Màster en Gestió Integral de Serveis en Atenc...

Afegir a favorits
Màster de Formació Permanent

Màster en Gestió Integral de Serveis en Atenció Primària, Socials i Hospitalaris. GESAPH

Semipresencial
53 setmanes
master gesaph

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Català i Castellà

Dates

2/11/2023 - 7/11/2024

Modalitat

Semipresencial

Horari

18 dies presencials en horari de 09:30h a 19:00h

Assistència obligatòria al 80% de les sessions.

Lloc

IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

Preu

5.580

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Hores bonificades

688 h. on-line + 167 h. presencials. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

Pròximes sessions informatives

Presentació

Amb el suport del Pacte Nacional de Salut Mental – Departament de Presidència, el  Departament de Drets Socials, el Departament de Salut i l’Institut Català de la Salut:

Presidència, departament de Salut, departament de treball, institut català de la Salut

L’envelliment de la piràmide poblacional està comportant un increment de la demanda en els serveis socials, sanitaris i comunitaris que, juntament amb l’actual situació de pandèmia i limitació de recursos, fa que sigui del tot indispensable tenir una coordinació i integració funcional de serveis de salut i socials per a les persones, com a resposta efectiva, eficient i de major qualitat en el Servei. 

Totes les institucions i empreses implicades al Màster en Gestió Integral de Serveis en Atenció Primària, Socials i Hospitalaris (GESAPH) sumen esforços i recursos per oferir aquest programa de formació en coneixements i tècniques pròpies de direcció i atenció integrada assistencial, formant i entrenant conjuntament professionals de l’àmbit de la salut, social i comunitari.
 

ÀREES DE CONEIXEMENT DEL PROGRAMA  

1.-Gestió de l’atenció integral: L’atenció integral en la cronicitat i complexitat, l’organització centrada en la persona, les tendències de futur i els models d’organitzacions de centres (residencials, d’atenció primària, d’atenció intermèdia sociosanitaris), els serveis socials, els serveis d’atenció domiciliària, l’atenció comunitària, els models de qualitat integral, la farmàcia comunitària, els plans econòmics integrals, l’orientació i desenvolupament de serveis integrals, els sistemes d’informació integrats. 

2.- Gestió d’equips professionals: el lideratge i l’ètica, la gestió del canvi, la negociació i la gestió del conflicte, el treball en equips d’alt rendiment. 

3.- Gestió de projectes integrals: tracten la millora o desenvolupament de nous serveis o productes integrats, desenvolupats en equips multidisciplinaris de l’àmbit social i de salut, amb implantació pràctica i real, d’interès per a les institucions i departaments de salut i serveis socials.
 

esquema acció integrada Gesaph


Amb el patrocini de:

Viatris
farmacologic

Objectius

 • Conèixer les noves polítiques sanitàries i de serveis socials amb els nous instruments i models integradors de l'assistència a les persones.
 • Adquirir els coneixements, les tècniques i les habilitats necessàries per a la gestió i direcció d'equips professionals, projectes, recursos i processos integrals socials, de salut i comunitaris a les organitzacions.
 • Adquirir habilitats en innovació i ús de les noves tecnologies, estratègies i eines de gestió empresarial.
 • Contactar i debatre amb personalitats i directius rellevants del sistema de serveis socials i sanitaris.
 • Disposar, al final del màster, d'un projecte de gestió aplicat a la realitat d'un centre assistencial o territori amb la col·laboració d'empreses o institucions.

Tres raons per escollir-lo

 • Únic màster que et pot preparar per gestionar i desenvolupar l’atenció integral i col·laborativa entre nivells assistencials i comunitaris.
 • Desenvolupar amb les administracions i proveïdors de serveis socials i de salut. Està alienat amb el Pla d’Atenció Integral Social i Sanitària (PAISS), el Pla de Salut i el Pla Estratègic de Serveis Socials.
 • Permet desenvolupar projectes reals de millora en la teva pròpia organització, amb el suport de l’equip docent i experts del programa.

ENTREVISTA CONSELLERS GENERALITAT

Vídeos relacionats

de

COL·LABORADORS

Acreditació acadèmica

Màster de Formació Permanent en Gestió Integral de Serveis en Atenció Primària, Socials i Hospitalaris. GESAPH per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

violencia

Aquesta activitat formativa ha rebut el reconeixement de formació d'interès en serveis socials concedit pel Departament de Drets Socials.

