Màster en Dret Penal i Ciències Penals. Edici...

Afegir a favorits
Dret i societat

Màster en Dret Penal i Ciències Penals. Edició Biennal

Presencial
79 setmanes
master derecho penal

Dades bàsiques

Crèdits

70 ECTS

Acreditacions

Màster

Idioma

Castellà

Dates

7/1/2021 - 15/7/2022

Modalitat

Presencial

Horari

dos o tres dies a la setmana en sessions de quatre hores, de principis de gener a finals de juny, durant dos cursos. Primer curs els dilluns, els dimarts i alguns divendres de 16 a 20h. Segon curs, els dimecres, els dijous i alguns divendres, de 16 a 20h.

Lloc

Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra. Av. Diagonal, 684. 08034 Barcelona / Ramon Trias Fargas, 25, 08005 Barcelona

Preu

6.250

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

AVÍS

Aquest curs pot patir ajustos de calendari, metodologia docent o sistema d'avaluació segons els esdeveniments i les directrius de les autoritats sanitàries en relació amb la crisi de la COVID-19. Malgrat tot, es garanteix la qualitat de la formació i l'assoliment d'objectius en tots els casos.


Presentació

Els canvis que ha experimentat el Dret Penal els darrers anys han provocat transformacions profundes en l'àmbit tradicional d'aquest sector de l'ordenament i també han fet que penetri en àmbits en els quals fins ara li eren aliens. La promulgació d'un nou codi i les numeroses reformes que han estat objecte l'actual Codi Penal posen de manifest els constants canvis en l'àmbit del Dret Penal. La irrupció sobtada del Dret Penal en el camp socioeconòmic en són una bona mostra. Les nocions adquirides durant la llicenciatura i l'experiència que s'adquireix mitjançant l'exercici de les diverses professions jurídiques potser necessiten adaptar-se als reptes que planteja la situació actual.

Aquest màster, que té una antiguetat de més de 30 edicions en la versió biennal i 20 en la versió anual, es pot cursar a través de dos recorreguts diferents: l'edició biennal, compatible amb una activitat professional plena; i l'edició anual, la major intensitat docent de la qual respon a les necessitats dels acabats de llicenciar i els estudiants estrangers.

El màster s'imparteix conjuntament per la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra i posa a la disposició dels alumnes els mitjans bibliogràfics i informàtics que disposen les dues universitats, la qual cosa implica la possibilitat d'accés a un gran nombre de bases de dades jurídiques nacionals i internacionals i la possibilitat d'obtenir material bibliogràfic d'altres universitats nacionals i internacionals a través del préstec interbibliotecari.

Objectius

 • Completar la formació dels professionals especialitzats en Dret Penal que tinguin un coneixement integrat dels seus vessants material i processal.
 • A partir d'una sòlida base teòrica, es pretén oferir nous instruments per a l'exercici pràctic del Dret Penal, centrant-se en l'estudi i l'anàlisi de la jurisprudència.

Tres raons per escollir-lo

 • Permet l'accés al torn d'ofici de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) amb tres anys de col·legiació.
 • Possibilitat de cursar l'edició anual, amb classes quatre dies a la setmana, o l'edició biennal, amb classes dos dies a la setmana i dos anys de durada.
 • Màster impartit i titulat conjuntament per la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra.

Acreditació acadèmica

Màster en Dret Penal i Ciències Penals (Edició Biennal) per la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 70 crèdits ECTS.

Programa

1. Introducció al Dret Penal i a la teoria del delicte

1.1. El dret penal

 • Les normes jurídic-penals
 • La fundació del Dret penal
 • Els límits del ius puniendi

1.2. El delicte

 • La teoria del delicte
 • L’antijuridicitat penal: teoria general
 • El comportament humà (l'acció)
 • Absència de comportament humà

2. Teoria general del tipus penals
2.1. Estructura del tipus penal i classes de tipus penals
2.2. El tipus dolós d'acció
2.3. El tipus d'omissió
2.4. Tipus d'imperfecta realització: actes preparatoris punibles i temptativa
2.5. Tipus d'autoria i tipus de participació: concepte d'autor i autoria mediates
2.6. Tipus d'autoria i tipus de participació: coautoria i participació

3. Teoria del delicte (II) i sistema de penes

3.1. Delictes imprudents En particular, en l'àmbit de la medicina

 • Consideracions generals sobre la imprudència
 • Tipus d'injust imprudent: tipus objectiu
 • Tipus d'injust imprudent: tipus subjectiu
 • Peculiaritats de l'autoria en el delicte imprudent
 • Imputació objectiva en sentit estricte: imputació del resultat
 • Delinqüència imprudent en l'àmbit sanitari. La denegació d'assistència sanitària
 • Delinqüència imprudent en l'àmbit del Treball

