Treballador social sanitari

Descobreix com convertir-te en Treballador social sanitari de la mà de l'IL3-UB

El treballador social sanitari és un professional que ofereix a pacients, familiars i cuidadors el suport psicosocial que necessiten quan es pateix una malaltia. Es dedica, principalment, a la prevenció; identifica els factors socials que afecten el manteniment de la salut i l’aparició de malalties.

FUNCIONS

Els treballadors socials sanitaris exerceixen les seves funcions de manera quotidiana, donant suport i ajudant els pacients i les seves famílies quan tenen problemes de salut. La seva missió se centra en la recuperació, la normalització i l'adaptació social. Presten assistència al pacient per incrementar, tant com sigui possible, la seva autonomia. Com ho fan?

 • Identifiquen els factors i les situacions de risc social en relació amb la salut, tant en individus com en famílies i comunitats.
 • Ofereixen suport emocional per suportar els efectes de la malaltia.
 • Treballen de manera interdisciplinària amb altres professionals.
 • Afavoreixen la integració i l’adaptació del pacient després de l'alta hospitalària.
 • Fan de nexe entre les administracions públiques o entitats locals i els pacients per gestionar prestacions i serveis per a aquests.
 • Estudien cada situació individualment i elaboren un pla d'intervenció social integral.
 • Ofereixen orientació, assessorament i suport psicosocial al pacient i a la família.
 • Coordinen la gestió de recursos amb altres sistemes i administracions.
 • Elaboren informes sobre el procés d’atenció que s’ha fet a cada pacient.

REQUISITS I HABILITATS

 • El Treball Social Sanitari intervé des del punt de vista de la malaltia, però engloba actuacions que incideixen en diferents disciplines. Això implica una sèrie de requisits i habilitats fonamentals:
 • Tenir formació en l’àmbit sanitari.
 • Disposar d’una formació específica en Treball Social Sanitari.
 • Habilitats comunicatives per interactuar amb pacients, familiars, cuidadors i, fins i tot, amb altres professionals.
 • Capacitat per treballar en equip i coordinar-se amb altres professionals de diferents àmbits.
 • Empatia per identificar les necessitats dels pacients i les famílies.
 • Coneixement legal i administratiu per poder oferir assessorament sobre els serveis i ajuts disponibles per als pacients.
 • Capacitat analítica per elaborar informes complets i entenedors sobre la situació de cada pacient.
 • Capacitat d'observació per identificar situacions de risc social relacionades amb la salut.

SALARI D'UN TREBALLADOR SOCIAL SANITARI

El salari mitjà d'un treballador social sanitari a Espanya se situa al voltant dels 21.000 euros anuals. Aquests professionals tenen més especialització i desenvolupen les seves funcions en l'àmbit sanitari, on hi ha una demanda creixent per les habilitats específiques que se'ls exigeixen. En aquest sentit, el salari mitjà pot resultar molt interessant si es tria aquesta professió.

FORMA'T COM A TREBALLADOR SOCIAL SANITARI

Els treballadors socials sanitaris poden exercir la seva professió tant al sector públic com al privat; tenen sortides professionals en hospitals, centres d'atenció primària, centres de dia, residències sociosanitàries, etc. Això vol dir que és una professió molt atractiva i que, si se'n vol viure, requereix una especialització. Per això, a l'Institut de Formació Contínua IL3 de la Universitat de Barcelona es pot triar la Formació de Postgrau en Trastorns Mentals Perinatals, que ofereix les eines i els coneixements necessaris per poder exercir aquesta professió amb garanties, que aborda de manera més concreta les necessitats sociosanitàries de les dones durant l'embaràs, el part o el postpart.