Màster en Infermeria en Insuficiència Cardíac...

Afegir a favorits
Màster de Formació Permanent

Màster en Infermeria en Insuficiència Cardíaca

Semipresencial
41 setmanes
máster en enfermería insuficiencia respiratoria

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Català i Castellà

Dates

30/9/2024 - 15/7/2025

Modalitat

Semipresencial

Lloc

Facultat d'Infermeria de la Universitat de Barcelona. Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge. C / Feixa Llarga s/n - 08907 Hospitalet de LLobregat

Preu

3.500

Matrícula oberta

Presentació

Patrocinat per:

Astra Zeneca

La prevalença de la insuficiència cardíaca (IC) se situa entre el 2 i el 3 % i augmenta dràsticament al 10-12 % per sobre dels 75 anys. És la causa dels 5 % dels ingressos hospitalaris urgents, els pacients ocupen el 10 % dels llits hospitalaris i representa el 2 % de les despeses sanitàries nacionals. Les perspectives de futur són poc alentidores, ja que el 50 % mor al cap de 5 anys i el 40 % dels pacients ingressats mor per IC o reingressa durant el primer any del seu diagnòstic. Els principals objectius del tractament dels pacients amb IC són:

1. Reduir la mortalitat.

2. Evitar les recaigudes i reingressos.

3. Prevenir la progressió de la malaltia.

4. Suprimir o minimitzar els símptomes.

5. Millorar la capacitat funcional i la qualitat de vida.

Per aconseguir-ho s’han d’aplicar les estratègies del tractament farmacològic i no farmacològic, que han demostrat un benefici pronòstic en aquest grup de pacients. Existeix l’evidència que molts dels ingressos per IC són per un mal compliment del tractament, a causa d’un nivell de qualitat de vida baix relacionat amb la salut i a no rebre la informació específica per saber conviure amb la malaltia.

Des de principis dels anys 90, la necessitat d’oferir un millor maneig als pacients amb IC va motivar la creació d’unitats o programes d’insuficiència cardíaca, que han demostrat ser estructures assistencials capaces de reduir la mortalitat, l’hospitalització i millorar la qualitat de vida d’aquests pacients.

Gran part de l’èxit d’aquestes unitats o programes radica en l’elevada taxa d’ús de fàrmacs que milloren el pronòstic de la malaltia. La titulació de fàrmacs es considera una intervenció interdependent del personal infermer especialitzat amb formació en IC. És una activitat que du a terme juntament amb el cardiòleg, però, a més a més, el seu paper és fonamental per educar el pacient i els seus cuidadors i per millorar el compliment del tractament, detectant de forma precoç la descompensació i participant de forma activa en l’avaluació clínica dels pacients i la titulació de fàrmacs. La definició de la titulació de la dosi de fàrmacs per part del personal infermer especialitzat en IC és l’increment de dosis dels fàrmacs, prèviament prescrits pel metge.

Aquesta acció es realitza amb base a una avaluació clínica i analítica seguint unes pautes preestablertes en protocols avalats institucionalment per la seva aplicació pel personal infermer amb el degut suport legal. A les guies de pràctica clínica de la Societat Europea de Cardiologia s’especifiquen les funcions del personal infermer especialitzat en IC de les unitats o programes d’IC. Al Regne Unit, a la Universitat de Glasgow, s’imparteix un Màster en Insuficiència Cardíaca per l’especialització del personal infermer que en el futur es dediquin a aquests pacients.

Objectius

Ampliar y profundizar los conocimientos de los cuidados enfermeros en el área del paciente con patología cardíaca, con el objetivo de facilitar y permitir la investigación, la planificación, la formación, la organización y la prevención dentro de este marco.

PRÀCTIQUES CURRICULARS

Les pràctiques curriculars et donen l’oportunitat de fer una immersió en el món professional, i d’aplicar i consolidar les competències i els aprenentatges que hauràs adquirit al llarg del programa formatiu.

En aquest sentit, es tracta d’activitats acadèmiques d’una durada establerta i incloses en el pla d’estudis de la titulació.

Igualment, i amb l’objectiu d’impulsar i fomentar el teu creixement professional, pots comptar amb el servei integral i personalitzat Talent HUB de l’IL3-UB. Disposaràs de la millor orientació professional, perquè els nostres assessors compten amb un coneixement especialitzat en el teu àmbit, i gaudiràs de tot un programa d’activitats que contribuiran a potenciar la teva ocupabilitat.

