Màster en Psicologia Forense i Criminal

Afegir a favorits
Màster de Formació Permanent

Màster en Psicologia Forense i Criminal

Presencial
104 setmanes
master forense criminal

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Català i Castellà

Dates

28/9/2024 - 26/9/2026

Modalitat

Presencial

Horari

Divendres de 16.30h a 20.30 h. i dissabte de 9.30h a 13.30h.

Lloc

IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

Preu

7.050

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Presentació

Avalat per:

Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense

 

 

Escenaris com els tribunals o les presons, i processos com la mediació i l’atenció a les víctimes constitueixen un marc d’actuació de creixent rellevància per al psicòleg.

Actualment, la psicologia s’ha convertit en una disciplina fonamental en l’administració de justícia, i la seva intervenció, directa o indirecta, resulta indispensable en l’atenció i el tractament de la delinqüència o la violència interpersonal i de gènere, així com altres conflictes de drets personals. Aquesta necessitat d’especialització es tradueix en una demanda creixent de psicòlegs forenses. Atent a aquesta necessitat, l'Institut de Formació Contínua - IL3 de la Universitat de Barcelona, imparteix una nova edició del Màster de Formació Permanent en Psicologia Forense i Criminal.

Complementat per tallers específics i reforçat amb pràctiques en diversos centres i institucions de prestigi, el màster tracta de manera exhaustiva tots els aspectes teòrics de la psicologia forense, des de la criminologia, el dret i el sistema judicial, al comportament antisocial i criminal, les tècniques d’avaluació psicològica, les metodologies de prevenció i tractament psicològic aplicat a l’àmbit criminològic, els diversos tipus de peritatge, la mediació, la valoració del risc de violència, etc.

Així, aquest curs presencial té una clara orientació professionalitzadora global i té per objectiu formar psicòlegs forenses i experts en el camp criminològic per treballar en tots aquells llocs que ofereixen les institucions públiques de l’àmbit juridicocivil i penal, així com dels serveis socials que ho requereixin. Així mateix, el màster prepara per a l’exercici professional privat en peritatges penals, civils i de família. En edicions anteriors s’ha assolit un alt nivell d’inserció laboral i professional dels estudiants del màster, molts dels quals actualment exerceixen en territori espanyol i a l’Amèrica del Sud.

Si ets llicenciat en Psicologia i vols especialitzar-te en els contextos jurídics, forenses i criminològics, aquest és el teu programa.

Objectius

L'objectiu principal d'aquest programa és la capacitació dels psicòlegs com a especialistes en psicologia forense i criminal perquè puguin actuar amb eficàcia en l'àmbit jurídic. Per assolir aquest objectiu, el màster es proposa els objectius concrets següents:

 • Desenvolupar les competències professionals en avaluació i valoració necessàries per actuar com a pèrit i expert davant dels tribunals.
 • Ampliar i aprofundir en les habilitats pròpies dels professionals que treballen en l'entorn penitenciari, de la justícia juvenil i les mesures penals alternatives.
 • Introduir els llicenciats en Psicologia en les aplicacions de la seva disciplina per a la detecció i prevenció de la violència en qualsevol de les seves formes.

Tres raons per escollir-lo

 • Formació especialitzada indispensable per al/la psicòleg/oga en l'àmbit de l'Administració de Justícia.
 • Inclou tallers i 150 hores de pràctiques professionals en nombrosos centres i institucions de prestigi on "exerciràs"de psicòleg/oga: centres penitenciaris, serveis d'assessoria psicològica de Jutjats i Tribunals, entitats d'atenció a víctimes, unitats hospitalàries especialitzades, serveis psicològics forenses i jurídics...
 • Dona accés a un sector amb una demanda creixent de psicòlegs i experts en el camp criminològic.

PRESENTACIÓ DEL MÀSTER

Acreditació acadèmica

Màster de Formació Permanent en Psicologia Forense i Criminal per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

Primer curs

1. Psicologia i llei
1.1. Història i antecedents de la psicologia forense a Espanya.
1.2. Legislació vigent i regulació de l’activitat dels psicòlegs forenses.
1.3. Definició i àmbit de la Criminologia com a ciència: delicte, delinqüent, víctima i control social.
1.4. Anàlisi dels diferents models explicatius del fenomen de la criminalitat.
1.5. La prevenció del delicte i les seves conseqüències en la justícia.
1.6. La nova victimologia.

