Portal de la
Transparència

Taules retributives segons conveni

2015
Categoria Sueldo base Trienio (3) Hora extra Compl. Cargo S.A.B. (2)*
Titulado de grado superior 1.548,37 35,33 24,67 0,00 23.225,55
Titulado de grado medio 1.386,53 27,04 22,09 0,00 20.797,95
Jefe Superior 1.548,37 30,09 24,19 0,00 23.225,55
Oficial de primera 1.074,05 22,49 16,78 0,00 16.110,75
Oficial de segunda 993,52 22,49 15,53 0,00 14.902,80
Auxiliar 973,71 22,49 15,21 0,00 14.605,65
En formación (administración) 637,93 0,00 8,77 0,00 9.568,95
Analista 1.548,37 28,51 24,19 0,00 23.225,55
Técnico de TIC (antes Program.) 1.202,80 22,49 18,79 0,00 18.042,00
Operador 1.074,05 22,49 16,78 0,00 16.110,75
En formación (proceso datos)
Conserje
Ordenanza
Auxiliar 1ª de servicios (antes Telef. 1ª) 973,71 22,49 15,51 0,00 14.605,65
Auxiliar 2ª de servicios (antes Telef. 1ª) 924,80 22,49 14,73 0,00 13.872,00
Encargado Servicios Generales 1.202,81 22,49 19,17 0,00 18.042,15
Técnico especialista de oficios 1.114,58 22,49 17,78 0,00 16.718,70

* Taules salarials publicades 30 gener de 2015 pel que es publiquen taules salarials dels anys 2013,2014 i 2015.

Per els anys següents al 2015 s'han anat aplicant sobre les taules oficials els increments realitzats, a la espera de nova publicació oficial.

** El complement antiguitat a partir de l'1 de gener de 2013 no s'abona cap quantitat en concepte de trienni, el que es venia percebent com antiguitat a 31 de Desembre de 2012 passa a ser complement personal.