Presentació

L'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), sent l'instrument de la Universitat de Barcelona per proveir les persones i les organitzacions de la formació al llarg de la vida necessària per acomplir els seus propòsits (professionals i/o personals), presenta els següents premis per la innovació en formació permanent referida a l'adquisició o desenvolupament de competències professionals, així com per la introducció de la tecnologia en el procés formatiu.

Premi Joan Maria Malapeira i Gas

a la persona o equip humà que hagi destacat en innovació a la formació permanent en títols propis en el marc de la Universitat de Barcelona.

Premi Francesc Santacana i Martorell

a l'empresa o organització pública o privada que hagi destacat en innovació a la formació permanent en títols propis en el marc de la Universitat de Barcelona.

Objecte

Aquests premis tenen com a finalitat destacar la transcendència de la formació al llarg de la vida, específicament la dels títols propis en el desenvolupament de persones i organitzacions. Els premis, de caràcter honorífic i periodicitat anual, són un reconeixement a l'esforç realitzat per al desenvolupament de persones i organitzacions mitjançant la innovació en el marc de les titulacions pròpies de la Universitat de Barcelona.

Els premis són:
Premi Joan Maria Malapeira i Gas

El Premi Joan Maria Malapeira i Gas s'atorga a qualsevol persona o equip humà que hagi destacat per la implementació d'una innovació metodològica o tecnològica, de manera puntual o sostinguda, en el marc dels títols propis descrits en el "Títol III. Tipus i Estructura dels cursos" de la Normativa reguladora de la formació permanent a la Universitat de Barcelona, i que aquesta contribució hagi permès el desenvolupament personal i/o professional dels seus estudiants.

Premi Francesc Santacana i Martorell

El Premi Francesc Santacana i Martorell s'atorga a qualsevol empresa o organització, pública o privada, que hagi col·laborat amb la Universitat de Barcelona o amb l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) i que hagi triat la innovació en el marc dels títols propis descrits en el "Títol III. Tipus i Estructura dels cursos" de la Normativa reguladora de la formació permanent a la Universitat de Barcelona, i que aquesta contribució hagi permès el desenvolupament personal i/o professional dels seus estudiants.

Requisits de les candidatures

Les candidatures només podran optar a una modalitat dels premis.

Podran optar al Premi Joan Maria Malapeira i Gas les persones físiques majors d'edat, domiciliades a territori espanyol, que acompleixen el Codi ètic d'integritat i bones pràctiques de la Universitat de Barcelona i que, en 2023, hagin col·laborat amb la Universitat de Barcelona, de forma puntual o periòdica, en el marc dels títols propis descrits en el "Títol III. Tipus i Estructura dels cursos" de la Normativa reguladora de la formació permanent a la Universitat de Barcelona.

Podran optar al Premi Francesc Santacana i Martorell, les persones jurídiques o entitats espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar i estiguin legalment constituïdes, amb un mínim de 2 anys des de la data d'inici d'activitats, que acompleixen el el Codi ètic d'integritat i bones pràctiques de la Universitat de Barcelona i que, en 2023, hagin col·laborat amb la Universitat de Barcelona i/o l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) de forma puntual o periòdica oferint formació als seus propis treballadors en el marc dels títols propis descrits en el "Títol III. Tipus i Estructura dels cursos" de la Normativa reguladora de la formació permanent a la Universitat de Barcelona.

Per optar al premi, les candidatures es lliuraran a l'IL3-UB a proposta pròpia o a proposta d'un tercer.

Presentació de candidatures

Tant les candidatures proposades per nominació com les candidatures directes s'han de presentar a través del formulari de la pàgina web:

FORMULARI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES PREMI JOAN MARIA MALAPEIRA I GAS FORMULARI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES PREMI FRANCESC SANTACANA I MARTORELL

A més de complimentar la informació requerida al formulari, la candidatura s'haurà d'acompanyar de la següent documentació:


PREMI JOAN MARIA MALAPEIRA I GAS
 1. 1. Memòria justificativa on es descriguin amb detall els fets, contribucions i mèrits en innovació en titulacions —sigui en l'adquisició o desenvolupament de competències professionals i/o en la introducció de la tecnologia en el procés formatiu en les activitats de formació permanent— que sustenten la candidatura i que s’han portat a terme a 2023. La descripció ha de fer-se en termes d’intencionalitat del projecte, viabilitat, rellevància, abast, impacte i evidències que mostrin que els objectius plantejats s’han aconseguit.
 2. 2. Si la candidatura és a proposta d'un tercer, carta d'acceptació del candidat/a a ser presentat/da. Fer clic aquí per veure i/o descarregar la carta d'acceptació.
 3. 3. Currículum vitae del candidat/a o dels membres de l'equip.

