Màster en Gestió Integrada de la Qualitat, la...

Afegir a favorits
Màster de Formació Permanent

Màster en Gestió Integrada de la Qualitat, la Seguretat i el Medi Ambient

Presencial
40 setmanes
master ingenieria tecnologia medio ambiente

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Castellà

Dates

21/10/2024 - 31/7/2025

Modalitat

Presencial

Horari

Dilluns, dimecres i divendres de 18:00h a 22:00h.

Aquest és un programa de caràcter presencial però incorpora la possibilitat que alguns estudiants assisteixin a les sessions presencials de forma remota.

Lloc

IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

Preu

5.775

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Hores bonificades

380 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

Presentació

El desenvolupament de la qualitat total, els plans de seguretat i prevenció de riscos laborals (PRL) i les polítiques de medi ambient són àrees independents que, tanmateix, comparteixen molts aspectes. La gestió integrada és el conjunt d’eines que permet establir els objectius de l’organització, així com el seu assoliment i avaluació. Si ets capaç de gestionar-les com un sol sistema, podràs aprofitar les sinergies, minimitzar els riscos i augmentar l'eficiència a l'hora d'aconseguir els millors resultats.

El Màster de Formació Permanent en Gestió Integrada de la Qualitat, la Seguretat i el Medi Ambient de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) t'ofereix les eines necessàries per a la gestió transversal d'aquestes tres àrees. D'aquesta manera, seràs capaç de dissenyar un sistema de gestió propi que integri les tres disciplines amb la capacitat de respondre de la millor manera als canvis de l'entorn.

Amb un programa exhaustiu en cadascuna de les tres àrees, el màster està impartit per professionals experts de reconegut prestigi del món professional i universitari que t'oferiran múltiples visions de la gestió integrada de la qualitat, el medi ambient i la prevenció de riscos laborals a les empreses. La metodologia de l’IL3-UB permet establir objectius alineats perfectament amb l’estratègia de les organitzacions, que poden incorporar-se als seus plans estratègics.L’IL3-UB t’ofereix la possibilitat que en el moment de formalitzar la teva matrícula, puguis escollir el format de formació que més et convingui. En aquest sentit, podràs seguir el curs en modalitat presencial o bé en remot. Si optes pel format en remot, també tindràs l’opció d’assistir-hi presencialment de manera puntual, a través de les finestres de presencialitat. L'assistència és obligatòria, com a mínim, en un 80 %.

Objectius

L'objectiu principal del màster és que siguis capaç de dissenyar, implementar, mantenir i auditar un sistema de gestió integrada de la qualitat, la seguretat laboral i el medi ambient en les organitzacions. Per assolir-ho, quan acabis el màster sabràs:

 • Identificar i analitzar els processos rellevants per a la gestió de la qualitat, la seguretat i el medi ambient.
 • Utilitzar les eines adequades per a l'optimització i millora dels processos, tenint en compte els requisits dels sistemes de gestió.
 • Aplicar els models de gestió integrada i les tècniques estadístiques més adequades per a la detecció i resolució de problemes.
 • Documentar els processos de les organitzacions en funció de les demandes de models de gestió dels sistemes:
  o UNE-EN ISO 9001
  o UNE-EN ISO 14001
  o Reglament Europeu EMAS
  o ISO 45001

Tres raons per escollir-lo

 • Creat i impartit per experts d’alt nivell, amb una metodologia pràctica, enfocada a la realitat de les empreses.
 • Alta ocupabilitat. Assoliràs un rol professional cada vegada més sol·licitat per les empreses.
 • Obtindràs les eines necessàries per a la realització d’auditories internes, de primera i de segona part.

