Portal de la
Transparència

Missió i valors

PROPÒSIT

El nostre propòsit és acompanyar i assessorar les persones i les organitzacions en la seva formació i desenvolupament personal i professional al llarg de la vida, sigui quin sigui el nivell de coneixements inicial i les aspiracions, en tots els àmbits presents a la Universitat de Barcelona.

La Fundació Institut de Formació Continua IL3-UB aspira a acompanyar les persones, i per extensió les organitzacions on treballin, a convertir-se en professionals lliures, honestos, crítics, sensibles i responsables amb el seu entorn, capaços de desenvolupar-se autònomament en un context de canvis i fluctuacions contínues.

I que la Societat els reconegui tres competències fonamentals:

  • RECERCA DE SOLUCIONS I PRESA DE DECISIONS: Cercar activament solucions i escollir entre les diferents opcions valorant les possibles alternatives, els seus efectes i els riscos. Actuar en conseqüència, assumint la responsabilitat de la decisió presa.
  • ESPERIT EMPRENEDOR: Disposar de la iniciativa, la proactivitat i la constància necessàries per impulsar projectes innovadors o de canvi que aportin valor, en l'àmbit personal, organitzatiu o social, amb responsabilitat i enfocats a l'acció i els resultats.
  • COMPETÈNCIA DIGITAL: Fer un ús creatiu, crític i responsable de les tecnologies de la informació i la comunicació per assolir els objectius relacionats amb l'àmbit professional, el formatiu, el context social i la identitat digital.

VALORS

Els valors de la Fundació Institut de Formació Continua IL3-UB són:

  • TRANSPARÈNCIA en les dades, processos i comunicacions.
  • COMPROMÍS amb la societat, alumnes i organitzacions que confien en la nostra activitat formativa i serveis.
  • QUALITAT DE SERVEI, cercant la satisfacció i el compliment de les necessitats i expectatives dels nostres clients.
  • Orientació a la MILLORA CONTÍINUA de totes les persones que formen part de l’Institut.

La Fundació, com a membre del Grup UB, també subscriu els valors de la Universitat de Barcelona de llibertat, democràcia, justícia, igualtat i solidaritat.

VISIÓ ESTRATÈGICA

La Fundació Institut de Formació Contíinua IL3-UB vol ser la institució de referència al mercat nacional i internacional de la formació multisectorial i en línia, donant continuïtat i complementant l’a oferta acadèmica de la Universitat de Barcelona.

Per assolir aquesta visió, s’acompanya del següent pla estratègic 2018-2022 estructurat en 5 eixos fonamentals:

PLA ESTRATÈGIC 22@
ENS TRANSFORMEM PER CRÉIXER

VOCACIÓ INTERNACIONAL

Enfortim les activitats dirigides a la internacionalització de la nostra oferta formativa i serveis.

SINGULARITAT I PRESTIGI UB

Augmentar la singularitat i reconeixement de l’oferta formativa, vinculada al prestigi de la Universitat de Barcelona, fent-la atractiva i d’interès per al mercat laboral.

PERSONALITZACIÓ. Tria IL3

Definir una oferta formativa amb mòduls independents que permetin la generació d’itineraris personalitzats adaptats a l’experiència del client.

CULTURA DIGITAL

Formar les persones per a un món digital introduint la tecnologia en el procés formatiu i desenvolupant les necessàries competències digitals.

FORMACIÓ A LES EMPRESES

Acompanyar les organitzacions en la seva constant actualització a través de la formació contínua des de l’àrea de Solucions Corporatives, detectant i cobrint les seves necessitats de formació.