Delcaració autorresponsable

He llegit i declaro sota la meva responsabilitat que: 

  • Que sóc coneixedor/a de la situació de pandèmia actual provocada per la COVID-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l'activitat docent que es durà a terme en les instal·lacions on es desenvoluparà el programa.
  • Que he estat informat/al fet que no podrà accedir als edificis i instal·lacions del Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona si presento simptomatologia compatible amb la COVID-19 o si he tingut contacte estret amb un cas de COVID-19 en els 14 dies anteriors, i que, si es dóna aquesta circumstància, hauré de comunicar-lo al Institut de Formació Contínua de la Universitat Barcelona i a les autoritats sanitàries corresponents.
  • Que he estat informat/a que les mesures de prevenció general establertes en el Pla de contingència del Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona que estaran accessibles i actualitzades en el Portal de la IL3-UB (https://www.il3.ub.edu/ca/avis-covid-19).