Màster en Cures Infermeres a l'Atenció Primàr...

Afegir a favorits
Màster de Formació Permanent

Màster en Cures Infermeres a l'Atenció Primària (CADI)

Online
104 setmanes
master enfermeria atencion primaria CADI

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Català

Dates

15/10/2024 - 16/10/2026

Modalitat

Online

Horari

On-line. Examen on-line

Preu

3.900

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Hores bonificades

750 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

Presentació

L’Atenció Primària (AP) és sense dubte l’escenari que més demanda té en sanitat entre la població. Els professionals infermers atenen diàriament a molts pacients, amb gran diversitat de problemes de salut o dubtes sobre la seva salut. És per això que l’exercici de la infermeria requereix una constant actualització de coneixements, que s’aconsegueix amb la formació continuada, per garantir unes cures infermeres de qualitat dirigides al pacient.

És el mateix col·lectiu infermer qui reclama una formació continuada basada en situacions reals i que, per tant, prioritzi els coneixements pràctics. Per això, l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ofereix aquest itinerari de Màster de Formació Permanent en Cures Infermeres a l’Atenció Primària (CADI), que s’estructura en dos anys acadèmics que aborden diversos aspectes de salut i malaltia que afecten la persona, la família i la comunitat. El màster està orientat a oferir als infermers/es els recursos necessaris per poder resoldre de manera efectiva els casos i situacions clíniques més rellevants que es presenten en el desenvolupament quotidià de la seva activitat en l’Atenció Primària.

Amb un total de 13 mòduls teòric-pràctics, aquests professionals poden actualitzar i millorar els seus coneixements, habilitats i actituds necessàries per atendre les persones durant tot el seu cicle vital, des de la infància fins al final de la seva vida.

El programa inclou una videotutoria per tema (a excepció dels mòduls d'examen i TFM), que són sessions on-line amb els tutors de mòdul, la finalitat dels quals és resoldre dubtes del material i de les activitats, ampliar contingut interessant i exposar contingut que, per la naturalesa del programa, pot variar d'un any a l'altre.

Si ets diplomat/da o graduat/da en Infermeria i vols actualitzar els teus coneixements teòrics i millorar les teves competències i habilitats pràctiques en l’àmbit assistencial de l’Atenció Primària, aquest és el teu programa.

diagrama cursos cadi

OPCIONS PER OBTENIR EL TÍTOL DE MÀSTER CADI:

1. Cursar el Màster CADI directament (durada 2 anys).

2. Cursar el Diploma d’Especialització CADI 1 + a la següent convocatòria el 2on any del Màster CADI (durada 2 anys).

Matrícula al 2n any del Màster CADI:

Si has cursat a l’IL3-UB el Postgrau en Infermeria a l’Atenció Primària (CADI 1) a partir de l’edició 2013-14 i vols obtenir el títol de màster, hauràs de cursar el 2n any del Màster en Cures Infermeres a l’Atenció Primària (CADI), que inclou el Treball Final de Màster (TFM). Per la matrícula, fes clic aquí.

Matrícula al Treball Final de Màster (TFM)

Si ja has cursat a l’IL3-UB ambdós postgraus; el Postgrau en Infermeria a l’Atenció Primària (CADI 1) i el Postgrau en Infermeria a l’Atenció Primària (CADI 2), ambdós a partir de l’edició 2013-14, i vols obtenir el títol de màster, només hauràs de fer el TFM. Per la matrícula, fes clic aquí.

NOTES IMPORTANTS:

En cap cas podran cursar el 2n any de Màster CADI o el TFM alumnes:

 • Amb titulacions de Postgrau CADI 1 (i Postgrau CADI 2, en el cas del TFM) d’edicions anteriors a la de 2013-14.

Objectius

Amb l'objectiu general de proporcionar els coneixements sobre temes relacionats amb les activitats i tasques de la infermera en el context de l'atenció primària i actualitzar i millorar les seves competències i habilitats, l'alumne haurà de ser capaç de:

 • Posar en pràctica les cures infermeres en els diferents àmbits assistencials dins de l'Atenció Primària (AP).
 • Aplicar les consignes relacionals en el context assistencial: escolta, reconeixement, oferiment, demanda i acord.
 • Conèixer la importància d'aplicar els resultats de la millor evidència científica en la cura del malalt.
 • Aplicar la metodologia bàsica per realitzar un pla de cures personalitzat al pacient en el seu domicili i atendre les necessitats del cuidador principal.
 • Conèixer els grups de fàrmacs més utilitzats en atenció primària i la informació que s'ha de donar als pacients en relació al tractament farmacològic.
 • Conèixer la metodologia utilitzada per la gestora de casos i les seves funcions en l'abordatge de la situació de salut complexa.
 • Afrontar la complexitat de les activitats que es desenvolupen en el marc del protocol d'activitats preventives i de promoció de la salut.

