Màster en Dret Penal i Ciències Penals. Edici...

Afegir a favorits
Màster de Formació Permanent

Màster en Dret Penal i Ciències Penals. Edició Biennal

Presencial
91 setmanes
master derecho penal

Dades bàsiques

Crèdits

90 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Castellà

Dates

14/10/2024 - 15/7/2026

Modalitat

Presencial

Horari

De 16:00h a 20:00h. El primer curs es fa dilluns (Universitat de Barcelona), dimarts (Universitat Pompeu Fabra). El segon curs es fa dimecres (Universitat de Barcelona), dijous (Universitat Pompeu Fabra).
En ambdós cursos, els divendres són dies lectius sense classes programades, però amb activitats acadèmiques programables.
Durant el 1r trimestre del curs 2023-2024, la docència serà híbrida. La resta de curs serà presencial.

Lloc

Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra. Av. Diagonal, 684. 08034 Barcelona / Ramon Trias Fargas, 25, 08005 Barcelona

Preu

6.750

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Hores bonificades

410 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

Presentació

Els canvis que ha experimentat el dret penal en els darrers anys han suposat transformacions profundes en l'àmbit tradicional d'aquest sector de l'ordenament, així com la seva penetració en terrenys que fins ara li eren aliens. La promulgació de nombroses reformes legislatives i la irrupció de nous fenòmens com el Compliance o els vinculats als desenvolupaments científics i tecnològics (intel·ligència artificial, neurociències, criptomonedes, etc.) posen de manifest els canvis constants a què està sotmès el dret penal. En particular, l'extensa i intensa irrupció del dret penal en el camp socioeconòmic ha plantejat problemes nous en la interpretació de moltes institucions de la part general i en el sentit i l'abast dels principis clàssics de la responsabilitat penal. La sectorialització i la complexitat de la tipologia de delictes a la part especial està assolint cotes mai vistes. Davant de tot això, cal adaptar tant les nocions adquirides durant els estudis de grau com l'experiència acumulada gràcies a l'exercici de les professions jurídiques als reptes que planteja la situació actual.

Aquest màster s'imparteix des de l'any 1986 en la seva edició biennal, i des de 1999 en la seva edició anual. El fet que el curs anual tingui una intensitat docent més alta respon fonamentalment a les necessitats de les persones acabades de llicenciar i estudiants estrangeres.

El màster l'imparteixen conjuntament la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, i posa a disposició de l’alumnat els mitjans bibliogràfics i informàtics de què disposen totes dues universitats. Això implica la possibilitat d'accedir a un gran nombre de bases de dades jurídiques nacionals i internacionals i la possibilitat d'obtenir material bibliogràfic d'altres universitats nacionals i internacionals a través del préstec interbibliotecari.

Les persones no residents a Barcelona excepcionalment d'octubre a desembre podran cursar el màster virtualment. Fins i tot, en aquest cas, es recomana que qui tingui possibilitat ho cursi presencialment.


Es faran 2 processos d'admissió: el primer que finalitza el 30 d'abril i el segon que finalitza el 30 de juny. El nostre assessor educatiu us informarà de la documentació a presentar.

Objectius

 • Completar la formació de professionals especialitzats en dret penal que tinguin un coneixement integrat pels seus vessants material i processal.
 • A partir d'una base teòrica sòlida, es pretén oferir nous instruments per a l'exercici pràctic del dret penal, fent èmfasi especial en l'estudi i l'anàlisi de la jurisprudència.
 • El màster aplica una concepció pedagògica interactiva que requereix preparació per part de l’alumnat de la bibliografia recomanada i dels materials que se'ls subministren a través de la web.

Tres raons per escollir-lo

 • Permet accedir al torn d'ofici de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) amb tres anys de col·legiació.
 • Possibilitat de cursar l'edició anual, amb classes quatre dies a la setmana, o bé l'edició biennal, amb classes dos dies a la setmana i de dos anys de durada.
 • Màster impartit i titulat conjuntament per la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra.

Acreditació acadèmica

Màster de Formació Permanent en Dret Penal i Ciències Penals. Edició Biennal per la Universitat de Barcelona y la Universitat Pompeu Fabra.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l’Espai Europeu d’Educació superior i equivalent a 90 crèdits ECTS.

