Infermeria

Màster en Infermeria d'Anestèsia, Reanimació i Tractament del Dolor

Semipresencial
40 setmanes
Máster enfermeria anestesia reanimacion tratamiento dolor

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Acreditacions

Màster

Idioma

Català i Castellà

Dates

1/9/2020 - 11/6/2021

Modalitat

Semipresencial

Horari

Mòduls teòrics i tallers: Inici: 1 de setembre de 2020. Final: 23 d'abril de 2021

Lloc

Escola d'Infermeria. Campus Bellvitge, Feixa Llarga s/n. 08907 Hospitalet de LLobregat

Preu

3.600

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

AVÍS

Aquest curs pot patir ajustos de calendari, metodologia docent o sistema d'avaluació segons els esdeveniments i les directrius de les autoritats sanitàries en relació amb la crisi de la COVID-19. Malgrat tot, es garanteix la qualitat de la formació i l'assoliment d'objectius en tots els casos.


Presentació

A la majoria dels països de la Unió Europea existeix, dins de l'infermeria, l´especialitat d'anestèsia. Les funcions d'aquesta especialitat engloben àrees com la preanestèsia, la del procés perioperatori, les cures postoperatòries i el control del dolor agut postoperatori o el suport davant del dolor crònic.

En el nostre medi, la nova Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries introdueix el concepte d'equip de treball infermeria-metge. Aquesta nova situació pot ajudar al desenvolupament i planificació de protocols de “treball en equip” consensuats dins l'anestesiologia.

Un requisit imprescindible per formar part d'aquests equips és la formació. S'ha de poder acreditar una formació específica, adquirir uns coneixements i unes competències concretes que permetin desenvolupar millor i amb més implicació les funcions dins d’aquestes àrees, i així poder donar una atenció integral al pacient davant la complexitat de les situacions clíniques.

Aquest curs de màster basa el seu aprenentatge en els coneixements científics i les experiències de l'equip docent que hi participa, mitjançant classes magistrals, aplicació de casos, tallers pràctics i treball de grups, i dóna la possibilitat als professionals d'infermeria d’anar desenvolupant les seves carreres professionals, recolzats pel coneixement, l'experiència i la recerca.
 
 

Objectius

 • Ampliar i aprofundir els coneixements sobre cures infermeres de l'àrea de l'anestèsia i reanimació dins del camp quirúrgic, així com el tractament del dolor.
 • Facilitar i permetre als professionals investigar, planificar, formar, organitzar i prevenir dins d'aquest marc.

Tres raons per escollir-lo

 • Facilita als professionals sanitaris investigar, planificar, formar, organitzar i prevenir dins d'aquest marc.
 • Permet aconseguir un grau d'especialització per tal de desenvolupar les competències que es poden exigir a un professional de l'àmbit.
 • Dissenyat i adaptat a les noves directrius de l'EEES.

Acreditació acadèmica

Màster en Infermeria d'Anestèsia, Reanimació i Tractament del Dolor per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS. 

Amb acreditació de Suport Vital Bàsic (SVB) i Desfribril·lació Externa Automàtica (DEA) segons les recomanacions de l’European Resucitation Council. Crèdits otorgats pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

Programa

1. Fonaments de l’anestesiologia
1.1. Marc legal i situació actual de la infermeria d'anestèsia, models d'Europa i EUA
1.2. Valoració preoperatòria
1.3. Importància del paper de la infermera d'anestèsia en la visita preoperatòria
1.4. Gestió dels riscos laborals d'infermeria d'anestèsia
1.5. Preparació preanestèsica del pacient a la sala
1.6. Paper de la infermera d'anestèsia al quiròfan. “Check-list” del material
1.7. Seguretat a les àrees quirúrgiques
1.8. Errors en medicació
1.9. Història i evolució de l'anestèsia general
1.10. Fisiologia respiratòria, cardiovascular, neurològica, renal i endocrina i immunològica
1.11. Anafilaxia i monitorització general
1.12. Fonaments i farmacologia de l'anestèsia general. Fases de l'anestèsia
1.13. Introducció a l'anestèsia regional
1.14. Bloqueig del membre superior i inferior
1.15. Bloqueigs neuroaxials
1.16. Col·locació catèters peridurals. Taller
1.17. Posicions quirúrgiques
1.18. Posicions corporals segons via d'abordatge
1.19. Administració de fàrmacs amb bombes de TCI. Taller

