Màster en Infermeria Escolar

Afegir a favorits
Màster de Formació Permanent

Màster en Infermeria Escolar

Online
48 setmanes
Máster en Enfermería Escolar

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Castellà

Dates

4/11/2024 - 3/10/2025

Modalitat

Online

Preu

3.800

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Hores bonificades

710 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

Presentació

Actualment, és un fet que la professió infermera té una clara dimensió educativa que progressivament guanya un protagonisme especial. Aquesta afirmació està justificada per motius epidemiològics, de salut pública i socioeconòmics. No obstant, és difícil decidir com i fins a quin punt aquest element formatiu s’ha de convertir en un component de l’activitat professional de l’infermer/a.

El que sí és possible afirmar és que quan una professió duu a terme una intervenció educativa sistemàtica i intencional, com en el cas de la infermeria escolar, és imprescindible desenvolupar competències pedagògiques entre els seus membres. Aquesta és precisament la voluntat d’aquest programa.

El Màster en Infermeria Escolar neix amb l’objectiu de potenciar els coneixements pedagògics, les habilitats didàctiques, les competències tècniques i les destreses necessàries per tal de preparar el professional infermer per al disseny i desenvolupament d’intervencions educatives i assistencials de qualitat en el centre escolar, i capacitar-lo en l’acompliment de les diverses funcions que es poden dur a terme en aquest àmbit. Així, se’l converteix en un agent d’innovació i de dinamització pedagògica en la salut escolar. Entre aquestes funcions de l’infermer/a escolar destaquen:

- L'educació per a la salut dirigida a tota la comunitat educativa.
- L'atenció integral de totes les malalties físiques i psíquiques.
- El control i seguiment de malalties cròniques.
- L'atenció immediata davant d'urgències i emergències.
- El control d'una alimentació equilibrada.
- La prevenció i detecció precoç dels problemes de salut més rellevants a l'edat escolar.
- L'assessora/consellera.
- La coordinació i gestió de temes sanitaris.

Aquestes funcions les duen a terme oficialment les infermeres escolars en molts països de la Unió Europea i de la resta del món des de fa dècades. A Espanya, la infermera escolar està institucionalitzada a tots els col·legis o centres d'educació especial, i actualment es va introduint progressivament als col·legis ordinaris d’algunes comunitats autònomes.

El màster, en modalitat on-line i amb caràcter professionalitzador, està estructurat en sis mòduls (formació de formadors -disseny i impartició-, salut escolar, recerca qualitativa i quantitativa en infermeria i elaboració d'un projecte), fent especial èmfasi en el mòdul de salut escolar.

Si ets infermer/a i t’interessa l’àmbit de la salut escolar, aquest és el teu màster.

Objectius

Acció formativa orientada a l'adquisició i/o actualització dels fonaments teòrics i els instruments metodològics que permeten a l'infermer/a escolar dissenyar i desenvolupar accions formatives i/o assistencials en el centre escolar de manera fonamentada i competent. Objectius específics que han d'assolir els professionals de la infermeria que realitzin aquest màster:

 • Descriure i analitzar els elements clau que conformen el fet pedagògic per aclarir-ne el sentit i apropar-se a una comprensió més profunda de la pràctica de l'educació per a la salut en el centre escolar.
 • Conèixer l'univers conceptual dels elements implicats en el disseny i desenvolupament del procés d'ensenyament i aprenentatge en totes les etapes del cicle vital.
 • Identificar i analitzar diverses modalitats i estratègies d'ensenyament i la seva possible aplicació al centre escolar.
 • Dissenyar i portar a terme accions de prevenció i promoció de la salut a l'escola i a la comunitat a través de les TIC.
 • Posar en marxa controls i exàmens que permetin detectar precoçment malalties i problemes de salut.
 • Elaborar protocols d'actuació davant de situacions de risc en la infància i adolescència.
 • Identificar les actuacions que s'han de dur a terme davant d'accidents, urgències i emergències en el medi escolar.
 • Descriure els diferents mètodes i tècniques d'investigació qualitativa i quantitativa.
 • Elaborar projectes de recerca/intervenció en educació per a la salut a l'escola.

