Màster en Psicologia Forense i Criminal

Afegir a favorits
Psicologia

Màster en Psicologia Forense i Criminal

Presencial
104 setmanes
master forense criminal

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Acreditacions

Màster

Idioma

Català i Castellà

Dates

2/10/2021 - 29/9/2023

Modalitat

Presencial

Horari

Divendres de 16.30h a 20.30 h. i dissabte de 9.30h a 13.30h.

Lloc

IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

Preu

6.570

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

AVÍS

Aquest curs pot patir ajustos de calendari, metodologia docent o sistema d'avaluació segons els esdeveniments i les directrius de les autoritats sanitàries en relació amb la crisi de la COVID-19. Malgrat tot, es garanteix la qualitat de la formació i l'assoliment d'objectius en tots els casos.Presentació

Avalat per:

Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense

 

 

Escenaris com els tribunals o les presons, i processos com la mediació i l’atenció a les víctimes constitueixen un marc d’actuació de creixent rellevància per al psicòleg.

Actualment, la psicologia s’ha convertit en una disciplina fonamental en l’administració de justícia, i la seva intervenció, directa o indirecta, resulta indispensable en l’atenció i el tractament de la delinqüència o la violència interpersonal i de gènere, així com altres conflictes de drets personals. Aquesta necessitat d’especialització es tradueix en una demanda creixent de psicòlegs forenses. Atent a aquesta necessitat, l'Institut de Formació Contínua - IL3 de la Universitat de Barcelona, imparteix una nova edició del Màster en Psicologia Forense i Criminal.

Complementat per tallers específics i reforçat amb pràctiques en diversos centres i institucions de prestigi, el màster tracta de manera exhaustiva tots els aspectes teòrics de la psicologia forense, des de la criminologia, el dret i el sistema judicial, al comportament antisocial i criminal, les tècniques d’avaluació psicològica, les metodologies de prevenció i tractament psicològic aplicat a l’àmbit criminològic, els diversos tipus de peritatge, la mediació, la valoració del risc de violència, etc.

Així, aquest curs presencial té una clara orientació professionalitzadora global i té per objectiu formar psicòlegs forenses i experts en el camp criminològic per treballar en tots aquells llocs que ofereixen les institucions públiques de l’àmbit juridicocivil i penal, així com dels serveis socials que ho requereixin. Així mateix, el màster prepara per a l’exercici professional privat en peritatges penals, civils i de família. En edicions anteriors s’ha assolit un alt nivell d’inserció laboral i professional dels estudiants del màster, molts dels quals actualment exerceixen en territori espanyol i a l’Amèrica del Sud.

Si ets llicenciat en Psicologia i vols especialitzar-te en els contextos jurídics, forenses i criminològics, aquest és el teu programa.

Objectius

L'objectiu principal d'aquest màster és la capacitació dels psicòlegs com a especialistes en psicologia forense i criminal perquè puguin actuar amb eficàcia en l'àmbit jurídic. Per assolir aquest objectiu, el màster es proposa els objectius concrets següents:

 • Desenvolupar les competències professionals en avaluació i valoració necessàries per actuar com a pèrit i expert davant dels tribunals.
 • Ampliar i aprofundir en les habilitats pròpies dels professionals que treballen en l'entorn penitenciari, de la justícia juvenil i les mesures penals alternatives.
 • Introduir els llicenciats en Psicologia en les aplicacions de la seva disciplina per a la detecció i prevenció de la violència en qualsevol de les seves formes.

Tres raons per escollir-lo

 • Formació especialitzada indispensable per al/la psicòleg/oga en l'àmbit de l'Administració de Justícia.
 • Inclou tallers i 150 hores de pràctiques professionals en nombrosos centres i institucions de prestigi on "exerciràs"de psicòleg/oga: centres penitenciaris, serveis d'assessoria psicològica de Jutjats i Tribunals, entitats d'atenció a víctimes, unitats hospitalàries especialitzades, serveis psicològics forenses i jurídics...
 • Dona accés a un sector amb una demanda creixent de psicòlegs i experts en el camp criminològic.

Acreditació acadèmica

Màster en Psicologia Forense i Criminal per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

Primer curs

1. Psicologia i llei
1.1. Història i antecedents de la psicologia forense a Espanya.
1.2. Legislació vigent i regulació de l’activitat dels psicòlegs forenses.
1.3. Definició i àmbit de la Criminologia com a ciència: delicte, delinqüent, víctima i control social.
1.4. Anàlisi dels diferents models explicatius del fenomen de la criminalitat.
1.5. La prevenció del delicte i les seves conseqüències en la justícia.
1.6. La nova victimologia.

