Portal de la
Transparència

Missió i valors

PROPÒSIT

El nostre propòsit és acompanyar i assessorar les persones i les organitzacions en la seva formació i desenvolupament personal i professional al llarg de la vida, sigui quin sigui el nivell de coneixements inicial i les aspiracions, en tots els àmbits presents a la Universitat de Barcelona.

La Fundació Institut de Formació Continua IL3-UB aspira a acompanyar les persones, i per extensió les organitzacions on treballin, a convertir-se en professionals lliures, honestos, crítics, sensibles i responsables amb el seu entorn, capaços de desenvolupar-se autònomament en un context de canvis i fluctuacions contínues.

I que la Societat els reconegui tres competències fonamentals:

  • RECERCA DE SOLUCIONS I PRESA DE DECISIONS: Cercar activament solucions i escollir entre les diferents opcions valorant les possibles alternatives, els seus efectes i els riscos. Actuar en conseqüència, assumint la responsabilitat de la decisió presa.
  • ESPERIT EMPRENEDOR: Disposar de la iniciativa, la proactivitat i la constància necessàries per impulsar projectes innovadors o de canvi que aportin valor, en l'àmbit personal, organitzatiu o social, amb responsabilitat i enfocats a l'acció i els resultats.
  • COMPETÈNCIA DIGITAL: Fer un ús creatiu, crític i responsable de les tecnologies de la informació i la comunicació per assolir els objectius relacionats amb l'àmbit professional, el formatiu, el context social i la identitat digital.

VALORS

Els valors de la Fundació Institut de Formació Continua IL3-UB són:

  • TRANSPARÈNCIA en les dades, processos i comunicacions.
  • COMPROMÍS amb la societat, alumnes i organitzacions que confien en la nostra activitat formativa i serveis.
  • QUALITAT DE SERVEI, cercant la satisfacció i el compliment de les necessitats i expectatives dels nostres clients.
  • Orientació a la MILLORA CONTÍINUA de totes les persones que formen part de l’Institut.

La Fundació, com a membre del Grup UB, també subscriu els valors de la Universitat de Barcelona de llibertat, democràcia, justícia, igualtat i solidaritat.