Presentació

L'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), sent l'instrument de la Universitat de Barcelona per proveir les persones i les organitzacions de la formació al llarg de la vida necessària per acomplir els seus propòsits (professionals i/o personals), presenta els següents premis per la innovació en formació contínua referida a l'adquisició o desenvolupament de competències professionals, així com per la introducció de la tecnologia en el procés formatiu.

Premi Joan Maria Malapeira i Gas

a la persona o equip humà que hagi destacat en innovació a la formació contínua en títols propis de postgrau i d'extensió universitària en el marc de la Universitat de Barcelona.

Premi Francesc Santacana i Martorell

a l'empresa o organització pública o privada que hagi destacat en innovació a la formació contínua en títols propis de postgrau i d'extensió universitària en el marc de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Objecte

Aquests premis tenen com a finalitat destacar la transcendència de la formació al llarg de la vida, específicament la dels títols propis en el desenvolupament de persones i organitzacions. Els premis, de caràcter honorífic i periodicitat anual, són un reconeixement a l'esforç realitzat per al desenvolupament de persones i organitzacions mitjançant la innovació en el marc de les titulacions pròpies de postgrau i d'extensió universitària de la Universitat de Barcelona.

Els premis són:
Premi Joan Maria Malapeira i Gas

El Premi Joan Maria Malapeira i Gas s'atorga a qualsevol persona o equip humà que hagi destacat per la implementació d'una innovació metodològica o tecnològica, de manera puntual o sostinguda, en el marc dels títols propis descrits a la secció 1a de la Normativa de cursos de Postgrau i Extensió Universitària de la Universitat de Barcelona, i que aquesta contribució hagi permès el desenvolupament personal i/o professional dels seus estudiants.

Premi Francesc Santacana i Martorell

El Premi Francesc Santacana i Martorell s'atorga a qualsevol empresa o organització, pública o privada, que hagi col·laborat amb l'Institut de Formació Contínua i que hagi triat la innovació en el marc dels títols propis descrits a la secció 1a de la Normativa de cursos de Postgrau i Extensió Universitària de la Universitat de Barcelona com a estímul per al creixement i desenvolupament de tota la comunitat formativa d'IL3-UB.

Requisits de les candidatures

Les candidatures només podran optar a una modalitat dels premis.

Podran optar al Premi Joan Maria Malapeira i Gas les persones físiques majors d'edat, domiciliades a territori espanyol, que acompleixen el Codi ètic d'integritat i bones pràctiques de la Universitat de Barcelona i que, en 2019, hagin col·laborat amb la Universitat de Barcelona, de forma puntual o periòdica, en el marc dels títols propis descrits a la secció 1a de la Normativa de cursos de Postgrau i Extensió Universitària.

Podran optar al Premi Francesc Santacana i Martorell, les persones jurídiques o entitats constituïdes legalment, domiciliades a territori espanyol, amb un mínim de 2 anys des de la data d'inici d'activitats, que acompleixen el el Codi ètic d'integritat i bones pràctiques de la Universitat de Barcelona i que, en 2019, hagin col·laborat amb l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) de forma puntual o periòdica en el marc dels títols propis descrits a la secció 1a de la Normativa de cursos de Postgrau i Extensió Universitària.

Per optar al premi, les candidatures es lliuraran a l'IL3-UB a proposta pròpia o a proposta d'un tercer.

Presentació de candidatures

Tant les candidatures proposades per nominació com les candidatures directes s'han de presentar a través del formulari de la pàgina web:

FORMULARI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES PREMI JOAN MARIA MALAPEIRA I GAS FORMULARI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES PREMI FRANCESC SANTACANA I MARTORELL

A més de complimentar la informació requerida al formulari, la candidatura s'haurà d'acompanyar de la següent documentació:


PREMI JOAN MARIA MALAPEIRA I GAS
 1. 1. Memòria justificativa on es descriguin amb detall els fets, contribucions i mèrits en innovació en titulacions —sigui en l'adquisició o desenvolupament de competències professionals i/o en la introducció de la tecnologia en el procés formatiu en les activitats de formació contínua— que sustenten la candidatura i que s’han portat a terme a 2019. La descripció ha de fer-se en termes d’intencionalitat del projecte, viabilitat, rellevància, abast, impacte i evidències que mostrin que els objectius plantejats s’han aconseguit.
 2. 2. Si la candidatura és a proposta d'un tercer, carta d'acceptació del candidat/a a ser presentat/da. Fer clic aquí per veure i/o descarregar la carta d'acceptació.
 3. 3. Currículum vitae del candidat/a o dels membres de l'equip.

PREMI FRANCESC SANTACANA I MARTORELL
 1. 1. Memòria justificativa on es descriguin amb detall els fets, contribucions i mèrits en innovació en titulacions —sigui en l'adquisició o desenvolupament de competències professionals i/o en la introducció de la tecnologia en el procés formatiu en les activitats de formació contínua— que sustenten la candidatura i que s’han portat a terme a 2019 en col·laboració amb l’IL3-UB. La descripció ha de fer-se en termes d’intencionalitat del projecte, viabilitat, rellevància, abast, impacte i evidències que mostrin que els objectius plantejats s’han aconseguit.
 2. 2. Si la candidatura és a proposta d'un tercer, carta d'acceptació del candidat/a a ser presentat/da. Fer clic aquí per veure i/o descarregar la carta d'acceptació.
 3. 3. Currículum vitae del candidat/a o dels membres de l'equip.

IL3-UB podrà sol·licitar al candidat, documentació addicional que evidenciï els fets que sustenten la candidatura, si escau.

