Expert en Formació de Formadors

Un dels reptes més grans de les organitzacions és la transmissió del know-how corporatiu de manera àgil i eficaç. Els formadors interns són una figura clau, per aprofitar el coneixement i experiència interns i millorar les capacitats de la resta de professionals d’una organització.

PRESENTACIÓ

El formador intern acostuma a ser un especialista en l’organització amb coneixement tècnic i un cert prestigi intern, però no és un formador professional.

Amb l’objectiu de desenvolupar les competències del formador intern, IL3-UB posa al servei de les organitzacions el títol d’Expert en Formació de Formadors, en el qual treballem:

Competències bàsiques del formador intern

 • Noves tendències en formació
 • Noves eines, metodologies i estratègies didàctiques per millorar l’efectivitat i memorabilitat de la formació interna.
 • Noves competències digitals derivades del rol del formador híbrid, presencial-virtual-síncron, per generar experiències d’aprenentatge més innovadores.

OBJECTIUS

 • Programar, impartir, tutoritzar i avaluar accions formatives vinculades a formació professionalitzadora atenent modalitats diferents.
 • Elaborar programes i programacions didàctiques que responguin als perfils i necessitats de formació detectades en diversos col·lectius en les organitzacions.
 • Elaborar i utilitzar materials, mitjans i recursos didàctics que promoguin de manera permanent la qualitat de la formació.
 • Dominar tècniques, instruments i procediments útils per al disseny i l’elaboració de materials didàctics aplicant-hi criteris d’eficàcia quant a l’estructura, seqüència i contingut.
 • Millorar la competència digital i aprendre a utilitzar i avaluar diverses eines tecnològiques i aplicacions informàtiques, d’escriptori i online, per al disseny i l’elaboració de materials didàctics i activitats.
 • Definir estratègies que faciliten l’aprenentatge i promoguin la motivació i la participació activa dels participants.
 • Elaborar proves d’avaluació teòrica, proporcionant-ne orientacions per a l’ús en una acció formativa.
 • Elaborar proves pràctiques per a totes dues modalitats d’impartició acompanyades d’orientacions que en faciliten l’ús en una acció formativa.
 • Elaborar instruments de seguiment de l’avaluació i analitzar la informació obtinguda durant tot el procés formatiu per modificar aquells aspectes que millorin la qualitat de l’acció formativa.

METODOLOGIA

La metodologia del programa és eminentment pràctica, ja que l’objectiu principal és comprometre els participants a aplicar tot el que han treballat durant aquest programa en les formacions que imparteixen, amb la finalitat de millorar la qualitat de la formació i l’experiència d’aprenentatge de la resta de col·laboradors.

 • S’hi apliquen diverses estratègies formatives: exposició dialogada, anàlisi de casos, treball per problemes, exercicis pràctics, debats i discussió crítica.
 • Totes elles es basen en el model Learning by Doing en el qual el participant es col·loca com a centre i responsable del seu procés d’aprenentatge.
 • El programa implica una actitud activa del participant, ja que a cada tema se li proposa un repte de transformació d’alguna acció formativa.

VALORS DISTINTIUS

 • Un programa actualitzat, de qualitat, en el qual assoliràs les noves competències del formador híbrid, per contribuir a la millora de la qualitat de la formació a la teva organització i l’experiència d’usuari dels participants.
 • Programa inspirat en el Certificat de professionalitat de docència de la formació per a l’ocupació.
 • Al llarg del programa es fan servir múltiples eines digitals, per la qual cosa s’hi assoleixen competències, posant en pràctica metodologies actives i tendències pedagògiques emergents mitjançades per les TIC.

ACREDITACIÓ

Títol d’Expert en Formació de Formadors (20 crèdits ECTS).

DIRIGIT A

En general, qualsevol persona que es dedica a crear, impartir i dur a terme el seguiment de programes formatius. I, en particular, professionals de departaments de formació, formadors interns habituals i també professionals que s’inicien en la formació interna en les organitzacions.

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ

 • ACREDITACIÓ, MODALITAT I IDIOMA

  • Acreditació: Curs d'especialització
  • Modalitat: Online
  • Idioma: Castellà
 • HORES BONIFICABLES Y CRÈDITS ECTS

  • Hores bonificables: 32 h webinars  – 240 h tutoritzades – 252 h autoformatives (16 mesos)
  • Crèdits ECTS: 20 ECTS
 • Mòdul 1: Planificació i programació d’accions formatives

  - La formació en entorns organitzacionals
  - Programar des de la perspectiva de la competència
  - La programació didàctica
  - Confecció de programes i programacions didàctiques
 • Mòdul 2: Selecció, utilització i elaboració de materials i recursos didàtics

  - Planificació i utilització de mitjans i recursos didàctics
  - Disseny i elaboració de materials i presentacions multimèdia
  - Utilització del web com a recurs didàctic
  - Entorns virtuals d’aprenentatge
 • Mòdul 3: Impartició i tutorització d'accions formatives

  - Bases psicopedagògiques del procés d’ensenyament-aprenentatge i habilitats comunicatives
  - Estils docents i estratègies metodològiques per a la formació presencial i blended
  - La formació online i el paper del tutor online
  - L’acció tutorial
 • Mòdul 4: Disseny i avaluació d'accions formatives

  - Bases de l’avaluació formativa
  - Eines per avaluar continguts teòrics: proves objectives i proves de composició/ assaig
  - Disseny i elaboració de proves d’avaluació pràctiques adaptades a la modalitat d’impartició
  - Avaluació i seguiment del procés formatiu d’acord amb la formació presencial i online

CUADRO DOCENTE

 • Elena González de la Cámara
  Elena González de la Cámara
  Especialista en el disseny de propostes de gestió, impartició i auditoria de projectes de formació
  Elena González de la Cámara
  Especialista en el disseny de propostes de gestió, impartició i auditoria de projectes de formació
  • Consultora d’e-learning en tecnologia aplicada a l’educació, competències 2.0 i entorns virtuals d’aprenentatge.
  • Formadora de formadors i tutors virtuals.
  • Autora de continguts formatius.
 • Esther Subias Vallecillo
  Esther Subias Vallecillo
  Directora del Postgrau en Ecosistemes d'Aprenentatge: Innovació en la Formació de l'IL3-UB
  Esther Subias Vallecillo
  Directora del Postgrau en Ecosistemes d'Aprenentatge: Innovació en la Formació de l'IL3-UB

   

  • Especialista en l’ús educatiu i social de les TIC.
  • Consultora i formadora de formadors.
  • Autora de múltiples materials dirigits al professorat per a la implantació pedagògica de les TIC en l’educació, i consultora i autora de materials en quatre Postgraus universitaris.
  • Exvicepresidenta i secretaria general actual d’Espiral, Educació i Tecnologia.

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