Programa

ESQUEMA CURS GESAPH

1. L'atenció integrada entre els sistemes social i sanitari i la planificació estratègica per a projectes d'atenció integrada
1.1. Sistema Català de Serveis Socials.
1.2. Informe de l'estat dels Serveis Socials a Catalunya.
1.3. Contracte Programa departament de Drets Socials i ajuntaments i consells comarcals.
1.4. Sistema Sanitari.
1.5. Pla de Salut.
1.6. Atenció centrada en les persones: detecció de necessitats, la satisfacció, el disseny de serveis (8P's), la mesura d'impactes - SROI i model de canvi (1a part).
1.7. La participació ciutadana a Salut.
1.8. Els projectes d'atenció integrada amb atenció centrada en la persona.
1.9. Integració assistencial entre diferents nivells: sociosanitària, hospitalària i atenció primària.
1.10. Pla d'Atenció Integrada Social i Sanitària. Assistència funcional integral en la cronicitat i complexitat.
1.11. Model d'atenció domiciliària integrada entre serveis socials i sanitaris: marc conceptual i avaluatiu, PAID (ATDOM/ SAED) i d'experiències innovadores.
1.12. Model de compra de serveis de salut del CatSalut.
1.13. Model d'atenció integrada a les residències, entre serveis socials i sanitaris.
1.14. Els valors vinculats a l'assistència i les organitzacions amb atenció integrada.
1.15. Planificació estratègica: conceptes bàsics, eines i aplicació a projectes (1a part).

2. Models d'assistència social i sanitària (I), la innovació i la informació per projectes
2.1. Atenció centrada en les persones: detecció de necessitats, la satisfacció, el disseny de serveis (8P's), la mesura d'impactes - SROI i model de canvi (2a part).
2.2. Planificació estratègica: conceptes bàsics, eines i aplicació a projectes (2a part).
2.3. Informació per a la planificació estratègica i mesura de resultats: central de resultats, MSIQ i Benchmark, eines del SISAP, estratificació amb GMA, MSIQ, indicadors d'impacte i resultats.
2.4. Sistemes d'informació en Salut i Social: metodologia de recerca bibliogràfica.
2.5. Innovació en els serveis a les persones, les organitzacions i els equips.
2.6. Projecte +FUTUR: tendències en la provisió i organització dels serveis.
2.7. Definició d'objectius i indicadors.
2.8. Elements clau del treball en equip.
2.9. Accés a recursos per a persones amb discapacitat i malaltia mental. Protocol de detecció de maltractament en gent gran.
2.10. Desigualtats socials: vulnerabilitat, inclusió social i sensellarisme i pobresa energètica.
2.11. Drets i deures de la ciutadania.
2.12. Mesures de suport a les persones amb discapacitat.
2.13. Model d'assistència al maltractament, violència masclista i maltractament dels ascendents.
2.14. Model d'organització de l'atenció intermèdia – sociosanitari.
2.15. Model d'organització de l'atenció primària de la salut.
2.16. Model d'organització de serveis per a la salut mental: innovacions des de l'atenció integrada i l'atenció comunitària.
2.17. Models d'organització de serveis socials bàsics i comunitaris.
2.18. Models d'organitzacions de serveis per a la gent gran: serveis residencials, dispositius diürns i dependència.
2.19. Models d'organització de l'atenció hospitalària.

3. Models d'assistència social i sanitària (II), les eines per la gestió de serveis, projectes i organitzacions enfocades a l'atenció integrada
3.1. Atenció centrada en les persones: detecció de necessitats, la satisfacció, el disseny de serveis (8P's), la mesura d'impactes - SROI i model de canvi (3a part).
3.2. Informació per a la planificació estratègica i mesura de resultats: central de resultats, MSIQ i Benchmark, eines del SISAP, estratificació amb GMA, MSIQ, indicadors d'impacte i resultats.
3.3. Conceptes bàsics en metodologia de qualitat i introducció als models d'acreditació.
3.4. Gestió per processos i l'aplicació als projectes.
3.5. Eficiència operativa: el mètode Lean.
3.6. Estratègia en salut i acció comunitària.
3.7. Experiències pràctiques d'atenció comunitària.
3.8. Treball en equip d'alt rendiment per a projectes.
3.9. La seguretat de les persones i el pacient.