Tres raons per escollir-lo

 • La Infermera Escolar és un perfil professional que ja està implantat en els centres escolars de nombrosos països de la Unió Europea i en algunes CC.AA. d’Espanya i existeix una tendència cap a la consolidació d’aquest rol a la resta de CC.AA.
 • Especialització en un àmbit amb una creixent necessitat d’atendre als nous problemes de salut dels escolars des de la proximitat i des del coneixement concret del medi educatiu i que no poden ésser cobertes per pares i/o professors únicament.
 • Únic programa on-line a Espanya d’Infermeria Escolar, recolzat per professionals de reconegut prestigi de l’àmbit de la infermeria escolar i del món universitari.
de

Acreditació acadèmica

Màster de Formació Permanent en Infermeria Escolar per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

1. Referents teòrics i normatius de la infermeria escolar
1.1. El sistema educatiu com a context institucional de la infermeria escolar
1.1.1. Sistema educatiu a Espanya
1.1.2. Organització territorial i les seves repercussions en matèria educativa
1.1.3. Naturalesa i característiques de les organitzacions escolars
1.1.4. Components i àmbits d'activitat de les organitzacions escolars
1.1.5. El sentit de la infermeria escolar en la promoció de l'Educació per a la Salut (EpS)
1.1.6. Treballar l'EpS a l'escola
1.2. Funcions de la infermeria escolar
1.2.1. Funció assistencial
1.2.2. Funció docent
1.2.3. Funció investigadora

2. Funció docent: cap a una pedagogia de la salut escolar
2.1. Com es dissenya un programa d'Educació per a la Salut
2.1.1. Model de planificació i els seus components
2.1.2. Anàlisi de necessitats de formació
2.1.3. Identificació i formulació d'objectius i competències
2.1.4. Selecció de continguts per a l'EpS
2.1.5. Identificació i selecció de modalitats i estratègies d'EpS
2.2. Com s'imparteix un programa d'Educació per a la Salut
2.2.1. Sessió expositiva: indicacions i desenvolupament
2.2.2. Estratègies participatives per al foment d'aprenentatges significatius
2.2.3. Flipped classroom: recursos i eines
2.2.4. L'avaluació del procés i el resultat de l'EpS
2.3. Les TIC en l'Educació per a la Salut
2.3.1. Les TIC i l'alfabetització digital
2.3.2. Aprenentatge blended learning i online
2.3.3. Entorn d'aprenentatge personal
2.3.4. Recursos: blocs, wifi, office en línia, vídeos, xarxes socials, creative commons, etc.
2.4. La transmissió de valors i habilitats per a la vida com fonaments d'una conducta saludable
2.4.1. De transmetre a educar en i amb valors
2.4.2. Com facilitar els processos d'aprenentatge
2.4.3. Com desenvolupar valors per a la recerca del benestar
2.4.4. Competències emocionals: aprenentatge i desenvolupament
2.4.5. Educació emocional per generar una conducta saludable
2.4.6. Model d'habilitats per a la vida
2.5. Salut digital
2.5.1. Noció de salut digital i conceptes relacionats (e-health, m-health)
2.5.2. Apps de salut
2.5.3. Blogs i xarxes socials
2.5.4. Wereables
2.5.5. Gamificació i jocs saludables

