmics s’inicien el dia 1 de gener de cada any i finalitzen el dia 31 de desembre. Anualment, i en relació amb el tancament de l’exercici, el Patronat, d’una manera simultània i que reflecteixi la imatge fidel del patrimoni de la Fundació, ha de formular i aprovar els comptes anuals amb data del dia de tancament de l’exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.

Els Comptes Anuals de la Fundació s’han de sotmetre a una auditoria externa, d’acord amb el que preveu l’article 333-11 del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i que es recull en l’article 36 dels seus Estatuts. L’empresa auditora se seleccionarà per mitjà de concurs públic.

L’auditoria dels comptes anuals de la Fundació IL3-UB formen una unitat i estan integrats, entre d’altres, per:

  1. Balanç de situació.
  2. Compte de resultats.
  3. Estat de canvis en el patrimoni net.
  4. Estat de fluxos d’efectiu.
  5. Memòria explicativa del balanç i compte de resultats.
  6. Informe d’auditoria conjuntament amb l’informe de gestió.

Comptes anuals 2018

- Comptes anuals 2018 [3,27MB]

Comptes anuals anteriors

- Comptes anuals 2017 [2,85MB]

- Comptes anuals 2016 [9,98MB]

- Comptes anuals 2015 [10,5MB]

- Comptes anuals 2014 [9,04MB]

- Comptes anuals 2013 [13,6MB]

- Comptes anuals 2012 [15,3MB]

- Comptes anuals 2011 [1,13MB]

- Comptes anuals 2010 [2,13MB]

- Comptes anuals 2009 [2,50MB]