Màster en Medicina Cosmètica, Estètica i de l...

Afegir a favorits
Medicina

Màster en Medicina Cosmètica, Estètica i de l'Envelliment Fisiològic

Presencial
48 setmanes
cursos confrontaciones

Dades bàsiques

Crèdits

95 ECTS

Acreditacions

Màster

Idioma

Castellà

Dates

14/1/2021 - 18/12/2021

Modalitat

Presencial

Horari

Sessions de cap de setmana.

Lloc

Academia Nacional de Medicina y Cirugía Cosmética. C/ Nicaragua, 70. 08029 Barcelona

Preu

10.810

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

AVÍS

Aquest curs pot patir ajustos de calendari, metodologia docent o sistema d'avaluació segons els esdeveniments i les directrius de les autoritats sanitàries en relació amb la crisi de la COVID-19. Malgrat tot, es garanteix la qualitat de la formació i l'assoliment d'objectius en tots els casos.
Presentació

El Màster en Medicina Cosmètica, Estètica i de l’Envelliment Fisiològic es planteja com una activitat de formació dins l'àmbit de la Medicina Cosmètica i Estètica, ja que, en l'actualitat, és una activitat consolidada per una demanda social específica i creixent que comprèn una sèrie de procediments diagnòstics, preventius i terapèutics totalment definits, aliens, la majoria de les vegades, a qualsevol de les especialitats oficials o comuns a varies d’elles.

La Medicina Cosmètica, Estètica i de l’Envelliment Fisiològic inclou un conjunt d’actes medicoquirúrgics, tècniques i procediments destinats a millorar totalment els aspectes inestètics, o jutjats com a tals pel mateix pacient, siguin constitucionals o adquirits per qualsevol causa; i els aspectes inestètics, o jutjats com a tal pel mateix pacient, i els estats de malestar general (memòria, son, sexe, etc.) conseqüència de l’envelliment fisiològic, en pro d'aconseguir una major i millor qualitat de vida, el benestar físic i psíquic que han de configurar un estat òptim de salut. El seu camp d'acció es limita a la pell, els annexes, el teixit gras subcutani i el sistema venós superficial, amb exclusió dels músculs, les aponeurosis i l’esquelet ossi, i inclou la prescripció i administració de medicaments específics per via general.

És, per tant, un àrea mèdica i integradora que pretén la prevenció de l’envelliment i la promoció de la salut, mitjançant tècniques mèdiques que restauren l’aspecte i promouen la salut i el benestar físic i emocional dels pacients.

Podran optar al Títol de Màster de Medicina Cosmètica, Estètica i de l’Envelliment Fisiològic els metges que hagin superat els Cursos de Postgrau “Medicina Cosmètica i Estètica” i “Medicina de l’Envelliment Fisiològic” i el "Projecte Final".

Durant els cursos acadèmics es programaran (a cadascun d’ells) dues convocatòries, habitualment als mesos de setembre/octubre i maig/juny. Amb l’antelació suficient, els interessats hauran de sol·licitar la seva inclusió a una d’aquestes convocatòries; les dates definitives per la presentació i defensa dels treballs s’anunciaran oportunament.

Els metges que optin al títol de Medicina Cosmètica, Estètica i de l’Envelliment Fisiològic, de forma individual o amb un únic company, hauran de preparar, presentar i defensar públicament un treball original, que versarà sobre un tema de Medicina Cosmètica, Estètica i/o l’Envelliment Fisiològic.

Objectius

 • Ser capaç de desenvolupar la Medicina Cosmètica, Estètica i de l'Envelliment Fisiològic en els aspectes clínic i d'investigació.
 • Disposar dels coneixements, habilitats, tècniques i procediments necessaris per atendre correctament a persones amb alteracions estètiques primàries i/o secundàries, alteracions congènites, malalties i/o petits traumatismes; i amb problemes derivats de l'envelliment tant fisiològic com patològic.
 • Disposar d'una visió interdisciplinària, aprofundida i actualitzada dels coneixements i les habilitats tècniques necessàries per atendre als col·lectius abans esmentats.
 • Haver incorporat aquells principis de l'humanisme mèdic que han de presidir les relacions metge-pacient.
 • Disposar dels fonaments i principis organitzatius i d'economia sanitària aplicats a la pràctica de la Medicina Cosmètica, Estètica i de l'Envelliment Fisiològic.
 • Haver incorporat l'esperit crític i de curiositat suficients que finalment els portin a fer altres estudis i recerca.
 • Disposar i demostrar coneixements i una comprensió prospectiva i global de les disfuncions generals associades a l'envelliment fisiològic.
 • Conèixer, gestionar i impulsar actituds i accions de caràcter terapèutic restitutïu per retornar la normalitat a aquelles funcions.
 • Disposar del criteri suficient per escollir entre opcions terapèutiques vàlides i disponibles.
 • Disposar del criteri suficient per establir les contraindicacions relatives o absolutes.
 • Proposar i desenvolupar projectes d'investigació que responguin a les necessitats de salut i benestar de la societat.
 • Proposar i desenvolupar solucions integrals que impliquin accions immediates i intervencions preventives i de promoció de la salut.
 • Ser capaç de comunicar de forma explícita i clara els coneixements disponibles: les fonts i el marc conceptual, científic i tecnològic en el que es basen.
 • Ser capaç de desenvolupar l'activitat professional; i, en absència d'especialitat oficial, poder accedir al Diploma d' Acreditació específic previst per la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS).

