Institut de Formació Contínua

Màster en Infermeria Escolar

Modalitat On-line

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
3.070 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
09 novembre 2017
Final curs:
10 gener 2019

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo

 • La Infermera Escolar és un perfil professional que ja està implantat en els centres escolars de nombrosos països de la Unió Europea i en algunes CC.AA. d’Espanya i existeix una tendència cap a la consolidació d’aquest rol a la resta de CC.AA.
 • Especialització en un àmbit amb una creixent necessitat d’atendre als nous problemes de salut dels escolars des de la proximitat i des del coneixement concret del medi educatiu i que no poden ésser cobertes per pares i/o professors únicament.
 • Únic programa on-line a Espanya d’Infermeria Escolar, recolzat per professionals de reconegut prestigi de l’àmbit de la infermeria escolar i del món universitari.
Presentació

Actualment, és un fet que la professió infermera té una clara dimensió educativa que progressivament guanya un protagonisme especial. Aquesta afirmació està justificada per motius epidemiològics, de salut pública i socioeconòmics. No obstant, és difícil decidir com i fins a quin punt aquest element formatiu s’ha de convertir en un component de l’activitat professional de l’infermer/a.

El que sí és possible afirmar és que quan una professió duu a terme una intervenció educativa sistemàtica i intencional, com en el cas de la infermeria escolar, és imprescindible desenvolupar competències pedagògiques entre els seus membres. Aquesta és precisament la voluntat d’aquest programa.

El Màster en Infermeria Escolar neix amb l’objectiu de potenciar els coneixements pedagògics, les habilitats didàctiques, les competències tècniques i les destreses necessàries per tal de preparar el professional infermer per al disseny i desenvolupament d’intervencions educatives i assistencials de qualitat en el centre escolar, i capacitar-lo en l’acompliment de les diverses funcions que es poden dur a terme en aquest àmbit. Així, se’l converteix en un agent d’innovació i de dinamització pedagògica en la salut escolar. Entre aquestes funcions de l’infermer/a escolar destaquen:

- L'educació per a la salut dirigida a tota la comunitat educativa.
- L'atenció integral de totes les malalties físiques i psíquiques.
- El control i seguiment de malalties cròniques.
- L'atenció immediata davant d'urgències i emergències.
- El control d'una alimentació equilibrada.
- La prevenció i detecció precoç dels problemes de salut més rellevants a l'edat escolar.
- L'assessora/consellera.
- La coordinació i gestió de temes sanitaris.

Aquestes funcions les duen a terme oficialment les infermeres escolars en molts països de la Unió Europea i de la resta del món des de fa dècades. A Espanya, la infermera escolar està institucionalitzada a tots els col·legis o centres d'educació especial, i actualment es va introduint progressivament als col·legis ordinaris d’algunes comunitats autònomes.

El màster, en modalitat on-line i amb caràcter professionalitzador, està estructurat en sis mòduls (formació de formadors -disseny i impartició-, salut escolar, recerca qualitativa i quantitativa en infermeria i elaboració d'un projecte), fent especial èmfasi en el mòdul de salut escolar.

Si ets infermer/a i t’interessa l’àmbit de la salut escolar, aquest és el teu màster.

Acreditació acadèmica
Màster en Infermeria Escolar per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.
Objectius

Acció formativa orientada a l'adquisició i/o actualització dels fonaments teòrics i els instruments metodològics que permeten a l'infermer/a escolar dissenyar i desenvolupar accions formatives i/o assistencials en el centre escolar de manera fonamentada i competent. Objectius específics que han d'assolir els professionals de la infermeria que realitzin aquest màster:

 • Descriure i analitzar els elements clau que conformen el fet pedagògic per aclarir-ne el sentit i apropar-se a una comprensió més profunda de la pràctica de l'educació per a la salut en el centre escolar.
 • Conèixer l'univers conceptual dels elements implicats en el disseny i desenvolupament del procés d'ensenyament i aprenentatge en totes les etapes del cicle vital.
 • Identificar i analitzar diverses modalitats i estratègies d'ensenyament i la seva possible aplicació al centre escolar.
 • Dissenyar i portar a terme accions de prevenció i promoció de la salut a l'escola i a la comunitat a través de les TIC.
 • Posar en marxa controls i exàmens que permetin detectar precoçment malalties i problemes de salut.
 • Elaborar protocols d'actuació davant de situacions de risc en la infància i adolescència.
 • Identificar les actuacions que s'han de dur a terme davant d'accidents, urgències i emergències en el medi escolar.
 • Descriure els diferents mètodes i tècniques d'investigació qualitativa i quantitativa.
 • Elaborar projectes de recerca/intervenció en educació per a la salut a l'escola.
Destinataris

Diplomats/des o graduats/des en infermeria interessats en el coneixement de les problemàtiques de salut i de l'atenció i cures dels nens/es i adolescents dins de l'àmbit escolar, així com amb interès en la investigació i desenvolupament de la infermeria escolar.

Programa

1. Formació de formadors: el disseny del programa de formació
1.1. La relació entre la planificació de la formació i l'acció formativa
1.2. El model de planificació i els seus components
1.3. Anàlisi de necessitats de formació i detecció del nivell previ dels destinataris
1.4. Identificació i formulació d'objectius i competències
1.5. Els continguts de la formació
1.6. Modalitats i estratègies de formació

2. Formació de formadors: la impartició del programa
2.1. La sessió expositiva
2.2. Les estratègies participatives
2.3. L'aula invertida
2.4. Les TIC en l'educació per a la salut
2.5. L'avaluació dels processos d'ensenyament i aprenentatge

3. Salut escolar
3.1. Introducció: referents teòrics i legislatius de la Infermeria Escolar
3.2. La transmissió de valors i habilitats per a la vida com a fonaments d'una conducta saludable
3.3. Conductes addictives: actuació en els diversos nivells de prevenció
3.4. Alimentació i nutrició: prevenció de l'obesitat infantil
3.5. Higiene i ergonomia
3.6. Prevenció i actuació davant problemes de salut mental a l'escola
3.7. Infermeria en col•legis d'educació especial
3.8. Prevenció i atenció davant situacions de risc i malalties més freqüents en l'edat escolar
3.9. Educació afectiu-sexual
3.10. Accidents, urgències i emergències en el mitjà escolar

4. Investigació quantitativa
4.1. Fonaments de la recerca quantitativa
4.2. Etapes de la recerca quantitativa
4.3. Problema i objectius de recerca
4.4. Revisió bibliogràfica
4.5. Dissenys i aspectes ètics
4.6. Dissenys observacionals
4.7. Concepte i característiques dels dissenys experimentals aplicats a l'educació
4.8. Selecció dels participants en un estudi
4.9. Obtenció de la informació: instruments estandarditzats i escales d'actituds
4.10. Comunicació i difusió de resultats
4.11. Projecte de recerca
4.12. Concepte i evolució de l'evidència científica

5. Investigació qualitativa
5.1. Els orígens de la recerca qualitativa
5.2. La forma d'explicar els fenòmens en la IC: explicació i comprensió
5.3. Disseny de la recerca: del tema a les preguntes
5.4. La recerca etnogràfica
5.5. Recerca fenomenològica
5.6. La teoria fonamentada (Grounded *Theory)
5.7. La recerca-acció (IA)
5.8. L'observació com a tècnica de generació de dades
5.9. L'entrevista qualitativa
5.10. El grup de discussió i l'anàlisi documental
5.11. Criteris de rigor en la recerca qualitativa

6. Projecte
6.1. El disseny de projectes de recerca. Fases i elements d'un projecte de recerca
6.2. Elaboració de projectes de recerca en EpS a l'escola
6.3. Elaboració de projectes d’EpS a l'escola
6.4. Redacció i presentació de projectes de recerca i educació a l'escola

Direcció
Dr. José Luis Medina Moya
Infermer. Pedagog. Doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació. Professor titular d'universitat. Departament de Didàctica i Organització Educativa, Facultat de Pedagogia (UB). Coordinador del programa de doctorat Diversitat i Canvi en Educació de la UB.
Quadre docent
Dr. Antonio R. Bartolomé Pina
Pedagog. Departament de Didàctica i Organització Educativa, Facultat de Pedagogia (UB). Especialista en disseny i desenvolupament d'entorns d'aprenentatge potenciats per la tecnologia.