2. Dret i sistema judicial
2.1. Introducció al dret i a les ciències jurídiques.
2.2. Teoria jurídica del delicte i la pena.
2.3. Delicte i conseqüències jurídiques. Anàlisi d’eximents i atenuants relatius a la culpabilitat.
2.4. L’execució de penes i mesures de seguretat: el dret penitenciari.
2.5. Especificitat del dret penal de menors.
2.6. Teoria del procés penal. Introducció al procés penal. Les garanties constitucionals. Esquema general del procés penal. La investigació a la fase d’instrucció. La fase del judici oral.
2.7. El dret civil amb especial referència a la família, a la tutela, als menors i als incapacitats.
2.8. Aspectes processals.
2.9. El procés laboral. Accidents i malalties comunes. L’acomiadament.
2.10. Deficiències. Minusvalidesa. Discapacitat i barems de discapacitat. La llei de la Seguretat Social i legislacions complementàries. La prestació per incapacitat.
2.11. Prototips de centres penitenciaris.
2.12. Altres recursos per al compliment de penes privatives de llibertat.
2.13. Mesures penals alternatives.

3. Psicologia del comportament criminal
3.1. Introducció. Intel•ligència i criminalitat. Intel•ligència i imputabilitat. Delictes, víctimes i delinqüents.
3.2. Teories de la criminalitat. Personalitat i crim. Vulnerabilitat delictiva. Classificació. Trastorn antisocial de la personalitat. Psicopatia. Sociopatia. Diagnòstic diferencial.
3.3. Desenvolupament del comportament antisocial. Temperament i pràctiques educatives. Trastorns mentals lleus i delicte.
3.4. Introducció a la psicopatologia forense. Trastorns psicopatològics i responsabilitat penal. Retard mental. Trastorns de la personalitat. Trastorns mentals orgànics. Psicosis endògenes. Trastorns de l’estat d’ànim. Neurosis. Trastorns del control d’impulsos. Trastorns facticis. Estrès postraumàtic.
3.5. Personalitat prèvia.
3.6. Vulnerabilitat a l’addicció. Síndromes i símptomes de l’abús de substàncies. Aspectes legals de l’abús de substàncies. El peritatge del delinqüent toxicòman.
3.7. Parafílies: aspectes psicològics i sociològics. Aspectes clínics. Aspectes legals.
3.8. Introducció a la medicina legal.

4. Sociologia i delicte
4.1. Emigració i delicte. Conflictes culturals i integració.
4.2. TV i violència.
4.3. Classe social, marginalitat i delicte.
4.4. Interpretació de la transculturalitat i les lleis.

5. Avaluació i intervenció psicològica
5.1. Introducció. Avaluació i diagnòstic psicològic. Mètodes i tècniques d’avaluació psicològica.
5.2. Observació. Entrevistes i qüestionaris. Avaluació de la personalitat. Tècniques d’avaluació psicomètrica.
5.3. Diagnòstic de la psicopatia. Conducta antisocial i agressivitat.
5.4. Fonaments de l’avaluació de la credibilitat i de la detecció de la simulació i l’engany. Tècniques d’avaluació de la simulació.
5.5. Peritatge d’imputabilitat i semi-imputabilitat. Imputabilitat i malaltia mental. L’internament del malalt mental.
5.6. Problemes associats al peritatge de perillositat.
5.7. Elaboració i presentació de l’informe pericial.
5.8. L’especificitat de l’avaluació psicològica de menors.
5.9. Protocols d’avaluació. Avaluació, diagnòstic i classificació. Avaluació i diagnòstic psicològic en l’àmbit penitenciari.
5.10. Tractament d’agressors d’adults. Maltractament domèstic. Tractament d’agressors de gènere.
5.11. Tractament d’agressors de menors. Tractament de menors víctimes d’abusos, maltractament i agressió sexual.
5.12. Tractament d’adults víctimes d’agressió sexual.
5.13. Tractament de víctimes de la violència domèstica.
5.14. Intervenció i tractament de víctimes del terrorisme, segrest i catàstrofes.
5.15. Intervenció i tractament de víctimes de sectarismes.

6. Taller de judici oral

Segon curs

7. Delinqüència i justícia juvenil

8. Taller de peritatge


9. Violència domèstica
9.1. Legislació vigent familiar i de gènere.
9.2. Tipus i modalitats de famílies i les seves limitacions legals.
9.3. Violència intrafamiliar.
9.4. Violència paterno-filial i abusos a menors.
9.5. Violència de gènere i de parella.
9.6. Intervenció psicològica en el medi familiar.
9.7. Gestió del risc de la violència de parella.
9.8. Apoderament i resolució de problemes familiars.
9.9. La victimització i la seva solució.