Tres raons per escollir-lo

 • Es tracta d’un curs pioner a nivell nacional i internacional, plenament consolidat: 16 edicions i més de 1.000 alumnes.
 • Programa i temari de plena actualitat, amb docents de reconegut prestigi i àmplia experiència.
 • Ofereix una formació completa, integral, profunda i pràctica en l’àmbit de la Medicina Cosmètica i Estètica, incloent les àrees més modernes: medicina regenerativa, PRP i factors de creixement, implants tissulars, peelings físics i químics, electromedicina, làser i altres fonts de llum, cirurgia mínimament invasiva, etc.; i en l’àmbit de la Medicina de l’Envelliment Fisiològic, incloent les àrees més modernes: medicina regenerativa, medicina genòmica, nutrigenètica, farmacogenètica, etc.

Acreditació acadèmica

Màster en Medicina Cosmètica, Estètica i de l'Envelliment Fisiològic per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 95 crèdits ECTS.

Programa

Postgrau en Medicina de l'Envelliment Fisiològic

1. Teories de l’envelliment. Envelliment per òrgans i sistemes
1.1. La vellesa: estat biològic o malaltia
1.2. Envelliment de la població: epidemiologia
1.3. Teories generals de l’envelliment humà
1.4. Estrès oxidatiu
1.5. Teoria inflamatòria-autoimmune
1.6. Genètica i envelliment
1.7. Fragilitat i presentació atípica de malalties
1.8. Oncologia i envelliment
1.9. Envelliment i alteracions hepatodigestives
1.10. Neuroplasticitat i neuropsicologia
1.11. Dislipèmies i altres factors de risc cardiovascular en l’ancià
1.12. Trastorns cognitius i envelliment. Demències 

2 Avaluació de l’envelliment
2.1. Imatge corporal a la vellesa
2.2. Hormesi
2.3. Biomarcadors
2.4. Biomarcadors bioquímics
2.5. Biomarcadors de forma física
2.6. Diagnòstic de l’envelliment cerebral
2.7. Estrès, obesitat i envelliment
2.8. Fàrmacs i població geriàtrica
2.9. Valoració geriàtrica integral
2.10. Sarcopènia
2.11. Senescència i caigudes

3 Prevenció i teràpia de l'envelliment
3.1. Somatopausa
3.2. Envelliment endocrinològic
3.3. Melatonina
3.4. DHEA
3.5. Andropausa
3.6. Menopausa
3.7. Aigua: importància fisiopatològica
3.8. Alimentació i qualitat de vida
3.9. Nutrigenòmica i suplements alimenticis
3.10. Cèl·lules mare
3.11. Cèl·lules mare de teixit adipós: ASC’s
3.12. Medicina Regenerativa
3.13. Medicina Fisiològica
3.14. Avaluació i abordatge terapèutic de l’envelliment general
3.15. Crenoteràpia
3.16. Intoleràncies alimentàries
3.17. Disbiosi intestinal
3.18. Histaminosi alimentària
3.19. Estudis nutrigenètics
3.20. Càncer d’origen ambiental

4. Pràctiques

5. Treball Final 

Postgrau en Medicina Cosmètica i Estètica

1. Medicina Clínica
1.1 Imatge corporal
1.2 Aspectes bioètics
1.3 Exercici responsable: contracte de prestació de serveis
1.4 Els mitjans: instal·lacions i dotació
1.5 Prevenció de riscos professionals
1.6 Aspectes legals
1.7 Comunicació i relacions públiques
1.8 Màrqueting
1.9 Optimitzar el rendiment
1.10 Informació científica: recerca i avaluació
1.11 Investigació
1.12 Embriologia
1.13 Anestèsia: generalitats
1.14 Anestèsia, anestèsia tòpica, local i loco-regional
1.15 Analgèsia general dels procediments terapèutics de curta durada
1.16 Suport Vital Avançat i instrumentalitzat
1.17 Hipo e hiperglucèmia
1.18 Tètanus
1.19 Botulisme
1.20 Disnea
1.21 Coma
1.22 Perforació visceral
1.23 Shock
1.24 Malaltia tromboembòlica
1.25 Hipersensibilitat i anafilàxia
1.26 Hipo i hipertensió
1.27 Transfusions
1.28 Cardiologia: generalitats
1.29 Trombopènia, anticoagulació i antiagregació
1.30 Tractament de les infeccions bacterianes
1.31 Punció accidental 