Programa

1. Introducció al Dret Penal i a la teoria del delicte

1.1. El dret penal

 • Les normes jurídic-penals
 • La fundació del Dret penal
 • Els límits del ius puniendi

1.2. El delicte

 • La teoria del delicte
 • L’antijuridicitat penal: teoria general
 • El comportament humà (l'acció)
 • Absència de comportament humà

2. Teoria del delicte I
2.1. Estructura del tipus penal i classes de tipus penals
2.2. El tipus dolós d'acció
2.3. El tipus d'omissió
2.4. Tipus d'imperfecta realització: actes preparatoris punibles i temptativa
2.5. Tipus d'autoria i tipus de participació: concepte d'autor i autoria mediates
2.6. Tipus d'autoria i tipus de participació: coautoria i participación

3. Teoria del delicte II

3.1. Delictes imprudents En particular, en l'àmbit de la medicina

 • Consideracions generals sobre la imprudència
 • Tipus d'injust imprudent: tipus objectiu
 • Tipus d'injust imprudent: tipus subjectiu
 • Peculiaritats de l'autoria en el delicte imprudent
 • Imputació objectiva en sentit estricte: imputació del resultat
 • Delinqüència imprudent en l'àmbit sanitari. La denegació d'assistència sanitària
 • Delinqüència imprudent en l'àmbit del Treball

3.2. Autoria i participació.

 • L’evolució del sistema d'intervenció en el delicte
 • Autoria i participació en els delictes dolós i d'omissió
 • Autoria i participació en els delictes especials
 • Autoria i participació en els delictes imprudents

3.3. Concurs de lleis i concurs de delictes

 • La teoria dels concursos penals en el marc de la teoria del delicte.
 • El fet com unitat de sentit típic.
 • Principis i regles generals per la solució de problemes concursals.
 • Supòsits d’unitat delictiva: la universitat, [el concurs de lleis,] el delicte permanent, els delictes permanents, els delictes d'hàbit i, en especial, el delicte continuat.

4. Bases metodològiques i constitucionals

4.1. Metodologia juridicopenal

 • La interpretació i els seus cànons: gramatical, sistemàtic, històric, teològic. Prelació entre cànons? Interpretació des de la Constitució. Rellevància del bé jurídic.
 • Analogia, reducció teleològica, interpretació abrogans, colmació de llacunes. Valor dels principis del Dret.
 • Concurs de normes com a part de la història de la interpretació i pressupost per l’argumentació. Lògica de classes.
 • De la llei al cas i del cas a la llei: Norma, tipus i supòsit de fet, fets. Deducció, inducció, abducció i "analogia".
 • Tòpics de l'argumentació: argumentació i convicció; modus ponendo ponens; tollendo tollens; arguments d'autoritat; a simile, de mariore ad minus, de minore ad maius, ad absurdum; ad hominem; detecció de fal•làcies en l’argumentació.

4.2. El Dret penal en la jurisprudència constitucional

 • El principi de legalitat Introducció.
 • Irretroactivitat de les disposicions penals. Retroactivitat de les disposicions favorables. Irretroactivitat dels canvis de criteri jurisprudencial.
 • El mandat de determinació. - Interpretació i analogia
 • Les lleis penals en blanc
 • "Non bis in idem".
 • El principi de proporcionalitat:
 • El principi d’igualtat i la violència de gènere
 • Tractament dels delinqüents perillosos.
 • Conflicte entre drets fonamentals. 

5. Fonaments del Dret penal de l’empresa
5.1. Introducció. El mètode del cas.
5.2. La responsabilitat penal de les persones jurídiques.
5.3. L'assignació de responsabilitats en estructures organitzades (I).
5.4. L'assignació de responsabilitat en estructures organitzades (II).
5.5. La responsabilitat per delictes especials (I).
5.6. La responsabilitat per delictes especials (II).
5.7. Participació mitjançant conductes "neutres"?
5.8. La realització típica i la legalitat: frau de llei i simulació.
5.9. Estructura del tipus objectiu i subjectiu.
5.10. Gestió social deslleial (I).
5.11. Gestió social deslleial (II).
5.12. Successió de lleis en el temps i delimitació típica.
5.13. Articulació del Dret penal de l'empresa i la resta de l'Ordenament jurídic (I).
5.14. Articulació del Dret penal de l'empresa i la resta de l’ordenament jurídic (II): el marc constitucional.
5.15. Articulació del Dret penal de l'empresa i la resta de l'Ordenament jurídic (III): el Dret europeu.