Tres raons per escollir-lo

 • Dona 5 punts per a la carrera professional d’infermer/a i per l’accés a la borsa de feina de l’Institut Català de la Salut (ICS).
 • Programa basat en casos clínics reals, amb un enfocament pràctic i molt orientat a la feina diària del professional infermer en Atenció Primària (AP).
 • Dissenyat, desenvolupat i tutoritzat per infermers/es de reconegut prestigi en l’àmbit assistencial, i pensat pels professionals de la infermeria de l’Atenció Primària (AP).

Acreditació acadèmica

Màster de Formació Permanent en Cures Infermeres a l'Atenció Primària (CADI) per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

Primer curs

1. Infància i adolescència
1.1. Protocol d’activitats preventives i de promoció de la salut en l’edat pediàtrica.
1.2. Avantatges de la lactància materna i consells d’alimentació en la infància i adolescència.
1.3. Desenvolupament psicomotor del nen i les seves alteracions.
1.4. Administració de les vacunes sistemàtiques i no sistemàtiques i les seves contraindicacions.
1.5. Desenvolupament físic i valoració de l’adolescent a la consulta d’Atenció Primària.
1.6. Característiques de les principals malalties infeccioses durant la infància. 

2. Gent gran i salut mental
2.1. Marc de referència sobre la cura i la promoció de l'envelliment saludable: envelliment actiu, model de promoció de la salut.
2.2. El procés de cures en l'atenció a les persones que envelleixen.
2.3. Valoració de la història de la vida i els patrons funcionals de salut de Marjory Gordon. Diagnòstics infermers, resultats esperats (NOC) i intervencions infermeres (NIC).
2.4. L'ansietat com a senyal d'alarma en l’ésser humà.
2.5. El procés de dol i les transicions psicosocials com a moments de més vulnerabilitat en l’ésser humà i la contenció assistencial des de l’atenció primària.
2.6. L’entrevista clínica i l’aplicació de tècniques psicodinàmiques i cognitivoconductuals com a elements terapèutics i de contenció emocional.
2.7. Les recomanacions per a l’entrevista del pacient deprimit i abordatges terapèutics adients.

3. Diabetes Mellitus
3.1. Diabetis Mellitus (part 1)
3.2. Diabetis Mellitus (part 2)

4. Atenció domiciliària. Atenció a persones amb malalties cròniques. Malalt amb càncer avançat i terminal
4.1. La metodologia per realitzar un pla de cures infermeres en l’atenció domiciliària.
4.2. La implicació de la família o persona cuidadora en les cures de la persona atesa a domicili.
4.3. Valoració i tractament del malalt crònic amb hipertensió i/o malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC).
4.4. Continguts bàsics d’educació per a la salut als malalts hipertensos i/o amb EPOC.
4.5. Característiques de la situació de malaltia avançada i terminal, agonia i mort.
4.6. Els símptomes digestius i respiratoris més freqüents en el malalt terminal.
4.7. La comunicació amb el malalt terminal i la seva família.
4.8. El dolor oncològic, la seva classificació, valoració i el seu tractament. 

5. Ús de fàrmacs. Investigació i evidencia científica en infermeria
5.1. L’anamnesi farmacològica i el registre de fàrmacs.
5.2. Els mecanismes d’acció, els efectes farmacològics i l’avaluació de l’efectivitat dels fàrmacs.
5.3. La detecció de reaccions adverses i les interaccions dels fàrmacs.
5.4. Característiques de les diferents vies d’administració i peculiaritats en l’administració dels fàrmacs.
5.5. Com iniciar un projecte d'investigació en ciències de la salut.
5.6. Com desenvolupar un projecte d'investigació.
5.7. Què és una pràctica infermera basada en l'evidència científica.
5.8. Com aplicar l'evidència científica a la pràctica professional. 

