Portal de la
Transparència

Publicitat activa

Transparència a la UB

Informació institucional

L'Institut de Formació Contínua

Presentació

- Coneix IL3-UB

- Missió i valors

- Pla estratègic [207kB]

- Balanç social

Òrgans de Govern

- Patronat

- Informe de govern corporatiu [455kB]

Estructura Organitzativa

- Organigrama [290kB]

Dades i indicadors

Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial

Dades econòmiques

Comptes anuals i informes d’auditoria

Pressupost

Pressupost

- Pressupost 2019 [122kB]

- Pressupostos anteriors

Període mitjà de pagament

- Període mitjà de pagament [246kB]

Contractació i convenis

Contractació

Convenis

Ajuts concedits

Relació d'ajuts

Personal

Docència

Estudiants

Procediment d'actualització