3.2. Sistema de penes i mesures de Seguretat

 • Introducció
 • Les penes privatives de la llibertat
 • Les penes privatives de drets
 • La determinació de la pena
 • Les mesures de seguretat
 • La pena de multa
 • L'extinció de la responsabilitat penal
 • Les conseqüències accesòries

3.3. Prescripció del delicte i de la pena

 • Compliment de la condemna
 • Remissió definitiva de la pena
 • Indult
 • Perdó de l'ofès
 • Prescripció del delicte
 • Prescripció de la pena

4. Bases metodològiques i constitucionals

4.1. Metodologia juridicopenal

 • La interpretació i els seus cànons: gramatical, sistemàtic, històric, teològic. Prelació entre cànons? Interpretació des de la Constitució. Rellevància del bé jurídic.
 • Analogia, reducció teleològica, interpretació abrogans, colmació de llacunes. Valor dels principis del Dret.
 • Concurs de normes com a part de la història de la interpretació i pressupost per l’argumentació. Lògica de classes.
 • De la llei al cas i del cas a la llei: Norma, tipus i supòsit de fet, fets. Deducció, inducció, abducció i "analogia".
 • Tòpics de l'argumentació: argumentació i convicció; modus ponendo ponens; tollendo tollens; arguments d'autoritat; a simile, de mariore ad minus, de minore ad maius, ad absurdum; ad hominem; detecció de fal•làcies en l’argumentació.

4.2. El Dret penal en la jurisprudència constitucional

 • El principi de legalitat Introducció.
 • Irretroactivitat de les disposicions penals. Retroactivitat de les disposicions favorables. Irretroactivitat dels canvis de criteri jurisprudencial.
 • El mandat de determinació. - Interpretació i analogia
 • Les lleis penals en blanc
 • "Non bis in idem".
 • El principi de proporcionalitat:
 • El principi d’igualtat i la violència de gènere
 • Tractament dels delinqüents perillosos.
 • Conflicte entre drets fonamentals.

5. Fonaments del Dret penal de l’empresa
5.1. Introducció. El mètode del cas.
5.2. La responsabilitat penal de les persones jurídiques.
5.3. L'assignació de responsabilitats en estructures organitzades (I).
5.4. L'assignació de responsabilitat en estructures organitzades (II).
5.5. La responsabilitat per delictes especials (I).
5.6. La responsabilitat per delictes especials (II).
5.7. Participació mitjançant conductes "neutres"?
5.8. La realització típica i la legalitat: frau de llei i simulació.
5.9. Estructura del tipus objectiu i subjectiu.
5.10. Gestió social deslleial (I).
5.11. Gestió social deslleial (II).
5.12. Successió de lleis en el temps i delimitació típica.
5.13. Articulació del Dret penal de l'empresa i la resta de l'Ordenament jurídic (I).
5.14. Articulació del Dret penal de l'empresa i la resta de l’ordenament jurídic (II): el marc constitucional.
5.15. Articulació del Dret penal de l'empresa i la resta de l'Ordenament jurídic (III): el Dret europeu.

6. Delictes contra els Drets fonamentals (I) i contra el patrimoni d'apoderament

6.1. Delictes contra els béns de la personalitat

 • Introducció.
 • El delicte d'homicidi.
 • Inducció, cooperació al suïcidi i eutanàsia.
 • El delicte d'avortament.
 • Els delictes de lesions.
 • Delictes contra l'honor i contra la intimitat.

6.2. Delictes patrimonials d'apoderament

 • Teoria general i disposicions comuns.
 • Delictes patrimonials d'enriquiment amb apoderament

7. Dret processal penal (I)

7.1. Processal Penal. Part General

 • El procés penal espanyol.
 • La incoació del procés penal.
 • La instrucció: la seva perspectiva constitucional.
 • La conclusió de la instrucció: la delimitació dels fets (Indiciariament atribuïbles a un títol d'autor o partícip a una persona) que pot ser objecte d'acusació.
 • El judici oral
 • El règim de recursos en el procés penal.

7.2. Processal Penal. Part Especial

 • El sistema inquisitiu i el sistema acusatori
 • La consideració del delicte durant la instrucció.
 • La tutela cautelar.
 • La sentència. Mínima activitat probatòria i presumpció d'innocència.
 • El procés d'execució penal

8. Optatives I

8.1. Execució de la sentència

 • Execució penal
 • Execució de les penes privatives de llibertat
 • Compliment de les penes de presó
 • Execució de penes privatives d'altres drets
 • Execució de les mesures de seguretat, de condemna civil i de les conseqüències accesòries.