6. Examen

Segon curs

7. Activitats Preventives i La Violència de Gènere
7.1. El concepte de prevenció primària, secundària, terciària i quaternària.
7.2. Les activitats preventives recomanades segons edat i gènere: immunitzacions, cribratges, consells de salut,...
7.3. La detecció i abordatge de la violència de gènere.
7.4. Els problemes de salut més freqüents en les dones maltractades i en els seus fills i filles.
7.5. Els rols de gènere i la socialització.
7.6. El cicle de la violència.

8. Atenció a les persones amb demència i La comunicació en la relació assistencial
8.1. El deteriorament cognitiu i la demència i el seu procés diagnòstic a l'Atenció Primària (AP).
8.2. Valoració de les necessitats del malalt amb demència segons fase evolutiva.
8.3. Perfil de la persona cuidadora del malalt amb demència i els grups d'autoajuda.
8.4. L'acte relacional en el context assistencial: escoltar, reconèixer, oferir, demanar i acordar.
8.5. La comunicació interprofessional i el treball en equip a l'atenció sanitària.
8.6. La gestió alternativa de conflictes.

9. Gestió de Casos i Intervenció en el tabaquisme
9.1. Metodologia de la gestió de casos.
9.2. La infermera gestora de casos i la infermera d'enllaç.
9.3. La mediació cultural.
9.4. El Programa PREALT i els recursos comunitaris.
9.5. Epidèmia de tabaquisme i la seva morbiditat.
9.6. Estratègies per ajudar als pacients a deixar de fumar.
9.7. Intervenció i l'ús de medicació per pacients que volen deixar el tabac.
9.8. Seguiment als pacients que han deixat de fumar.

10. Alimentació-Nutrició i Atenció comunitària en l'àmbit educatiu
10.1. L'abordatge integrals dels conceptes d'alimentació i nutrició dels adults joves i la gent gran
10.2. Les bases de l'alimentació equilibrada.
10.3. Composició nutricional dels aliments i requeriments nutricionals de les persones.
10.4. Tòpics i conductes alimentàries errònies.
10.5. Els determinants de salut.
10.6. La participació comunitària, els models d’intervenció comunitària i les seves fases.
10.7. Els programes de salut i la seva avaluació.

11. Atenció als processos aguts de salut a l’Atenció Primària. Atenció a les ferides agudes i cròniques
11.1. Problemes respiratoris més freqüents en Atenció Primària.
11.2. Valoració i tractament dels problemes de salut de mal d'esquena, tracte urinari i diarrea aguda.
11.3. Úlceres per pressió: valoració i tractament.
11.4. Ferides d'origen venós i arterial.
11.5. Valoració, cura i tractament de les cremades.

12. Examen

13. Treball Final de Màster

Destinataris

Diplomats i/o graduats en infermeria.

Professorat

Direcció

Sra. Anna M. Pulpón Segura
Diplomada en Infermeria. Universitat de Barcelona. Diplomada en Sanitat. Màster d'Infermeria de Salut Pública i Comunitària. Universitat de Barcelona. Màster Oficial d'Investigació en Cures d'Infermeria. Universidad Complutense de Madrid. Llicenciada en Humanitats. Universitat Oberta de Catalunya. Professora titular. Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Sra. Montserrat Solà Pola
Diplomada en Infermeria. Universitat de Barcelona. Diplomada en Sanitat. Màster d'Infermeria de Salut Pública i Comunitària. Universitat de Barcelona. Màster Oficial de Lideratge i Gestió d'Infermeria. Professora col·laboradora. Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Quadre docent

Sra. GRISELDA CALAF MOYA
Diplomada en Infermeria, Universitat de Barcelona. Especialista en Infermeria Familiar i Comunitària. Màster d’Infermeria de Salut Pública i Comunitària, Universitat de Barcelona. Màster en Gestió d’Equips i Serveis Sanitaris a l’Atenció Primària, Universitat de Barcelona-IL3. Participant al programa europeu HOPE (European Hospital and Healthcare Federation) a Suècia. Membre del grup de Violència de Gènere de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC). Infermera de pediatria al EAP Can Bou, Castelldefels, Barcelona.

Sra. GEMA CAPDEVILA FOGUÉS
Infermera. Gestora de Casos dels Equips Carles Ribas i La Marina (Barcelona). Tutora de pràctiques de l'alumnat de l'Escola d'infermeria de la Universitat de Barcelona. Membre del grup referent de cures d'nfermeria de l'ambit de Barcelona.