PREMI FRANCESC SANTACANA I MARTORELL
 1. 1. Memòria justificativa on es descriguin amb detall els fets, contribucions i mèrits en innovació en titulacions —sigui en l'adquisició o desenvolupament de competències professionals i/o en la introducció de la tecnologia en el procés formatiu en les activitats de formació permanent— que sustenten la candidatura i que s’han portat a terme a 2023 en col·laboració amb la Universitat de Barcelona i/o l’IL3-UB. La descripció ha de fer-se en termes d’intencionalitat del projecte, viabilitat, rellevància, abast, impacte i evidències que mostrin que els objectius plantejats s’han aconseguit.
 2. 2. Si la candidatura és a proposta d'un tercer, carta d'acceptació del candidat/a a ser presentat/da. Fer clic aquí per veure i/o descarregar la carta d'acceptació.
 3. 3. Currículum vitae del candidat/a o dels membres de l'equip.

IL3-UB podrà sol·licitar al candidat, documentació addicional que evidenciï els fets que sustenten la candidatura, si escau.

Criteris de valoració

Per ambdós premis, com a mèrits generals es valorarà l'existència d'elements verificables i contrastables en l'adquisició o desenvolupament de les competències professionals, així com a la introducció de la tecnologia en el procés formatiu pel que fa a:

 1. 1. La intencionalitat de produir una millora, mitjançant la innovació en formació permanent, en el desenvolupament personal i/o professional dels estudiants i/o la comunitat formativa de la Universitat de Barcelona i/o de l'IL3-UB.
 2. 2. La planificació que reflecteixi la intencionalitat, la viabilitat i la coherència amb els objectius plantejats.
 3. 3. Les evidències com a garantia de l'assoliment de la proposta.
 4. 4. L'abast i impacte global de les activitats de formació permanent innovadores com estímul a la qualitat de l'aprenentatge.
 5. 5. La rellevància, significat i utilitat de la innovació en formació permanent desenvolupada en termes de millora personal i/o professional dels estudiants i/o la comunitat formativa de la Universitat de Barcelona i/o de l'IL3-UB.

No es consideraran com a innovació les propostes centrades en:

Composició del jurat

El jurat del Premi Francesc Santacana i Martorell i del Premi Joan Maria Malapeira i Gas serà el mateix per a ambdós premis i estarà format per les persones següents:

 1. 1. Dos representants designats pel Rector de la Universitat de Barcelona.
 2. 2. Un representant del Consell Social de la Universitat de Barcelona.
 3. 3. El Director de l'Agència de Postgrau de la Universitat de Barcelona.
 4. 4. El Director General d'IL3-UB.
 5. 5. El Director Acadèmic d'IL3-UB, que actuarà com a secretari del jurat.

El jurat pot tenir en compte el suport o assessorament que consideri adient i pot, per tant, sol·licitar els informes que consideri oportuns.

Veredicte del jurat

Dotació

Aquests premis poden atorgar-se a títol individual o a títol col·lectiu.

L'empresa o organització, pública o privada, guanyadora del Premi Francesc Santacana i Martorell rebrà un diploma i un record commemoratiu.

La/el guanyador/a del Premi Joan Maria Malapeira i Gas rebrà la quantitat de 2.500€, import subjecte a la normativa fiscal vigent. Si excepcionalment hi haguessin candidatures col·lectives, la dotació es repartirà a parts iguals entre els integrants, llevat que s'hagi proposat una altra distribució en el document de la candidatura i el jurat ho consideri adient.

Els premiats tindran, a més, un reconeixement a l'acte públic de lliurament dels premis.

Obligacions dels premiats

La participació a la convocatòria implica l'acceptació d'aquestes bases.

La candidatura premiada haurà d'assistir a l'acte de lliurament dels premis i fer una intervenció.