3. Funció assistencial: promoció de la salut i atenció a la malaltia
3.1. Conductes additives: actuació en els diversos nivells de prevenció
3.1.1. Drogues: classificació i factors relacionats amb el seu ús
3.1.2. Prevenció: factors de risc i de protecció
3.1.3. Etapes del consum
3.1.4. Programes de prevenció
3.1.5. Intervenció i tractament davant d'alumnes consumidors de substàncies
3.1.6. El paper de la família
3.1.7. Lleure saludable
3.1.8. Educació i prevenció en l'ús responsable de les TIC
3.1.9. Com detectar un problema d'addicció sense substància
3.2. Alimentació i nutrició: prevenció de l'obesitat infantil
3.2.1. Necessitats nutricionals
3.2.2. Com motivar l'alumnat en l'alimentació saludable
3.2.3. Obesitat infantil. Intervenció de la infermera escolar
3.2.4. Trastorns de la conducta alimentària. Intervenció de la infermera escolar
3.2.5. Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries
3.3. Higiene i ergonomia
3.3.1. Higiene corporal, bucodental, postural i de la son
3.3.2. Hàbits d'exposició al sol
3.3.3. Intervenció en situacions de negligència
3.4. Prevenció i actuació davant de problemes de salut mental a l'escola
3.4.1. Concepte de salut mental infanto-juvenil
3.4.2. La realitat i l'estigma
3.4.3. Classificació dels trastorns mentals més prevalents en l'edat escolar
3.4.4. Creació de vincle afectiu
3.4.5. Valoració general: conducta, aspecte, ànim, pensament i relacions socials
3.4.6. Intervenció i tractament en salut mental de la infermera escolar
3.5. Infermeria en escoles d'educació especial
3.5.1. El paper i funcions de la infermera en educació especial a Espanya
3.5.2. Tipologia d'usuaris i necessitats
3.5.3. Model educatiu d'atenció integral
3.6. Prevenció i atenció davant de situacions de risc i malalties més freqüents en l'edat escolar
3.6.1. Supervisió i exàmens de salut: tècniques exploratòries, somatometria. Actuació d'infermeria
3.6.2. Vacunació: objectius, classificació i calendari. Actuació d'infermeria
3.6.3. Malalties cròniques
3.6.4. Asma. Actuació d'infermeria
3.6.5. Diabetis. Actuació d'infermeria
3.6.6. Epilèpsia. Actuació d'infermeria
3.6.7. Malalties transmissibles a l'escola: actuació i prevenció
3.7. Educació afectiu-sexual
3.7.1. Sexualitat i criteris educatius
3.7.2. Educar en igualtat: perspectives de gènere
3.7.3. Aplicacions pràctiques: interculturalitat i LGTB
3.7.4. Salut sexual i reproductiva
3.7.5. Educació afectiu-sexual en la infantesa i infantesa. Riscos
3.7.6. Educació afectiu-sexual en l'adolescència. Riscos
3.7.7. Mètodes anticonceptius i prevenció d'ETS
3.8. Accidents, urgències i emergències al medi escolar
3.8.1. Assegurança escolar i registre d'incidències
3.8.2. Ferides, hemorràgies, traumatismes: actuació d'infermeria
3.8.3. Urgència i emergència en el cremat, electrocució
3.8.4. Febre, hipotèrmia, hipertèrmia i cop de calor
3.8.5. Síncope
3.8.6. Dolor abdominal
3.8.7. Reaccions al·lèrgiques
3.8.8. Intoxicacions agudes
3.8.9. Suport vital bàsic i desfibril·lador extern automàtic
3.8.10. Posició lateral de seguretat (OVACE)
3.9. Bullying i Ciberbullying
3.9.1. Bullying i Ciberbullying: definició i característiques
3.9.2. Bullying i Ciberbullying: formes i manifestacions
3.9.3. El pla interpersonal i intrapersonal en el Bullying i el Ciberbullying
3.9.4. Detecció i identificació de les conductes de Bullying i Ciberbullying
3.9.5. Abordatge i prevenció
3.10. Atenció al dol, a la pèrdua i a la separació
3.10.1. Dol infantil: concepte i característiques
3.10.2. Diferències entre el dol infantil i el dol adult
3.10.3. Algunes creences errònies sobre el dol infantil
3.10.4. Manifestacions a cada etapa del desenvolupament des de la primera infància fins a l'adolescència
3.10.5. L'atenció i l'acompanyament en el dol infantil