Sra. Silvia Berguillos
Infermera. Màster en Infermeria Escolar (UB). Infermera escolar. Liceu Francès. Barcelona.

Sra. Maite Garolera
Doctora en Psicologia. Especialista en Psicologia Clínica. Experta en Neuropsicologia. Responsable de la Unitat de Neuropsicologia de l'Hospital de Terrassa-Consorci Sanitari de Terrassa (CST) i del grup d'investigació Cervell, Conducta i Cognició de la Unitat d'investigació biomèdica CST-UAB (UIB).

Sr. Juan José González López
Pedagog. Departament de Didàctica i Organització Educativa, Facultat de Pedagogia (UB). Especialista en educació superior i formació docent.

Dra. M. Teresa Icart Isern
Catedràtica de l'Escola Universitària d'Infermeria. Departament d'Infermeria de Salut Pública, Mental i Maternoinfantil (UB). Especialista en investigació en infermeria i salut.

Dra. Beatriz Jarauta Borrasca
Professora lectora. Departament de Didàctica i Organització Educativa, Facultat de Pedagogia (UB). Especialista en formació de professionals i currículum en educació infantil i primària.

Sra. Mar Martínez Ballesté
Diplomada Infermeria (Blanquerna). Diplomada en Teràpia Ocupacional (EUIT).
Diploma de Infermeria Escolar (UCM). Postgrau CADI (UAB). Presidenta Societat Científica Infermeria Escolar (SCE3). Professora col·laboradora EUIT i EUI Sant Joan de Deu.

Dr. José Luis Medina Moya
Infermer. Pedagog. Doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació. Professor titular d'universitat. Departament de Didàctica i Organització Educativa, Facultat de Pedagogia (UB). Coordinador del programa de doctorat Diversitat i Canvi en Educació de la UB.

Sra. Isabel Montiel
Infermera. Postgrau de Grups en Salut Mental. Màster en Infermeria Escolar (UB). Infermera de l'Hospital de Dia d'Adolescents de Santa Coloma de Gramenet, de la Fundació Vidal i Barraquer.

Sr. Ramiro Andrés Ortegón Delgadillo
Infermer. Màster en Infermeria Escolar (UB), Educació per la Salud (UdL) i Educació Emocional i Benestar (UB). Especialista en Facilitació de Salut i Aprenentatge en diferents entorns educatius i de salut.

Dra. Marta Rodríguez Martínez
Infermera. Doctora en Infermeria. Professora del Departament d'Infermeria de la Universitat Europea de Madrid.
Sortides professionals

Algunes sortides professionals del Máster en Infermeria Escolar són les següents:

 • Exercici de la infermeria en escoles públiques, concertades i privades.
 • Gabinets d’Educació per a la Salut (EpS).
 • Assessorament a centres educatius sobre EpS.
 • Àrees socioeducatives d’ajuntaments i corporacions provincials.
Descomptes, beques i finançament

A causa de l’actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l’accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals.

Per tal de facilitar l’accés als programes formatius, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona et proporciona la informació necessària per poder aconseguir una de les beques que diferents institucions nacionals i internacionals ofereixen

 Pots consultar els diferents programes de beques fent clic aquí 
 També tens la possibilitat d'accedir a les beques que ofereix Assistència Sanitària pels Màsters i Postgraus de l'àrea de salut, fent clic aquí 

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

 • Els associats a "Alumni UB" tindran un descompte de 200€ en la matrícula. En programes de menys de 2.000€, el descompte serà del 10%.
 • Personal del Grup UB (10% de descompte).
 • Exalumne Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (10% de descompte).

 

 

 

Confirma els imports en el moment de formalitzar la matrícula.

La majoria dels nostres programes (tant presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva Assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
 • És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
 • Hi ha alguns cursos no admeten descomptes.

 

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • Catalunya Caixa