Màster en Dret Penal i Ciències Penals. Edici...

Afegir a favorits
Màster de Formació Permanent

Màster en Dret Penal i Ciències Penals. Edició Anual

Presencial
41 setmanes
master derecho penal

Dades bàsiques

Crèdits

90 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Castellà

Dates

16/10/2023 - 31/7/2024

Modalitat

Presencial

Horari

De 16:00h a 20:00h. Dilluns i dimecres (Universitat de Barcelona), dimarts i dijous (Universitat Pompeu Fabra).
Durant el 1r trimestre, la docència serà híbrida. De gener a juliol 2024 serà presencial.
Els divendres són dies lectius sense classes programades, però amb activitats acadèmiques programables.

Lloc

Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra. Av. Diagonal, 684. 08034 Barcelona / Ramon Trias Fargas, 25, 08005 Barcelona

Preu

6.750

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Hores bonificades

410 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

Presentació

Els canvis que ha experimentat el Dret Penal els darrers anys han provocat transformacions profundes en l'àmbit tradicional d'aquest sector de l'ordenament i també han fet que penetri en àmbits en els quals fins ara li eren aliens. La promulgació d'un nou codi i les numeroses reformes que han estat objecte l'actual Codi Penal posen de manifest els constants canvis en l'àmbit del Dret Penal. La irrupció sobtada del Dret Penal en el camp socioeconòmic en són una bona mostra. Les nocions adquirides durant la llicenciatura i l'experiència que s'adquireix mitjançant l'exercici de les diverses professions jurídiques potser necessiten adaptar-se als reptes que planteja la situació actual.

Aquest màster, que té una antiguetat de més de 30 edicions en la versió biennal i 20 en la versió anual, es pot cursar a través de dos recorreguts diferents: l'edició biennal, compatible amb una activitat professional plena; i l'edició anual, la major intensitat docent de la qual respon a les necessitats dels acabats de llicenciar i els estudiants estrangers.

El màster s'imparteix conjuntament per la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra i posa a la disposició dels alumnes els mitjans bibliogràfics i informàtics que disposen les dues universitats, la qual cosa implica la possibilitat d'accés a un gran nombre de bases de dades jurídiques nacionals i internacionals i la possibilitat d'obtenir material bibliogràfic d'altres universitats nacionals i internacionals a través del préstec interbibliotecari.

Objectius

 • Completar la formació dels professionals especialitzats en Dret Penal que tinguin un coneixement integrat dels seus vessants Material i Processal.
 • A partir d'una sòlida base teòrica, es pretén oferir nous instruments per a l'exercici pràctic del Dret Penal, centrant-se en l'estudi i l'anàlisi de la jurisprudència.

Acreditación académica

Màster de Formació Permanent en Dret Penal i Ciències Penals. Edició Anual per la Universitat de Barcelona y la Universitat Pompeu Fabra.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l’Espai Europeu d’Educació superior i equivalent a 90 crèdits ECTS.

Programa

1. Introducció al Dret Penal i a la teoria del delicte

1.1. El dret penal

 • Les normes jurídic-penals
 • La fundació del Dret penal
 • Els límits del ius puniendi

1.2. El delicte

 • La teoria del delicte
 • L’antijuridicitat penal: teoria general
 • El comportament humà (l'acció)
 • Absència de comportament humà

2. Teoria del delicte I
2.1. Estructura del tipus penal i classes de tipus penals
2.2. El tipus dolós d'acció
2.3. El tipus d'omissió
2.4. Tipus d'imperfecta realització: actes preparatoris punibles i temptativa
2.5. Tipus d'autoria i tipus de participació: concepte d'autor i autoria mediates
2.6. Tipus d'autoria i tipus de participació: coautoria i participación

3. Teoria del delicte II

3.1. Delictes imprudents En particular, en l'àmbit de la medicina

 • Consideracions generals sobre la imprudència
 • Tipus d'injust imprudent: tipus objectiu
 • Tipus d'injust imprudent: tipus subjectiu
 • Peculiaritats de l'autoria en el delicte imprudent
 • Imputació objectiva en sentit estricte: imputació del resultat
 • Delinqüència imprudent en l'àmbit sanitari. La denegació d'assistència sanitària
 • Delinqüència imprudent en l'àmbit del Treball

3.2. Autoria i participació.

 • L’evolució del sistema d'intervenció en el delicte
 • Autoria i participació en els delictes dolós i d'omissió
 • Autoria i participació en els delictes especials
 • Autoria i participació en els delictes imprudents

3.3. Concurs de lleis i concurs de delictes

 • La teoria dels concursos penals en el marc de la teoria del delicte.
 • El fet com unitat de sentit típic.
 • Principis i regles generals per la solució de problemes concursals.
 • Supòsits d’unitat delictiva: la universitat, [el concurs de lleis,] el delicte permanent, els delictes permanents, els delictes d'hàbit i, en especial, el delicte continuat.

