Condicions de matrícula

Condicions de matrícula de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (incloent-hi Els Juliols i Gaudir UB): 

1. Oferta formativa.

L’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona imparteix cursos de formació permanent de la Universitat de Barcelona impartits a l’empara dels articles 36 i 37 de l’RD 822/2021, de 28 de setembre i cursos de formació permanent de l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona. Els programes impartits per l’Institut es regeixen d’acord amb la Normativa reguladora de la Formació Permanent a la Universitat de Barcelona, aprovada pel Consell de Govern en data 1 de març de 2023. [Normativa Agència de Postgrau]. Així mateix pot realitzar Activitats de curta durada (seminaris, jornades o cursos) i també, imparteix els cursos d’Els Juliols UB i Gaudir UB.

2. Requisits d’admissió.

La teva matrícula quedarà sense efecte si no compleixes els requisits d’admissió (pagament, entrega i validació acadèmica de la documentació requerida en els terminis establerts).

En cas de Màsters, Postgraus, Cursos d’expert i Cursos superiors universitaris (cursos amb requeriment de titulació universitària que no estiguin regulats pel nou Reial decret 822/2021), no podràs obtenir el títol si no disposes de la titulació requerida per a l’accés. En aquests casos, i sempre que el programa ho permeti, rebràs un diploma d’extensió universitària (si el programa no contempla la certificació de no titulats, se’t facilitarà un certificat d’assistència expedit per l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona). 

En el cas de Màsters de formació permanent, diplomes d’especialització, cursos d'expert i cursos superiors universitaris (cursos amb requeriment de titulació universitària que estiguin regulats pel nou Reial decret 822/2021), no podràs obtenir el títol si no disposes de la titulació requerida per a l’accés. En aquests casos, i sempre que el programa ho permeti, rebràs un diploma superior universitari o un certificat d’expert (en funció dels crèdits del programa). Si el programa no s’adreça a alumnes no titulats, se’t facilitarà un certificat d’assistència expedit per l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona

T’informem que l’eficàcia de la matrícula està condicionada a la veracitat de les dades, al compliment dels requisits i de les normatives legals exigibles, al compliment dels requisits que consten a la fitxa web del curs i al pagament complet en els terminis establerts. Així mateix, t’informem que, en el cas de manca de la documentació requerida a la normativa de la matrícula, aquest acte té efecte de notificació perquè aportis la documentació que correspongui en el termini de 10 dies a partir de la data de la matrícula.

3. Equips informàtics i connexió a Internet.

És responsabilitat dels alumnes matriculats comptar amb connexió a Internet i amb els dispositius electrònics necessaris per a la correcta realització i seguiment de les activitats docents, incloent-hi l’accés al campus virtual, en qualsevol de les modalitats dels cursos que conformen l’oferta de l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona.

 4. Expedició de Títols o Certificats.

En el cas de programes amb cursos o mòduls que l’integren, hauràs d’optar, en el moment de formalitzar la matrícula, entre la inscripció al curs complet o la inscripció a qualsevol dels cursos que l’integren. En el cas de matricular el programa complet, en cap cas és podem expedir els títols o diplomes dels cursos o mòduls vinculats, d’acord amb l’article 38 de la Normativa Reguladora de la formació permanent a la Universitat de Barcelona, aprovada pel Consell de Govern en data 1 de març de 2023. [Normativa agència de Postgrau]

5. Anul·lació de cursos.

L’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (incloent-hi Els Juliols UB i Gaudir UB) es reserva el dret d’anul·lar un programa formatiu per raons docents i/o acadèmiques, avisant amb la següent antelació: 

-Programa formatiu de 15 o més crèdits: 10 dies abans de la data d’inici prevista.
-Programes formatius inferiors a 15 crèdits: 3 dies abans de la data d’inici prevista.

6. Reserva de plaça.

L’import pagat en concepte de reserva de plaça o matricula no serà retornat una vegada iniciat el curs, ni transcorreguts 14 dies naturals des de la data del pagament. En cas contrari es podrà exercir el dret de desistiment. Únicament es retornarà l’import pagat en cas que la persona no hagi sigut admès al curs o per l’anul·lació d’aquest.

7. Dret de desistiment.

Les persones matriculades als cursos podran exercir el seu dret de desistiment durant un període de 14 dies naturals comptats a partir de la data de formalització de reserva de plaça o matrícula (en tot cas, els 14 dies comencen a comptar a partir de la data del primer pagament) sempre que el curs no hagi començat. 

Les persones matriculades presencialment en programes on la seva modalitat sigui presencial o remot, podran exercir el seu dret a desistiment si per criteris acadèmics es modifiqués la modalitat a remot 100%. Poden exercir el seu dret de desistiment durant un període de  14 dies naturals comptats des de la seva notificació per email. En el cas de no sol·licitar el desistiment dins aquest període s’entén com assabentat i que continuat en la modalitat proposada per la institució.

Excepcions. S’informa a les persones matriculades que el dret de desistiment no serà aplicable després dels 14 dies naturals, vers la data de formalització de reserva de plaça o matrícula, ni en els casos que el curs hagi començat o quan hagi estat completament executat. 

Quedes informat/da que l’inici del curs o l’execució d’aquest deixarà sense aplicació el dret de desistiment, de conformitat amb l’establert a l’article 103 a) de la Llei 3/2014 del 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre.

