Formulari de presentació de candidatura al Premi Francesc Santacana i Martorell

Premi a l’organització que, en col·laboració amb l’Institut de Formació Contínua, hagi innovat a 2019 en formació contínua a titulacions pròpies1 mitjançant l’adquisició o el desenvolupament de competències professionals o bé amb la introducció de la tecnologia en el procés formatiu, de forma que aquesta innovació sigui un estímul per al creixement i desenvolupament dels seus treballadors i, directament o indirecta, de la comunitat IL3.

Dades sobre la candidatura al Premi Francesc Santacana i Martorell
SI NO
*Enumeració de les accions de formació contínua portades a terme a 2019 a titulacions pròpies(1) (màxim 2.000 caràcters).
*Nom del projecte o proposta que es presenta a la candidatura (màxim 200 caràcters).
*Resum del projecte o proposta que es presenta a la candidatura (màxim 1000 caràcters).
Motius pels quals aquesta candidatura mereix el Premi Francesc Santacana i Martorell (màxim 500 caràcters).
Dades del promotor que presenta la candidatura

(1) Titulacions pròpies en el marc dels títols propis descrits a la secció 1a de la Normativa de cursos de Postgrau i Extensió Universitària de la Universitat de Barcelona.

Documentació que cal enviar per e-mail a premis@il3.ub.edu, indicant el nom de l’organització candidata

  1. 1. Memòria justificativa on es descriguin amb detall els fets, contribucions i mèrits en innovació en titulacions —sigui en l'adquisició o el desenvolupament de competències professionals i/o en la introducció de la tecnologia en el procés formatiu en les activitats de formació contínua— que sustenten la candidatura i que s’han portat a terme a 2019 en col·laboració amb l’IL3-UB. La descripció ha de fer-se en termes d’intencionalitat del projecte, viabilitat, rellevància, abast, impacte i evidències que mostrin que els objectius plantejats s’han aconseguit.
  2. 2. Carta d’acceptació de l’empresa o organització candidata a ser presentada al Premi Francesc Santacana i Martorell, només si la candidatura és a proposta d’un tercer. [1,26MB].

Informació

Departament d’Innovació, Qualitat, Disseny i Producció
Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB)
Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon +34 93 403 51 86
Email premis@il3.ub.edu

www.il3.ub.edu/premis-formacio-continua

Bases legals

Responsabilitat de l'empresa

L'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) es reserva el dret d'acotar, prorrogar, modificar o cancel·lar qualsevol dels premis previstos a les bases legals presents si així ho estima convenient, en cas de supòsits especials que impedeixin la seva celebració, o en cas de circumstàncies excepcionals que impedeixin la seva execució.

L'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) exclou qualsevol responsabilitat pels casos assenyalats així com per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la manca temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis, a la mala fe en el procediment per part dels usuaris, i, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l'accés a la pàgina i l'enviament de participació a través de la xarxa Internet.

Acceptació de les bases legals

En participar als premis objecte de les bases legals presents i, en conseqüència, facilitar les dades personals, es considera que és una forma expressa d'acceptació de les mateixes, així com les normes que regeixen la participació i els termes, condicions, política de privacitat i protecció de dades exposats, així com del criteri de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig.

La manifestació expressa de la no acceptació de la totalitat o part de les mateixes bases legals implicarà l'exclusió del participant i com a conseqüència d'això, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) quedarà alliberat del compliment de l'obligació contreta amb aquest participant.

Tractament de dades personals

L'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), es compromet a respectar la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal, d'acord amb allò que disposa el Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades, RGPD).

Els participants en el premis que resultin guanyadors consenten i autoritzen expressament a L'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) perquè pugui fer públic el seu nom a la web i a les xarxes socials d'IL3-UB, sense que impliqui el dret de cap tipus de compensació per aquesta difusió.

Els participants podran accedir en qualsevol moment a les seves dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació i la portabilitat enviant el formulari corresponent a l'adreça electrònica bbdd@il3.ub.edu, correu postal dirigit a l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, ref. RGPD, C/ Ciutat de Granada, 131- 08018 Barcelona o escrit dirigit personalment i lliurat a l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ref. RGPD, C/ Ciutat de Granada, 131- 08018 Barcelona.