6. Delictes contra els Drets fonamentals I i contra el patrimoni d'apoderament

6.1. Delictes contra els béns de la personalitat

 • Introducció.
 • El delicte d'homicidi.
 • Inducció, cooperació al suïcidi i eutanàsia.
 • El delicte d'avortament.
 • Els delictes de lesions.
 • Delictes contra l'honor i contra la intimitat.

6.2. Delictes patrimonials d'apoderament

 • Teoria general i disposicions comuns.
 • Delictes patrimonials d'enriquiment amb apoderament

7. Dret processal penal I

7.1. Processal Penal. Part General

 • El procés penal espanyol.
 • La incoació del procés penal.
 • La instrucció: la seva perspectiva constitucional.
 • La conclusió de la instrucció: la delimitació dels fets (Indiciariament atribuïbles a un títol d'autor o partícip a una persona) que pot ser objecte d'acusació.
 • El judici oral
 • El règim de recursos en el procés penal.

7.2. Processal Penal. Part Especial

 • El sistema inquisitiu i el sistema acusatori
 • La consideració del delicte durant la instrucció.
 • La tutela cautelar.
 • La sentència. Mínima activitat probatòria i presumpció d'innocència.
 • El procés d'execució penal

7.3. Responsabilitat penal del menor

 • La responsabilitat penal dels menors. Marc legal i política crim
 • Àmbit d'aplicació i sistema de mesures
 • El procés penal de menors

8. Penes i conseqüències jurídiques

8.1. Execució de la sentència

 • Execució penal
 • Execució de les penes privatives de llibertat
 • Compliment de les penes de presó
 • Execució de penes privatives d'altres drets
 • Execució de les mesures de seguretat, de condemna civil i de les conseqüències accesòries.

8.2. Prescripció del delicte i de la pena

 • Compliment de la condemna
 • Remissió definitiva de la pena
 • Indult
 • Perdó de l'ofès
 • Prescripció del delicte
 • Prescripció de la pena

8.3. Sistema de penes i mesures de Seguretat

 • Introducció
 • Les penes privatives de la llibertat
 • Les penes privatives de drets
 • La determinació de la pena
 • Les mesures de seguretat
 • La pena de multa
 • L'extinció de la responsabilitat penal
 • Les conseqüències accesòries

9. Causes d'exclusió de la responsabilitat penal

9.1. Causes d'exclusió de la imputació personal

 • Introducció. Imputabilitat i inimputabilitat
 • Acto libera in causa.
 • Coneixement de l’antijuridicitat. Error de prohibició
 • Exigibilitat. Estat de necessitat exculpant.

9.2. Causes d'exclusió de l’antijuridicitat

 • Absència d'antijuridicitat: consideracions generals
 • Legítima defensa
 • Estat de necessitat. Col·lisió de deures o drets.
 • Compliment d'un deure i exercici d'un dret

10. Delictes socioeconòmics I

10.1. Les insolvències punibles

 • Teoria general de les insolvències punibles i models de dret comparat.
 • Alçament de béns.
 • Alçament en l'àmbit de la responsabilitat civil exdelicto
 • Delictes associats amb els concursos punibles

10.2. Blanqueig de capitals

 • Plantejament general polític-criminal
 • Anàlisi de la legislació extrapenal en matèria de repressió del blanqueig.
 • El delicte de blanqueig de capitals

10.3. Delictes contra la Seguretat Social i la Hisenda Pública

 • Introducció
 • Problemes que es presenten en l'aplicació dels delictes contra la Hisenda Pública
 • Propostes de solució
 • L'exempció de responsabilitat penal per regulació tributària.

10.4. Delictes de falsedats

 • Bé jurídic protegit
 • Objecte material: document
 • Tipus de documents
 • Tipus de falsedats
 • Modalitats comissives (art. 390)
 • Modalitats de falsedat en document segons el subjecte actiu
 • Tipus subjectiu

11. Delictes socioeconòmics II

11.1. Delictes patrimonials de defraudacions

 • Delicte d'estafa
 • Delicte d'apropiació indeguda

11.2. Delictes societaris

 • El delicte d'administració deslleial en l'àmbit societari
 • Introducció als delictes societaris
 • El falsejament de comptes anuals i altres documents socials.
 • Els delictes d'acords abusius de les majories socials i d'imposició d'acords mitjançant majories fictícies.
 • Delicte societari d’infracció de drets socials i de participació.

