Màster en Infermeria Oncològica

Afegir a favorits
Infermeria

Màster en Infermeria Oncològica

Semipresencial
76 setmanes
master enfermeria oncologica

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Acreditacions

Màster

Idioma

Castellà

Dates

11/1/2021 - 30/6/2022

Modalitat

Semipresencial

Horari

Semipresencial. Classes presencials un dilluns i dimarts al mes de 9:00h a 17:00h

Lloc

Institut Català d'Oncologia (ICO). Av. Gran Vía, 199-203. 08907 Hospitalet de Llobregat

Preu

4.640

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Hores bonificades

654 h. on-line + 192 h. presencials. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

AVÍS

Aquest curs pot patir ajustos de calendari, metodologia docent o sistema d'avaluació segons els esdeveniments i les directrius de les autoritats sanitàries en relació amb la crisi de la COVID-19. Malgrat tot, es garanteix la qualitat de la formació i l'assoliment d'objectius en tots els casos.


Presentació

Coorganitzat amb:

ico

 

 

El càncer és una malaltia molt estesa en la població, essent la principal causa de mort a tot el món. Segons l'informe mundial sobre el càncer, es preveu que anirà augmentant de forma gradual durant el segle XXI, la seva incidència podria augmentar en un 50% fins al 2020, que representaria més de 15 milions de nous casos.

Després de més de 20 edicions formant especialistes en infermeria oncològica, l'Institut Català d'Oncologia (ICO) i l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) han reestructurat el Màster en Infermeria Oncològica, basant-se en el curs natural de la malaltia.

En els darrers anys estem assistint a una transformació en la prestació de cures en càncer, que inclou els canvis que es produeixen en pacients i familiars (més responsables de la seva malaltia i, per tant, més autònoms), els canvis que es produeixen en els tractaments (cada vegada més personalitzats) i els canvis que es produeixen en els professionals infermers (membres d'equips multidisciplinaris) i, en conseqüència, en el paper cada vegada més avançat i especialitzat que han de desenvolupar, desplegant uns coneixements i competències específiques. Per tant, els infermers/es de pràctica avançada que exerceixin en atenció oncològica, han de tenir els coneixements i destreses necessàries per afrontar la cura d'aquest tipus de pacient oferint-li una atenció de qualitat en les diferents fases de la malaltia.

En aquest sentit, aquest màster professionalitzador és l'eina formativa necessària per a l'especialització en infermeria oncològica, que ofereix els coneixements, habilitats i actituds per a la pràctica avançada en atenció al pacient oncològic en l'àmbit assistencial, els últims avenços i tendències oncològiques, i afegeix noves àrees, reflectint la necessitat de majors destreses en la professió infermera.

Objectius

 • Augmentar el coneixement, les habilitats pràctiques i les competències dels infermers a l'àmbit de l'especialització oncohematològica.
 • Capacitar i professionalitzar als infermers/es per contribuir a una millora dels diferents àmbits de la infermeria oncohematològica: pràctica assistencial, recerca, gestió, i qualitat.
 • Potenciar i estimular el desenvolupament de capacitats estratègiques dins l'especialitat d'infermeria oncològica.

Tres raons per escollir-lo

 • Respon a la demanda creixent d’especialistes en infermeria oncològica, a causa de l’augment de la incidència del càncer a nivell mundial.
 • Avalat per l’ICO, institut referent en càncer, i pels seus més de 20 anys d’experiència en formació en l'àmbit de la infermeria oncològica, amb més de 600 especialistes formats.
 • Inclou pràctiques en centres i institucions sanitàries referents en atenció oncològica.

COL·LABORADORS

Acreditació acadèmica

Màster en Infermeria Oncològica per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

1. Context general del càncer
1.1. Epidemiologia del càncer
1.1.1. Introducció a l'epidemiologia del càncer.
1.1.2. Tipus d'estudis epidemiològics.
1.1.3. Mesures de freqüència de malalties.
1.1.4. Mesures pronòstiques.
1.1.5. Fonts nacionals i internacionals d'estadístiques.
1.2. Prevenció i detecció precoç del càncer
1.2.1. Prevenció primària.
1.2.2. Intervenció mínima en tabaquisme.
1.2.3. Prevenció secundària. Programes de cribratge en càncer.
1.3. Càncer hereditari i consell genètic
1.3.1. Bases genètiques, moleculars i estudi genètic.
1.3.2. Principals síndromes de predisposició hereditària al càncer.
1.3.3. El procés d'assessorament genètic.
1.3.4. Aspectes ètics legals en assessorament genètic.
1.3.5. Planificació familiar en predisposició hereditària.