2. Dret i sistema judicial
2.1. Introducció al dret i a les ciències jurídiques.
2.2. Teoria jurídica del delicte i la pena.
2.3. Delicte i conseqüències jurídiques. Anàlisi d’eximents i atenuants relatius a la culpabilitat.
2.4. L’execució de penes i mesures de seguretat: el dret penitenciari.
2.5. Especificitat del dret penal de menors.
2.6. Teoria del procés penal. Introducció al procés penal. Les garanties constitucionals. Esquema general del procés penal. La investigació a la fase d’instrucció. La fase del judici oral.
2.7. El dret civil amb especial referència a la família, a la tutela, als menors i als incapacitats.
2.8. Aspectes processals.
2.9. El procés laboral. Accidents i malalties comunes. L’acomiadament.
2.10. Deficiències. Minusvalidesa. Discapacitat i barems de discapacitat. La llei de la Seguretat Social i legislacions complementàries. La prestació per incapacitat.
2.11. Prototips de centres penitenciaris.
2.12. Altres recursos per al compliment de penes privatives de llibertat.
2.13. Mesures penals alternatives.

3. Psicologia del comportament criminal
3.1. Introducció. Intel•ligència i criminalitat. Intel•ligència i imputabilitat. Delictes, víctimes i delinqüents.
3.2. Teories de la criminalitat. Personalitat i crim. Vulnerabilitat delictiva. Classificació. Trastorn antisocial de la personalitat. Psicopatia. Sociopatia. Diagnòstic diferencial.
3.3. Desenvolupament del comportament antisocial. Temperament i pràctiques educatives. Trastorns mentals lleus i delicte.
3.4. Introducció a la psicopatologia forense. Trastorns psicopatològics i responsabilitat penal. Retard mental. Trastorns de la personalitat. Trastorns mentals orgànics. Psicosis endògenes. Trastorns de l’estat d’ànim. Neurosis. Trastorns del control d’impulsos. Trastorns facticis. Estrès postraumàtic.
3.5. Personalitat prèvia.
3.6. Vulnerabilitat a l’addicció. Síndromes i símptomes de l’abús de substàncies. Aspectes legals de l’abús de substàncies. El peritatge del delinqüent toxicòman.
3.7. Parafílies: aspectes psicològics i sociològics. Aspectes clínics. Aspectes legals.
3.8. Introducció a la medicina legal.

4. Sociologia i delicte
4.1. Emigració i delicte. Conflictes culturals i integració.
4.2. TV i violència.
4.3. Classe social, marginalitat i delicte.
4.4. Interpretació de la transculturalitat i les lleis.

5. Avaluació i intervenció psicològica
5.1. Introducció. Avaluació i diagnòstic psicològic. Mètodes i tècniques d’avaluació psicològica.
5.2. Observació. Entrevistes i qüestionaris. Avaluació de la personalitat. Tècniques d’avaluació psicomètrica.
5.3. Diagnòstic de la psicopatia. Conducta antisocial i agressivitat.
5.4. Fonaments de l’avaluació de la credibilitat i de la detecció de la simulació i l’engany. Tècniques d’avaluació de la simulació.
5.5. Peritatge d’imputabilitat i semi-imputabilitat. Imputabilitat i malaltia mental. L’internament del malalt mental.
5.6. Problemes associats al peritatge de perillositat.
5.7. Elaboració i presentació de l’informe pericial.
5.8. L’especificitat de l’avaluació psicològica de menors.
5.9. Protocols d’avaluació. Avaluació, diagnòstic i classificació. Avaluació i diagnòstic psicològic en l’àmbit penitenciari.
5.10. Tractament d’agressors d’adults. Maltractament domèstic. Tractament d’agressors de gènere.
5.11. Tractament d’agressors de menors. Tractament de menors víctimes d’abusos, maltractament i agressió sexual.
5.12. Tractament d’adults víctimes d’agressió sexual.
5.13. Tractament de víctimes de la violència domèstica.
5.14. Intervenció i tractament de víctimes del terrorisme, segrest i catàstrofes.
5.15. Intervenció i tractament de víctimes de sectarismes.

6. Taller de judici oral

Segon curs

7. Pràctiques professionals

8. Delinqüència i justícia juvenil

9. Taller de peritatge


10. Violència domèstica
10.1. Legislació vigent familiar i de gènere.
10.2. Tipus i modalitats de famílies i les seves limitacions legals.
10.3. Violència intrafamiliar.
10.4. Violència paterno-filial i abusos a menors.
10.5. Violència de gènere i de parella.
10.6. Intervenció psicològica en el medi familiar.
10.7. Gestió del risc de la violència de parella.
10.8. Apoderament i resolució de problemes familiars.
10.9. La victimització i la seva solució.

11. Intervenció en execució penal
11.1. Psicologia penitenciària.
11.2. Tractaments psicològics en el medi penitenciari.
11.3. Mesures penals alternatives.
11.4. Tractament de les toxicomanies durant l'execució penal.
11.5. Treballs en benefici de la comunitat.
11.6. Intervenció penal en minories.
11.7. Les mesures de seguretat i les penes de presó.
11.8. Incapacitació i gestió de la delinqüència associada.