2. Materials de farciment tissular. Endocrinologia general. Endocrinologia ginecològica
2.1 Tractament de l’envelliment cutani facial: bioestimulació, biorestructuració i farciment tissular
2.2 Reaccions adverses dels materials de farciment tissular
2.3 Patrons histològics e histopatològics propis de cada bioimplant i de les seves reaccions adverses
2.4 Endocrinologia general
2.5 Endocrinologia ginecològica: canvis hormonals i pell
2.6 Endocrinologia ginecològica: teràpies alternatives per la pell i mucoses
2.7 Endocrinologia ginecològica: teràpia hormonal
2.8 Endocrinologia ginecològica: canvis al teixit adipós
2.9 Endocrinologia ginecològica: canvis ossis
2.10 Endocrinologia ginecològica: hiperandrogenisme, pell i estrògens

3. Patologia de la pell i dels annexes
3.1 Pell: Embriologia. Anatomia i aspectes microscòpics. Histologia: epidermis, dermis i hipodermis. Annexes cutanis. Fisiologia
3.2 Dermatoscòpia: reconeixement de lesions cutànies i diagnòstic precoç del melanoma
3.3 Histopatologia
3.4 Exploració bàsica a dermatologia
3.5 Mitjans terapèutics
3.6 Patologies cutànies: diagnòstic diferencial
3.7 Psoriasi
3.8 Dismorfofòbies amb base a la pell
3.9 Acné i dermatitis sebàcies
3.10 Electroporació i electroforesi
3.11 Fototeràpia
3.12 Alteracions estètiques dentals i halitosi
3.13 Calvície: tractament quirúrgic
3.14 Rejoveniment capil•lar amb PRP i medicina regenerativa
3.15 Mesoteràpia: teràpia intradèrmica per via transcutània
3.16 Làser i altres fonts de llum
3.17 Teledermatologia: diagnòstic cutani assistit
3.18 Envelliment cutani
3.19 Exploració objectiva de la pell

4. Patologia del sistema circulatori. Patologia del sistema adipós
4.1 Fisiopatologia de la malaltia venosa. Ecoanatomia del sistema venós dels membres inferiors
4.2 Maneig terapèutic de la malaltia venosa als membres inferiors. Escleroteràpia. Cirurgia
4.3 Fisiopatologia del sistema vascular: arterial, venós i limfàtic
4.4 Escleroteràpia química
4.5 Cirurgia làser endovascular
4.6 Edema: diagnòstic diferencial del limfedema
4.7 Farmacoteràpia
4.8 Làser i alta freqüència
4.9 Nutrició
4.10 Dietoteràpia per a la reducció del greix corporal: consensos i recomanacions nutricionals
4.11 Protocols diagnòstics i terapèutics
4.12 Aliments i acumulació de lípids
4.13 Trastorns de la conducta alimentària
4.14 Nutrició: balanç energètic i obesitat
4.15 Elaboració de dietes
4.16 Bases de les lisis adipocitàries per mitjans físics
4.17 Clínica i tractament de la paniculopatia edematofibroescleròtica
4.18 Bases de les lisis adipocitàries per mitjans químics i farmacològics

5. Cirurgia 
5.1 Procediments quirúrgics: indicacions
5.2 Criteris de seguretat a Cirurgia Cosmètica
5.3 Tall, coagulació i sutures
5.4 Cirurgia cosmètica facial
5.5 Cirurgia de la regió periorbitària
5.6 Cirurgia corporal
5.7 Cirurgia de reemplaçament tissular amb materials homòlegs: teixit adipós, cèl•lules mare, concentrats de plaquetes

6. Pràctiques

7. Treball Final 

Projecte Final

Destinataris

Llicenciats en Medicina i altres llicenciats en l'àmbit de la salut, per exemple psicòlegs, odontòlegs, biòlegs i farmacòlegs.

Professorat

Direcció

Dr. Jaume Alijotas Reig
Doctor en Medicina. Professor del Departament de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona. Director de la Càtedra UAB-SEMCC de Gestió del Coneixement en Medicina de l'Envelliment Fisiològic.

Dr. J. Víctor García Giménez
Llicenciat en Medicina i Cirurgia - Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. President de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética. Codirector de la Càtedra UAB-SEMCC de Gestió del Coneixement en Medicina de l'Envelliment Fisiològic. Director de l'Academia Nacional de Medicina y Cirugía Cosmética.

Quadre docent

El que correspon als Cursos de Postgrau "Medicina Cosmètica i Estètica" i "Medicina de l'Envelliment Fisiològic" - veure informació específica. 

Contacte

Confrontaciones Terapéuticas, S.L.

Adreça:

Nicaragua, 70
08029. Barcelona

E-mail: formacion@conftera.com
Web: www.conftera.com