4. Bases metodològiques i constitucionals

4.1. Metodologia juridicopenal

 • La interpretació i els seus cànons: gramatical, sistemàtic, històric, teològic. Prelació entre cànons? Interpretació des de la Constitució. Rellevància del bé jurídic.
 • Analogia, reducció teleològica, interpretació abrogans, colmació de llacunes. Valor dels principis del Dret.
 • Concurs de normes com a part de la història de la interpretació i pressupost per l’argumentació. Lògica de classes.
 • De la llei al cas i del cas a la llei: Norma, tipus i supòsit de fet, fets. Deducció, inducció, abducció i "analogia".
 • Tòpics de l'argumentació: argumentació i convicció; modus ponendo ponens; tollendo tollens; arguments d'autoritat; a simile, de mariore ad minus, de minore ad maius, ad absurdum; ad hominem; detecció de fal•làcies en l’argumentació.

4.2. El Dret penal en la jurisprudència constitucional

 • El principi de legalitat Introducció.
 • Irretroactivitat de les disposicions penals. Retroactivitat de les disposicions favorables. Irretroactivitat dels canvis de criteri jurisprudencial.
 • El mandat de determinació. - Interpretació i analogia
 • Les lleis penals en blanc
 • "Non bis in idem".
 • El principi de proporcionalitat:
 • El principi d’igualtat i la violència de gènere
 • Tractament dels delinqüents perillosos.
 • Conflicte entre drets fonamentals. 

5. Fonaments del Dret penal de l’empresa
5.1. Introducció. El mètode del cas.
5.2. La responsabilitat penal de les persones jurídiques.
5.3. L'assignació de responsabilitats en estructures organitzades (I).
5.4. L'assignació de responsabilitat en estructures organitzades (II).
5.5. La responsabilitat per delictes especials (I).
5.6. La responsabilitat per delictes especials (II).
5.7. Participació mitjançant conductes "neutres"?
5.8. La realització típica i la legalitat: frau de llei i simulació.
5.9. Estructura del tipus objectiu i subjectiu.
5.10. Gestió social deslleial (I).
5.11. Gestió social deslleial (II).
5.12. Successió de lleis en el temps i delimitació típica.
5.13. Articulació del Dret penal de l'empresa i la resta de l'Ordenament jurídic (I).
5.14. Articulació del Dret penal de l'empresa i la resta de l’ordenament jurídic (II): el marc constitucional.
5.15. Articulació del Dret penal de l'empresa i la resta de l'Ordenament jurídic (III): el Dret europeu.

6. Delictes contra els Drets fonamentals I i contra el patrimoni d'apoderament

6.1. Delictes contra els béns de la personalitat

 • Introducció.
 • El delicte d'homicidi.
 • Inducció, cooperació al suïcidi i eutanàsia.
 • El delicte d'avortament.
 • Els delictes de lesions.
 • Delictes contra l'honor i contra la intimitat.

6.2. Delictes patrimonials d'apoderament

 • Teoria general i disposicions comuns.
 • Delictes patrimonials d'enriquiment amb apoderament

7. Dret processal penal I

7.1. Processal Penal. Part General

 • El procés penal espanyol.
 • La incoació del procés penal.
 • La instrucció: la seva perspectiva constitucional.
 • La conclusió de la instrucció: la delimitació dels fets (Indiciariament atribuïbles a un títol d'autor o partícip a una persona) que pot ser objecte d'acusació.
 • El judici oral
 • El règim de recursos en el procés penal.