11.3. Responsabilitat Civil en delictes econòmics

 • Trets bàsics processals del sistema espanyol: l'exercici conjunt de les accions penals i civil; i la reserva d'acció civil
 • Els pressupostos de la responsabilitat civil "ex delicto" (109.1 y 116.1 CP) : el dany i l’execució del fet descrit per la llei com delicte i falta. Particular anàlisi dels casos d'inexistència de responsabilitat criminal i existència de responsabilitat civil
 • Els subjectes responsables civils: plantejament general: a) Responsables directes b) Responsables solidaris c) responsables subsidiaris (remissió) c) Les companyies asseguradores
 • Particular anàlisi jurisprudencial del règim de responsabilitat subsidiària

11.4. Responsabilitat penal de la persona jurídica. Compliance

 • Fonamentació de la responsabilitat penal de la persona jurídica. Models d'atribució
 • Elements de connexió entre la responsabilitat penal de les persones físiques i jurídiques
 • Conseqüències per a les persones jurídiques
 • Exempció i atenuació de la responsabilitat penal de les persones jurídiques
 • Compliance com a indici d'exclusió o atenuació
 • Responsabilitat del compliance officer

12. Delictes contra la seguretat col·lectiva i tràfic d'estupefaents

12.1. Dret penal laboral

 • Qüestions inductores
 • La lluita contra la contractació de treballadors irregulars
 • Protecció penal de la seguretat en el treball: Delicte de perill
 • Contextualització jurídic-penal de la sinistralitat laboral
 • Responsabilitat penal per la mort y/o lesió imprudent del treballador

12.2. Seguretat col·lectiva

 • Teoria general dels delictes de perill
 • Delictes contra la salut dels consumidors: responsabilitat pel producte.
 • Protecció de l'elaboració, el comerç i l'aplicació de medicaments.
 • Dopatge
 • Responsabilitat per resultats de mort i lesions
 • Lluita contra el "cibercrim"
 • Estafes informàtiques, ciberfraus, identity theft i phishing
 • Tinença il·lícita d'armes i explosius.
 • Els delictes contra la seguretat en el trànsit i la seva relació amb el fenomen de “l'expansió del dret penal”.
 • Homicidis i lesions a l'àmbit del trànsit viari
 • Conducció temerària.
 • Conducció sota els efectes de lalcohol i les drogues.
 • Negativa a la realització de les proves dalcoholèmia.
 • Conducció sense permís.
 • Seguretat a la feina: prevenció de riscos laborals
 • Sinistralitat laboral: responsabilitat penal per la mort i/o lesió imprudent del treballador

12.3. Delictes de tràfic d'estupefaents

 • Bé jurídic-penal: salut pública
 • Objecte material: "drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques"
 • Conductes típiques "el cicle de la droga":
 • Tipus subjectiu: el dolor
 • Antijuridicitat material i actes de dubtosa tipicitat
 • Naturalesa jurídica: delicte de mera activitat i perill abstracte
 • Autoria i participació
 • Causes de justificació i exculpació
 • Tipus agreujats
 • Concursos:
 • Problemes processals especialment vinculats al tràfic de drogues

13. Protecció penal del drets fonamentals II i protecció penal del Medi Ambient

13.1. Protecció penal dels Drets Fonamentals

 • Protecció penal de l'exercici de Drets Fonamentals Consideracions generals
 • Delictes comesos per funcionaris públics contra la llibertat individual
 • Delictes comesos per funcionaris públics contra la inviolabilitat domiciliaria i altres garanties de la intimitat.

13.2. Protecció penal del medi ambient i de la protecció del territori. Delictes urbanístics

 • Consideracions generals sobre els delictes contra el medi ambient
 • Delicte mediambiental
 • Delictes relatius a la protecció de la flora i la fauna
 • Delictes contra el patrimoni cultural
 • Delictes urbanístics
 • Prevaricacions específiques

13.3. Delictes contra la llibertat

 • Delictes contra la llibertat (amenaces, coaccions, detenció il·legal)
 • Delictes contra la llibertat sexual
 • Delictes contra les relacions familiars: l'impagament de pensions (art. 227CP)

14. Delictes contra l'Administració Pública i de la Justícia i contra l'ordre públic

14.1. Delictes contra l'Administració Pública

 • Evolució i estat actual de la política criminal de delictes contra l'administració pública
 • Qüestions comuns
 • El delicte de prevaricació administrativa
 • Els delictes de suborn actiu i passiu
 • Els delictes de "tràfic" d'influències
 • Fraus i exaccions legals
 • Negociacions prohibides als funcionaris
 • La corrupció de funcionaris públics en transaccions comercials internacionals.