8.2. Concurs de lleis i concurs de delictes

 • La teoria dels concursos penals en el marc de la teoria del delicte.
 • El fet com unitat de sentit típic.
 • Principis i regles generals per la solució de problemes concursals.
 • Supòsits d’unitat delictiva: la universitat, [el concurs de lleis,] el delicte permanent, els delictes permanents, els delictes d'hàbit i, en especial, el delicte continuat.

8.3. Autoria i participació.

 • L’evolució del sistema d'intervenció en el delicte
 • Autoria i participació en els delictes dolós i d'omissió
 • Autoria i participació en els delictes especials
 • Autoria i participació en els delictes imprudents

8.4. Responsabilitat Civil en delictes econòmics

 • Trets bàsics processals del sistema espanyol: l'exercici conjunt de les accions penals i civil; i la reserva d'acció civil
 • Els pressupostos de la responsabilitat civil "ex delicto" (109.1 y 116.1 CP) : el dany i l’execució del fet descrit per la llei com delicte i falta. Particular anàlisi dels casos d'inexistència de responsabilitat criminal i existència de responsabilitat civil
 • Els subjectes responsables civils: plantejament general: a) Responsables directes b) Responsables solidaris c) responsables subsidiaris (remissió) c) Les companyies asseguradores
 • Particular anàlisi jurisprudencial del règim de responsabilitat subsidiària

8.5. Responsabilitat penal del menor

 • La responsabilitat penal dels menors. Marc legal i política crim
 • La LO 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors. Àmbit d'aplicació i sistema de mesures
 • El procés penal de menors

8.6. Delictes societàris

 • El nou àmbit d'administració deslleial en l'àmbit societari
 • Introducció als delictes societaris
 • El falsejament de comptes anuals i altres documents socials.
 • Els delictes d'acords abusius de les majories socials i d'imposició d'acords mitjançant majories fictícies.
 • El delicte societari de l'art. 203CP: infracció de drets socials i de participació.

9. Causes d'exclusió de la responsabilitat penal

9.1. Causes d'exclusió de la imputació personal

 • Introducció. Imputabilitat i inimputabilitat
 • Acto libera in causa.
 • Coneixement de l’antijuridicitat.
 • Exigibilitat.

9.2. Causes d'exclusió de l’antijuridicitat

 • Absència d'antijuridicitat: consideracions generals
 • La legítima defensa
 • L'estat de necessitat
 • Compliment d'un deure i exercici d'un dret

10. Delictes socioeconòmics

10.1. Les insolvències punibles

 • Teoria general de les insolvències punibles i models de dret comparat.
 • Alçament de béns.
 • Alçament en l'àmbit de la responsabilitat civil exdelicto

10.2. Blanqueig de capitals

 • Plantejament general polític-criminal
 • Anàlisi de la legislació extrapenal en matèria de repressió del blanqueig.
 • El delicte de blanqueig de capitals

10.3. Delictes contra la Seguretat Social i la Hisenda Pública

 • Introducció
 • Problemes que es presenten en l'aplicació dels delictes contra la Hisenda Pública
 • Propostes de solució
 • L'exempció de responsabilitat penal per regulació tributària.

10.4. Delictes patrimonials de defraudacions

 • Delicte d'estafa
 • Delicte d'apropiació indeguda

10.5. Delictes de falsedats

 • Bé jurídic protegit
 • Objecte material: document
 • Tipus de documents
 • Tipus de falsedats
 • Modalitats comissives (art. 390)
 • Modalitats de falsedat en document segons el subjecte actiu
 • Tipus subjectiu

11. Seguretat col·lectiva

11.1. Dret penal laboral

 • Qüestions inductores
 • La lluita contra la contractació de treballadors irregulars
 • Protecció penal de la seguretat en el treball: Delicte de perill
 • Contextualització jurídic-penal de la sinistralitat laboral
 • Responsabilitat penal per la mort y/o lesió imprudent del treballador