2. Maneig de la Via Aèria i Pacient Crític
2.1. Via aèria
2.2. IOT. FBS / via aèria quirúrgica
2.3. Ventilació mecànica. Fisiologia i valoració de la ventilació. Assistència a la ventilació espontània
2.4. Interpretació gasometries. Monitorització de la ventilació. Casos clínics
2.5. Ventilació manual. Taller
2.6. VNI (CPAP / BIPAP). Circuits anestèsics (obert / tancat)
2.7. Valoració preoperatòria. Disseny del carro ideal de via aèria. Via aèria i inducció anestèsica
2.8. Via aèria i educció anestèsica
2.9. El pacient crític. Gravetat i criteris d'ingrés a diferents unitats
2.10. Protocol d'arribada. Acollida i col•locació
2.11. Sedació i analgèsia en el pacient crític
2.12. Ventilació mecànica. Protocol prevenció PAV
2.13. Síndromes confusionals. Despertar a la UCI
2.14. Monitorització avançada
2.15. Neurocirurgia. Politraumatisme i TCE
2.16. Monitorització cerebral
2.17. Interpretació electrocardiogràfica. Arítmies
2.18. Arítmies i marcapassos
2.19. Cirurgia toràcica, vascular i cardíaca
2.20. Xoc sèptic i fallada multiorgànica
2.21. Postoperatori de cirurgia hepatobiliopancreàtica
2.22. Tècniques de depuració extrarrenal
2.23. Manteniment del donant
2.24. Comunicar bé per cuidar millor

3. Treball Final de Màster: Recerca en Infermeria d’Anestèsia, de Reanimació i de Tractament del Dolor
3.1. Marc conceptual i teories. Paradigmes de la recerca
3.2. Determinació d'estudi. Dissenys d'estudi
3.3. Justificació d'estudi. Formulació d'hipòtesis i objectius
3.4. Desenvolupament metodològic. Recollida de dades i instruments
3.5. Ajudes disponibles i recursos en recerca
3.6. Sessió de recerca bibliogràfica

4. Reanimació Cardiopulmonar
4.1. Acreditació de la RCP bàsica + DEA
4.2. Aturada cardiorespiratòria perioperatòria. Arítmies
4.3. Acreditació de la RCP avançada

5. L’Infermer davant de l’Anestèsia de les Diverses Especialitats
5.1. Anestèsia en neurocirurgia, neuroangioradiologia
5.2. Anestèsia en cirurgia cardíaca
5.3. Anestèsia en cirurgia vascular
5.4. Anestèsia en cirurgia toràcica
5.5. Anestèsia en traumatologia
5.6. Anestèsia en cirurgia general
5.7. Anestèsia en cirurgia plàstica i reparadora
5.8. Anestèsia en ORL i grans cremats
5.9. Anestèsia en urgències
5.10. Transplantaments
5.11. Hemoteràpia
5.12. Situacions crítiques. Seminari
5.13. Activitats d'infermeria en cada tipus de procediment quirúrgic
5.14. Diferències anatòmiques i fisiològiques en pediatria
5.15. Anestèsia en diferents tipus d'intervencions quirúrgiques pediàtriques
5.16. Dolor postquirúrgic en el nen
5.17. Reanimació cardiorespiratòria en el nen i el nounat
5.18. Cures d'infermeria al nen sotmès a anestèsia. Documentació i registres
5.19. Transport neonatal
5.20. Programa d'atenció al nen hospitalitzat: “hospital amic”
5.21. Generalitats de l'anestèsia obstètrica. Fàrmacs
5.22. Cures d'infermeria a la dona sotmesa a anestèsia obstètrica. Monitorització
5.23. Clínica i instrumental durant el part
5.24. Generalitats de l'anestèsia en la dona. Fàrmacs. Procediments anestèsics en ginecologia
5.25. Dolor postpart
5.26. Patologies associades al part