7.2. Processal Penal. Part Especial

 • El sistema inquisitiu i el sistema acusatori
 • La consideració del delicte durant la instrucció.
 • La tutela cautelar.
 • La sentència. Mínima activitat probatòria i presumpció d'innocència.
 • El procés d'execució penal

7.3. Responsabilitat penal del menor

 • La responsabilitat penal dels menors. Marc legal i política crim
 • La LO 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors. Àmbit d'aplicació i sistema de mesures
 • El procés penal de menors

8. Penes i conseqüències jurídiques

8.1. Execució de la sentència

 • Execució penal
 • Execució de les penes privatives de llibertat
 • Compliment de les penes de presó
 • Execució de penes privatives d'altres drets
 • Execució de les mesures de seguretat, de condemna civil i de les conseqüències accesòries.

8.2. Prescripció del delicte i de la pena

 • Compliment de la condemna
 • Remissió definitiva de la pena
 • Indult
 • Perdó de l'ofès
 • Prescripció del delicte
 • Prescripció de la pena

8.3. Sistema de penes i mesures de Seguretat

 • Introducció
 • Les penes privatives de la llibertat
 • Les penes privatives de drets
 • La determinació de la pena
 • Les mesures de seguretat
 • La pena de multa
 • L'extinció de la responsabilitat penal
 • Les conseqüències accesòries

9. Causes d'exclusió de la responsabilitat penal

9.1. Causes d'exclusió de la imputació personal

 • Introducció. Imputabilitat i inimputabilitat
 • Acto libera in causa.
 • Coneixement de l’antijuridicitat.
 • Exigibilitat.

9.2. Causes d'exclusió de l’antijuridicitat

 • Absència d'antijuridicitat: consideracions generals
 • La legítima defensa
 • L'estat de necessitat
 • Compliment d'un deure i exercici d'un dret

10. Delictes socioeconòmics I

10.1. Les insolvències punibles

 • Teoria general de les insolvències punibles i models de dret comparat.
 • Alçament de béns.
 • Alçament en l'àmbit de la responsabilitat civil exdelicto
 • Delictes associats amb els concursos punibles

10.2. Blanqueig de capitals

 • Plantejament general polític-criminal
 • Anàlisi de la legislació extrapenal en matèria de repressió del blanqueig.
 • El delicte de blanqueig de capitals

10.3. Delictes contra la Seguretat Social i la Hisenda Pública

 • Introducció
 • Problemes que es presenten en l'aplicació dels delictes contra la Hisenda Pública
 • Propostes de solució
 • L'exempció de responsabilitat penal per regulació tributària.

10.4. Delictes de falsedats

 • Bé jurídic protegit
 • Objecte material: document
 • Tipus de documents
 • Tipus de falsedats
 • Modalitats comissives (art. 390)
 • Modalitats de falsedat en document segons el subjecte actiu
 • Tipus subjectiu

11. Delictes socioeconòmics II

11.1. Delictes patrimonials de defraudacions

 • Delicte d'estafa
 • Delicte d'apropiació indeguda

11.2. Delictes societàris

 • El nou àmbit d'administració deslleial en l'àmbit societari
 • Introducció als delictes societaris
 • El falsejament de comptes anuals i altres documents socials.
 • Els delictes d'acords abusius de les majories socials i d'imposició d'acords mitjançant majories fictícies.
 • El delicte societari de l'art. 203CP: infracció de drets socials i de participación.

11.3. Responsabilitat Civil en delictes econòmics

 • Trets bàsics processals del sistema espanyol: l'exercici conjunt de les accions penals i civil; i la reserva d'acció civil
 • Els pressupostos de la responsabilitat civil "ex delicto" (109.1 y 116.1 CP) : el dany i l’execució del fet descrit per la llei com delicte i falta. Particular anàlisi dels casos d'inexistència de responsabilitat criminal i existència de responsabilitat civil
 • Els subjectes responsables civils: plantejament general: a) Responsables directes b) Responsables solidaris c) responsables subsidiaris (remissió) c) Les companyies asseguradores
 • Particular anàlisi jurisprudencial del règim de responsabilitat subsidiària

11.4. Responsabilitat penal de la persona jurídica. Compliance

12. Delictes contra la Seguretat colectiva i tràfic d'estupefaents

12.1. Dret penal laboral

 • Qüestions inductores
 • La lluita contra la contractació de treballadors irregulars
 • Protecció penal de la seguretat en el treball: Delicte de perill
 • Contextualització jurídic-penal de la sinistralitat laboral
 • Responsabilitat penal per la mort y/o lesió imprudent del treballador