Per a la realització de pràctiques acadèmiques externes recorda que has de disposar obligatòriament del número d’afiliació a la Seguretat Social, que pots obtenir-lo en aquest enllaç: Categorias (seg-social.gob.es).

En el cas que siguis estudiant extracomunitari has de tenir obligatòriament un visat d’estudis per a entrar a l’espai Schengen; un requisit previst en la legislació espanyola vigent per a la inclusió de l’estudiant en el Règim General de la Seguretat Social, així com de la documentació necessària segons la legislació vigent.

Acreditació acadèmica

Màster de Formació Permanent en Infermeria en Insuficiència Cardíaca per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

1. Malaltia i insuficiència cardíaca
1.1. Definició i epidemiologia
1.2. Anatomia, fisiologia i fisiopatologia de la malaltia ateroescleròtica
1.3. Factors de risc: Hipertensió, diabetis, obesitat, apnea, cardiopatia isquèmica, anèmia, hipertiroïdisme, arrítmies, alcohol, depressió, deteriorament cognitiu, contaminació
1.4. Diagnòstic de les malalties cardiovasculars
1.5. Consum de tòxics: tabac, alcohol, drogues
1.6. Tractament i prevenció
1.7. Definició i epidemiologia. Trajectòria i pronòstic
1.8. Anatomia, fisiologia i fisiopatologia de la malaltia d'IC
1.9. Causes. Miocardiopaties
1.10. Diagnòstic. Classificació d'IC
1.11. Signes i símptomes. Proves complementàries
1.12. Estratificació del risc i tractament
1.13. Comorbiditats cardiovasculars: Abordatge de valvulopaties, miocardiopaties, isquèmica, hipertensió arterial, arrítmies, hipertensió pulmonar
1.14. Comorbiditats no cardiovasculars: Diabetis, insuficiència renal. Altres comorbiditats: Anèmia, ferropènia, malaltia respiratòria, SAOS, malaltia tiroides, càncer, disfunció sexual, obesitat, depressió, deteriorament cognitiu

2. Investigació en insuficiència cardíaca
2.1. Introducció i definició del procés d'investigació. Modalitats i tipus d'investigació. Diferències i similituds de la investigació quantitativa i qualitativa. Lectura crítica
2.2. Investigació quantitativa: Fonts d'idees d'investigació, plantejament del problema, objectius, preguntes d'investigació, revisió literària, elecció de disseny, selecció de la mostra, obtenció de dades, anàlisis de dades
2.3. Investigació qualitativa: Tipus i mètodes, tècniques d'anàlisis, preparació de la investigació
2.4. Casos clínics: Introducció i definició. Estructura del cas, presentació del cas, publicacions

3. Educació, comunicació i organització de la consulta cardíaca
3.1. Introducció a la teoria i als principis del canvi de comportament de salut. Estratègia d'intervenció educativa en pacients amb IC: Intervenció educativa per abordar la IC i concepte d'autocura. Estratègies d'intervenció educatives psicosocials. Altres estratègies. Instruments per mesurar l'autocura
3.2. Aspectes rellevants de l'adherència. Impacte sanitari. Factors que incideixen la falta d'adherència. Estratègies: Conscienciació, reduir la complexitat del règim terapèutic, autogestió i apoderament del pacient, establir un programa d'adherència terapèutica
3.3. Principis de la comunicació efectiva: Definició, concepte, principis bàsics, característiques, recomanacions per a la bona comunicació eficaç. Estratègies de comunicació. Tipus de comunicació: verbal, no verbal, individual, col·lectiva, grupal. Habilitats de comunicació: Empatia, escolta activa, resolució de conflictes, respecte, credibilitat i persuasió
3.4. Introducció a la solució de conflictes: Concepte, tipus, fases i gestió de conflicte. Enfocaments i eines. Resolució del problema i presa de decisions. Barreres i facilitadors de la resolució
3.5. Organització de la consulta: Rol de l'equip del personal d'infermeria, temps d'actuació en cada pacient, tasques a realitzar en el pacient
3.6. Historiar al pacient: antecedents
3.7. Avaluació de l'estat de volum - descompensació d'IC
3.8. Avaluació dels aspectes no clínics