4. Sistemes d'informació i eines de gestió assistencial i econòmica
4.1. Conceptes bàsics de gestió econòmica.
4.2. Gestió del pressupost i el pla econòmic per a un projecte.
4.3. Gestió territorial de la farmàcia comunitària.
4.4. Innovació des de les TIC en serveis de Salut i Social.
4.5. Projectes actuals i de futur en les TIC de Salut i Social.

5. Equips de professionals i desenvolupament competencial
5.1. Ètica en la gestió.
5.2. Lideratge d'equips de professionals.
5.3. Comunicació interpersonal: emocions i relacions saludables.
5.4. Comunicació no violenta.
5.5. Gestió de conflictes: marc conceptual, habilitats i eines.
5.6. Gestió del canvi.
5.7. Negociació: habilitats i eines.
5.8. Simulació pràctica a laboratori: negociació i gestió de conflictes.
5.9. Relacions laborals i models de contractació.
5.10. Jornada de cloenda del cicle presencial.

6. Gestió de projectes en atenció integrada
6.1. Anàlisi de solucions. Criteris de selecció: matriu de selecció multicriteri. Solució seleccionada: hipòtesi i riscos d'alt nivell. Anàlisi de viabilitat de la solució seleccionada.
6.2. Tècniques i eines bàsiques per al desenvolupament de la solució seleccionada: diagrama de context. Anàlisi de riscos del projecte.
6.3. Tècniques i eines per a la planificació de la implementació i posada en marxa de la solució desenvolupada: abast, cronograma, pressupost, qualitat, riscos.
6.4. Tècniques i eines per a la implementació (execució) i posada en marxa del projecte, recull de "lliçons", gestió de les disconformitats, gestió de canvis.

Destinataris

Professionals de l'atenció directa que tinguin o vulguin desenvolupar funcions de coordinació, direcció o gestió de projectes en l'atenció primària, l'atenció hospitalària o els serveis socials bàsics i especialitzats de l'àmbit d'afers socials i que vulguin conèixer o aprofundir en la gestió assistencial territorial completa i la coordinació d'equips professionals, recursos i serveis:

 • Professionals de l'atenció directa, directors, adjunts de direcció dels CAP i de residències i serveis d'atenció al domicili.
 • Caps de serveis i unitats mèdiques i d'infermeria hospitalàries, de serveis sociosanitaris i de serveis de salut mental.
 • Responsables i coordinadors d'atenció a l'usuari, CUAP, urgències territorials, PADES, unitats d'enllaç internivell i unitats territorials.
 • Coordinadors o directors d'equips bàsics d'atenció social (EBAS), serveis d'atenció domiciliària, centres de serveis socials bàsics, centres de dia i centres residencials d'atenció a persones en situació de dependència.
 • Professionals d'institucions públiques i institucions i empreses privades, proveïdors de serveis de salut i serveis socials per a persones en situació de dependencia.

Professorat

Comitè acadèmic

Sra. Clara Pareja Rossell
Directora general d’Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Sra. Mariona Homs i Alsina
Directora general de Serveis Socials del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Josep Maria Grego Recasens
Director del màster GESAPH-IL3-UB. Doctor especialista en Medicina de Família i Comunitària. Director de Projectes d’Innovació a Mútua Terrassa.

Sr. Xavier Pérez Berruezo
Metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Director gerent de l’Institut Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya.

Sra. Aina Plaza Tesias
Directora general de Planificació en Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Sra. Josefina Ribó Ribalta
Metgessa directora d’Atenció Primària a la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla.

Coordinació

Sr. Cesar Suárez Lladosa
Coordinador CAP Numància de Barcelona. Responsable Atenció Especialitzada CAPII Numancia.  Gerència Territorial de Barcelona de l’Institut Català de la Salut.

Quadre docent

Dr. Jordi Amblàs Novellas
Especialista en Geriatria. Director estratègic d’Atenció Integrada del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Coordinador del Programa de Gestió de l’Atenció Complexa (PGAC) d’Osona. Director adjunt de la càtedra de Cures Pal·liatives ICO/UVic-UCC.