12. Psicologia jurídica

13. Criminalitat violenta


14. Àmbits professionals
14.1. Mediadors i solucions de conflictes.
14.2. Policies i forces i cossos de seguretat de l’Estat.
14.3. Treball social i els serveis assistencials.
14.4. Adopcions i protecció de menors.
14.5. Institucions benèfiques i ONG.

15. Treball de recerca

Destinataris

El curs està dirigit a llicenciats/des o graduats/des en Psicologia que vulguin especialitzar-se en l'exercici professional de la psicologia aplicada a contextos jurídics, forenses i criminològics.  Així mateix poden accedir al màster aquells psicòlegs que treballen actualment i desitgen una actualització i formació competitiva en Psicologia Forense i Criminal.

Sortides professionals

Algunes de les sortides professionals del programa són les següents:

 • Peritatges psicològics: civil, penal, laboral,... en l’àmbit públic i/o privat.
 • Psicòlegs penitenciaris.
 • Psicòlegs de Justícia Juvenil (medi obert, centres,...).
 • Intervenció en víctimes (gènere, domèstica, sexual, etc...).
 • Orientació i reinserció social en ex-delinqüents.
 • Atenció i prevenció de la violència (comunitària, escolar, laboral,...).
 • Divorcis, custòdia i altres temes familiars.
 • Atenció en salut mental i incapacitació. Tuteles i curateles.
 • Actuació en emergències.
 • Tractament psicològic d’agressors i víctimes.
 • Valoració del risc de violència.
 • Policia i cossos de seguretat.
 • Mesures penals alternatives i comunitàries.

Professorat

Direcció

Dr. Antonio Andrés Pueyo

Catedràtic de Psicologia del Departament de Personalitat. Facultat de Psicologia. Professor de Psicologia de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.

Coordinació

Sr . D. Jordi Bajet Royo

Psicòleg forense del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Sra. Rosa M.ª Aragonés de la Cruz
Psicòloga forense del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Sra. Amanda Blanch
Psicòloga. Màster en Psicologia Forense i Criminal.

Equip Directiu

Sr. Ismael Loinaz

Psicòleg i expert en Violència de Gènere. GEAV/UB.

Sra. Thuy Nguyen Vo
Psicòloga. Experta en Violència Sexual.

Sra. Amanda Blanch Guillem
Psicòloga. Màster en Psicologia Forense i Criminal.

Quadre docent

Sra. Alazne Aizpirtarte

Psicòloga i experta en Violència de Gènere.

Sra. Alba Alfageme
Psicòloga. Departament d'Interior. Generalitat de Catalunya.

Dr. Antonio Andrés Pueyo
Psicòleg. Catedràtic i professor de Psicologia i Criminologia.

Sra. Rosa M.ª Aragonés de Cruz
Psicòloga forense. Generalitat de Catalunya.

Sra. Samantha Arbalat
Psicòloga. Tècnica en Rehabilitació del Servei de Presons. Generalitat de Catalunya.

Sra. Esther Arroyo
Professora titular de Dret Civil de la Universitat de Barcelona.

Sra. Lidia Ayora
Responsable de Servei del Servei de Mediació i Justícia Juvenil de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Jordi Bajet Royo
Psicòleg forense. Generalitat de Catalunya.

Sra. Lucía Barboni
Professora de la Universidad Católica de Uruguay i experta en Justícia Juvenil.

Sr. Carles Benet i Domingo
Psicòleg. ICAA. Departament de Benestar i Família. Generalitat de Catalunya.

Sra. Amanda Blanch
Psicòloga. Màster en Psicologia Forense i Criminal.

Sra. Sara Bosch
Psicòloga. Serveis Professionals d'atenció a víctimes.

Dr. Alfredo Calcedo
Psiquiatre. Especialista en Psiquiatria Legal i Forense.

Sr. Jordi Camps
Psicòleg. Secció de Tractament. Dir. gral. Centres. Generalitat de Catalunya.

Sr. Toni Cano Martín
Psicòleg. Serveis de rehabilitació de Justícia Juvenil. Generalitat de Catalunya.

Sr. Manel Capdevila
Tècnic d'Investigació. CEJFE. Generalitat de Catalunya.

Sra. Mercè Cartié
Psicòloga. Servei d'assessorament SATAF. Generalitat de Catalunya.

Sr. Ramón Casany
Psicòleg. Servei de Mediació i Assessorament Tècnic. Generalitat de Catalunya.

Sr. Josep M. Castellà
Expert en Comunicació.

Sra. Carol Clarà
Psicòloga. Professional i experta en emergències.

Dr. Ángel Cuquerella Fuentes
Metge forense de l'Institut Mèdic-Legal de Catalunya (IMLC).