4. Tractaments de la insuficiència cardíaca
4.1. Efectivitat i significat de l'educació per l'autocura. Planificació de l'educació. Avaluació de les necessitats educatives. Educar en l'autocura. Metodologia. Continguts de coneixements de la malaltia, dieta, autocora. Educació dels fàrmacs, hàbits de vida. Educació exercici durant els ingressos i al domicili. Activitat sexual. Hàbits preventius
4.2. Diferències entre sal i sodi. Equivalències. Lectura d'etiquetes dels aliments. Efectes i conseqüències en la insuficiència cardíaca. Recomanacions en guies i en l'evidència
4.3. Líquids: quantitat permesa en les diferents etapes de la IC i descompensacions. Aigües: dèbils, mitjana i permesa en les diferents etapes de la IC i descompensacions. Aigües: dèbils, mitjanes i dures. Productes que porten algun tipus de sal o sodi, els que es poden permetre i els prohibits
4.4. Diferència entre nutrició i alimentació. Abordatge davant l'obesitat i la caquèxia. Confecció de dietes en insuficiència cardíaca, insuficiència renal o hiperpotassèmia, diabetis, obesitat i caquèxia. Productes comuns a totes les dietes
4.5. Marcapassos tricamerals i desfibril·ladors implantables. Tipus, indicacions. Complicacions, cures del personal d'infermeria, educació en l'autocura, seguiment telemàtic, alarmes
4.6. Nous dispositius: Barostim, Cardiomems, Mitraclip, Cardiac Contractility Modulation
4.7. Diàlisi peritoneal. Tipus, indicacions, complicacions, educació, cures, seguiment
4.8. Insuficiència cardíaca aguda: Definició, classificació, causes i factors desencadenants, diagnòstic, killip, forrester, proves diagnòstics, pronòstic, objectius del tractament (fàrmacs, assistències ventriculars). Cures del personal d'infermeria en els pacients crítics
4.9. Dispositius d'assistència ventricular de curta durada. Tipus, indicacions, complicacions. Cures del personal d'infermeria
4.10. Dispositius d'assistència ventricular de llarga durada. Tipus, indicacions, complicacions. Cures del personal d'infermeria, educació, seguiment, coordinació amb primària

5. Farmacologia de la insuficiència cardíaca
5.1. Objectius del tractament FEVI reduïda, intermèdia i preservada. Guia de pràctica clínica de la insuficiència aguda i crònica
5.2. Beta-blocadors (B-B), efectes, indicacions, contraindicacions, efectes adversos, interaccions amb altres fàrmacs. Dosificació
5.3. Inhibidors de l'enzim convertit de l'angiotensina (IECA), ARAII, inhibidor de la neprilisina i receptor de l'angiotensina (INRA). Efectes, indicacions, contraindicacions, efectes adversos, interaccions amb altres fàrmacs. Dosificació
5.4. Mineralocorticoides (ARM), efectes, indicacions, contraindicacions, efectes adversos, interaccions amb altres fàrmacs. Dosificació
5.5. Altres fàrmacs: diürètics, ivabradina, levosimendan, milrinona, dobutamina. Fàrmacs contraindicats. Vasodilatadores. Antiarrítmics: Digital, amiodarona, vericiguat, iSGLT2
5.6. Definició de la titulació. Antecedents de la titulació a Europa per personal d'infermeria especialista. Actualització de l'evidència. Estat actual de la prescripció i la titulació a Espanya. Organització de la titulació
5.7. Titulació IECA/ARAII/ INRA: Avaluació clínica del pacient i freqüència. Identificació signes i símptomes de descompensació, revisió analítica: bioquímica, funció renal, revisió d'altres fàrmacs, revisió de la dieta. Comprovar la prescripció mèdica del fàrmac, revisió possible dels efectes del fàrmac. Solució de problemes
5.8. Titulació B-B/ivabradina: Avaluació clínica del pacient. Identificació dels signes i els símptomes de descompensació, revisió analítica: bioquímica, funció renal, revisió d'altres fàrmacs, revisió de la dieta. Comprovar la prescripció mèdica del fàrmac, revisió dels possibles efectes del fàrmac, ECG. Solució de problemes
5.9. Titulació ARM: Avaluació clínica del pacient. Identificació dels signes i els símptomes de descompensació, revisió analítica: bioquímica, funció renal, revisió altres fàrmacs, revisió de la dieta. Comprovar la prescripció mèdica del fàrmac, revisió dels possibles efectes del fàrmac. Solució de problemes
5.10. Titulació diürètica: Avaluació clínica del pacient. Identificació signes i símptomes de descompensació, revisió analítica: bioquímica, funció renal, revisió d'altres fàrmacs, revisió de la dieta. Comprovar la prescripció mèdica del fàrmac, revisió possible dels efectes del fàrmac. Solució de problemes