2. Modalitats diagnòstiques i de tractament en càncer
2.1. Fisiopatologia del càncer
2.1.1. Historia Natural
2.1.2. Carcinogènesis
2.1.3. Histologia
2.1.4. Factors pronòstics

2.2. Modalitats diagnòstiques i de tractament
2.2.1. Procés diagnòstic
2.2.2. Procés de tractament: cirurgia, quimioteràpia, radioteràpia

2.3. Urgències oncològiques i atenció continuada
2.3.1. Urgències neurològiques
2.3.2. Urgències metabòliques
2.3.3. Infermetat tromboembòlia
2.3.4. Urgències respiratòries i cardiovascular
2.3.5. Tractament de la infecció.


3. Abordatge i cures infermeres en tumors sòlids
3.1. Tumors sòlids d'alta incidència
3.1.1. Càncer de mama
3.1.2. Càncer de pulmó
3.1.3. Càncer colorectal
3.1.4. Càncer de pròstata
3.2. Tumors sòlids de baixa incidència
3.2.1. Tumors de cap i coll
3.2.2. Tumor d'esòfag gàstric
3.2.3. Tumors germinals
3.2.4. Tumor del sistema nerviós central
3.2.5. Sarcomes
3.2.6. Tumors de pàncrees i vies biliars
3.2.7. Tumors ginecològics
3.3. Noves teràpies: assajos clínics i immunoteràpia

4. Ètica i Comunicació
4.1. Ètica i bioètica aplicada
4.1.1. Principis de la bioètica
4.1.2. Ètica del tenir cura
4.2. Comunicació i counselling
4.2.1. Habilitats i eines de suport des de la comunicació
4.2.2. Gestió de les emocions
4.2.3. Habilitats i eines de suport des de counselling

5. Abordatge i cures infermeres en hematopaties malignes
5.1. Fonaments del sistema hematopoètic
5.1.1. Cèl·lules sanguínies, funció i composició de la sang
5.1.2. Fisiologia de la medul·la òssia i hematopoesis
5.1.3. Teixit hematopoètic mieloide i limfoide
5.1.4. Resposta immunitària
5.2. Neoplàsies hematològiques
5.2.1. Mieloides
5.2.2. Limfoides
5.2.3. Mieloma múltiple
5.2.4. Aplàsia medul·lar
5.2.5. Proves diagnòstiques
5.2.6. Tractaments
5.2.7. Intervencions d'infermeria
5.3. Trasplantament de progenitors hematopoètics (TPH)
5.3.1. Indicacions i tipus de trasplantament
5.3.2. Valoració del donant. Maneig del pacient
5.3.3. Fases del TPH
5.3.4. Complicacions agudes i cròniques
5.3.5. Cures, vigilància i seguiment del pacient sotmès a un TPH

6. Abordatge integral de l'atenció oncològica
6.1. Psico-oncologia
6.2. Nutrició
6.3. Fisioteràpia
6.4. Treball Social

7. Processos d'atenció especialitzada (a escollir-ne un)

Càncer infantil
Principis generals de l'atenció en càncer infantil.
o Atenció centrada en el nen i l'entorn familiar.
o Cures i seguiment infermer.
Característiques de l'oncohematologia pediàtrica.
o Particularitats dels tumors més freqüents en càncer infantil.

Oncogeriatria
Principis generals de l'atenció en el pacient en edat avançada amb càncer.
Característiques específiques i tractaments del pacient en edat avançada amb càncer.
Maneig del pacient en edat avançada amb càncer.
o Criteris d'avaluació en el pacient en edat avançada amb càncer.

Seguretat en el pacient oncològic: pràctiques segures
Introducció.
o Conceptes i terminologia.
o Principals estratègies per a la millora de la seguretat del pacient.
Riscos relacionats amb la seguretat del pacient en el procés oncològic.
Pràctiques segures en l'atenció oncològica.
Estàndards i indicadors de qualitat i seguretat del pacient.