Candidatures presentades

Les candidatures presentades a la segona edició, 2020, dels Premis IL3-UB a la innovació en la formació contínua en títols propis són:


CANDIDATURES PRESENTADES AL PREMI JOAN MARIA MALAPEIRA I GAS, 2020
DATA DE PRESENTACIÓ PROPOSTA PRESENTADA CANDIDAT

CANDIDATURES PRESENTADES AL PREMI FRANCESC SANTACANA I MARTORELL, 2020
DATA DE PRESENTACIÓ PROPOSTA PRESENTADA CANDIDAT

Criteris de valoració

Per ambdós premis, com a mèrits generals es valorarà l'existència d'elements verificables i contrastables en l'adquisició o desenvolupament de les competències professionals, així com a la introducció de la tecnologia en el procés formatiu pel que fa a:

 1. 1. La intencionalitat de produir una millora, mitjançant la innovació en formació contínua, en el desenvolupament personal i/o professional dels estudiants i/o la comunitat formativa de l'IL3-UB.
 2. 2. La planificació que reflecteixi la intencionalitat, la viabilitat i la coherència amb els objectius plantejats.
 3. 3. Les evidències com a garantia de l'assoliment de la proposta.
 4. 4. L'abast i impacte global de les activitats de formació contínua innovadores com estímul a la qualitat de l'aprenentatge.
 5. 5. La rellevància, significat i utilitat de la innovació en formació contínua desenvolupada en termes de millora personal i/o professional dels estudiants i/o la comunitat formativa de l'IL3-UB.

No es consideraran com a innovació les propostes centrades en:

Composició del jurat

El jurat del Premi Francesc Santacana i Martorell i del Premi Joan Maria Malapeira i Gas serà el mateix per a ambdós premis i estarà format per les persones següents:

 1. 1. La Vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Qualitat de la Universitat de Barcelona, que presidirà el jurat.
 2. 2. Un representant del Consell Social de la Universitat de Barcelona.
 3. 3. La Vicerectora de Docència, de la Universitat de Barcelona.
 4. 4. La Directora de l'Agència de Postgrau de la Universitat de Barcelona.
 5. 5. El Director General d'IL3-UB.
 6. 6. El Director Acadèmic d'IL3-UB, que actuarà com a secretari del jurat.

El jurat pot tenir en compte el suport o assessorament que consideri adient i pot, per tant, sol·licitar els informes que consideri oportuns.

Veredicte del jurat

Dotació

Aquests premis poden atorgar-se a títol individual o a títol col·lectiu.

L'empresa o organització, pública o privada, guanyadora del Premi Francesc Santacana i Martorell rebrà un diploma i un record commemoratiu.

La/el guanyador/a del Premi Joan Maria Malapeira i Gas rebrà la quantitat de 2.500€, import subjecte a la normativa fiscal vigent. Si excepcionalment hi haguessin candidatures col·lectives, la dotació es repartirà a parts iguals entre els integrants, llevat que s'hagi proposat una altra distribució en el document de la candidatura i el jurat ho consideri adient.

Els premiats tindran, a més, un reconeixement a l'acte públic de lliurament dels premis.

Obligacions dels premiats

La participació a la convocatòria implica l'acceptació d'aquestes bases.

Es demanarà a la candidatura premiada que assisteixi a l'acte de lliurament dels premis i que faci una intervenció.

Donat que el nom de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) estarà associat al nom dels premis, s'exhorta al premiats de continuar acomplint el Codi ètic d'integritat i bones pràctiques de la Universitat de Barcelona.

Calendari

Guanyadors d'edicions anteriors

Primera edició, 2019

El jurat dels Premis IL3-UB a la innovació en la formació contínua en títols propis va resoldre adjudicar la primera edició a:

Cliqui aquí per veure la Memòria 2019 dels Premis IL3-UB a la innovació en la formació contínua en títols propis.

Bases legals

Responsabilitat de l'empresa

L'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) es reserva el dret d'acotar, prorrogar, modificar o cancel·lar qualsevol dels premis previstos a les bases legals presents si així ho estima convenient, en cas de supòsits especials que impedeixin la seva celebració, o en cas de circumstàncies excepcionals que impedeixin la seva execució.

L'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) exclou qualsevol responsabilitat pels casos assenyalats així com per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la manca temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis, a la mala fe en el procediment per part dels usuaris, i, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l'accés a la pàgina i l'enviament de participació a través de la xarxa Internet.

Acceptació de les bases legals

En participar als premis objecte de les bases legals presents i, en conseqüència, facilitar les dades personals, es considera que és una forma expressa d'acceptació de les mateixes, així com les normes que regeixen la participació i els termes, condicions, política de privacitat i protecció de dades exposats, així com del criteri de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig.

La manifestació expressa de la no acceptació de la totalitat o part de les mateixes bases legals implicarà l'exclusió del participant i com a conseqüència d'això, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) quedarà alliberat del compliment de l'obligació contreta amb aquest participant.

Tractament de dades personals

L'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), es compromet a respectar la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal, d'acord amb allò que disposa el Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades, RGPD).

Els participants en el premis que resultin guanyadors consenten i autoritzen expressament a L'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) perquè pugui fer públic el seu nom a la web i a les xarxes socials d'IL3-UB, sense que impliqui el dret de cap tipus de compensació per aquesta difusió.

Els participants podran accedir en qualsevol moment a les seves dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació i la portabilitat enviant el formulari corresponent a l'adreça electrònica bbdd@il3.ub.edu, correu postal dirigit a l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, ref. RGPD, C/ Ciutat de Granada, 131- 08018 Barcelona o escrit dirigit personalment i lliurat a l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ref. RGPD, C/ Ciutat de Granada, 131- 08018 Barcelona.

Informació

Departament d’Innovació, Qualitat, Disseny i Producció
Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB)
Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon +34 93 403 51 86
Email premis@il3.ub.edu

www.il3.ub.edu/premis-formacio-continua