TESTIMONIALS

VÍDEOS RELACIONADOS

de

Colaboradores

Acreditació acadèmica

Màster de Formació Permanent en Gestió Integrada de la Qualitat, la Seguretat i el Medi Ambient per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

1. Marc general aplicable a la gestió integrada

1.1. Introducció a la gestió integrada

 • Vocabulari bàsic (UNE-EN ISO 9000)
 • El disseny d'un sistema de gestió
 • Les entitats de normalització, certificació, acreditació
 • L’estructura de les normes ISO. Situació actual i tendències

1.2. Marc legal general

 • Introducció a la legislació
 • Institucions relacionades
 • Marc legal europeu, estatal, autonòmic i local
 • Legislació transversal i sectorial
 • La prevenció i control de les activitats
 • El control i la verificació administrativa
 • Els requisits legals com a part del sistema de gestió

1.3. Lideratge, comunicació i conflictes

 • El procés de gestió del canvi en las organitzacions
 • Fase del canvi. Estratègies per superar cada una de les seves fases
 • Coneixements, habilitats i actituds necessàries per a la gestió del canvi
 • Les actituds associades als criteris ambientals en el canvi
 • Les actituds associades als criteris de seguretat i salut de les persones
 • Resolució de conflictes associats al canvi

2. Gestió de la qualitat

2.1. Gestió de processos

 • Anàlisi i elaboració del mapa de processos de l'organització
 • Atributs d'un procés
 • Procés baix control (UNE 66175)
 • Disseny i representació de processos. Metodologies
 • Rol de propietari del procés: la responsabilitat integrada

2.2. Gestió de risc

 • Normativa ISO de referència
 • Aplicació i integració dins dels sistemes de gestió

2.3. Sistemes de gestió de la qualitat (UNE-EN ISO 9001)

 • Introducció a la qualitat. Models de gestió. Requisits generals
 • Realització del producte. Plans i planificacions, el client
 • Disseny i desenvolupament
 • Compres
 • Producció i prestació del servei
 • Control d'equips de mesurament
 • Gestió dels recursos
 • Mesurament, anàlisi i millora
 • Satisfacció del client (UNE 66176)

3. Gestió ambiental

3.1. Normativa ambiental

 • Residus
 • Aigües
 • Atmosfera
 • Avaluació d'impacte ambiental i exemples d’identificació d'aspectes i impactes ambientals d'activitats
 • Emergències ambientals
 • Llei de responsabilitat ambiental
 • Riscos ambientals. Guies Sectorials i taules de barems
 • Les disposicions legals i l'extracció de requisits de les disposicions legals
 • Relació del vector amb els sistemes de gestió

3.2. Sistemes de gestió ambiental

 • Models de gestió. UNE-EN ISO 14001 vs. EMAS
 • Política ambiental
 • Identificació i avaluació d'aspectes ambientals
 • Identificació i accés als requisits legals
 • Estructura, funcions i responsabilitats
 • Competència, formació i presa de consciència
 • Comunicació: Control operacional
 • Situacions d'emergències
 • Revisió del sistema
 • El sistema EMAS i la declaració ambiental
 • Requisits de la documentació
 • Objectius, metes i programa ambiental

4. Gestió de la seguretat i la salut

4.1. Legislació de prevenció de riscos laborals (nivell bàsic)

 • Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball
 • Riscos generals i la seva prevenció
 • Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa
 • Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos
 • Primers auxilis

4.2. Sistemes de gestió de seguretat i salut al treball

 • Presentació del model de gestió preventiva
 • OHSAS 18001 vs. manual de procediment de l'INSHT
 • Pla de prevenció
 • Programa d'activitats del servei de prevenció
 • Identificació de perills i avaluació de riscos
 • Programa d'objectius
 • Planificació de l'activitat preventiva
 • Recursos, funcions i responsabilitats
 • Competència, formació i presa de consciència
 • Coordinació d'activitats empresarials
 • Control de documentació i operacions
 • Preparació i resposta davant emergències
 • Mesurament i seguiment de l'acompliment
 • Incident,no conformitat, acció correctiva, acció preventiva
 • Auditories de seguretat i salut

5. Eines per al suport de la gestió

5.1. Gestió d’instruments de mesura

 • Control metrològic dels equips
 • Conceptes de verificació, calibratge, precisió, exactitud, incertesa
 • Calibratge, verificació, manteniment
 • Plans de control i assegurament de la qualitat

5.2. Tècniques estadístiques aplicades als sistemes de gestió

 • La millora i la innovació dins d’un sistema de gestió de la qualitat
 • Diagrama causa-efecte , diagrama de Pareto, diagrama d'evolució, diagrama de control
 • Histograma de defectes
 • Diagrama de dispersió, diagrama de regressió
 • Arbre de problemes, arbre d’objectius
 • Metodologia 5 S
 • Eines per a la millora (UNE 66178)