12.2. Seguretat col·lectiva

 • Teoria general dels delictes de perill
 • Delictes contra la salut dels consumidors. L'anomenat delicte de "frau alimentari
 • Protecció de l'elaboració, comerç i aplicació de medicaments. Dopatge
 • Responsabilitat per resultats de morts i lesions
 • Lluita contra el "cibercrimen"
 • Estafes informàtiques, ciberfraus, identity theft i phishing
 • Tendència il·lícita d'armes i explosius.
 • Els delictes contra la seguretat viària i la seva relació amb el fenomen de "l'expansió del Dret penal".
 • Homicidis i lesions en l'àmbit del trànsit viari
 • Tipus delictius.
 • El delicte de conducció temerària.
 • El delicte de conducció sota efectes de l’alcohol i les drogues.
 • El delicte de negativa a la realització de les proves d'alcoholèmia.
 • El delicte de conducció sense permís.
 • Contextualització jurídic-penal de la sinistralitat laboral
 • Responsabilitat penal per la mort i/o lesió imprudent del treballador

12.3. Delictes de tràfic d'estupefaents

 • Bé jurídic-penal: salut pública
 • Objecte material: "drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques"
 • Conductes típiques "el cicle de la droga":
 • Tipus subjectiu: el dolor
 • Antijuridicitat material i actes de dubtosa tipicitat
 • Naturalesa jurídica: delicte de mera activitat i perill abstracte
 • Autoria i participació
 • Causes de justificació i exculpació
 • Tipus agreujats
 • Concursos:
 • Problemes processals especialment vinculats al tràfic de drogues

13. Protecció penal del drets fonamentals II i protecció penal del Medi Ambient

13.1. Protecció penal dels Drets Fonamentals

 • Protecció penal de l'exercici de Drets Fonamentals Consideracions generals
 • Delictes comesos per funcionaris públics contra la llibertat individual
 • Delictes comesos per funcionaris públics contra la inviolabilitat domiciliaria i altres garanties de la intimitat.

13.2. Protecció penal del medi ambient i de la protecció del territori. Delictes urbanístics

 • Consideracions generals sobre els delictes contra el medi ambient
 • Delicte mediambiental
 • Prevaricació ambiental
 • Delictes relatius a la protecció de la flora i la fauna
 • Delictes contra el patrimoni cultural
 • Delictes urbanístics

13.3. Delictes contra la llibertat

 • Delictes contra la llibertat (amenaces, coaccions, detenció il·legal)
 • Delictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals
 • Delictes contra les relacions familiars: l'impagament de pensions (art. 227CP)

14. Delictes contra l'Administració Pública i de la Justícia i contra l'ordre públic

14.1. Delictes contra l'Administració Pública

 • Evolució i estat actual de la política criminal de delictes contra l'administració pública
 • Qüestions comuns
 • El delicte de prevaricació administrativa
 • Els delictes de suborn actiu i passiu
 • Els delictes de "tràfic" d'influències
 • Fraus i exaccions legals
 • Negociacions prohibides als funcionaris
 • La corrupció de funcionaris públics en transaccions comercials internacionals.

14.2. Delictes contra l'Administració de Justícia

 • De la prevaricació judicial
 • El delicte d'omissió dels deures d'impedir delictes o de promoure la seva persecució
 • El delicte d'encobriment
 • El delicte de la realització arbitraria del dret propi: anàlisi de qüestions problemàtiques en la interpretació jurisprudencial d'aquest delicte.
 • El delicte de fals testimoni.

14.3. Delictes d'ordre públic

 • Introducció.
 • Sedició i rebel·lió
 • Atemptats, resistència i desobediència
 • Desordre públic
 • Tinència, tràfic i dipòsit d'armes, municions i explosius
 • Organitzacions i grups criminals
 • Terrorisme

15. Dret Processal (II) i Dret penal internacional

15.1. La prova en el procés penal.

 • Introducció
 • La incidència de la fase d'investigació en l'àmbit probatori
 • La fase d'investigació
 • La fase de judici oral
 • La prova Il·lícita i el seu tractament
 • Valoració de la prova i decisió sobre els fets
 • Els fets provats

15.2. Dret Penal internacional

 • Llei penal: principi de territorialitat i principi de justícia universal.
 • Cas rigoberta menchu i cas scilingo
 • L'estatut de Roma i el tribunal penal internacional
 • Extradició i ordre de detenció europea