11.2. Delictes contra la seguretat col·lectiva

 • Teoria general dels delictes de perill
 • Delictes contra la salut dels consumidors. L'anomenat delicte de "frau alimentari
 • Protecció de l'elaboració, comerç i aplicació de medicaments. Dopatge
 • Responsabilitat per resultats de morts i lesions
 • Lluita contra el "cibercrimen"
 • Estafes informàtiques, ciberfraus, identity theft i phishing
 • Tendència il·lícita d'armes i explosius.
 • Els delictes contra la seguretat viària i la seva relació amb el fenomen de "l'expansió del Dret penal".
 • Homicidis i lesions en l'àmbit del trànsit viari
 • Tipus delictius.
 • El delicte de conducció temerària.
 • El delicte de conducció sota efectes de l’alcohol i les drogues.
 • El delicte de negativa a la realització de les proves d'alcoholèmia.
 • El delicte de conducció sense permís.
 • Contextualització jurídic-penal de la sinistralitat laboral
 • Responsabilitat penal per la mort i/o lesió imprudent del treballador

12. Protecció penal del medi ambient i del tràfic d'estupefaents

12.1. Protecció penal del medi ambient i de la protecció del territori. Delictes urbanístics

 • Consideracions generals sobre els delictes contra el medi ambient
 • Delicte mediambiental
 • Prevaricació ambiental
 • Delictes relatius a la protecció de la flora i la fauna
 • Delictes contra el patrimoni cultural
 • Delictes urbanístics

12.2. Delictes de tràfic d'estupefaents

 • Bé jurídic-penal: salut pública
 • Objecte material: "drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques"
 • Conductes típiques "el cicle de la droga":
 • Tipus subjectiu: el dolor
 • Antijuridicitat material i actes de dubtosa tipicitat
 • Naturalesa jurídica: delicte de mera activitat i perill abstracte
 • Autoria i participació
 • Causes de justificació i exculpació
 • Tipus agreujats
 • Concursos:
 • Problemes processals especialment vinculats al tràfic de drogues

13. Delictes contra l'Administració Pública i de la Justícia i contra l'ordre públic

13.1. Delictes contra l'Administració Pública

 • Evolució i estat actual de la política criminal de delictes contra l'administració pública
 • Qüestions comuns
 • El delicte de prevaricació administrativa
 • Els delictes de suborn actiu i passiu
 • Els delictes de "tràfic" d'influències
 • Fraus i exaccions legals
 • Negociacions prohibides als funcionaris
 • La corrupció de funcionaris públics en transaccions comercials internacionals.

13.2. Delictes contra l'Administració de Justícia

 • De la prevaricació judicial
 • El delicte d'omissió dels deures d'impedir delictes o de promoure la seva persecució
 • El delicte d'encobriment
 • El delicte de la realització arbitraria del dret propi: anàlisi de qüestions problemàtiques en la interpretació jurisprudencial d'aquest delicte.
 • El delicte de fals testimoni.

13.3. Delictes d'ordre públic

 • Introducció.
 • Sedició i rebel·lió
 • Atemptats, resistència i desobediència
 • Desordre públic
 • Tinència, tràfic i dipòsit d'armes, municions i explosius
 • Organitzacions i grups criminals
 • Terrorisme

14. Protecció penal dels Drets fonamentals (II)

14.1. Protecció penal de l'exercici de Drets Fonamentals

 • Consideracions generals
 • Delictes comesos per funcionaris públics contra la llibertat individual
 • Delictes comesos per funcionaris públics contra la inviolabilitat domiciliaria i altres garanties de la intimitat.

14.2. Delictes contra la llibertat

 • Delictes contra la llibertat (amenaces, coaccions, detenció il·legal)
 • Delictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals
 • Delictes contra les relacions familiars: l'impagament de pensions (art. 227CP)

15. Dret Processal (II) i Dret penal internacional

15.1. La prova en el procés penal.

 • Introducció
 • La incidència de la fase d'investigació en l'àmbit probatori
 • La fase d'investigació
 • La fase de judici oral
 • La prova Il·lícita i el seu tractament
 • Valoració de la prova i decisió sobre els fets
 • Els fets provats

15.2. Dret Penal internacional

 • Llei penal: principi de territorialitat i principi de justícia universal.
 • Cas rigoberta menchu i cas scilingo
 • L'estatut de Roma i el tribunal penal internacional
 • Extradició i ordre de detenció europea

16. Optatives II

16.1. Relació de seminaris

 • La delinqüència de coll blanc i resposta penal: una aproximació criminològica i polític-criminal
 • La prescripció de la pena.
 • La política criminal en el segle XXI.
 • Dret penal i principi i final de la vida.
 • Autoria mediata
 • Normes, valoracions i antijuridicitat penal (I)
 • Normes, valoracions i antijuridicitat penal (II)
 • Compliance officer: concepte, funcions i responsabilitat penal.
 • Problemes metodològics en la construcció de conceptes penals en Dret penal patrimonial
 • El dolo i la seva prova en el procés penal
 • El delicte: la negació del dret i fractura existencial autor i víctima
 • La posta en perill del patrimoni com a perjudici patrimonial.
 • Aproximació neoconstitucionalista al Dret penal
 • Acto libera in causa.
 • Criminal compliance des de la perspectiva de la delegació de funcions
 • És possible torturar en legítima defensa de tercers?
 • Legislació penal i justícia penal: aspectes conflictius
 • Neurociències i Dret penal.
 • Error de tipus i error de prohibició dels clubs cannàbics
 • Conductes neutrals.