14.2. Delictes contra l'Administració de Justícia

 • De la prevaricació judicial
 • El delicte d'omissió dels deures d'impedir delictes o de promoure la seva persecució
 • El delicte d'encobriment
 • El delicte de la realització arbitraria del dret propi: anàlisi de qüestions problemàtiques en la interpretació jurisprudencial d'aquest delicte.
 • El delicte de fals testimoni.

14.3. Delictes d'ordre públic i protecció de la seguretat ciutadana

 • Introducció.
 • Sedició i rebel·lió
 • Atemptats, resistència i desobediència
 • Desordre públic
 • Tinència, tràfic i dipòsit d'armes, municions i explosius
 • Organitzacions i grups criminals
 • Terrorisme

15. Dret Processal (II) i Dret penal internacional

15.1. La prova en el procés penal.

 • Introducció
 • La incidència de la fase d'investigació en l'àmbit probatori
 • La fase d'investigació
 • La fase de judici oral
 • La prova Il·lícita i el seu tractament
 • Valoració de la prova i decisió sobre els fets
 • Els fets provats

15.2. Dret Penal internacional

 • Llei penal: principi de territorialitat i principi de justícia universal.
 • Cas rigoberta menchu i cas scilingo
 • L'estatut de Roma i el tribunal penal internacional
 • Extradició i ordre de detenció europea

16. Seminaris

 • “La política criminal al segle XXI”
 • “Va del dit al fet un tros? Discurs d'odi i principi del fet”
 • “Aproximació neoconstitucional al Dret penal”
 • “La fi de la prostitució acabarà amb el tràfic? Les quatre fal·làcies del discurs abolicionista”
 • “Dret penal i principi i fi de la vida”
 • “El tractament del concurs real de delictes i l'execució de la pena”
 • “La temptativa en els delictes omissius: estat de la qüestió”
 • “Els delictes contra els sentiments religiosos. Aproximació crítica”
 • "La defensa penal de l'exclòs social: problemes de teoria del delicte"
 • “Compliance ESG, drets humans i gènere”
 • “Violacions per engany?: Sobre el concepte de consentiment i l'objecte del consentiment sexual”
 • “Actio libera in causa”
 • "L’incest consentit entre adults: una pràctica encara delictiva en multitud d'ordenaments jurídics"
 • “Problemes metodològics en la construcció de conceptes penals en dret penal patrimonial”
 • “El dol i la prova en el procés penal”
 • "El delicte de ser cap: Cap a una desaparició de la imputació subjectiva en Dret penal econòmic?"
 • “Autoria mediata”
 • "El problema de les comunitats de perill"
 • “La imputació extraordinària com a model de responsabilitat juridicopenal”
 • "Imputació de resultats de mort i lesions derivats de l'activitat laboral: una aproximació dogmàtica i pràctica."
 • "Tracta de persones. La nova esclavitud"
 • "Protesta climàtica i dret penal"
 • “Accessorietat i Dret penal econòmic: a propòsit del delicte de corrupció als negocis”
 • "Conductes neutrals"
 • "Problemes dogmàtics del consentiment"

17. Pràcticum.

Ciències Forenses

 • La privatització del procés d'instrucció juridicopenal: introducció a les investigacions empresarials internes
 • Aspectes mèdics de la violència contra la infància
 • Tracta d'éssers humans
 • La investigació dels delictes informàtics
 • Les anàlisis d'ADN a la investigació criminal
 • La pràctica operativa de la prova d'alcoholèmia/drogues i les seues diligències
 • Gestió de crisis vinculada a un procés penal. Aspectes jurídics, comunicatius i reputacionals
 • Aspectes substantius i processals de la defensa de les persones jurídiques
 • La investigació dels delictes informàtics
 • Nocions de psiquiatria forense
 • Aspectes substantius i processals de la defensa de les persones jurídiques
 • La perícia cal·ligràfica
 • Patologia forense

18. Treball final de Màster

Destinataris

Advocats, procuradors, jutges, fiscals, secretaris de jutjats, funcionaris de l'Administració de justícia i d'altres administracions, i llicenciats en Dret.

