Portal de la
Transparència

Patronat de la Fundació de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona

El patronat és l’òrgan de govern, representació, administració i decisió de la Fundació.

La Fundació per acord unànime del Patronat, de data 14 de desembre de 2012, va donar compliment a l'obligació d'adaptar els Estatuts de la Fundació a allò que acorda en la Llei 4/2008, de 24 d'abril del Parlament de Catalunya, per la qual s'aprova el Llibre III del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les Persones Jurídiques.

Actualment la composició del Patronat Fundació de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona és:

President

Dr. Joan Elias i Garcia
Rector de la UB

Vicepresident primer

Sr. Joan Corominas Guerin
President del Consell Social de la UB

Vicepresident segon

Dr. Francisco Esteban Bara
Vicerector de Comunicació i Coordinació de la UB

Secretària

Dra. Maite Vilalta Ferrer
Secretària General de la UB

Vicesecretari no patró

Sr. Miquel Amorós March
Secretari del Consell Social de la UB

Patrons nats

Dr. Oriol Escardíbul Ferrà
Gerent de la UB

Dra. Amelia Díaz Álvarez
Vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica

Patrons designats pel Consell Social

Sr. Francesc Boada Pallerès
Vocal del Consell Social

Sra. Núria Aymerich Rocabert
Vocal del Consell Social

Patrons designats pel Consell de Govern de la Universitat

Dr. Jesús Velaza Frías
Degà de la Facultat de Filologia

Dr. Xavier Triadó Ivern
Director de l’Institut de Desenvolupament Professional de la UB

Patró designat pel rector entre els degans

Dr. Ramon Alemany Leira
Degà de la Facultat d’ Economia

Patró designats pel rector en representació de l’Agència de Postgrau de la Universitat de Barcelona

Dra. Maria Cristina Sanz López

Patró designats pel rector

Dr. Francesc Cardellach López

Dr. Joaquim Prats Cuevas

Vocal en representació del Grup Santander

Sr. José Mª Martínez Delgado

Vocal designat per Catalunya Banc

Sr. Carles Penas Babot