Sra. Paloma Amil
Diplomat en Infermeria. Responsable del Programa Pacient i Cuidador Expert al Departament de Salut.

Sr. Xavi Arrebola Trias
Adjunt d’Infermeria a la Direcció Assistencial de Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE). Referent de Seguretat de Pacients i Qualitat Assistencial. Col·laborador en temes de seguretat de pacients amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Sra. Conchita Barbeta Mir
Infermera. Responsable d’Atenció Integrada, Gabinet de la consellera del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Marcel Cano Soler
Professor a la facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona.

Sra. Conxi Caro Benito
Biblioteca. Fundació, docència, recerca i innovació Mútua Terrassa.

Sra. Clara Pareja Rossell
Metgessa, directora general d’Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Paco Carretero Palomares
Advocat especialista en Dret Laboral. Soci director del bufet d’advocats Vallbé. Assessor d’organitzacions empresarials.

Sr. Eduard Carrión Sánchez
Metge de família. Director de l’EAP Santa Perpètua. Institut Català de la Salut.

Sr. Lluís Colomés Figuera
Doctor en Medicina. Especialista en Medicina i Cirurgia i en Medicina Familiar i Comunitària. Director de Docència i Models Assistencials. Cap d’estudis de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

Sr. Joan Carles Contel Segura
Diplomat en Infermeria per la Universitat de Barcelona. Programa Prevenció i Atenció a la Cronicitat (PPAC) al Departament de Salut i Pla d’Atenció Integrada Social i Sanitari (PAISS).

Sra. Isabel Cordón
Graduada social per la Universitat de Barcelona. Postgrau en Dret Laboral. Fundadora d’IC Coaching.

Sr. Xavier Delgado Alonso
Sotsdirector general d’Anàlisi i Programació. Direcció General de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya.

Sra. Montserrat Domènech Prat
Directora de Serveis Socials, Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Sra. Montserrat Domínguez
Directora de la residència de gent gran Creu de Palau. Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

Sra. Marina Duran Martin
Psicologia clínica a la Universitat de Barcelona. Psicòloga especialitzada en gent gran a la Residència Feixa Llarga. Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

Sra. Cecília Fàbregues i Arbués
Responsable del Servei de Valoracions, Subdirecció General d’Atenció a les Persones i Promoció de l’Autonomia Personal. Direcció General d’Autonomia Personal i Discapacitat. Departament de Drets Socials, Generalitat de Catalunya.

Sra. Roser Fernández Alegre
Economista. Directora general de la Unió Catalana d’Hospitals.

Sr. Rubén David Fernández Carrasco
Professor associat a la universitat i investigador (GRICS-UB) coordinador de processos – Cooperativa ETCS.

Sra. Mariona Homs i Alsina
Directora general de Serveis Socials. Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

Sra. Cristina Fontcuberta Adalid
Enginyera industrial. Màster en Gestió Sanitària. Especialista en Lean Management.

Sra. Joana Frigolé Peracaula
Psicòloga-coach emocional i relacional.

Sr. Josep Fuster Sugrañes
Director d’Anàlisi Econòmica, Estudis i Prospectiva de la Unió Catalana d’Hospitals.

Sra. Rosa Gallardo Calles
Unitat d’Actuacions de Lluita contra la Violència Familiar i Masclista. Direcció General de Famílies, Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Sra. Cristina Gené i Alegret
Responsable del gabinet tècnic de la Secretaria General del Departament de Drets Socials.

Dr. Antoni Gilabert Perramón
Doctor en Farmàcia. Màster en Salut Pública. Director de l’Àrea d’Innovació i Partenariat del Consorci de Salut i Social de Catalunya. 

Sra. Maria Carmen Gutiérrez
Cap del Servei de Suport a la Protecció Social dels Serveis Territorials a Tarragona. Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

Sra. Nerea López Maldonado
Metgessa especialista en Medicina Familiar i Comunitària i directora del CAP Rambla, de Mútua Terrassa, amb experiència en gestió sanitària. Vicepresidenta de l’Associació Espanyola de Malalts de Glucogenosi (AEEG), associació sense ànim de lucre.

Sra. Mònica Marin Tena
Referent tècnica d’Atenció Grupal i Comunitària. Departament de Programes i Equips d’Atenció Social i de Suport als CSS. Institut Municipal de Serveis Socials. Ajuntament de Barcelona.