8. Ajudes a la formació.

L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per a poder beneficiar-se de qualsevol descompte-ofert per l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (incloent-hi Els Juliols UB i Gaudir UB) s’hi haurà d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Una vegada iniciat el curs, l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (incloent-hi Els Juliols UB i Gaudir UB) no aplicarà cap descompte. En cas d’impagament el descompte deixarà de ser vigent i l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona reclamarà el 100% de l’import oficial sense descomptes.

Pots ampliar la informació en el següent enllaç

9. Pagament de la matrícula.

El fet de no satisfer la matricula en els terminis que s’estableixin durant el procés de matrícula comporta la suspensió automàtica dels drets de l’alumne. En tot cas, la matrícula s’ha de formalitzar abans de l’inici del període de docència, tret que els casos en què el pagament es realitzi de forma fraccionada. En tot cas, l’alumne s’obliga al pagament íntegre de l’import de la matrícula. La matriculació pot comportar també el pagament d’altres taxes que hagin estat formalment aprovades pels òrgans competents de la Universitat de Barcelona.

10. Instal·lacions i dates.

El lloc i/o data d’impartició pot canviar per raons acadèmiques (canvis i adaptacions de calendari, necessitats de recursos docents addicionals, etc.) i d’organització i logística (adequació d’espais al conjunt de cursos impartits). El canvi definitiu del lloc i/o data d’impartició s’informarà els estudiants amb un minin de quinze dies abans de l’inici del curs, els canvis puntuals i temporals s’avisaran amb la deguda antelació, amb un mínim de 24 hores. Els canvis de lloc d’impartició només es produiran dintre de la mateixa ciutat on s’ha convocat el curs.

11. Formats d’impartició dels nostres cursos.

Modalitat presencial: Programa que requereix l’assistència del grup d’estudiants en un espai i horari concret. Implica el desplaçament a una única ubicació comuna.

Modalitat presencial i remot: Programa de caràcter presencial, però que incorpora la possibilitat que alguns estudiants assisteixin a les sessions presencials de forma remota. Els estudiants seleccionen el format (presencialment o en remot) des del moment de la matrícula i aquesta serà l’opció que mantindran durant el curs.

En cas que un alumne un mes abans de l’inici del curs al·legués canvis de les seves circumstàncies (salut, visat estudiant, etc.), que impossibilités l’inici del curs en la modalitat establerta, es podrà sol·licitar el canvi de modalitat al departament d’admissions via correu electrònic (admisiones@il3.ub.edu), on es validarà la seva sol·licitud en funció de la disponibilitat de places al curs, en cas de no poder gestionar el canvi s’oferirà a l’alumne la possibilitat de gestionar un canvi de convocatòria.

Modalitat online: Programa de modalitat online que desenvolupa la seva activitat de forma asíncrona. En algun dels nostres programes, residualment pot contemplar alguna acció síncrona.

Modalitat semipresencial: Programa semipresencial (una part online i una part presencial), en què la part online es desenvolupa de forma asíncrona i la part presencial requereix l’assistència de docents i estudiants en un espai físic.

Modalitat semipresencial en remot: Programa semipresencial (una part online i una part presencial), en què la part online es desenvolupa de forma asíncrona (online asíncron) i la part presencial incorpora la possibilitat que alguns estudiants assisteixin a les sessions presencials de forma remota (físic i remot).

*Sincronia. Es refereix a aquelles accions formatives que ocorren en temps reial. Per tant, la interacció entre alumnes, participants i docents coincideixen en el temps (en una data i una hora especifica) i en espai (físic o virtual, online o offline).

**Asincronia. Es refereix a aquelles accions formatives en les quals els alumnes, participants i/o docents no coincideixen entre si ni el temps ni a l’espai, podent duent-se a terme en qualsevol moment, independentment de la participació d’altres integrants a l’acció formativa.

12. Situacions Excepcionals.

En cas de situació excepcional de caràcter general que suposi la restricció a l’accés als centres docents i instal·lacions per motius aliens a l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona, la impartició de la docència en els programes presencials continuarà amb la modalitat de presencialitat mixta. Aquest sistema permet realitzar totes les activitats previstes en el pla docent, aplicant la metodologia i el sistema d’avaluació establert. 

AVÍS IMPORTANT - COVID-19

S’informa a totes les persones interessades a matricular-se als programes del curs acadèmic 2022-2023, que a causa de la pandèmia és possible que les autoritats competents adoptin mesures de contenció de la malaltia, com el confinament o restriccions a l’accés als centres docents i instal·lacions. Aquesta situació no afectarà la impartició de la docència en els programes presencials, que continuarà amb la modalitat de presencialitat mixta. Aquest sistema permet realitzar totes les activitats previstes en el pla docent, aplicant la metodologia i el sistema d’avaluació establert. Tots els serveis que no es vegin afectats per l’aplicació de les mesures de contenció imposades per les autoritats continuaran oferint-se. L’accés a les instal·lacions es restablirà tan aviat com s’aixequin les restriccions. 

AVÍS IMPORTANT - ENVIAMENT DE TÍTOLS

L'enviament del títol final del programa serà a càrrec de la institució sempre que es pugui realitzar a través del servei postal ordinari. En el cas, que per circumstàncies excepcionals i alienes la institució, impossibilitessin l'ús d’aquest, l'alumne haurà de fer-se càrrec de l'import addicional associat al servei corresponent. L'enviament per correu postal ordinari s'ofereix a aquells alumnes que resideixin fora de la província de Barcelona, els alumnes amb residència dins de la província de Barcelona, hauran de recollir el seu títol presencialment.

Formulari_desistimen...

27KB
Baixa