10. Intervenció en execució penal
10.1. Psicologia penitenciària.
10.2. Tractaments psicològics en el medi penitenciari.
10.3. Mesures penals alternatives.
10.4. Tractament de les toxicomanies durant l'execució penal.
10.5. Treballs en benefici de la comunitat.
10.6. Intervenció penal en minories.
10.7. Les mesures de seguretat i les penes de presó.
10.8. Incapacitació i gestió de la delinqüència associada.

11. Psicologia jurídica

12. Criminalitat violenta


13. Àmbits professionals
13.1. Mediadors i solucions de conflictes.
13.2. Policies i forces i cossos de seguretat de l’Estat.
13.3. Treball social i els serveis assistencials.
13.4. Adopcions i protecció de menors.
13.5. Institucions benèfiques i ONG.

14. Treball de recerca

15. Pràctiques professionals

Destinataris

El curs està dirigit a llicenciats/des o graduats/des en Psicologia que vulguin especialitzar-se en l'exercici professional de la psicologia aplicada a contextos jurídics, forenses i criminològics.  Així mateix poden accedir al màster aquells psicòlegs que treballen actualment i desitgen una actualització i formació competitiva en Psicologia Forense i Criminal.

Sortides professionals

Algunes de les sortides professionals del Màster en Psicologia Forense i Criminal són les següents:

 • Peritatges psicològics: civil, penal, laboral,... en l’àmbit públic i/o privat.
 • Psicòlegs penitenciaris.
 • Psicòlegs de Justícia Juvenil (medi obert, centres,...).
 • Intervenció en víctimes (gènere, domèstica, sexual, etc...).
 • Orientació i reinserció social en ex-delinqüents.
 • Atenció i prevenció de la violència (comunitària, escolar, laboral,...).
 • Divorcis, custòdia i altres temes familiars.
 • Atenció en salut mental i incapacitació. Tuteles i curateles.
 • Actuació en emergències.
 • Tractament psicològic d’agressors i víctimes.
 • Valoració del risc de violència.
 • Policia i cossos de seguretat.
 • Mesures penals alternatives i comunitàries.

Professorat

Direcció

Dr. Antonio Andrés Pueyo
Catedràtic de Psicologia del Departament de Personalitat de la Facultat de Psicologia. Professor de psicologia de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.

 

Subdirecció
 

Sr. Jordi Bajet Royo
Psicòleg forense del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Professor associat de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.

Sra. Rosa Mª Aragonés de la Cruz
Psicòloga forense de la Generalitat de Catalunya.

 

Quadre docent

Alfageme, Alba.
Psicòloga. Departament d¿Interior. Generalitat de Catalunya.

Andrés Pueyo, Antonio.
Psicòleg. Catedràtic i Professor de psicologia i criminologia.

Aragonés de la Cruz, Rosa Mª.
Psicòloga Forense. Generalitat de Catalunya.

Arroyo, Esther.
Professora titular de dret civil a la Universitat de Barcelona.

Bajet Royo, Jordi.
Psicòleg Forense. Generalitat de Catalunya.

Bajet, Narcís.
Advocat i traductor.

Bayo, Joaquin.
Advocat a Barcelona.

Benet i Domingo, Carles.
Psicòleg. ICAA. Departament de Benestar i Família. Generalitat de Catalunya.

Blanch, Amanda.
Psicòloga. Màster en Psicologia Forense i Criminal.

Blay, Ester.
Jurista. Professora Universitat Pompeu Fabra. Barcelona.

Bonasa, Pilar.
Psicòloga Forense i professora URiV.

Bosch, Sara.
Psicòloga. Serveis Professionals d¿atenció a víctimes.

Cabello, Àngels.
Advocada a Barcelona.

Camps, Jordi.
Psicòleg. Secció de Tractament. Dir. Gral. Centres. Generalitat de Catalunya.

Cano Martín, Toni.
Psicòleg. Serveis de rehabilitació de Justícia Juvenil. Generalitat de Catalunya.

Capdevila, Manel.
Tècnic de Recerca. CEJFE. Generalitat de Catalunya.

Cartié, Mercè.
Psicòloga. Servei d'assessorament SATAF. Generalitat de Catalunya.

Casany, Ramón.
Psicòleg. Servei Mediació i Assessorament Técnic. Generalitat de Catalunya.

Corcoy Vidasolo, Mirentxu.
Catedràtica de dret penal. UB.

Cuartero, Andrés.
Psicòleg. Especialista en Psicologia Clínica.

Cuquerella Fuentes, Angel.
Metge Forense Institut Mèdic-legal de Catalunya (IMLC).

Echauri, José Antonio.
Director de PSYMAE. Navarra.

Enríquez, Mª Luisa.
Psicòloga i delegada judicial referent d'internaments. IRES.

Fernnández, Esther.
Centre d'Investigació en Criminologia. Universidad de Castilla-La Mancha.