5.3. Conceptes financers empresarials

 • Introducció a l’economia real. Funcionament i impacte sobre les empreses
 • L’empresa i el creixement. Aspectes de funcionament i visió de l’empresari
 • Projectes i costos. Interpretació i implantació d’un sistema de gestió
 • Quantificació dels projectes i estabilitat en la implantació d’un sistema de gestió

6. Integració de sistemes i gestió del risc

6.1. Integració

 • Avantatges i dificultats de la gestió integrada
 • Conceptes generals (UNE 66177)
 • Avaluació del grau de maduresa (UNE 66174)
 • Disseny del sistema de gestió
 • Incorporació de criteris legals en els processos

7. Auditoria dels sistemes de gestió

7.1. Auditories

 • UNE-EN ISO 19011
 • Etapes de desenvolupament d'una auditoria: planificació
 • Etapes de desenvolupament d'una auditoria: desenvolupament
 • Etapes de desenvolupament d'una auditoria: tancament i conclusions
 • Documents i registres
 • Informe d'auditoria

8. Treball final de Màster

Destinataris

El Màster està dirigit a:

 • Professionals de la Gestió de l’Empresa, gerents i directors tècnics d’empreses industrials o de serveis, així com a responsables de Qualitat i de Medi Ambient.
 • Professionals que hagin d’actuar com a consultors/auditors interns o externs d’empreses o d’organitzacions.
 • Professionals de perfil cientificotècnic , que vulguin orientar la seva carrera cap a la coordinació de sistemes de Gestió de la Qualitat, la Seguretat o el Medi Ambient.

Sortides professionals

Quan acabis aquest Màster, podràs desenvolupar-te professionalment en qualsevol sector d'activitat, en funcions com ara:

 • Responsable en les àrees de Qualitat, de Seguretat i Salut Laboral i de Medi Ambient en una organització
 • Coordinador de sistemes de gestió integrada d'aquestes àrees
 • Consultor per al disseny, implementació i manteniment dels sistemes de gestió integrada en les organitzacions
 • Auditor (intern o extern) en processos de gestió i acreditació d'aquestes àrees, ja sigui de primera part (auditor intern), de segona part (auditor dels proveïdors de l'organització) o bé de tercera part (auditor en nom d'una certificadora).

El teu desenvolupament professional podrà ser tant en l'àmbit estatal com internacional, ja que aquest Màster et prepara per a aplicar normes de referència internacional.

Professorat

Direcció

Sr. Adán Tomé
Llicenciat en Ciències Biològiques. Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals. Soci i director de Qualitat, Seguretat i Salut, i Medi Ambient Ibèrica (QSSMA).

Quadre docent

Sr. Adán Tomé
Llicenciat en Ciències Biològiques. Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals. Soci i director de Qualitat, Seguretat i Salut, i Medi Ambient Ibèrica (QSSMA)

Sr. Xavier Vilaró Lozoya
Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses. Expert en prevenció de riscos laborals. Gerent i consultor del Grup Risk Management.


Dra. Laura Vila Ujaldón
Tècnica Superior en prevenció de riscos laborals. Doctora en Biologia. Assessora en Sistemes de Gestió de la Qualitat, Medi Ambient i PRL.

Sr. Jordi García
Enginyer Industria Técnico.Técnic Superior en PRL. Director Industrial Cromology, SL

Dr. Laura Domingo. Química.
Consultora i formadora.

Dr. Francesc Oliva Cuyàs
Coordinador Pràcticums i TFG Identidades externas.
Docente UB Estadistiques

Sr. Antoni Arcas Pons
Docente UB Estadistiques

Sra. Marta Esteve
Direcció de Comunicació corporativa
EADE 

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota Màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats amb conveni de col·laboració.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.
 • Col·legiats/des del Col·legi de Biòlegs de Catalunya (CBC). 10% descompte.
 • Associats/des del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC). 10% de descompte.
 • Col·legiats/des del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. 10% de descompte.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h

Format presencial i remot