Condicions de matrícula

Termes legals 

Condicions de matrícula de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (inclosos Els Juliols UB i Gaudir UB):
   
1. L'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona  imparteix títols propis de postgrau i cursos curts de la Universitat de Barcelona, a l'empara de l'art. 34.3 de la Llei orgànica d'universitats. Els programes de titulació pròpia es regeixen d'acord amb la normativa reguladora dels Cursos de Postgrau i d'Extensió Universitària, aprovada pel Consell de Govern en la reunió del 15 de gener de 2016 http://www.ub.edu/apostgrau/docs/normativa.pdf. Així mateix, imparteix els cursos dels Juliols UB i Gaudir UB.
 
2. La teva matrícula quedarà sense efecte si no compleixes els requisits d'admissió (pagament en els termes establerts, lliurament i validació acadèmica de la documentació requerida). En cas de màsters, postgraus i certificats d'aprofitament (cursos amb requeriment de titulació universitària), no podràs obtenir el títol si no disposes de la titulació requerida en l'accés. En aquests casos, i sempre que el programa ho permeti, rebràs un diploma d'extensió universitària (si el programa no preveu la certificació de no titulats, se't facilitarà un certificat d'assistència expedit per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona).
 
Quedes informat/da que l'eficàcia de la matrícula està condicionada a la veracitat de les dades, el compliment dels requisits i normatives legals exigibles, el compliment dels requisits que consten a la fitxa web del curs i al pagament complet en els terminis establerts. Així mateix, em dono per assabentat/da, que en el cas de manca de documentació assenyalada a la Normativa de matrícula, aquest acte té efecte de notificació per tal d’aportar la documentació que correspongui en el termini de 10 dies a partir de la data de matrícula.
 
3. En el cas de programes amb cursos o mòduls que l'integren, hauràs de decidir per una de les dues opcions a l'hora de formalitzar la matrícula. En el cas de matricular el programa complet, en cap cas es poden expedir els títols o diplomes dels cursos o mòduls vinculats, d'acord amb l'art. 42 de la Normativa Reguladora dels Cursos de Postgrau i d'Extensió Universitària, aprovada pel Consell de Govern en la reunió del 29 de maig de 2013 http://www.ub.edu/apostgrau/docs/normativa.pdf
 
4. L'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (inclosos Els Juliols UB i Gaudir UB), per raons docents i / o acadèmiques, es reserva el dret d'anul·lar un programa formatiu en els següents períodes:
 
- Programa formatiu de 15 o més crèdits, anul·lació amb 10 dies d'antelació.
- Programes formatius inferiors a 15 crèdits, anul·lació amb 3 dies d'antelació.
 
5. Reserva de plaça. L'import pagat en concepte de reserva de plaça o en concepte de matrícula no serà retornat una vegada iniciat el curs, ni transcorreguts 14 dies naturals, per exercir el dret de desistiment, a partir de la data en què es va realitzar el pagament. Únicament es retornarà l'import pagat en cas que la persona no hagi estat admesa al curs o per l'anul·lació d’aquest.
 
6. Dret de desistiment. Les persones matriculades als cursos podran exercir el seu dret de desistiment durant un període de 14 dies naturals comptats a partir de la data del contracte de matrícula sempre que el curs no hagi donat inici.
 
Excepcions. Fem saber a les persones matriculades que el dret de desistiment no serà aplicable en el cas que el curs hagi començat o quan hagi estat completament executat.
 
Quedes informat / da que l'inici del curs o l'execució d’aquest deixarà sense aplicació al dret de desistiment, de conformitat amb el que estableix l'art. 103. a) de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre.
 
7. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte, ajut o beca ofert per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (inclosos Els Juliols UB i Gaudir UB) s'haurà d'acreditar degudament abans de l'inici del curs, un cop iniciat el curs, l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (inclosos Els Juliols UB i Gaudir UB) no aplicarà cap descompte, ajut o beca.
 
8. El fet de no satisfer la matrícula en els terminis que s'estableixin durant el procés de matrícula comporta la suspensió automàtica dels drets de l'alumne. En tot cas, la matrícula s'ha de formalitzar abans de l'inici del període de docència, llevat dels casos en què el pagament es realitzi de forma fraccionada. En tot cas, l'alumne s'obliga al pagament íntegre de l'import de la matrícula. La matriculació pot comportar també el pagament d'altres taxes que hagin estat formalment aprovades pels òrgans competents de la Universitat de Barcelona.
 
9. El lloc i / o data d'impartició pot canviar per raons acadèmiques (canvis i adaptacions de calendari, necessitats de recursos docents addicionals, etc.) i d'organització i logística (adequació d'espais al conjunt de cursos impartits). El canvi definitiu de lloc i / o data d'impartició es comunicarà als estudiants amb un mínim de quinze dies abans de l'inici del curs, els canvis puntuals i temporals s’avisaran amb la deguda antelació, amb un mínim de 24 hores. Els canvis de lloc d'impartició només es produiran dins de la mateixa ciutat on s’ha convocat el curs.

Formulari_desistimen...

27KB
Baixa