Sr. FRANCISCO CEGRI LOMBARDO
Infermer assistencial. Institut Català de la Salut

Sr. XAVIER CLÈRIES COSTA
Psicòleg. Professor col.laborador de l'nstitut Borja de Bioètica (URL). Director de la Col.lecció Responsabilidad Social y Comunicación en el ámbito de la salud (Editorial Viguera).

Sr. TOMAS ESCOLANO HERNANDEZ
Infermer. Especialista en Infermeria de Cures Medicoquirúrgiques. CAP Consell de Cent (Barcelona). Professor associat de l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona. Membre del grup referent de cures d'infermeria de l'àmbit de Barcelona.

Sra. CRISTINA ESTEBAN SANZ
Màster Infermeria Urgències Hospitalàries, Màster Medicina Tropical i Salut Internacional per la UB. Infermera referent en la Comissió de Violència Masclista, Comissió de Toxicologia del PSMar i Circuit de Violència Masclista de Ciutat Vella. Docent en la formació sobre Violència de Gènere i Maltractament Infantil del COIB.

Sra. NÚRIA FABRELLAS I PADRÉS
Infermera. Especialista en Infermeria Pediàtrica. Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica i llicenciada en Antropologia Cultural y Social. Màster en Administració i Gestió en Política Universitària per la UB. Doctora i professora titular de l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Sra. MARIA GELONCH I MONNÉ
Diplomada en Infermeria. Universitat de Barcelona. Infermera assistencial d'Atenció Primària ICS Camp de Tarragona. Gestora de Casos ICS Tarragona.

Sra. SÍLVIA GRANOLLERS MERCADER
Infermera. EAP Sant Just Desvern (Barcelona). Professora associada a l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona. Llicenciada en Filologia Castellana i Lingüística per la UB. Membre fundador dels grups de tabaquisme de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (GRAPAT) i de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (GAT). Membre de la comissió tècnica del Programa d'Atenció Primària Sense Fum.

Sra. M. ROSA HERAS FORTUNY
Infermera. ABS Berga Centre-Borredà. Màster en Conflictologia Internacional per la UOC. Màster en Consultoria i Mediació en Organitzacions Sanitàries per la UB. Consultoria i Coaching Relacional per al Canvi per ESADE.

Sra. ESTRELLA M. LALUEZA LAFUENTE
Infermera i veterinària. ABS Almacelles (Lleida). Màster en Medicina Humanitària per la Universitat d'Alacant. Coordinadora d'activitats comunitàries de l'Àmbit Lleida.

Sra. MAITE LOPEZ LUQUE
Infermera. EAP Montcada i Reixac (Barcelona). Professora col.laboradora a l'EUI Sant Joan de Déu (UB). Professora col.laboradora a l'Escuela de Especialización Profesional de Ciencias de la Salud (UCM). Coautora de Llibre Blanc, Consens sobre les activitats preventives a l'edat adulta dins l'atenció primària.

Sra. MONTSERRAT MAYNEGRE SANTAULÀRIA
Infermera. EAP Vilassar de Mar-Cabrera. Servei d'Atenció Primària Barcelonès Nord i Maresme. Institut Català de la Salut.

Sra. MARIA JESÚS MEGIDO BADIA
Infermera i pedagoga. ABS Centre (L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona). Professora associada a l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona. Membre del grup de demències de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC). Representant de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC) en gent gran.

Sra. MARTA MIRET MONTANÉ
Infermera familiar i comunitària. Responsable durant 8 anys d'infermeria i cap de planificació sanitària Catsalut (Regió sanitària de Lleida)

Sra. ANNA MONT BONADA
Diplomada en Nutrició humana i dietètica.

Sra. M. AMÀLIA MORRO GRAU
Diplomada en Infermeria. Universitat de Barcelona. Màster d’Investigació en Ciències de la Infermeria. Universitat Rovira i Virgili (Tarragona). Infermera Gestora de casos ICS Tarragona.

Sra. GUADALUPE ORTEGA CUELVA
Infemera. Coordinadora de programes de tabaquisme i promoció de la salut a l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCat)

Sra. MARTA SERDÀ GIL
Infermera. Institut Català de la Salut.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota Màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.
 • Socis/es de d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC). 10% de descompte.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició sobre el curs de la convocatòria vigent i de futures.
Vull rebre informació respecte d’altres programes, activitats i serveis relacionats.

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h