Dr. Valentín Martínez Espinosa
Doctor en Psicologia. Diplomat en Infermeria. Director general de la Fundació Universitària del Bages.

Sr. Ramon Maspons Bosch
Coordinador d’Innovació a l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Vicenç Mayor Mora
Economista. Director de Gestió i Costos de la Mútua Terrassa. Màster en Economia de la Salut i Gestió Sanitària per la Universitat Pompeu Fabra.

Sr. Manuel Medina Peralta
Metge responsable del SISAP, Sistema d’Informació de Serveis d’Atenció Primària, de la Direcció Assistencial d’Atenció Primària i a la Comunitat de l’Institut Català de la Salut.

Sra. Montse Mir Martín
Llicenciada en Dret. Experta en gestió de conflictes a les organitzacions.

Sra. Mercè Montero Moscoso
Responsable d’Implantació Territorial de Projectes de Foment de la Inversió i responsable del Contracte Programa.

Sra. Olga Monistrol
Infermera RN, MsC, PhD. Seguretat del Pacient i Investigació. Àrea de Projectes Assistencials d'Infermeria a Mutua Terrassa.


Sr. Xavier Pérez Berruezo
Metge especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Director gerent de l’Institut Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya.

Sra. Rosa Maria Pérez Sirvent
Subdirectora general d’Atenció a la Infància i Adolescència. Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència del Departament de Drets Socials.

Sra. Conchita Peña Gallardo 
Directora d'atenció al ciutadà i participación, Consorci Sanitari de BCN. Departament de Salut. Degana del col·legi oficial de Treball Social de Catalunya.

Sra. Aina Plaza Tesias
Directora general de Planificació en Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Sra. Toni Rosello Calçada
Enginyera. Directora de Qualitat i Certificacions de la Mútua Terrassa.

Sr. Rafa Ruiz Riera
Metge, director estratègic d’Atenció Primària del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Sebastià Santaeugenia González
Metge especialista en Medicina Interna. Doctor en Geriatria. Director General del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Sr. Lluís Segú Tolsa
Farmacèutic, professor associat a la Universitat de Barcelona. Professor a la Barcelona School of Management, màster d’Avaluació Econòmica i Gestió de Serveis Sanitaris a la Universitat de Barcelona. Soci-director Oblikue Consulting, S.L. a Pharmalex Company.

Sr. Oscar Solans Fernández
Metge de família. Responsable funcional de l’oficina eSalut. Coordinació general de les TIC del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Dra. Yanna Stefannu Lidiorikiotu
Doctora en Ciències Socials i Jurídiques. Llicenciada en Antropologia. Graduada en Educació Social. Llicenciada en ADE. Consultora especialitzada en empreses del tercer sector. Experta en màrqueting EAE Business School, Universitat de Barcelona, ​​Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

Sr. César Suárez Lladosa
Coordinador CAP Numància de Barcelona. Responsable Atenció Especialitzada CAPII Numancia.  Gerència Territorial de Barcelona de l’Institut Català de la Salut.

Sr. Raül Serra i Fabregà
Coordinador de la Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Sra. Neus Tamayo i Sala
Responsable de l’àmbit jurídic de la infància i adolescència del Departament de Drets Socials.

Sr. Lluís Torrens Mèlich
Secretari d'Afers Socials i Famílies, Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya

Sr. Emili Vela Vallespín
Llicenciat en Psicologia, data scientist de l’Àrea de Sistemes d’Informació del Servei Català de la Salut.

Sra. Ana Belén Vena Martínez
Doctora en Medicina. Especialitat en Geriatria. Professora de la Universitat de Lleida (UDL). Tutora de residents de geriatria .Coordinadora clínica HAD .Unitat geriatria Urgències. Hospital Santa Maria/Hospital Arnau Vilanova (Lleida).

Sr. Jordi Varela
Doctor en Medicina per la UAB. Diplomat en Epidemiologia i Estadística. Diplomat en Direcció d’Hospitals per ESADE. Consultor especialitzat en gestió clínica a la Societat Catalana de Gestió Sanitària.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota Màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats amb conveni de col·laboració.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.

Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició sobre el curs de la convocatòria vigent i de futures.
Vull rebre informació respecte d’altres programes, activitats i serveis relacionats.

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h