Portal de la
Transparència

Patronat de la Fundació de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona

El patronat és l’òrgan de govern, representació, administració i decisió de la Fundació.

La Fundació per acord unànime del Patronat, de data 14 de desembre de 2012, va donar compliment a l'obligació d'adaptar els Estatuts de la Fundació a allò que acorda en la Llei 4/2008, de 24 d'abril del Parlament de Catalunya, per la qual s'aprova el Llibre III del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les Persones Jurídiques.

Actualment la composició del Patronat Fundació de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona és:

President

Dr. Joan Guardia Olmos
Rector de la UB

Vicepresident primer

Sr. Joan Corominas Guerin
President del Consell Social de la UB

Vicepresidenta segona

---------------

Secretària

Dra. Marina Solé Catalá
Secretària General de la UB

Vicesecretari no patró

Sr. Miquel Amorós March
Secretari del Consell Social de la UB

Patrons nats

Sra. Glòria Matalí Costa
Gerent de la UB

Patrons designats pel Consell Social

Sra. Isolda Ventura Aransanz
Vocal del Consell Social

Sra. Núria Aymerich Rocabert
Vocal del Consell Social

Patrons designats pel Rector o Rectora de la Universitat de Barcelona, d’entre els Vicerectors o Vicerectores de la Universitat de Barcelona

Dra. Pilar Delgado Hito
Vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat

Patrons designats pel Rector de la Universitat de Barcelona

Dr. Jesús Velaza Frías
Degà de la Facultat de Filologia

Dr. Antonio de Pàdua Garcia Trilla
Degà de la Facultat de Medicina

Dr. Ramon Alemany Leira
Degà de la Facultat d’ Economia

Patró designat pel Rector en representació de l’Agència de Postgrau de la Universitat de Barcelona

Dr. Oscar Mascarilla Miró
Director de l’Agència de Postgrau