6. Procés d’Atenció als Pacients de les URPA, Sedació i Dolor
6.1. La URPA: definició i finalitat
6.2. Tractament del dolor al postoperatori immediat. Fisiopatologia cardiorespiratòria del pacient al postoperatori immediat
6.3. Complicacions postoperatòries. El postoperatori d'especialitats. Resolució de casos
6.4. Criteris d'alta i escales de valoració. La URPA i el pacient ambulatori (CMA). Resolució de casos
6.5. Anestèsia fora de l'àrea quirúrgica (AFQ). Protecció radiològica
6.6. Infermeria d'anestèsia en radiologia i en endoscòpia digestiva
6.7. Equipament específic de les diferents àrees de treball en Radiologia relacionada amb anestèsia.
6.7.1. Casos clínics
6.8. Monitorització en els procediments habituals AFQ. Casos clínics
6.9. Complicacions: anafilaxi per contrast iodat, depressió respiratòria, síndrome d'hipertèrmia, postembolització, ruptura vascular. Casos clínics
6.10. Visita preanestèsica d'infermeria
6.11. Funcionament de les clíniques del dolor. Història clínica i escales de valoració. Consulta telefònica
6.12. Factors psicològics que modifiquen la resposta del dolor
6.13. Transmissió i modulació del dolor
6.14. Analgèsics opiacis, antitèrmic-analgèsics, antidepressius, anticonvulsionants, anestèsics locals
6.15. Dolor agut i recurrent, dolor agut postoperatori, dolor musculoesquelètic, dolor neuropàtic, SDRC, dolor visceral i dolor oncològic
6.16. Sistema de perfusió d'analgèsics
6.17. Tècniques de tractament del dolor. Bloqueig. Tractaments no farmacològics
6.18. Tractaments basats en l'estimulació elèctrica externa. Tècniques d'infiltracions

7. Pràcticum

 • 105 hores de pràctiques en blocs quirúrgics hospitalaris
 • 35 hores de pràctiques en Unitats de Reanimació Postanestèsica
 • 35 hores de pràctiques en unitats fora de l'Àrea Quirúrgica (en clíniques de dolor, fent visita preanestèsica i sedacions) 
 • 100 hores de tallers pràctics, distribuïts en dues setmanes presencials, de tots els procediments i tècniques estudiades al curs fins a aquell moment. 

Llistat de tallers: 
 • Tècniques de tractament del dolor. Bloqueig
 • Administració de fàrmacs amb bombes de TCI
 • Valoració de la via aèria i dificultat prevista
 • Dispositius supraglòtics i dificultat no prevista
 • Laringoscòpia i carro d’IOT difícil
 • Fibrobroncoscòpia
 • Ventilació manual
 • VNI: tipus de mascaretes
 • Màquines d'anestèsia
 • Anestèsia en cirurgia toràcica
 • Monitorització hemodinàmica 
 • Monitorització cerebral
 • RCP en el nen i el nounat

Els tallers seran del 4 al 7 de febrer i del 22 al 24 d'abril, matí i tarda

Destinataris

Diplomats i Graduats en Infermeria de l'àrea quirúrgica, serveis de crítics i serveis d'urgències.

Professorat

Direcció

Dr. Joan Maria Estrada Masllorens 
Director del Departament d’Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica de l'Escola d'Infermeria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona.

Quadre docent

Coordinació Pràcticum

Sra. Alba López López
Diplomada en Infermeria. Coordinadora. Bloc Quirúrgic H. Clínic de Barcelona.

Sra. Ma Luz Méndez
Diplomada en Infermeria. Coordinadora. Bloc Quirúrgic. H. Clínic de Barcelona.

Sra. Ma. Teresa Peix Sagués
Diplomada en Infermeria. Coordinadora d'Infermeria del Bloc Quirúrgic. H. Clínic de Barcelona. Vicepresidenta de ASEEDAR-TD.

Tutores de Pràctiques

Sra. Anna Amorós Baixauli
Diplomada en Infermeria. H. Sant Joan de Déu d'Esplugues.

Sra. Anna Bertran Jufresa
Diplomada en Infermeria. H. Mutua de Terrassa.

Sra. Vanessa Barreiro Tomás
Diplomada en Infermeria. Clínica del Pilar

Sr. David Capitán Naranjo
Diplomat en Infermeria. H. Clínic.

Sra. Natalia Cerezales Cerezales
Diplomada en Infermeria. Clínica Delfos.

Sra. Dolors Codinach Folcra
Diplomada en Infermeria. H. Sant Joan de Déu de Manresa

Sra. Montserrat Colomer Castro
Diplomada en Infermeria. H.G. de Catalunya.

Sra. Ana Criado Barga
Diplomada en Infermeria. H. Igualada.

Sra. Silvia Díez Arboles
Diplomada en Infermeria. Clínica Diagonal

Sra. Isabel Ferret Calzada
Diplomada en Infermeria. H.G. de Granollers.