Ferré, María.
Psicòloga Clínica. Experta Violència Domèstica. Directora SIPS.

Font, Josep.
Psicòleg i Director Centre Penitenciari de Lledoners.

Fransoy, Pius.
Jurista. Cap de Servei de MPA. Generalitat de Catalunya.

García, David.
Jutge de Menors a Barcelona.

Garrido, Vicente.
Psicòleg Criminalista. Universitat de València.

Garriga, David.
Psicòleg, criminòleg i infermer, especialista en terrorisme.

González Ordi, Héctor.
Doctor en Psicologia. Departament de Psicologia Bàsica. Universidad Complutense de Madrid.

Grau, Marta.
Neuropsicòloga i experta en avaluació forense.

Guerrero, M. Carmen.
Psicòloga. Delegada judicial MPA.

Hernández Sánchez, José Antonio.
Psicòleg Forense. Jutjats de Madrid.

Hernáez, Arantxa.
Tècnica d¿insercié socio-laboral a Centre d¿Iniciatives per a la reinserció.

Hortal, Juan Carlos.
Jurista. Professor titular Dret Penal a la Universitat de Barcelona.

Juárez, Josep Ramón.
Psicòleg Forense Girona. GenCat. Professor Universitat de Girona.

Loinaz, Ismael.
Psicòleg i expert en Violència de Gènere. GEAV/UB.

Marrufo, Miguel.
Psicòleg especialista en Rehabilitació i Tx. Servei de Centres Penitenciaris. Generalitat de Catalunya.

Martínez, Montse.
Cap de l¿Area d¿Estudis i Formació de l¿Administració de Justícia al CEJFE.

Martos, Miguel.
Cap de Servei de Direcció General d¿Atenció a la Infància i l¿Adolescència. Generalitat de Catalunya.

Mayoral, Agnés.
Psicòloga infantil. Hospital Sant Joan de Deu UFAM.

Moyano, Manuel.
Doctor en Psicologia i professor a la Universitat de Córdoba.

Mohino, Susana.
Psicòloga. Hospital Benito Menni. Sant Joan de Deu.

Moreno, Sheila.
Psicòloga Forense del SMAT de Barcelona.

Muñoz, Jose Manuel.
Psicòleg Forense del T.J.S. de Madrid.

Muro, Álvaro.
Psiquiatra CP d¿Homes de Barcelona.

Navarro, Albert.
Psicòleg. Especialista en MPA.

Nogueras, Anna.
Psicòloga. Institut de seguretat pública de Catalunya.

Obiols, Jordi.
Catedràtic de Psicopatologia de la UAB.

Paradell Fernández, Lluís.
Inspector de policia. Mossos d'esquadra. Generalitat de Catalunya.

Pérez Bello, Benito.
Advocat expert en dret penitenciari.

Pujol, Amadeu.
Metge Forense. IMLC. Generalitat de Catalunya.

Puntí, Joaquim.
Doctor en Psicologia i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Redondo Illescas, Santiago.
Psicòleg expert en Tractament psicològic i criminològic. Professor titular UB.

Ribas, Maria.
Psicòloga. Unitat Terapèutica del C.E. Til.lers. Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Rodríguez, Álvaro.
Psicòleg. Professor Dep. de Psicologia Social. UB.

Rodríguez, Pepe.
Psicòleg i periodista. Expert en Sectes i Violència als Mass-media.

Rosàs, Mª Pau.
Psicòloga. OAVD. Generalitat de Catalunya.

Sánchez, Rubén.
Psicòleg. OAVD. Generalitat de Catalunya.

Sánchez Isidoro, José.
Psicòleg. Institucions penitenciàries. MIR.

Sánchez Martínez, Laura.
Psicòloga experta en mediació. Generalitat de Catalunya.

Soler Iglesias, Carlos.
Psicòleg. Serveis Centrals. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.

Tamarit Sumalla, Josep Mª.
Catedràtic en Dret Penal. Universitat de Lleida i Universitat Oberta de Catalunya.

Tort, Vicenç.
Coordinador Unitat Polivalent de Psiquiatria al CP Quatre Camins.

Trasserra, Guadalupe.
Psicòloga. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.

Vega, Daniel.
Psicòleg clínic expert en els Trastorns de Personalitat. Hospital d'Igualada.

Vergara, Jorge.
Magistrat Titular Jutjats de Violència de Gènere a Barcelona.

Vicens, Enric.
Psiquiatra. Hospital Sant Joan de Deu.

Yoldi, Maria Teresa.
Fiscal de l¿APB. Servei Especial del Tribunal del Jurat. 

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats amb conveni de col·laboració.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició sobre el curs de la convocatòria vigent i de futures.
Vull rebre informació respecte d’altres programes, activitats i serveis relacionats.

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h