Juliols UB - interior

Reconeixement i certificat acadèmic de l'activitat

  • Crèdits per al grau: els cursos d’Els Juliols de 20 hores tenen reconeixement acadèmic. En el cas de la Universitat de Barcelona:
    Un curs de 20 hores: 2 crèdits acadèmics.
     
  • Crèdits de promoció docent: per al professorat funcionari, d’acord amb l’Ordre ENS/211/2016, de 27 de juliol de modificació de l'Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoció docent per estadis (DOGC núm. 7176, de 03.08.2016).
     
  • Certificat d’assistència i d’aprofitament: l’alumnat que acrediti una assistència mínima del 80% a les classes pot obtenir un certificat d’assistència i d’aprofitament.


Requisit per a l’obtenció del certificat

Per obtenir el certificat del curs és imprescindible l'assistència al 80% de les sessions formatives com a mínim.

Qualsevol falta d’assistència que impliqui no assolir aquest mínim s’haurà de justificar per escrit si és que ha atès a una força major.

Totes les persones matriculades que compleixin els requisits d’avaluació, obtindran un certificat digital d’assistència i aprofitament de l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona. El certificat digital s’enviarà per correu electrònic a partir de l’1 de setembre.