16. Seminaris

 • La delinqüència de coll blanc i resposta penal: una aproximació criminològica i polític-criminal
 • La prescripció de la pena.
 • La política criminal en el segle XXI.
 • Dret penal i principi i final de la vida.
 • Autoria mediata
 • Normes, valoracions i antijuridicitat penal (I)
 • Normes, valoracions i antijuridicitat penal (II)
 • Compliance officer: concepte, funcions i responsabilitat penal.
 • Problemes metodològics en la construcció de conceptes penals en Dret penal patrimonial
 • El dolo i la seva prova en el procés penal
 • El delicte: la negació del dret i fractura existencial autor i víctima
 • La posta en perill del patrimoni com a perjudici patrimonial.
 • Aproximació neoconstitucionalista al Dret penal
 • Acto libera in causa.
 • Criminal compliance des de la perspectiva de la delegació de funcions
 • És possible torturar en legítima defensa de tercers?
 • Legislació penal i justícia penal: aspectes conflictius
 • Neurociències i Dret penal.
 • Error de tipus i error de prohibició dels clubs cannàbics
 • Conductes neutrals.

17. Pràcticum

18. Treball final de Màster

Destinataris

Advocats, procuradors, jutges, fiscals, secretaris de jutjats, funcionaris de l'Administració de justícia i d'altres administracions, i graduats en Dret.

Requisits d'accés: tenir un coneixement conjunt del dret penal, el dret material i el dret processal.

Professorat

Direcció

Dr. Víctor Gómez Martín
Catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Barcelona.

Dr. Jesús-María Silva Sánchez
Catedràtic de Dret Penal de la Universitat Pompeu Fabra.

Coordinació

Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo
Catedràtica de Dret Penal de la Universitat de Barcelona.

Dr. Ricardo Robles Planas
Catedràtic de Dret Penal a la Universitat Pompeu Fabra.

Quadre docent

Sr. Jesús Mª Barrientos Pacho
Magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona.

Dr. Guillermo Benlloch Petit
Professor de Dret Penal. UIC.

Dra. Carolina Bolea Bardón
Professora titular de Dret Penal. UB.

Dr. Sergi Cardenal Montraveta
Professor titular de Dret Penal. UB.

Dr. David-Isidro Carpio Briz
Professor lector de la Universitat de Barcelona

Dra. M. Teresa Castiñeira Palou
Catedràtica de Dret Penal. UPF.

Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo
Catedràtica de Dret Penal. Professora titular de la UB.

Dra. Silvia Fernández Bautista
Professora de Dret penal de la UB.

Dr. David Felip Saborit
Professor titular de Dret Penal. UPF.

Dr. José-Ignacio Gallego Soler
Professor titular de Dret Penal. UB.

Dr. Víctor Gómez Martín
Catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Barcelona.

Dr. Juan Carlos Hortal Ibarra
Pofessor titular de Dret Penal. UB.

Dra. Mariona Llobet Anglí
Professora de Dret Penal de la Universitat Pompeu Fabra.

Dr. Santiago Mir Puig
Catedràtic de Dret Penal. UB.

Dr. Carlos Mir Puig
Magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona. Professor associat de la Universitat Pompeu Fabra.

Dra. Raquel Montaner Fernández
Professora de Dret Penal de la Universitat Pompeu Fabra.

Dr. Jordi Nieva Fenoll
Professor titular de Dret Processal.UB.

Sr. Jorge Obach
Magistrat. Professor associat de Dret processal de la UB.

Dr. Iñigo Ortiz de Ubina
Especialista en anàlisi econòmica del Dret Penal i Política Criminal.

Dra. Nuria Pastor Muñoz
Professora lectora de Dret Penal. UPF.

Dr. Joan J.Queralt
Catedràtic de Dret Penal. UB.

Dr. Ramon Ragués Vallés
Professor titular de Dret Penal. UPF.

Dr. Amadeu Recasens Brunet
Director de l'Escola de Policia de Catalunya.

Dr. Ricard Robles Plana
Catedràtic de Dret Penal a la Universitat Pompeu Fabra.

Dr. Pablo Sánchez-Ostiz Gutiérrez
Professor de Dret penal de la Universidad de Navarra.

Dr.Jesús MªSilva Sánchez
Catedràtic de Dret Penal a la UPF.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota Màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats amb conveni de col·laboració.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició sobre el curs de la convocatòria vigent i de futures.
Vull rebre informació respecte d’altres programes, activitats i serveis relacionats.

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h