16.2. Relació de Practicum de ciències forenses

 • Les diligències policials de detecció alcohòlica
 • Reconstrucció d'accidents de tràfic
 • La investigació dels delictes informàtics (I)
 • La investigació dels delictes informàtics (II)
 • Les anàlisis d'ADN en la investigació criminal
 • Introducció a la medicina forense
 • La perícia cal·ligràfica
 • Les anàlisis químiques en els delictes contra la salut pública
 • Nocions de psiquiatria forense
 • Aspectes mèdics dels abusos a menors

17. Dictamen

Destinataris

Advocats, procuradors, jutges, fiscals, secretaris de jutjats, funcionaris de l'Administració de justícia i d'altres administracions, i llicenciats en Dret.

Requisits d'accés: tenir un coneixement conjunt del dret penal, el dret material i el dret processal.

Professorat

Direcció

Dr. Santiago Mir Puig
Catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Barcelona.

Dr. Jesús-María Silva Sánchez
Catedràtic de Dret Penal de la Universitat Pompeu Fabra.

Coordinació

Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo
Catedràtica de Dret Penal de la Universitat de Barcelona.

Dr. Ricardo Robles Planas
Catedràtic acreditat i professor titular de Dret penal a la Universitat Pompeu Fabra.

Quadre docent

Sr. Jesús Mª Barrientos Pacho
Magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona.

Sr. Roser Bach Fabregó
Magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona.

Dr. Guillermo Benlloch Petit
Professor de Dret Penal. UIC.

Dra. Carolina Bolea Bardón
Professora titular de Dret Penal. UB.

Dr. Sergi Cardenal Montraveta
Professor titular de Dret Penal. UB.

Dra. M. Teresa Castiñeira Palou
Catedràtica de Dret Penal. UPF.

Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo
Catedràtica de Dret Penal. Professora titular de la UB.

Dra. Silvia Fernández Bautista
Professora de Dret penal de la UB.

Dr. David Felip Saborit
Professor titular de Dret Penal. UPF.

Dr. José-Ignacio Gallego Soler
Professor titular de Dret Penal. UB.

Sr. Miguel Ángel Gimeno
Magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona.

Dr. Víctor Gómez Martín
Professor titular de l'Escola de Dret Penal. UB.

Dr. Juan Carlos Hortal Ibarra
Pofessor titular de Dret Penal. UB.

Dra. Ujala Joshi Jubert
Professora titular de Dret Penal. UB.

Dr. Francisco Málaga Diéguez
Professor titular de Dret Processal. UPF.

Sr. Pedro Martín García
Magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona.

Dr. Santiago Mir Puig
Catedràtic de Dret Penal. UB

Dr. Jordi Nieva Fenoll
Professor titular de Dret Processal.UB.

Dr. Iñigo Ortiz de Ubina
Especialista en anàlisi econòmica del Dret Penal i Política Criminal.

Dra. Nuria Pastor Muñoz
Professora lectora de Dret Penal. UPF.

Dr. Joan J.Queralt
Catedràtic de Dret Penal. UB.

Dr. Ramon Ragués Vallés
Professor titular de Dret Penal. UPF.

Dr. Amadeu Recasens Brunet
Director de l'Escola de Policia de Catalunya.

Dr. Ricard Robles Plana
Investigador Ramón y Cajal. Professor Dret Penal. UPF

Sr. Andrés Salcedo Velasco
Magistrat de la secció 10 de la Audiència Provincial de Barcelona.

Dr. Pablo Sánchez-Ostiz Gutiérrez
Professor Agregat de Dret.

Sr. Juan A.Segarra Sarries
Director de l'Assessoria Jurídica de l'ICS.

Dr.Jesús MªSilva Sánchez
Catedràtic de Dret Penal a la UPF. 

Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus.  Contacta amb el nostre equip d'admissions per a obtenir més informació.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com online) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició.
Vull rebre informació respecte de l’activitat formativa de l’IL3-Universitat de Barcelona.

CONTACTE

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h