Requisits d'accés: tenir un coneixement conjunt del dret penal, el dret material i el dret processal.

Professorat

Direcció

Dr. Víctor Gómez Martín
Catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Barcelona.

Dr. Jesús-María Silva Sánchez
Catedràtic de Dret Penal de la Universitat Pompeu Fabra.

Coordinació

Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo
Catedràtica de Dret Penal de la Universitat de Barcelona.

Dr. Ricardo Robles Planas
Catedràtic de Dret Penal a la Universitat Pompeu Fabra.

Quadre docent

Dr. Santiago Mir Puig (1947-2020)
Catedràtic de Dret a la Universitat de Barcelona.

Dr. Jesús M. Silva Sánchez
Catedràtic de Dret Penal a la Universitat Pompeu Fabra.

Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo
Catedràtica emèrita de Dret Penal.

Dr. Ricardo Robles Planas
Catedràtic de Dret Penal a la Universitat Pompeu Fabra. 

Dr. Joan Josep Queralt
Catedràtic emèrit de Dret Penal a la Universitat de Barcelona.

Dr. Ramon Ragués
Catedràtic de Dret Penal a la Universitat Pompeu Fabra.

Dr. Pablo Sánchez-Ostiz
Catedràtic de Dret Penal a la Universitat de Navarra.

Dr. Jordi Nieva
Catedràtic de Dret Processal a la Universitat de Barcelona. 

Dr. José R. Agustina
Catedràtic de Dret Penal i Criminologia.

Dr. Víctor Gómez
Catedràtic de Dret Penal a la Universitat de Barcelona.

Dr. Sergi Cardenal
Catedràtic de Dret Penal a la Universitat de Barcelona.

Dr. Guillermo Benlloch
Professor de Dret Penal a la Universitat Internacional de Catalunya. Magistrat-jutge.

Dra. Carolina Bolea
Professora titular a la Universitat de Barcelona.

Dr. David-Isidro Carpio
Professor agregat de Dret Penal a la Universitat de Barcelona. 

Dr. Marc Molins
Professor tenure-track (investigador Ramón y Cajal) a la Universitat Pompeu Fabra i investigador afiliat al Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht.

Dra. Celia Díaz Morgado

Dr. David Felip
Professor titular de Dret Penal. Vicedegà de la Facultat de Dret a la Universitat Pompeu Fabra i director del grau en Criminologia.

Dra. Silvia Fernández
Professora agregada de Dret Penal a la Universitat de Barcelona.

Dr. José-Ignacio Gallego
Professor titular de Dret Penal a la Universitat de Barcelona.

Dr. Juan Carlos Hortal
Professor agregat de Dret Penal a la Universitat de Barcelona (2011).

Dra. Ujala Joshi
Professora titular de Dret Penal de la Facultat de Dret a la Universitat de Barcelona.

Dra. Mariona Llobet
Professora agregada (acrd.) de Dret Penal a la Universitat Pompeu Fabra.

Dr. Marc Molins Raich
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, professor associat de Dret Penal a la Universitat de Barcelona i soci fundador de Molins & Parés Penal.

Dra. Raquel Montaner
Professora agregada de Dret Penal a la Universitat Pompeu Fabra.

Dra. Nuria Pastor
Professora agregada interina a la Universitat Pompeu Fabra. Acreditada com a professora titular per l'ANECA.

Dr. Ivan Salvadori
Professor de Dret Penal, Dret Penal Informàtic i International Criminal Law a la Universitat de Verona (Itàlia) i consultor de Dret Penal a la Universitat Oberta de Catalunya.

 

Ilm. Sr. Carles Almeida Espallargas
Magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona (secció 21a, penal i penitenciari)

Ilm. Sr. Dr. Carlos Mir
Magistrat titular de l’Audiència Provincial de Barcelona1. Magistrat de la Secció d'Apel·lació Penal de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Ilm. Dr. Enrique Rovira del Canto
Magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona (secció 21a, penal i penitenciari)

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota Màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats amb conveni de col·laboració.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició sobre el curs de la convocatòria vigent i de futures.
Vull rebre informació respecte d’altres programes, activitats i serveis relacionats.

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h