Sra. Begoña Gil García
Diplomada en Infermeria. H. Martorell

Sra. Esperanza Herranz Adeva
Diplomada en Infermeria. H. del Mar.

Sra. Silvia Homar Simó
Diplomada en Infermeria. Clínica del Remei

Sra. Carmen Martín Arias
Diplomada en Infermeria. H. Viladecans.

Sra. Victoria Morales Cabrera
Diplomada en Infermeria. H. de l'Esperança.

Sr. Sergi Ortega Carreño
Diplomat en Infermeria. H. Palamós

Sra. Teresa Peix Sagués
Diplomada en Infermeria. H. Clínic.

Sra. Montserrat Pérez Hinarejos
Diplomada en Infermeria. H.U.G. T. i P.

Sra. Inés Porcar Márquez
Diplomada en Infermeria. H.U. Bellvitge.

Sra. Bibiana Ros Nebot
Diplomada en Infermeria. C.M. Teknon.

Sra. Ariadna Soler Boada
Diplomada en Infermeria. IU Dexeus.

Sra. Gemma Vallbona Canales
Diplomat en Infermeria. Clínica CIMA.

Sra. Laura Vidal Tarrasón
Diplomada en Infermeria. H. de la Vall d'Hebron.

Docentes

Dra. Anna Abad
H. Vall d'Hebron.

Sra. Elia Alonso
H. Mar de Barcelona.

Dr. Cristóbal Añez
H. Joan XXIII.

Sra. Julia Arellano
Diplomada en Infermeria. HUGTrias i Pujol.

Sra. Mercedes Arribas
Diplomada en Infermeria. H. Vall d'Hebron.

Sra. Sonia Barroso
Diplomada en Infermeria. H. Clínic.

Dra. Adriana Bataller
C.M. Teknon.

Sra. Encarna Bautista
Diplomada en Infermeria. HUGTrias i Pujol.

Sra. Aroa Bedmar
Diplomada en Infermeria. HU Bellvitge.

Sra. Sofia Benito
Diplomada en Infermeria. H. Clínic.

Dra. Silvia Bermejo
H. del Mar.

Dra. Elvira Bisbe
H. del Mar.

Dr. Domingo Blanco
Clínica del Pilar i Clínica del Remei.

Sra. Montserrat Bleda
Diplomada en Infermeria. I.C. Oncologia.

Dra. Rosa Borrás
HU Dexeus.

Sr. Rafael Cabezuelo
Diplomat en Infermeria. H. Clínic.

Sra. Nadia Carmona
Diplomada en Infermeria. H. Vall d'Hebron.

Dr. Federico Carol
H. Parc Taulí.

Dr. Enrique Carrero
H. Clínic.

Dra. Mª Jesús Castro
HU Bellvitge.

Sra. Josefina Codina
Diplomada en Infermeria. HUGTrias i Pujol.

Sra. Sonia Codina
Diplomada en Infermeria. H. Sant Pau.

Sra. Montserrat Colomer
Diplomada en Infermeria. H. General de Catalunya.

Dra. Ma José Colomina
H. Vall d'Hebron.

Dr. Juan Luis Cordero
HU Granollers.

Sr. Salvi Delmuns
Fisioterapeuta. Escola Fisioteràpia U. Ramon Llull.

Dr. Tomás Domingo
HU Bellvitge.

Dr. Fernando Escolano
H. del Mar.

Dra. Mariana Esteban
H. Clínic.

Sra. Marta Fargas
H. Clínic.

Dra. Ma Soledad Fernández
HU Dexeus.

Dr. José Antonio Fernández
H. Sant Pau.

Dr. Jaume Fontanals
H. Clínic.

Sra. Carme Freixedes
Diplomada en Infermeria. H. Clínic.

Dra. Josefa Galan
H. Sant Pau.

Dr. Luís Gallart
H. del Mar.

Sr. Rafael Garrido
Diplomat en Infermeria. CES

Dra. Anna González
H. Vall d'Hebron.

Sra. Mercè González
Diplomada en Infermeria. H. Clínic.

Dra. Eva Guix
Doctora en Infermeria. Professora Escola Infermeria. Universitat de Barcelona.

Sr. Christian Heering
Diplomat en Infermeria. H. Clínic.

Sra. Rosa Herms
Diplomada en Infermeria. H. del Mar.