4. Funció investigadora: producció de coneixements en salut escolar
4.1. Investigació quantitativa
4.1.1. Fonaments i etapes de la investigació quantitativa
4.1.2. Dissenys i aspectes ètics
4.1.3. Dissenys observacionals
4.1.4. Concepte i característiques dels dissenys experimentals aplicats a l'educació
4.1.5. Selecció dels participants en un estudi
4.1.6. Obtenció de la informació: instruments estandarditzats i escales d'actituds
4.1.7. Comunicació i difusió de resultats
4.2. Investigació qualitativa
4.2.1. Orígens de la investigació qualitativa
4.2.2. Disseny de la investigació: del tema a les preguntes
4.2.3. Investigació etnogràfica
4.2.4. Investigació fenomenològica
4.2.5. Teoria fonamentada (Grounded *Theory)
4.2.6. Investigació-acció (IA)
4.2.7. L'observació i l'entrevista com tècniques de generació de dades
4.2.8. Grup de discussió i anàlisi documental
4.2.9. Criteris de rigor en la investigació qualitativa

5. Treball final de Màster
5.1. El disseny de projectes d'investigació. Fases i elements d'un projecte d'investigació
5.1.1. Definició i fases d'un projecte d'investigació
5.1.2. Elecció del tema del projecte
5.1.3. Elements del projecte d'investigació
5.2. Elaboració de projectes d'investigació en EpS a l'escola
5.2.1. Definició
5.2.2. Elements del projecte
5.3. Elaboració de projectes d'intervenció en EpS a l'escola
5.3.1. Àrees i tipus d'intervenció
5.3.2. Elements del projecte
5.4. Redacció i presentació de projectes d'investigació i educació a l'escola
5.4.1. Generalitats del procés de redacció
5.4.2. Planificació
5.4.3. Revisió del text i ètica a la redacció
5.4.4. Presentació de la informació del projecte

Destinataris

Diplomats/des o graduats/des en infermeria interessats en el coneixement de les problemàtiques de salut i de l'atenció i cures dels nens/es i adolescents dins de l'àmbit escolar, així com amb interès en la investigació i desenvolupament de la infermeria escolar.

Sortides professionals

Algunes sortides professionals del Máster en Infermeria Escolar són les següents:

 • Exercici de la infermeria en escoles públiques, concertades i privades.
 • Gabinets d’Educació per a la Salut (EpS).
 • Assessorament a centres educatius sobre EpS.
 • Àrees socioeducatives d’ajuntaments i corporacions provincials.
 •  

Professorat

Direcció

Dr. José Luis Medina Moya
Infermer. Pedagog. Doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació. Professor titular d'universitat. Departament de Didàctica i Organització Educativa, Facultat de Pedagogia (UB). Coordinador del programa de doctorat Diversitat i Canvi en Educació de la UB.

Quadre docent

Sr. Juan José González López
Pedagog. Departament de Didàctica i Organització Educativa, Facultat de Pedagogia (UB). Especialista en educació superior i formació docent.

Dra. Raquel Ayuso Margañón
Infermera. Llicenciada en Humanitats. Graduada en Educació Primària. Doctora en Educació i Societat. Professora associada al Departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Materno-infantil (UB). Infermera d'Atenció Primària de Salut (ICS).

Dra. Cristina Esquinas López
Doctora en Salut, metodologia, diplomada en infermeria, bioestadística, bioinformàtica i experta en genètica. Màster en Salut Pública. Professora associada a la Universitat de Barcelona, Universitat de Lleida i Universitat Internacional de Catalunya.

Dr. José Luis Medina Moya
Infermer. Pedagog. Doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació. Professor titular d'universitat. Departament de Didàctica i Organització Educativa, Facultat de Pedagogia (UB).

Sra. Isabel Montiel
Infermera. Postgrau de Grups en Salut Mental. Màster en Infermeria Escolar (UB). Infermera de l'Hospital de Dia d'Adolescents de Santa Coloma de Gramenet, de la Fundació Vidal i Barraquer.

Dra. Marta Rodríguez Martínez
Infermera. Doctora en Infermeria. Professora del Departament d'Infermeria de la Universitat Europea de Madrid. 

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.
 • Socis/es de la Federació d’Associacions Professionals d’Infermeria de Catalunya (FAPIC). 10% de descompte.
 • Col·legiats/des del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB). 220€ de descompte.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h