6. Trasplantament. Rehabilitació. Insuficiència cardíaca geriàtrica
6.1. Noves consultes: a) Cardio-onco, b) Cardiopaties familiars
6.2. Donació i obtenció d'òrgans. Coordinació. Prioritats, nivells d'urgències, mitjans, forma d'actuar
6.3. Trasplantament cardíac: Indicacions, contraindicacions, proves diagnòstiques, llistes d'espera, postoperatori. Cures en el posttrasplantament, educació, seguiment pel personal d'infermeria
6.4. Rehabilitació cardíaca: Objectius, indicacions, beneficis de l'exercici, programa. Fisioteràpia durant l'ingrés i l'alta en els pacients amb IC, assistències ventriculars i trasplantament
6.5. Sexologia: Classificació dels trastorns, causes, factors que predisposen, tractaments, com s'ha d'abordar el problema des de la consulta
6.6. Maneig de la insuficiència cardíaca en el pacient ancià. Comorbiditats, adherència al tractament, funció cognitiva, ajuda social. Tractament de descompensacions
6.7. Cures pal·liatives: Definició i objectius. Control de símptomes, suport al pacient, suport a la família, agonia, sedació pal·liativa, dol. GPC. Retirada del suport vital. Testament vital. Rol del personal d'infermeria
6.8. Organització de l'assistència: revisió literària. Unitats i programes d'IC. Equip interdisciplinari. Treball social
6.9. Coordinació i continuïtat assistencial entre hospital, atenció primària, hospital a domicili, hospital de dia, atenció domiciliària, sociosanitari, unitat de pal·liatius
6.10. Telemedicina i telecomunicació en la insuficiència cardíaca. Fortaleses i limitacions

7. Pràctiques en unitats d'insuficiència cardíaca

Destinataris

Graduats i diplomats en Infermeria, de serveis de crítics i serveis d'atenció al pacient amb patologia cardíaca.

Professorat

Direcció

Dr. Joan Maria Estrada Masllorens
Escola d'Infermeria. Universitat de Barcelona (UB). Director del Màster en infermeria d'Urgències hospitalàries. UB. Director del Màster en infermeria quirúrgica. UB. Director del Màster en cures d'infermeria al malalt cardiovascular. UB. Director del Màster en infermeria d'anestèsia, reanimació i tractament de el dolor. UB

Sra. Magdalena Nebot Margalef
Unitat d'insuficiència cardíaca, dispositius d'assistències ventriculars, trasplantament cardíac i rehabilitació cardíaca. Hospital Universitari de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona.

Coordinació

Sra. Lluïsa García Garrido
Unitat d'insuficiència cardíaca i coordinadora de la unitat assistencial. Hospital Universitari Dr. Josep Trueta (Girona)

Sra. Maria Joana Oyanguren Artola
Màster en Insuficiència Cardíaca. Investigadora principal assaig ETIFIC. OSI Barrualde. Hospital Universitari Galdakao-Usansolo (Biscaia) Servei Basc de Salut.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIU AMB DESCOMPTE:

  • Alumni UB amb quota màster

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

  • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
  • Els descomptes no són acumulables
  • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat

CONTACTE

Escola d'Infermeria - Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Tania Martínez

Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
Pavelló de Govern, 3ª Planta. Despatx 342.
Feixa Llarga, s/n
08907 – L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

E-mail: taniamartinez@il3.ub.edu

+34 934.024.283

Horari: De dilluns a dijous de 10h a 13h i de 16h a 18h. Divendres de 10h a 14h.

Últimes places disponibles, contactar amb Tania Martínez tel. 934024283