Donat que el nom de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) està associat al nom dels premis, s'exhorta al premiats de continuar acomplint el Codi ètic d'integritat i bones pràctiques de la Universitat de Barcelona.

Calendari

Guanyadors d'edicions anteriors

Primera edició, 2019

El jurat dels Premis IL3-UB a la innovació en la formació permanent en títols propis va resoldre adjudicar la primera edició a:

Pot consultar la Memòria 2019 dels Premis IL3-UB a la innovació en la formació permanent en títols propis.

Segona edició, 2020

El jurat dels Premis IL3-UB a la innovació en la formació permanent en títols propis va resoldre adjudicar la segona edició a:

Pot consultar la Memòria 2020 dels Premis IL3-UB a la innovació en la formació permanent en títols propis.

Tercera edició, 2021

El jurat dels Premis IL3-UB a la innovació en la formació permanent en títols propis va resoldre adjudicar la tercera edició a:

Pot consultar la Memòria 2021 dels Premis IL3-UB a la innovació en la formació permanent en títols propis.

Quarta edició, 2022

El jurat dels Premis IL3-UB a la innovació en la formació permanent en títols propis va resoldre adjudicar la quarta edició a:

Pot consultar la Memòria 2022 dels Premis IL3-UB a la innovació en la formació permanent en títols propis.

Bases legals

Responsabilitat de l'empresa

L'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) es reserva el dret d'acotar, prorrogar, modificar o cancel·lar qualsevol dels premis previstos a les bases legals presents si així ho estima convenient, en cas de supòsits especials que impedeixin la seva celebració, o en cas de circumstàncies excepcionals que impedeixin la seva execució.

L'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) exclou qualsevol responsabilitat pels casos assenyalats així com per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la manca temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis, a la mala fe en el procediment per part dels usuaris, i, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l'accés a la pàgina i l'enviament de participació a través de la xarxa Internet.

Acceptació de les bases legals

En participar als premis objecte de les bases legals presents i, en conseqüència, facilitar les dades personals, es considera que és una forma expressa d'acceptació de les mateixes, així com les normes que regeixen la participació i els termes, condicions, política de privacitat i protecció de dades exposats, així com del criteri de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) quant a la resolució de qualsevol qüestió.

La manifestació expressa de la no acceptació de la totalitat o part de les mateixes bases legals implicarà l'exclusió del participant i com a conseqüència d'això, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) quedarà alliberat del compliment de l'obligació contreta amb aquest participant.

Tractament de dades personals

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3) com a Responsable del tractament de les dades personals de l’Interessat, l’informa que aquestes dades seran tractades segons la següent informació:

Finalitat del tractament: Gestionar la seva participació en la present edició dels premis Joan Maria Malapeira i Gas i Francesc Santacana i Martorell. Aquesta participació implica l'aportació de documentació que podrà contenir dades personals, sent l'accés a ella necessari per a avaluar la candidatura presentada.

Base legitimadora: L'aplicació de mesures precontractuals i l'acceptació i aplicació de les presents bases de participació.

Termini de conservació: Les dades proporcionades podran ser conservades mentre siguin necessàries per a complir amb les finalitats aquí informades, i dins dels terminis de prescripció de les responsabilitats legals que li siguin aplicables al responsable.

Destinataris: De manera general, exceptuant els casos exposats en el següent apartat, les dades personals proporcionades per a cada candidatura, no seran comunicades a tercers, excepte per obligació legal.

Els participants que resultin guanyadors, consenten i autoritzen expressament al responsable perquè pugui fer públic el seu nom en la seva pàgina web i xarxes socials, sense que impliqui el dret de cap mena de compensació per aquesta difusió.

Drets. Per a l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició, i portabilitat pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de l'adreça de correu electrònic bbdd@il3.ub.edu  o contactant amb el nostre Delegat de Protecció de Dades en l'adreça de correu dpd@il3.ub.edu.

També pot presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent (https://apdcat.gencat.cat), si considera que el tractament de les seves dades no s'ajusta a la normativa.

Informació

Departament d’Innovació, Qualitat, Disseny i Producció
Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB)
Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Email premis@il3.ub.edu

www.il3.ub.edu/premis-formacio-continua