Condicions de matrícula

Condicions de matrícula de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (incloent-hi Els Juliols i Gaudir UB): 

1. Oferta formativa.

L’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona imparteix títols propis de postgrau i cursos curts de la Universitat de Barcelona i de l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona, a l’empara de l’article 34.3 de la Llei Orgànica de les Universitats. Els programes de titulació pròpia es regeixen d’acord amb la Normativa Reguladora dels Cursos de Postgrau i d’Extensió Universitària, aprovada pel Consell de Govern en la seva reunió del 15 de gener de 2016. [http://www.ub.edu/apostgrau/docs/normativa.pdf]. També, imparteix els cursos d’Els Juliols UB i Gaudir UB. 

2. Requisits d’admissió.

La teva matrícula quedarà sense efecte si no compleixes els requisits d’admissió (pagament en els terminis establers, entrega i validació acadèmica de la documentació requerida). En cas de màsters, postgraus, experts i cursos superiors universitaris (cursos amb requeriment de titulació universitària), no podràs obtenir el títol, si no disposes de la titulació requerida a l’accés. En aquests casos, i sempre que el programa ho permeti, rebràs un diploma d’extensió universitària (si el programa no contempla la certificació de no titulats, se’t facilitarà un certificat d’assistència expedit per l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona). 

Quedes informat/da que l’eficàcia de la matrícula està condicionada a la veracitat de les dades, el compliment dels requisits i normatives legals exigibles, els compliments dels requisits que consten a la fitxa web del curs i el seu complet pagament en els terminis establerts. També, quedes informat/da, que, en el cas de falta de documentació assenyalada a la Normativa de matrícula, aquest acte té efecte de notificació per aportar la documentació que correspongui en el termini de 10 dies a partir de la data de la matrícula. 

3. Equips informàtics i connexió a Internet.

És responsabilitat dels alumnes matriculats comptar amb connexió a Internet i amb els dispositius electrònics necessaris per a la correcta realització i seguiment de les activitats docents, incloent-hi l’accés al campus virtual, en qualsevol de les modalitats dels cursos que conformen l’oferta de l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona.

 4. Expedició de Títols o Certificats.

En el cas de programes amb cursos o mòduls que l’integren, hauràs d’optar, en el moment de formalitzar la matricula, entre la inscripció al curs complet o la inscripció a qualsevol dels cursos que l’integren. En el cas de matricular el programa complet, en cap cas és podem expedir els títols o diplomes dels cursos o mòduls vinculats, d’acord amb l’article 42 de la Normativa Reguladora dels Cursos de Postgrau i d’Extensió Universitària, aprovada pel Consell de Govern en la seva reunió del 15 de gener de 2016. [http://www.ub.edu/apostgrau/docs/normativa.pdf]

5. Anul·lació de cursos.

L’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (incloent-hi Els Juliols UB i Gaudir UB) es reserva el dret d’anul·lar un programa formatiu per raons docents i/o acadèmiques, avisant amb la següent antelació: 

-Programa formatiu de 15 o més crèdits: 10 dies abans de la data d’inici prevista.
-Programes formatius inferiors a 15 crèdits: 3 dies abans de la data d’inici prevista.

6. Reserva de plaça.

L’import pagat en concepte de reserva de plaça o matricula no serà retornat una vegada iniciat el curs, ni transcorreguts 14 dies naturals des de la data del pagament. En cas contrari es podrà exercir el dret de desistiment. Únicament es retornarà l’import pagat en cas que la persona no hagi sigut admès al curs o per l’anul·lació d’aquest.

7. Dret de desistiment.

Les persones matriculades als cursos podran exercir el seu dret de desistiment durant un període de 14 dies naturals comptats a partir de la data del contacte de matrícula sempre que el curso no hagi començat. 

Excepcions. S’informa les persones matriculades que el dret de desistiment no serà aplicable en cas que el curs hagi començat o quan hagi estat completament executat. 

Quedes informat/da que l’inici del curs o l’execució d’aquest deixarà sense aplicació al dret de desistiment, de conformitat amb l’establert a l’article 103 a) de la Llei 3/2014 del 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre.

8. Ajudes a la formació.

L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per a poder beneficiar-se de qualsevol descompte-ofert per l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (incloent-hi Els Juliols UB i Gaudir UB) s’hi haurà d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Una vegada iniciat el curs, l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (incloent-hi Els Juliols UB i Gaudir UB) no aplicarà cap descompte. En cas d’impagament el descompte deixarà de ser vigent i l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona reclamarà el 100% de l’import oficial sense descomptes.

Pots ampliar la informació en el següent enllaç

9. Pagament de la matrícula.

El fet de no satisfer la matricula en els terminis que s’estableixin durant el procés de matrícula comporta la suspensió automàtica dels drets de l’alumne. En tot cas, la matrícula s’ha de formalitzar abans de l’inici del període de docència, tret que els casos en què el pagament es realitzi de forma fraccionada. En tot cas, l’alumne s’obliga al pagament íntegre de l’import de la matrícula. La matriculació pot comportar també el pagament d’altres taxes que hagin estat formalment aprovades pels òrgans competents de la Universitat de Barcelona.

10. Instal·lacions i dates.

El lloc i/o data d’impartició pot canviar per raons acadèmiques (canvis i adaptacions de calendari, necessitats de recursos docents addicionals, etc.) i d’organització i logística (adequació d’espais al conjunt de cursos impartits). El canvi definitiu del lloc i/o data d’impartició s’informarà els estudiants amb un minin de quinze dies abans de l’inici del curs, els canvis puntuals i temporals s’avisaran amb la deguda antelació, amb un mínim de 24 hores. Els canvis de lloc d’impartició només es produiran dintre de la mateixa ciutat on s’ha convocat el curs.

11. Situacions Excepcionals.

En cas de situació excepcional de caràcter general que suposi la restricció a l’accés als centres docents i instal·lacions per motius aliens a l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona, la impartició de la docència en els programes presencials continuarà amb la modalitat de presencialitat mixta. Aquest sistema permet realitzar totes les activitats previstes en el pla docent, aplicant la metodologia i el sistema d’avaluació establert. 

AVÍS IMPORTANT - COVID-19

S’informa a totes les persones interessades a matricular-se als programes del curs acadèmic 2020-2021 i 2021-2022, que a causa de la pandèmia és possible que les autoritats competents adoptin mesures de contenció de la malaltia, com el confinament o restriccions a l’accés als centres docents i instal·lacions. Aquesta situació no afectarà la impartició de la docència en els programes presencials, que continuarà amb la modalitat de presencialitat mixta. Aquest sistema permet realitzar totes les activitats previstes en el pla docent, aplicant la metodologia i el sistema d’avaluació establert. Tots els serveis que no es vegin afectats per l’aplicació de les mesures de contenció imposades per les autoritats continuaran oferint-se. L’accés a les instal·lacions es restablirà tan aviat com s’aixequin les restriccions. 

Formulari_desistimen...

27KB
Baixa