Sra. Sílvia Herrero
Diplomada en Infermeria. H. Clínic.

Sra. Ramona Jérez
Diplomada en Infermeria. H. Clínic.

Dra. Mª José Jiménez
H. Clínic / CM Teknon.

Dra. Belén de José María
H. Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat.

Dra. Ziortza Landaluze
H. General de Catalunya.

Dr. Juan José Lázaro
H. Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat.

Sra. Eulalia Ledesma
Diplomada en Infermeria. HU Bellvitge.

Dr. Ferran Manen
H. Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat.

Dr. Jenaro Mañero
H. Parc Taulí.

Sr. Alexis Martín
H. Clínic.

Dra. Purificación Matute
H. Clínic.

Dr. Josep Miquelay
CM Teknon.

Sra. Anna Miró
Diplomada en Infermeria. HU Bellvitge.

Dra. Inmaculada de Molina
Diplomada en Infermeria. Escola Infermeria. U. Rovira i Virgili.

Dr. Luis Moltó
H. del Mar.

Dra. Maria del Mar Monerris
HUGTrias i Pujol.

Dra. Concepción Monsalve
H. Clínic.

Dr. Antonio Montero
H. Arnau de Vilanova.

Dr. Antonio Montes
H. del Mar.

Dr. Xavier Morales
H. General de Catalunya.

Sra. Dolores Moreno
Diplomada en Infermeria. H. Clínic.

Dr. Demetrio Mulas
H. General de Catalunya.

Dra. Miriam de Nadal
H. Vall d'Hebron.

Sra. Montserrat Navarro-Soto
Diplomada en Infermeria. Atenció Primària (I.C.S.).

Sra. Matilde Nuñez
Diplomada en Infermeria. H. Clínic.

Dra. Dolors Pelegrí
H. Viladecans.

Dra. Carmen Pérez
H. Sant Pau.

Sra. Montserrat Pérez
Diplomada en Infermeria. HUGTrias i Pujol.

Dra. Pilar Prieto
H. Sant Joan de Reus.

Sra. Neus Rafi
Diplomada en Infermeria. HU Bellvitge.

Dra. Ma Victoria Ribera
H. Vall d'Hebron.

Dr. Nicolás de Riva
H. Clínic.

Dr. Francisco Rivas
HU Bellvitge.

Dra. Gisela Roca
HUGTrias i Pujol.

Dr. Josep Rodiera
C.M. Teknon.

Sra. Noemi Rodríguez
Diplomada en Infermeria. HU Dexeus.

Sra. Silvia Rodríguez
Diplomada en Infermeria. CM Teknon.

Sra. Librada Rozas
Diplomada en Infermeria. H. Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat.

Dra. Maria Rull
H. Joan XXIII.

Dr. Sergi Sabaté
Fundació Puigvert.

Sra. Noemi Saez
Diplomada en Infermeria. H. Vall d'Hebron.

Dra. Pilar Sala
H. Sant Joan de Reus.

Sra. Elena Salas
Diplomada en Infermeria. H. Clínic.

Sra. Sharon Santos
Diplomada en Infermeria. H. Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat.

Sr. Ricard Semis
Psg. HUG Trias i Pujol.

Dr. Àlex Serradell
H. Dos de Maig i CM Teknon.

Sra. Rosa Serrano
Diplomada en Infermeria. HUGTrias i Pujol.

Dr. Jordi Serrat
H. General de Vic.

Dr. Javier Tercero
H. Clínic.

Sra. Clàudia Terrades
Diplomada en Infermeria. H. Arnau de Vilanova.

Dr. Juan Carlos Tornero
HU Valencia.

Dra. Andrea Vallejo
H. Parc Taulí.

Sra. Concepció Vázquez
Diplomada en Infermeria. H. Vall d'Hebron.

Dr. Enrique Vela
H. del Mar.

Dr. Enric Verdú
Facultat de Medicina UAB.

Sra. Verónica Vílchez
Diplomada en Infermeria. CM Teknon.

Dra. Rosa Villalonga
HU Bellvitge.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB
 • Alumni UB amb quota màster
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.

CONTACTE

Escola d'Infermeria - Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Tania Martínez
taniamartinez@ub.edu

Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
Pavelló de Govern, 3ª Planta. Despatx 342.
Feixa Llarga, s/n
08907 – L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

+34 934.024.283

Horari: De dilluns a dijous de 10h a 13h i de 16h a 18h. Divendres de 10h a 14h.