Sr. José Antonio Echauri
Director de PSYMAE. Navarra.

Sra. M.ª Luisa Enríquez
Psicòloga i delegada judicial referent d'internaments. IRES.

Sra. Montse Farran
Psicòloga forense. Generalitat de Catalunya.

Sr. Javier Feliz
Psicòleg-Criminalista, Director d'Operacions a Desconect.

Sra. María Ferré
Psicòloga clínica. Experta en Violència Domèstica. Directora SIPS.

Sr. David García
Jutge de Menors a Barcelona.

Dra. Elisa García-España
Catedràtica de Dret Penal i experta en Criminologia.

Sr. Vicente Garrido
Psicòleg Criminalista. Universitat de València.

Sr. David Garriga
Psicòleg, criminòleg i infermer, especialista en terrorisme.

Dr. Héctor González Ordi
Doctor en Psicologia. Departament de Psicologia Bàsica. Universidad Complutense de Madrid.

Sra. Teresa Gràcia
Psicòloga. Tècnica en Rehabilitació del Servei de Presons. Generalitat de Catalunya.

Sra. Marta Grau
Neuropsicòloga i experta en avaluació forense.

Sra. Carmen Guil
Magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona.

Sr. Juan Carlos Hortal
Jurista. Professor titular de Dret Penal a la Universitat de Barcelona.

Sra. Nuria Iturbe
Directora del Servei d'Atenció a Víctimes a INTRESS.

Sr. Josep Ramón Juárez
Psicòleg forense a Girona. GenCat. Professor a la Universitat de Girona.

Dra. Elena Larrauri
Catedràtica de Dret Penal de la Universitat Pompeu Fabra.

Sr. Ismael Loinaz
Professor de Criminologia a la Universitat de Barcelona i psicòleg i expert en Violència de Gènere. GEAV/UB.

Sra. Sandra López
Psicòloga. Tècnica en Rehabilitació del Servei de Justícia Juvenil. Generalitat de Catalunya.

Sra. Montse Martínez
Responsable de l'Àrea d'Estudis i Formació de l'administració de justícia al CEJFE.

Sra. Agnés Mayoral
Psicòloga infantil. Hospital Sant Joan de Déu UFAM.

Sra. Elisa Micciola
Psicòloga forense i membre de l'Equip Directiu del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

Sra. Irene Montiel
Professora de la Universitat Oberta de Catalunya. Experta en Cibercriminologia.

Sra. Carolina Moreno
Psicòloga forense de l'Equip d'Assessorament Penal de Barcelona.

Dr. Manuel Moyano
Doctor en Psicologia i professor a la Universidad de Córdoba.

Sra. Alba Muro
Psicòloga dels Serveis Socials de la Direcció General d'Adolescència i Infància. Experta en casos de comportament antisocial en nens i adolescents.

Sra. Ana Nafria
Psicòloga del Servei d'Atenció a Víctimes de la Generalitat de Catalunya.

Dra. Mariví Navarro
Professora doctora de la Universidad de Teruel i experta clínica dels trastorns de Personalitat.

Sra. Thuy Nguyen
Psicòloga de la Subdirecció de Rehabilitació Penitenciària de la Generalitat de Catalunya. Experta en Prevenció de la Violència Sexual.

Dr. Jordi Nieva
Catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona.

Sr. Benito Pérez Bello
Advocat expert en Dret Penitenciari.

Dr. Joaquim Puntí
Doctor en Psicologia i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Sr. Manuel Ramos
Psicòleg forense de l'Institut de Psicologia Forense.

Sr. Santiago Redondo Illescas
Psicòleg expert en Tractament psicològic i criminològic. Professor titular de la UB.

Sra. Maria Ribas
Psicòloga. Unitat Terapèutica del C.E. Els Til·lers del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Sra. Sonia Ricondo
Advocada civilista i experta en prevenció de violència de gènere i família.

Sr. Guillem Sánchez-Marín
Periodista de successos.

Sr. José Sánchez Isidoro
Psicòleg. Institucions penitenciàries. MIR.

Sr. Carlos Soler Iglesias
Psicòleg. Serveis Centrals. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.

Sra. Montserrat Subirana
Professora de la Universitat de Barcelona. Facultat de Psicologia i experta en temes de gènere.

Dr. Josep M.ª Tamarit Sumalla
Catedràtic en Dret Penal. Universitat de Lleida i Universitat Oberta de Catalunya.

Sra. Guadalupe Trasserra
Psicòloga. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.

Sr. Daniel Vega
Psicòleg clínic expert en els Trastorns de Personalitat. Hospital d'Igualada.

Dra. Montse Vilella
Metge forense de l'Institut de Medicina Legal i Forense de Catalunya.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota Màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats amb conveni de col·laboració.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h