Formulari de presentaciÓ de candidatura al Premi Francesc Santacana i Martorell

Premi a l’organització que, en col·laboració amb l’Institut de Formació Contínua, hagi innovat a 2023 en formació permanent a titulacions pròpies1 mitjançant l’adquisició o el desenvolupament de competències professionals o bé amb la introducció de la tecnologia en el procés formatiu, de forma que aquesta innovació sigui un estímul per al creixement i desenvolupament dels seus treballadors i, directament o indirecta, de la comunitat IL3.

Dades sobre la candidatura al Premi Francesc Santacana i Martorell.
SI NO
SI NO
*Enumeració de les accions de formació permanent portades a terme a 2023 a titulacions pròpies(1) (màxim 2.000 caràcters).
*Nom del projecte o proposta que es presenta a la candidatura (màxim 200 caràcters).
*Resum del projecte o proposta que es presenta a la candidatura (màxim 1000 caràcters).
Motius pels quals aquesta candidatura mereix el Premi Francesc Santacana i Martorell (màxim 500 caràcters).
Dades del promotor que presenta la candidatura.

(1) Titulacions pròpies en el marc dels títols propis descrits en el "Títol III. Tipus i Estructura dels cursos" de la Normativa reguladora de la formació permanent a la Universitat de Barcelona

Documentació que cal enviar per e-mail a premis@il3.ub.edu, indicant el nom de l’organització candidata

  1. 1. Memòria justificativa on es descriguin amb detall els fets, contribucions i mèrits en innovació en titulacions —sigui en l'adquisició o el desenvolupament de competències professionals i/o en la introducció de la tecnologia en el procés formatiu en les activitats de formació permanent— que sustenten la candidatura i que s’han portat a terme a 2023 en col·laboració amb l’IL3-UB. La descripció ha de fer-se en termes d’intencionalitat del projecte, viabilitat, rellevància, abast, impacte i evidències que mostrin que els objectius plantejats s’han aconseguit.
  2. 2. Carta d’acceptació de l’empresa o organització candidata a ser presentada al Premi Francesc Santacana i Martorell, només si la candidatura és a proposta d’un tercer. [903KB].

Informació

Departament d’Innovació, Qualitat, Disseny i Producció
Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB)
Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon +34 93 403 51 86
Email premis@il3.ub.edu

www.il3.ub.edu/premis-formacio-continua

Bases legals

Responsabilitat de l'empresa

L'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) es reserva el dret d'acotar, prorrogar, modificar o cancel·lar qualsevol dels premis previstos a les bases legals presents si així ho estima convenient, en cas de supòsits especials que impedeixin la seva celebració, o en cas de circumstàncies excepcionals que impedeixin la seva execució.

L'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) exclou qualsevol responsabilitat pels casos assenyalats així com per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la manca temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis, a la mala fe en el procediment per part dels usuaris, i, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l'accés a la pàgina i l'enviament de participació a través de la xarxa Internet.

Acceptació de les bases legals

En participar als premis objecte de les bases legals presents i, en conseqüència, facilitar les dades personals, es considera que és una forma expressa d'acceptació de les mateixes, així com les normes que regeixen la participació i els termes, condicions, política de privacitat i protecció de dades exposats, així com del criteri de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig.

La manifestació expressa de la no acceptació de la totalitat o part de les mateixes bases legals implicarà l'exclusió del participant i com a conseqüència d'això, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) quedarà alliberat del compliment de l'obligació contreta amb aquest participant.

Tractament de dades personals

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3) com a Responsable del tractament de les dades personals de l’Interessat, l’informa que aquestes dades seran tractades segons la següent informació:

Finalitat del tractament: Gestionar la seva participació en la present edició dels premis Joan Maria Malapeira i Gas i Francesc Santacana i Martorell. Aquesta participació implica l'aportació de documentació que podrà contenir dades personals, sent l'accés a ella necessari per a avaluar la candidatura presentada.

Base legitimadora: L'aplicació de mesures precontractuals i l'acceptació i aplicació de les presents bases de participació.

Termini de conservació: Les dades proporcionades podran ser conservades mentre siguin necessàries per a complir amb les finalitats aquí informades, i dins dels terminis de prescripció de les responsabilitats legals que li siguin aplicables al responsable.

Destinataris: De manera general, exceptuant els casos exposats en el següent apartat, les dades personals proporcionades per a cada candidatura, no seran comunicades a tercers, excepte per obligació legal.

Els participants que resultin guanyadors, consenten i autoritzen expressament al responsable perquè pugui fer públic el seu nom en la seva pàgina web i xarxes socials, sense que impliqui el dret de cap mena de compensació per aquesta difusió.

Drets. Per a l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició, i portabilitat pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de l'adreça de correu electrònic bbdd@il3.ub.edu  o contactant amb el nostre Delegat de Protecció de Dades en l'adreça de correu dpd@il3.ub.edu.

També pot presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent (https://apdcat.gencat.cat), si considera que el tractament de les seves dades no s'ajusta a la normativa.