Efectes emocionals i psicològics del càncer
Malestar emocional i necessitats psicològiques en pacients i durant el procés oncològic.
Impacte emocional en els professionals de l'oncologia.

8. Cures pal·liatives
8.1. Cures pal·liatives en pacient oncològic en situació de malaltia avançada i fi de vida
8.1.1. Principis bàsics de les cures pal•liatives.
8.1.2. Característiques de la situació de malaltia avançada, cronicitat i fi de vida.
8.2. Atenció a la cronicitat i fi de vida
8.2.1. Atenció pal·liativa i cures integrals.

9. Metodologia de la recerca
9.1. Metodologia de la recerca aplicada
9.1.1. Lectura crítica i evidència científica.
9.1.2. Cerca bibliogràfica. Bases de dades.
9.2. Preparació de projectes de recerca

10. Treball final de màster
10.1. Desenvolupament de la metodologia
10.2. Redacció i planificació d'un projecte de recerca.
10.3. Lectura crítica i evidència científica
10.4. Anàlisi i mesurament.
10.5. Difusió i presentació del projecte de recerca

11. Pràcticum

Destinataris

Graduats o diplomats en Infermeria amb experiència en l'àmbit oncohematològic (experiència professional, pràctiques, estudis d'especialització, treball de grau,
etc.).

L'accés al màster es prioritza per experiència i l'acceptació es determina segons el currículum i la carta de motivació presentats.

Sortides professionals

Algunes de les sortides professionals del Màster en Infermeria Oncològica són les següents:

 • Infermer/a en unitats o serveis d’oncologia i hematologia d’hospitals o centres sanitaris.
 • Infermer/a en unitats o serveis de cures pal·liatives d’hospitals o centres sanitaris.
 • Infermer/a en unitats d’hospital de dia.
 • Infermer/a en unitats de radioteràpia d’hospitals o centres sanitaris.
 • Infermer/a en entitats o fundacions d’investigació i avenços en càncer.
 • Infermer/a dedicat a la formació en infermeria oncològica.
 • Infermer/a gestor/a de casos en l’àmbit de l’atenció especialitzada en càncer en la comunitat o atenció primària.
 • Infermer/a supervisor/a d’unitats d’hospitalització oncològica.

Professorat

Direcció

Sra. Társila Ferro
Infermera. Directora de cures d’infermeria i innovació de l’Institut Català d’Oncologia (ICO).  

Coordinació

Sra. Lourdes Guanter
Infermera. Responsable de la unitat de docència de l’Institut Català d’Oncologia (ICO).

Quadre docent

Coordinació de mòduls


Sra. Josefina Rivera
Unitat d'Investigació Clínica.

Sra. Mercè Peris
Programa d'Investigació i Epidemiologia.

Sra. Anna Mª Jiménez
Infermera. Responsable d'infermeria d'hospitalització de l'Institut Català d'Oncologia (ICO). Badalona.

Sta. M. Antonia Serra
Infermera. Responsable d'infermeria de l'Hospital de Dia de l'Institut Català d'Oncologia (ICO). L'Hospitalet de Llobregat.

Sra. Inmaculada López
Infermera clínica. Unitat Funcional de Colón.

Sra. Sonia Abenia
Infermera. Responsable d'infermeria d'hospitalització d'oncologia de l'Institut Català d'Oncologia (ICO). L'Hospitalet de Llobregat.

Sra. Raquel Azor
Infermera. Adjunta a direcció de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) L'Hospitalet de Llobregat.

Sra. Montserrat Bleda
Infermera clínica. Unitat de Suport Integral de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) Badalona.

Alguns dels nostres docents de les sessions presencials són:
Silvia de Sanjosé.
Montserrat Busquets
Nuria Carsi
Ignacio Blanco
Berta Laquente 

Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i    Postgraus.   Contacta amb el nostre equip d'admissions per a obtenir més informació.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)
• Personal del Institut Català d’Oncologia (ICO) (25% de descompte).

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

 

Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició.
Vull rebre informació respecte de l’activitat formativa de l’IL3-Universitat de Barcelona.

CONTACTE

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h